Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1391. Ønslev og fra 6/1 1694 (eft. Rescr. 17/4 88) Eskildstrup,

Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift.

B. F. G. 2/255; Rh. 2/138; M. S. 2-b/56; L. P. B. 45; Lkm. 2/158; Kbg. Ønslev 1660, Eskildstrup 1723.
Anm. Eskildstrup var tidligere et Pastorat for sig.
———————————

1. 21/9 1526. Rasmus Hansen; [† 1548; forfattede en latinsk Fortegnelse over Indtægterne].

FR s. 116.

2. 1548. Rasmus Sørensen; [† før 1572; anklaget, fordi han, for at blive valgt, havde lovet Bønderne Lettelse; slap med en Afbigt(1) o.s.v.].

3. (1572). Jens Olufsen.

4. k. 1580. Laurits Jørgensen; St. 69; 1 ~ c. 80 Gjertrud . . . , † c. 95; u. B.; 2 ~ 96 Regitze Gundersdtr., † 26/9 02; 4 S.; 3 ~ Karen . . . ; see J. Lauritsen, r. Cap. i Østofte; [† 29/8 1609; gav 06 en Dørfløi til K.; Eptph.; Lgst.].

FS nr. 510 (»Laurentius Georgii«); DanKir bd. 8, s. 1286, 1291, 1294, 1295 (se nedenfor).

5. 1609 [p. Cap. Bogø 02] Hans Knudsen Beck; 1 ~ Anna Magdalene Ditlevsdtr.; 2 S.; 2 ~ Etm.; see Christopher H. B. i Vaalse; [druknede 1630 paa en Overreise ved Farø; lærd og nidkjær, især i, at forfølge Hexe; maa have begaaet en Forseelse, da Biskoppen 29/6 29 bad for ham hos Dronningen om Formildelse i nogle ham idømte Bøder; tidl. Portrait i K.; Eptph.].

DanKir bd. 8, s. 1292 (se nedenfor).

6. 1631, E. f. B. 7/7 [r. Cap. Vordingborg-K., o. 19/1 31] Laurits Olufsen Agendorph; St. Roesk. 27; 1 ~ 10/7 42 F. E.; 2 ~ Karen Pedersdtr. Kjærulf; 3 ~ Anna Jørgensdtr. Rubert, f. Nykjøb.; 2 ~ Etm.; [† 1655; Eptph.].

KUM I, s. 84 (»Lavr. Ol. Agendorf«); PT 8:6 (1927) s. 191; KS 3:5 (1884-86), s. 125 (»Laurentius Olai Agendorph«); DanKir bd. 8, s. 1293, 1294 (se nedenfor).

7. k. 5/8 1655 [r. Cap. Nykjøbing-S., o. 1/10 54] Mads Madsen Schildorf ell. Eskildstrup af Eskildstrup, f. •/8 29; St. Vdbg. 51; 1 ~ F. E.; 1 S., 1 D.; 2 ~ 64 Margrethe Pedersdtr. Tuxen af Ø. Egesborg, f. •/8 46; 4 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see M. Hansen p. Bogø; J. J. Engberg i Stubbekjøb.-M.; [† 12/12 1676; tidl. Portrait i K.].

KUM I, s. 235 (»Matthias Mathiæ Eschillidorphius«); KS 5:3 (1905-07), s. 707; DanKir bd. 8, s. 1292-93 (se nedenfor).

8. 29/12 1676 [Rtr. Nykjøb. p. F., i. 28/6 75] Knud Mogensen Hosum af Haasum-R., f. 29/12 39; St. Vibg. 61; Hør. Nykjøb. . . ; ~ 24/10 77 F. E., b. Stubbekjøb. 3/6 20; 1 S., see Etm.; [† 16/7 1714; forestod Menighederne med stor Berømmelse; hans og Hustrus Initialer paa Daabsfadet 168, tidl. Portrait i K.].

KUM I, s. 305 (»Canutus Magni Haasumius«); Sixhøj nr. 396; DanKir bd. 8, s. 1289, 1292-93 (se nedenfor).

9. 22/2 1710**. F. S. Mag. Mogens Knudsen Hosum; [2/4 1723 Saxkjøbing-M.; see der].

10. 2/4 1723, o. 30/4, Christian Peder Christiansen Getreuer, f. Od. 16/1 94; F. C. Zachariasen G., Maler; M. Anna Marg. Pedersdstr.; St. Od. 13; C. 2/8 14, l.; ~ 8/12 23 Dorothea Cathrine Nielsdtr. Kamp, Skifte Nykjøb. 8/1 60; F. N. Regnholdtzen K., Kassr. v. Kbhs. Tugthuus; M. Dorothea Marg. Barfod; 1 S., 3 D.; 2 ~ Joachim Andreasen Bødker, Kræmmer i Nykjøb.; see Nicolai C. G. i Gundslev; J. H. A. Schrøder i Vaalse; [† 3/2 1730; en lykkelig Poet; han arbeidede paa, at sætte adskillige af vore gamle Psalmer paa bekvemmere Toner og bedre Vers og skal have gjort en Prøve paa de tvende „Aleneste Gud i Himmerig“ og „Vi troe alle sammen paa een Gud“; men da han foreviste Biskop Lodberg(2) dem, skal denne have svaret: „Lad Eders Bønder blive ved den gamle aleneste Gud!“].

KUM II, s. 369 (»Christianus Petrus Getreuer«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing Falster byfoged, nr. 625.

11. 17/3 1730 [r. Cap. Thoreby 29/7 27] Claus Clausen Biehl, f. Kbh. 00; F. C. B., Viinhandler; St. pr. 16, Bacc. 17; C. 10/6 20, l.; udenlands: Rostock 21; ~ Charlotte Amalie Pedersdtr. Fugl; F. P. F., Færgemand i Sundby; M. Sophie Amalie Busch; 1 S., 1 D.; 2 ~ 12/9 38 Joh. Pet. Mulvad, Toldcontr. i Nykjøb.; [† 23/1 1733].

KUM II, s. 400, 406 (»Claudius Biehl«, 15 år gl.); Helk II, s. 73.

12. 20/2 1733 [P. p. St. Thomas 8/10 23] Philip Adam Dietrichs ell. Dietrichsen, f. Ørslev i Sjælld. 13/11 87; St. Od. 09; C. 7/8 13, l.; Pr. 36; ~ Gjertrud Helene Brandt, f. p. Als 15/8 00, † 10/6 41; 9 B., hvoraf 3 S.; [† 10/12 1741].

KUM II, s. 339 (»Philippus Adamus Ditrichs«, 22 år gl.).

13. 2/3 1742 [r. Cap. Maribo-H. 23/7 23, o. 30/9] Jens Rasmussen Soelgaard, f. Holstebro 8/4 02; F. Rasmus Nielsen, Snedker; M. Margrethe Jacobsdtr. Høst; St. Vibg. 27; C. 14/11 29, n.; ~ Margrethe Hjort, f. 17, b. Stubbekjøb. 75; 2 S., 3 D.; see J. F. Marstrand i Simmerbølle; [† 29/1 1743].

KUM II, s. 488 (»Ianus Erasmi Solgardus«, 25 år gl.); Sixhøj nr. 946; E. Brejls skifteuddr.: Holstebro byfoged nr. 9.

14. 15/3 1743 [P. v. Christiansborg p. Guinea 6/12 37, o. 18/12] Ole Frantzen Dorph; Pr. 51; [22/3 1760 Nakskov-B.; see der].

15. 7/6 1760 [Ærøskjøbing 26/7 54] Johan Georg Pedersen Smith; [16/7 1772 Thisted-T.; see der].

16. 16/7 1772 [Hvidbjerg-Ø.-L. 17/12 62, o. 6/4 63] Mag. Christen Reitzer Larsen Humble, f. Damsgd., Grurup Sogn, 14/3 30; F. L. H., Skriver i Hassing og Refs Herreder; M. Anna Maria Valentinsdtr. Beyer; St. Slag. 52; C. 28/3 57, h.; Hovmester for Arveprinds Frederik(3) . . ; Mag. 65; Cons.-Rd. 25/3 73; ~ 16/3 92 Johanne Margrethe Richter, f. Od. . . ; F. Lars R., Kbmd.; M. Johanne Hansdtr.; 1 S., 3 D.; 2 ~ 1/4 03 Skræder Rasmus Jensen Bølle fra Nakskov (hun fik 02 en Søn, hvis Fader var en Matros); [† 28/1 1799; „en sand Ismael(4); trivedes ved Processer; suspenderet mod Slutningen af sit Liv; † i stor Armod; elsket af en stor Deel af Menigheden, agtet af næsten alle Bønder, hvis Sag han antog sig, men hans Fremgangsmaade var altid forkeert og fremfusende; tog engang ved en Daab et Barn fra Pigen, som bar det, ved hvilken Adfærd han foraarsagede megen Larm og Støien i Kirken; forpligtedes 17/11 80 til offentlig Afbigt(1) i Kirken, Mulkter til Enke-, Fattig- og Justitskassen, samt Processens Omkostninger; blev beskyldt for, at have taget Naboernes Høns og Ænder, og at have udtaget Penge af Kirkeblokken og beholdt dem; ved Provsteret 13/3 95 dømt fra Embedet og at nedlægge sin geistlige Habit; Høiesteret forandrede Dommen derhen, at H. beholdt Embedet, mod at betale 300 Rdlr.; 84 blev Alt, hvad han eiede, solgt; Marken laa i flere Aar aldeles øde; han maattte bede om Mad hos Naboerne, og liggende paa Knæ skrive sine Prædikener ved en gammel Fjerding(5); see B. F. G. 2/277–287]

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Nørre hrd. nr. 149; Ft. 1801 (hustrus forældre).

17. 12/4 1799 [Ring-F. 9/12 91] Peter Dalhoff, f. Hvirring 8/6 57; F. Herlov D., vistnok af Slangerup-U., Degn; M. Anna Marg. Brangstrup; St. Fdbg. 76; Cd. philol. 29/7 80, l.; Cd. th. 9/4 82, h.; Alumnus p. Borchs Coll. 82–84; Hør. Vdbg. 84; Skp. 88, o. 8/8; 1 ~ 8/6 92 Anna Margrethe Plesner, d. 3/10 66, † 7/3 17; F. Knud P., Degn i Raarup; M. Mette Elisab. Hass; 6 S., 1 D.; 2 ~ •/5 22 Johanne Erasmine Grundahl, f. 25/11 99; F. Christian G., Degn i Hvirring; M. Christine Møller; 3 D.; 2 ~ 26/9 30 Major Caspar v. Elberg; see Peter S. D. i Damsholte; [† 17/8 1827; N. 131; Mindetavle i K.].

Borchs K. nr. 394; DanKir bd. 8, s. 1294 (se nedenfor).

18. 7/11 1827 [Todbjerg-M. 4/11 11] Christian Erhard Hansen, f. Hammel 8/8 77; F. Niels H., Berider hos Grev Frijs; M. Maren Nielsdtr. (Moder t. J. G. Manniche i Søften-F.); St. Vibg. 95; C. 22/4 99, l.; Sp. Mygind-K.-S. 30/3 10, o. 2/5; ~ 8/8 10 Anna Maria Mørch af Ferslev-D.-V., f. 15/3 80, † Nøbølle v. Maribo 27/11 63; 3 S., 3 D.; see Niels H. i Snedsted-N.; Mourits N. H. i Vonsild-D.; H. Posselt i Østofte; C. E. Klein i Ærøskjøb.; [† 3/3 1853].

Sixhøj nr. 1513.

19. 12/6 1853 [Volstrup-H. 18/10 33] Jørgen Overgaard*, f. Hamborggd., Rær S., 8/9 93; F. Morten O., Proc. og Fuldmægtig paa Thisted Amtscontoir; M. Sigbrit Kirstine (Jørgensdtr.) Mygind, hvis Fader var af Ebeltoft-D., r. Cap.; St. Vibg. 16; C. 20/7 20, h.; Sp. Taarup-K. 22/12 20, o. 28/2 21; tillige Borris 19/10 25; Alslev-H. 9/8 27; ~ 18/1 21 Henriette Amalie Stützer, f. Kbh. 11/5 02, † Nykjøb. p. F. 24/7 92; F. Johan Friederich Ludolph S., Brbr.; M. Mette Marie Hansdtr.; 4 S., 3 D.; [† som Jubellærer 27/10 1872].

Sixhøj nr. 1605; Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 64-66.

20. 20/1 1873. Andreas Laurits Krogh; see Arninge.

———————————

Noter:

(1) Afbigt = skrifte, syndsbekendelse. Handling hvormed man (ydmygt) erkender, at man har begået en forseelse, og evt. forsøger at rette op på den. Afbigten i Ønslev blev oplæst fra Prædikestolen og gentaget 3 gange i provstens og samtlige Falsterske præsters nærværelse samt nedskrevet i kirkebogen med rødt blæk »for varighedens skyld«. Den blev derefter underskrevet af Provsten og samtlige Præster på Falster.
(2) Biskop Lodberg = Jacob Lodberg, 1672-1731. 1718 biskop over Fyns Stift (se Kbh. Frue K.).
(3) Arveprinds Frederik, 11.10.1753-7.12.1805, dansk arveprins, søn af Frederik 5. og Juliane Marie. Halvbror til den síndssyge kong Christian 7. Frederik var ikke en stor begavelse, men blev ved kuppet mod Struensee i 1772 anbragt i begivenhedernes centrum.
(4) En sand Ismael = en person, der bliver uretmæssigt forfulgt. I Bibelen patriarken Abrahams ældste søn, født af den egyptiske slavinde Hagar, som blev jaget bort af Abrahams hustru, Sara, men vendte tilbage til Abraham (1.Mos., kap.16). Efter at Abraham fik sønnen Isak med Sara, blev Ismael alligevel jaget bort med sin mor.
(5) Fjerding = en beholder (tønde eller anker) af træ, der kan rumme en kvart tønde smør, øl el.lign.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Ønslev Kirke, s. 1282-1296; Eskilstrup Kirke, s. 1297-1308.
Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 2 bd. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster, 1851 (bd. 1) og 1854 (bd. 2). Ønslev og Eskildstrup: bd. 2, s. 255-292.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1794. (Ønslev Sogn s. 194-195, Præsterne: s. 228-237).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1859, (Ønslev Sogn s. 137-146, Præsterne: s. 138). PDF-udgave.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 230. Eskildstrup,

Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, dengang Fyens Stift.

B. F. G. 2/251; M. S. 2-b/76; Kbg. 1723.
———————————

1. 15 . . Peder Pedersen, først cath. og siden luth. Præst.

2. 1541. Jørgen Stephensen.

3. 1549. Peder Pedersen.

4. (1584). Peder Jørgensen.

5. (1589. 1620). Jens Madsen; see Etm.

6. o. 29/11 20**. F. S.? Mads Jensen, f. 89; see M. M. Eskildstrup i Ønslev; [† 1629].

KS 3:5 (1884-86), s. 117 (»Matthias Joannis«, 31 år gl.).

7. 1629 [r. Cap. Skovlænge-G., o. 15/3 29] Peder Christensen Ørslev, vistnok af N. Ørslev, f. 99; St. Od. 24; Rtr. Stubbekjøb. 29/4 26; 1 ~ Ide . . . , f. 05, † 14/8 53; 2 D.; 2 ~ Nakskov 4/6 54 Sophie Lauritsdtr. Thura af Nykjøb.-S.; 3 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 2/6 1664; vilde svire og slaaes; tidl. Portrait i Ønslev K.].

KUM I, s. 65 (»Petrus Christierni f. Falstrius«); KS 3:5 (1884-86), s. 141 (»Petrus Christierni Falstrius«), s. 123 (»Petrus Christierni Orslevius«, 30 år gl.); 5:3 (1905-07), s. 705; DanKir bd. 8, s. 1292 (se ovenfor).

8. 1664 [p. Cap.*, o. 30/11 60] Niels Madsen Hommel; [18/12 1678 Skjelby-Gj.; see der].

9. 21/12 1678. Christian Augustinsen Schandorph; [1680 Nebbelunde-S.; see der].

10. 21/12 1680. Peder Jørgensen Stadager; [6/1 1694 Aastrup; see der].

Derpaa, efter Rescr. 17/4 1688, 6/1 1694 annex til Ønslev.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Eskilstrup Kirke, s. 1297-1308.
Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 2 bd. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster, 1851 (bd. 1) og 1854 (bd. 2). Eskildstrup: bd. 2, s. 251-255.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1794. (Eschilstrup Sogn s. 195-197, Præsterne: s. 195-197).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1859, (Eskildstrup Sogn s. 147-148, Præsterne: s. 149-157). PDF-udgave.