Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1067. Snedsted og fra 3/6 1825 Nørhaa,

Hassing Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 68; M. S. III.; L. S.*; L. P. B. 572; M. Nr. 497; P. M. 147; Lkm. 4/312);
Vahls M. 31; Kbg. Snedsted 1759 og Nørhaa 1641 (÷ 1728-29).
Anm. Snedsted hørte tidligere til, men blev ved kglt. Brev 15/11 1622 adskilt fra Sønderhaa-H.; Nørhaa var et Pastorat for sig. Ved Resol. 3/9 1864 er bestemt, at S. og N. skulle gjenoprettes til to Sognekald.
———————————

0. 1579 [Cap. Sønderhaa-H. 71] Mads Pedersen*; o. Kbh. c. 68 til Skp.; [† efter 1619; ved en privat kontrakt overlod Simon Villadsen i Sønderhaa-H. ham Snedsted alene, men 1617 var han meget svag paa grund af en øjensygdom og havde i 5 aar holdt en kapellan, Anders Nielsen; fik 1617 et godt skudsmaal af menigheden].

KS 3:2 (1877-80), s. 201; 3:3 (1881-82), s. 744 (samt note 13); 5:2 (1903-05), s. 544; 6:3 (1939-41), s. 169-170, 172 (Rettertinget).

1. 1620. [Cap.* 19] Jens Poulsen Vust; St. i Kbh. (07); ~ Else Christensdtr. (Spend) af Understed-K.; mindst 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see C. J. Snedsted i Elling-T.; P. J. Snedsted i Sjørring-T.; O. A. Bigum i Sennels; [† 13/4 1639; havde en langvarig strid med Christian Høeg til Todbøl om Præstegaardens tilliggelse; Gravramme].

KoM s. 360 (»Jan. Pavl. Vust.«); KS 3:3 (1881-82), s. 745; PT 11:3 (1942), s. 239-40 (se nedenfor); HiThi 1928, s. 410 (se nedenfor); KlitVen s. 279-280; DanKir bd. 12, s. 480 (se nedenfor).

2. 1637. Peder Jacobsen Thisted; St. Thisted 30; 1 ~ c. 37 F. E., † 16/1 1645, Skifte 30/4 s. A.; 2 S.; 2 ~ (52) Margrethe Pedersdtr., † efter 85; [† 1674].

KUM I, s. 98 (»Petrus Iacobæus Tydstadiensis«); PT 11:3 (1942), s. 240 (se nedenfor); KlitVen s. 279-280.

3. 19/6 1672*, o. 21/7 74**. Poul Christensen Bedsted af Bedsted-G., f. 48; St. Vibg. 67; C. 21/12 68, h.; [† Aalbg. 22/7 1674].

KUM I, s. 341 (»Paulus Christiani Bedstadius«); Sixhøj nr. 455.

4. 28/7 1674 [vist p. Cap. Nibe-V. . . ; siden her] Peder Pedersen Wiborg, Lassen, f. Vibg. 1/12 45; (Bdr. t. Maren P. L. ~ T. C. Blichfeld i Tørring-H. og t. Use P. L. ~ N. J. Gjødstrup i Hee-N.); F. P. Lassen, Kbmd., Landsthingsskriver og Hospforst. i Vibg.; M. Birgitte Pedersdtr. (2 ~ L. Gregersen i Vandborg); St. Aalbg. 66; C. 1/8 68, illum.; ~ 75 (trol. Aalbg. Bud. K. 5/2) Birthe Hansdtr.; F. H. Sørensen, Bgmstr. i Aalbg.; 2 ~ Etm.; [† 1677].

KUM I, s. 336 (»Petrus Petri Lassen«); Ålborg tingbok 1679-82, f. 39a-b (afkald og fuldmagter); Kbg. Aalbg. Bud. K. (1648-90) opsl. 55 (trolovelse); FAaW s. 49 (note 90).

5. 12/5 1677 [Skp., o. 31/5 76] Mag. Holger Sørensen Schandorff*, f. c. 48; F. Søren Christensen, Kbmd. i Skanderborg; M. Anne Holgersdtr.; St. Od. 69; Mag. 84; Pr. 10/10 09; 1 ~ F. E., † 89; 6 S., 1 D.; 2 ~ Thorsager 14/10 90 Maren Bjørnsdtr., † 5/5 98; F. Bjørn Albretsen til Hvitvedgård; 3 S.; 3 ~ Mariager 29/3 99 Johanne Eleonore Leschle; 4 S., 4 D.; (skal i 3 Ægteskaber have havt 27 Børn); see A. H. Snedsted i Blidstrup; J. H. Drewes i Førslev-S.; [† 7/11 1736; var stridig og havde mange Sager; blev dømt fra Provste-Embedet formedelst en Sag, som han havde afsagt; han skal, da han blev indsat, have sagt til en Kone af Menigheden, som talte om, at han var så liden, at han skulde blive dem voxen nok; var en god Chemiker og velforfaren i Lov og Ret; vidtløftig; see Bkrd. Dagbg. 539].

KUM II, s. 16 (»Oligerus Severini Schandorphius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Ålborg stift nr. 158 og 393; Kbg. Mariager (1683-1759) opsl. 64 (2. vielse); Nygaards sedler: 3. vielse; HiThi 1987, s. 79-93 og 1991, s. 97-98.

6. 3/12 1734*, o. 31/8 36, Vilhelm Vilhelmsen Schmidt af Harring-S., f. 8/3 99; St. Kbh. 19; C. 11/9 24, l.; 1 ~ Hedvig Sophie Marcusdtr. Ulsøe, E. e. S. A. Hortulan i V. og Ø. Hassing, b. 23/3 54; 2 ~ 5/11 54 Anna Mariche Christensdtr. Hee af Søndbjerg-O., E. e. E. C. G. A. Hvass ss., b. Borup i Jydl. 5/12 75; u. B.; [b. 10/7 1769; havde faaet sine Been slaaet over af sine Heste og havde et svagt Helbred].

KUM II, s. 424 (»Wilhelmus Wilhelmi Schmidius«, 20 år gl.).

7. 28/5 1762** [p. Cap.* 21/9 59, o. 28/11] F. Sts. Anders Eriksen Hvass; [8/11 1780 Nors-T.; see der].

8. 8/11 1780 [p. Cap. Nors-T. 29/12 69, o. 28/2 70] Niels Bendtsen Curtz af Nors-T., f. i Thisted 15/8 40; St. Christiansand 63; C. 18/6 66, n.; ~ 17/10 77 Maren Klein, d. Nykjøb. p. M. 11/1 50; F. Henrik Wulff K., By- og Herredsfoged i Nykjøb. p. M.; M. Kirstine Jensdtr. Halse; 2 S., 3 D.; see Henrik W. K. C. i Grevinge; [† 28/4 1802; dygtig, men streng og plat; han præd., saa at Skummet stod ham om Munden; der fortælles endnu løierlige Exempler paa hans plumpe Udtryk i Prædikener og Brudevielser].

9. 18/6 1802 [Verst-B. 27/6 00, o. 6/10] Niels Hesselberg, f. 10/5 73; F. Søren H., Forv. p. Vraa, siden Eier af Klitgaard, Aalbg. St.; St. Aalbg. 92; C. 20/10 95, l.; [# 10/2 1809; † i en Fattig- el. Daare-Anstalt i Altona 1/2 31; var bleven udlagt (til Barnefader) af Inger Poulsdtr.].

10. 3/5 1809, o. 5/7, Niels Ludvig Christian Bentzon, tillige Sem. Forst. 5/6 12; tillige Nørhaa 3/6 28; [20/1 1830 Ringsted-B.; see der].

11. 7/4 1830 [Cat. Nakskov 16/8 26] Lic. th. Gerhard Peter Brammer, tillige Sem. Forst.; [14/9 1842 Vemmelev-H.; see der].

12. 10/12 1842 [r. Cap. t. Ribe Dk. 26/8 31] Ludvig Christian Müller, tillige Sem. Forst.; [24/3 1848 Bjørnsholm-M., nemlig ved Seminariets Henlæggelse til Ranum; see der].

13. 20/7 1848, o. 4/10 [c. Adj. Nykjøb. 11/7 40; Adj. ss. 4/8 41] Niels Hansen af Ønslev-E., f. Todbjerg 23/4 13; St. Nykjøb. 33; C. 1/5 39, l.; ~ 13/5 42 Nicoline Biering af Vig-A.; f. Jernved 6/12 18; 2 S., 6 D.; [7/12 1870 Egeslevmagle; E. 1/568 og S. 1/697].

14. 14/9 1871 [Bedsted, Aabenraa Pr. 17/2 62; afsat af d. t. R. 25/9 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; Hjelpep. p. Bogø •/1 65] Laurits Gregorius Pasbjerg; [24/2 1874 Bogø; see der].

15. 5/5 1874 [Cap. p. p. Skyum-H. 10/8 72] Knud Christensen, f. Piilgd., Resen S. 1/1 36; F. C. Pedersen, Inds.; M. Dorth. Knudsdtr.; Sem. fra Ranum 58 (1 Char.); Skllrr. og Ksgr. i Resen 59–63; St. pr. Kbh. 62; C. 21/6 71, h2.; 1 ~ Kbh. Frue K. 17/6 73 Henriette Vilhelmine Hesse, f. Kbh. 3/9 49; † 2/4 75; F. Lars Henr. Chr. H., Hoboist; M. Anna Franzine Vilh. Lange; u. B.; 2 ~ 23/3 77 Angelica Vilhelmine Petersen, f. Nybg. 10/1 54; F. Pet. P., Materialskvr.; M. Claudia Vilh. Clemmesen.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Snedsted Kirke, s. 471-481, Nørhaa Kirke, s. 462-468.
Fussing, Hans H.: Til dansk præstehistorie. Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift, 11:3 (1942), s. 227-246 (Snedsted s. 239-240).
Fussing, Hans H.: Bidrag til dansk Præstehistorie 1496-1657. Del II. Kirkehistoriske Samlinger, 6:3 (1939-1941), s. 159-181. [Uddrag af Rigens Dombog, sorteret alfabetisk på sogn: L-Ø.] Om Snedsted: se nedenfor.
Heilskov, Chr.: Personalhistoriske Indskrifter fra Hassing Herred. Historisk Årbog for Thisted Amt 1928, s. 410-422.
Lønborg, Esper: Præsten Holger Sørensen Schandorph i Snedsted, Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1987, s. 79-93.
Knudsen, Ole Bech: Sognepræst i Snedsted Magister Holger Sørensen Schandorphs afstamning. Efterskrift, Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1991, s. 97-98.
Lønborg, Esper: Søren Holgersen Schandorph, Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1991, side 91- 96.
 

H. H. Fussing i KS 6:3 (1939-41), s. 169-170: Snedsted s., Hassing h., Aalborg st.

Nr. 0. Mads Pedersen var 1571–79 kapellan hos Sønderhaa-Hørsted-Snedsted nr. 3 og blev valgt til hans efterfølger af nogle af sognemændene. Ved en privat kontrakt overlod Sønderhaa-Hørsted nr. 4 ham Snedsted alene, men 1617 var han meget svag paa grund af en øjensygdom og havde i 5 aar holdt en kapellan Anders Nielsen. Efter bispens ordre forsøgte Sønderhaa-Hørsted nr. 4 Niels Hegelund at tiltage sig Snedsted, men bønderne klagede, fordi de dels gerne vilde beholde deres gamle præst, dels fremlagde vidnesbyrd – dog kun et bænkebrev – om, at sognefolk ikke havde kunnet blive berettet før i tiden, fordi præsten inden sogneadskillelsen boede for langt borte. 11. februar 1617 beskikkedes bispen og Christen Thott til at undersøge og afgøre sagen, og 26. marts henstillede de, at medmindre kongen vilde bevilge bøndernes ønske, kunde sognene godt sammenlægges. Sagen var endnu ikke afgjort 21. maj 1622, da bønderne igen bad om at maatte beholde deres præst og derefter faa kapellanen. De var villige til at lønne præsten yderligere, dersom han ikke kunde leve af sognet. Skønt præsten 26. juni var ganske afmægtig, fornyede bønderne deres anmodning, og 15. november opretholdt kongen adskillelsen – se Kanc. Brevb. –. Mads Pedersen fik 1617 et godt skudsmaal af menigheden. Den største lodsejer i sognet Christen Høeg til Todbøl anbefalede sammenlægningen. Sml. Sønderhaa. (Dok. og akter vedk. div. retssager nr. 100).
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 854. Nørhaa (St. Thøgers K.),

Hundborg Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 67; M. S. III.; E. M.; Vahls M. 43; M. Nr. 497; P. M. 138;
Lkm. 4/291; Kbg. 1651 (÷ 1728-29).
———————————

1. 15 . . Morten Nielsen (Nørhaa); [† 1562; havde været Munk i Vestervig Kloster(1); Lgst. i Alteret].

DanKir bd. 12, s. 467-468 (se nedenfor).

2. 1564. Niels Jensen Lugge; see Anders N. L. i Søndbjerg-O.; Søren N. L. i Vang-T.; [† eft. 1599; fik 73 Sognets Kongetiende].

KS 3:2 (1877-80), s. 202; 3:3 (1881-82), s. 421.

3. (1608). Henrik Mikkelsen; [var her endnu 1619].

KS 5:2 (1903-05), s. 546; 3:3 (1881-82), s. 744.

4. (1625. 61). Anders Nielsen; Pr. . .; see N. A. Hørdum i Skyum-H.

5. (1667). Christen Sørensen Hjortvang, vistnok af Linnerup-H.; (Bdr. t. Sidsel S. ~ P. Rasmussen i Ølby-A.-F.); St. pr. 59; ~ Maren Andersdtr., † 3/4 05; see Anders C. H. i Lime; [† 1708; blev overfalden i sit eget Huus af Sp. i Thisted, A. N. Heeboe].

KUM I, s. 275 (»Christianus Severini Hiorsvang«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Hjerm hrd. nr. 3.

6. 1/6 1708, o. 15/8, Jørgen Madsen Hildebrandt af Kbh. Frelsers K., f. p. Chrhavn. 1/3 68; St. Fdbg. 90; C. 8/3 94, h.; ~ Johanne Pedersdtr. Naschou; 2 ~ Bfgd. Paulin i Hjørring; u. B.; [† 3/7 1713].

KUM II, s. 177 (»Georgius Matthiæ Hildebrand«).

7. 20/10 1713, o. 1/12 [Hør. Christiania 03] Jens Nielsen Schavenius, f. Christiania 8/6 78; F. N. Jensen S., Maler; M. Marg. Clausdtr. Mølschou; St. Christiania 99; C. 7/4 10, n.; ~ 14/4 14 Anna Mariche Sørensdtr. Nors, f. 97; F. S. Andersen N. t. Diernæs i Thy; 4 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Søren J. S. i Fjaltring-T.; [† 14/7 1722].

KUM II, s. 248 (»Ianus Nicolai Scavenius«, 21 år gl.).

8. 21/8 1722 [p. Cap. Hundborg-J., o. 10/5 19] Christen Nielsen Lund, f. Thisted 15/1 92; (Bdr. t. T. N. Berg i N. Nissum); F. N. Thomsen, Bgr.; M. Johanne Christensdtr.; St. pr. 13; C. 17/10 18, l.; ~ 3/2 24 F. E., † 15/8 35; 1 S., 5 D.; see T. N. Svankjær her; [† 17/7 1735].

KUM II, s. 374 (»Christiernus Lundius«, 21 år gl.); Nygaards sedler: Broder.

9. 16/9 1735, o. 10/2 36 [Hør. Aalbg. 32] Troels Christensen Kongslev, f. S. Kongerslev 28/6 02 el. 04; F. C. Pedersen, en kunstig(2) Smed; M. Johanne Lauritsdtr.; St. Aalbg. 22, Bacc. 23; C. 17/4 25, n.; ~ 36 Kirstine el. Christine Dorothea Lauritsdtr. Laurberg af Sønderholm-F., f. 13, † Sorø 76; 4 S., 3 D.; see G. Lyder i Sæby; Sønnen Laurits Laurberg K. blev Prof. jur. i Sorø; [† 7/6 1746].

KUM II, s. 445, 450 (»Trugillus Congslevius«, 18 år gl.).

10. 14/7 1747 [p. Cap. Næsborg-S.-O. 10/1 38, o. 19/2] Thomas Nielsen Svankjær, f. Slesvig 26/9 02; F. N. Nielsen, Degn i Hvidbjerg; M. Marg. Mouritsdtr.; St. Thisted 28, Bacc. 31; C. 1/8 31, h.; ~ 28/6 48 Dorothea Kirstine Christensdtr. Lund, f. her 27, † Boddum 03; 5 S., 7 D.; [† 13/4 1779].

KUM II, s. 499, 542 (»Thomas Swanekiær/Svanekiær«, 21 år gl.).

11. 7/7 1779 [p. Cap. Svendbg. Nic. K.-T. 26/7 65, o. 13/12] Jens Hansen Wandel, f. 20/6 36; F. H. W.; M. Elisabeth Cathrine Weile; St. pr. 56; C. 11/12 58, h.; ~ c. 74 Kirsten Bertelsdtr. Lillesøe, † 27/3 88; [† 6/3 1789].

12. 22/5 1789, o. 7/8, Johan Ludvig Mathiesen; [29/10 1790 Hundborg-J.; see der].

13. 21/1 1791, o. 25/2, Jens Michael Hertz; [15/7 1796 Butterup-T.; see Roesk. Dk.].

14. 15/7 1796, o. 2/12, Bolle Frederik Plum Brammer; [4/4 1800 Strø; see der].

15. 27/6 1800, o. 27/8, Andreas Peter Spangenberg, f. Hors. 67; F. Andreas S.; M. Marie Cathr. Henckel; St. Hors. 86; C. 6/5 93, h.; ~ Frederiksberg 17/9 00 Karen Frederikke Lassen; 4 S., 3 D.; [# med Vartpenge(3) 26/4 1811; † 20].

16. 15/11 1811, o. 5/2 12, Hans Søren Sørensen; [20/10 1819 Vinding-V.; see Sæby-H.].

17. 20/9 1820 [p. Cap. Broust 22/9 19, o. 17/11] Bertel Langballe Obel; [18/8 1824 Sennels; see Hillerslev-K.].

Derefter 3/6 1825 Annex til Snedsted.

———————————

Noter:

(1) Vestervig Kloster, augustinerkloster i Vestervig, grundlagt 1110 og viet til St. Thøger*) Klostret bestod af tre fløje med den store kirke som nordfløj. Af klostrets jorder skabtes efter Reformationen et af Danmarks største len.
*) St. Thøger var en helgen, der virkede i Danmark. Han stammede fra en adelig slægt i Thüringen, men efter et ophold i England fulgte han med den norske konge Olav den Hellige til Norge som hans kapellan. Derfra kom han siden til Danmark for at missionere. Han omvendte mange, og da han kom til Vestervig, byggede han en beskeden kirke, i følge legenden af ris og kviste. Efter hans død i året 1067 brændte der lys på hans grav. Han blev da i 1117 lagt i et skrin på alteret i sin egen kirke. Siden blev han helgenkåret. I kirkekunsten vises han med en kirkemodel i hånden.
(2) kunstig = (gl. da.) kunstfærdig, dygtig, kyndig.
(3) Vartpenge = ventepenge; en ydelse, der i op til fem år gives til en tjenestemand, som er blevet afskediget eller hvis stilling er blevet nedlagt, uden at vedkommende er blevet tilbudt en passende ny stilling.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Nørhaa Kirke, s. 462-468.