Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 828. Nors og Tved,

Hillerslev Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 60; L. S. v. W.; M. S. III.; L. P. B. 577; S. i K.; M. Nr. 497; E. M.; Vahls M. 185; P. M. 130; Lkm. 4/203; Kbg. 1675.
———————————

1. 15 . . Hans el. Henrik Olufsen; Pr. . .; NB. Nr. 2 i P. M.

2. (1555. 58). Jacob . . . ; see Etm.

3. (1568. 71). F. S.? Hans Jacobsen; [var her endnu 1584].

KS 3:2 (1877-80), s. 202.

4. 15 . . Mikkel Larsen el. Lauritsen.

5. (1595. 99). Jens Nielsen; [var her endnu 1610].

KS 5:2 (1903-05), s. 545.

6. 16 . . Christen Villadsen.

6b. (1619). Christen Simonsen.

KS 3:3 (1881-82), s. 743.

7. (1624). Jens Pedersen; vist St. Aalbg. 11.

KUM I, s. 2 (»Ianus Pet. Alburgensis«).

8. (1630) [Rtr. Thisted. . .] Kjeld Christensen; F. Rtr. i Skive; maaskee St. 17; Pr. . .; ~ Hedvig (Helvig) Hansdtr. Paludan af Ø. og V. Assels; 7 S.; see Etm.; J. K. Nors i Harring-S.; P. K. Nors el. Paludan i Øsløs-V.-A.; (P. K. Paludan i Hellevad-H.-Ø.); Sønnen, den bekjendte Hans K. N. var Sp. i Bygland, Christiansands Stift og Pr. i Robygdelaget; see Faye: Christiansands Stift, S. 272; [† c. 1660; en aabenbart sindssyg Bonde forfulgte ham 1631-33 med grundløse Skældsord og Processer, men han fik i den Anledning et godt Skudsmaal af Menigheden].

KUM I, s. 30 (»Chilian. Christierni Skiiffu«); KS 6:3 (1939-41), s. 162; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Nørlyng hrd. nr. 14.

9. 1660. F. S. Anders Kjeldsen Nors el. Northusen; St. pr. 52; 1 ~ Kirsten Pedersdtr., en Søster til Peder Brønsdorph t. Kongstedlund; 4 S., 1 D.; 2 ~ 10/7 72 Dorothea Mouritsdtr. Bochorst af Gunderup-N., f. 9/10 52; 2 S., 1 D.; 2 ~ J. A. Steenberg i Tornby-V.; see M. Andersen i Sønderhaa-H.; (P. L. Brønsdorph i Ramme); [b. 10/6 1675].

KUM I, s. 238 (»Andreas Chiliani Northusanus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Nørlyng hrd. nr. 14; Nygaards sedler: 2. hustrus dåb.

10. 11/6 1675 [r. Cap. Thisted 30/3 66] Anders Nielsen Lyngbye af Lyngby-A., f. 29/3 28; St. Aarh. 51; Hør. Sorø; Pr. 13/10 80; 1 ~ 70 (Bev. 3/11) Barbara Poulsdtr.; u. B.; 2 ~ Bodil Jensdtr., f. 30, b. Nors 23/2 93; 1 D.; 3 ~ Nors 25/9 1694 Anne Jensdtr. Lundsgaard af Hvidbjerg-L., E. e. A. F. Bruun i Høislev-D.-L., f. c. 64, b. Thisted 2/2 44; u. B.; 3 ~ Etm.; see P. H. Hvidberg i Hvidbjerg-L.; N. J. Smith, r. Cap. i Holstebro-M.; [† 12/8 1702; 1674 havde A. L. en Kontrovers med den stridbare Sognepræst i Thisted, Mag. Heboe; Sognepræsten, der tydeligvis havde Uretten paa sin Side, blev afsat, men igen taget til Naade og fortsatte i Embedet; Kisteplade].

KUM I, s. 229 (»Andreas Nicolaj Lyngby«); FAaW, s. 16-17, 32; HiThi 1944, ca. s. 64-65; DanKir bd. 12, s. 258 (se nedenfor).

11. 1/11 1701** [r. Cap. Thisted-T. og Sp. Skinnerup 29/8 96, o. 21/10] Mag. Johan Johansen Thorson (Torsong), f. p. Utsteen Kloster v. Stavanger 24/7 70; F. J. Johansen T. af Sønderborg Diak., Foged i Norge (flere Steder); M. Maria Pedersdtr. Wendel (Sstr. t. Mette P. W. ~ H. D. Mossin i Rand., Moster t. P. C. Piper i Udbyneder-K., t. Mette M. Piper ~ H. C. Hensmann i Ø. Tørslev og t. H. Ottesen i Ledøie-S.); St. Bergen 87; C. 11/6 89, illum.; St. Kiel og Rostock 91–92; Mag. 16; ~ 17/10 1703 F. E., b. Nors 2/1 1744; 1 S., 1 D.; see Etm.; [† •/5 1722].

KUM II, s. 154 (»Iohannes Thorsonius«); NST bd. V, 1936, s. 293; R. Rostrup: Bidrag til futesoga for Nordhordland og Voss, Genealogen 2/2006, s. 40-42; Helk II, s. 263; HiThi 1944, ca. s. 65.

12. 27/3 1722** [r. Cap. Thisted o. s. v. 25/3 18] Conrad Nielsen Hildebrandt, f. Vibg. 90; (Bdr. t. Margrethe I. N. H. ~ H. A. Bondo, ø. Cap. t. Aarh. Dk. og t. Eleonore N. H. ~ H. C. O. Sadolin i Strandby-B. M.); F. N. Eriksen, Læge; M. Margr. Conradsdtr. Hildebrandt, en Dtr. af Superintendent C. H. i Celle i Nedersaxen; St. Vibg. 09; C. 17/10 13, n.; p. Cap. Seierslev-E.-J., o. 14/8 15; ~ Nors 23/9 1722 F. D. Elisabeth Marie Thorsen (Torsong), f. 1/9 1704, † Thisted 13/7 1750; 2 S., 5 D.; see Johan T. C. H. i Torrild-V.; M. A. Jensen i V. og Ø. Vandet; P. B. Brøndlund og L. Munch i Albæk-V.; [† 1733].

KUM II, s. 340 (»Conradus Hildebrand«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 799; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Hasle hrd. nr. 23; HiThi 1944, ca. s. 72.

13. 16/10 1733 [Hvidbjerg-Ø.-L. 24/2 30, o. 10/5] Hans Christian Johansen Begtrup af Helgenæs, f. 4/5 03; St. pr. Slangerup 21, Bacc. 22; C. 30/8 23, h.; 1 ~ Kbh. Frue K. 15/3 30 Birgitte Kirstine Jacobsdtr. Ohnsorg, maaskee Sstr. t. M. J. O. i Magleby-H., f. 01, † 58; F. J. Mortensen O., Herredsskrvr.; 2 ~ Anna Catharina Thomasdtr. Praëm af Hjardemaal, d. 9/2 38, † Trondhjem 18/11 09; 2 ~ 29/8 66 Viinhandler Niels Juul i Kbh.; [b. 11/1 1759; „en aarvaagen Guds Vægter paa Zions hellige Bjerg“; kjørte med 4 Heste for tilsogns, da han var saa ualmindeligt svær, og der ved Tved fandtes dybe Moradser; W. 1/92; N. 51; Eptph.; gav 32 Kirkeskib til Ørum K.].

KUM II, s. 439, 442 (»Ioh. Christianus Begtrup«); PT 3:1 (1892), s. 35; 9:4 (1931), s. 190, A. C. T. Praëm blev den velkendte Mad. Juul, Værtinde i "Det Norske Selskab" i Kbh., Ft. Kbh. 1787; J. Gløersen: Dødsfall i Norge 1763-1825, s. 196; DanKir bd. 12, s. 592 (Ørum kirke).

14. 23/3 1759, i. 10/6 [r. Cap. Thisted-T. og Sp. Skinnerup 21/4 34, o. 2/6] Bent Nielsen Curtz, d. Aalbg. Bud. K. 3/9 05; F. N. Bentsen fra Thisted, Kbmd. i Aalbg., siden i Thisted; M. Else Pedersdtr.; St. Aalbg. 23, Bacc. 24; C. 8/7 26, h.; 1 ~ Kbh. Hel. G. K. 13/10 39 Elisabeth Sophie Pedersdtr. Toldorph af Kjølstrup-A., † Thisted 29/6 47; 1 S., 3 D.; 2 ~ 21/9 51 Anna Kirstine Jensdtr. Hvistendahl af Helligsø-G., f. 17/9 21, b. Thisted 19/11 55; 2 D.; see Niels B. C. i Snedsted; [† Thisted 12/8 1780; han er den Præst, som har haft den – saa vidt vides – længste Virketid som Kapellan i Thisted: 25 Aar. Da han 1759 ser tilbage paa sin Gerning, karakteriserer han den som „25ve Aars Møysomlig, dog Velsigned Kirke-Tienestes Arbeyde i Thyestad og Schinnerup“. Det møjsommelige kan i høj Grad have hængt sammen med de økonomisk set ringe Kaar, han i Thisted var henvist til. I Biskop Br. Brorsons Visitatsberetning af 1739 bemærkes, at han led Mangel „ved sit lille, lave Brød“, Skinnerup Sogn, hvorfra den væsentligste Del af Indtægterne skulde ydes, kaldes i Skattemandtalsaaret 1743 „et lidet, fattigt Sogn“. Biskop Brorson siger videre i ovf. cit. Visitatsberetning ang. Forholdene i Thisted, at „Præstens Indtægter af denne liden By er og liden og uvis og bestaar i Gotfolks egen Villie, saa det falde ham tungt at subsistere med Kone og smaa Børn“. Han ejede en Karriol, men ingen Hest. Af Tjenestefolk havde han en Amme og en Pige. – Men Thisted-Tiden var ogsaa Aar med „Velsigned Kirke-Tienestes Arbejde“. Alt tyder paa, at C. har været en from og nidkær og dygtig Præst. Den besindigt pietistiske Biskop Brorson omtaler ham anerkendende ved samtlige Visitatser. Han og Sognepræsten Peder Cortsen var begge flittige i deres Gerning og „opbyggelige Sjælesørgere i Lærdom og Levnet“. Han prædikede til Biskoppens fulde Tilfredshed, „evangelisk“, „opbyggeligt“ og „vel“ og forrettede sit Embede med megen Nidkærhed. Om hans Liv anføres, at det var kristeligt og opbyggeligt. Gode Vidnesbyrd giver yderligere et Mindedigt, fundet paa en Blytavle i Nors Kirke. Selv om man regner med Overdrivelser, giver Digtet Indtryk af, at Curtz har været en meget afholdt og nidkær Præst og en dygtig Prædikant; Kisteplade].

KUM II, s. 453, 459 (»Benedictus Curtz«, 18 år gl.); HiThi 1944, ca. s. 73; DanKir bd. 12, s. 258 (se nedenfor).

15. 8/11 1780 [Snedsted 28/5 62] Anders Eriksen Hvass af Søndbjerg-O., f. 3/8 34; St. Vibg. 54; C. 23/9 58, n.; p. Cap. Snedsted 21/9 59, o. 28/11; Pr., i. 28/6 86; 1 ~ Øland 14/12 62 Gjertrud Hedvig Thomasdtr. Hopp, d. Aalbg. 21/3 37, b. 4/2 85; bekjendt som en brav, forstandig og god Kone; (Sstr. t. Andreas M. T. H. i Tornby-V. og t. Frants Mathias T. H. i Sennels); F. Mag. Cons.-Rd. T. Knudsen H., Rtr. i Aalbg.; M. Mette Andreasdtr. Munchert; 6 S., 3 D.; 2 ~ 13/10 89 Sophie Cathrine Dyssel, f. 51, † 10/3 13; bekjendt for sin usædvanligt svære Legemsbygning og som en meget slet Huusholderske; F. Etrd. Arnold C. D., Bgmstr. i Vibg.; M. Maren Grotum Holst; [† 9/9 1808; dygtig og retsindig; flittig, arbeidsom og munter til Embedets Gjerning; befattede sig ogsaa med Lægekunsten; førte nogle Draaber med sig; som han kaldte „Livets Nøgle“; var en ivrig og behagelig Selskabsmd., munter og gjæstfri].

KUM III, s. 139 (»Andreas Hvass«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1202; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 3013.

16. 7/4 1809 [Hassing-V. 18/3 01] Knud Christian Høyer af Fæmø, f. p. Aggersø 17/7 65; St. Od. 84; C. 10/1 88, h.; Sp. Hirtsholmene 9/9 96, o. 30/11; ~ 92 Mette Margrethe Hertel, f. 6/3 66, † Thisted 7/1 45; 6 S., 4 D.; [† 10/2 1841; vittig, men skarp; dog godhjertet og af en streng redelig Charakteer; bekjendt for sin physiske Styrke. B. D. G. 1/139; Lgst.].

DanKir bd. 12, s. 256 (se nedenfor).

17. 12/5 1841 [Torslev-S. 13/8 34] Jørgen Gantzel Blicher Dreyer; [15/12 1847 Ørsted i F.; see der].

18. 1/3 1848 [Vandborg-F. 10/12 34] Andreas Peter Prior af Hundstrup-Ø.-H., f. 22/8 05; St. Aalbg. 25; C. 9/7 30, l.; p. Cap. Hundstrup-Ø.-H. 18/5 31, o. 6/7; 1 ~ 23/10 31 Hansine Vilhelmine Eller, f. Kbh. 20/4 09, † 13/11 69; F. Hans Vilh. E., Farver; M. Dorothea Sophie Bang; 5 S., 3 D.; 2 ~ 17/2 71 Thorline Steenbruggen, f. Thisted 10/1 37; F. Niels Georg Nielsen S., Kbmd.; M. Mariane Christiansdtr. Fredskild; see Daniel C. P., o. Cat. Kbh. Holmens K.; [# 21/12 1874; Mindegaver; boer i Helsing.].

19. 26/2 1875, o. 7/4 [Tredielærer v. Ringsted Bgrsk. 7/9 59] Johan Philip Emil Madsen, f. Gammelgd. v. Vdbg. 23/9 31; F. Rasm. Christ. M., Gartner; M. Sophie Cathr. Thordsen; St. Nykjøb. 50; C. 20/1 57, h1.; ~ Johs. K. v. Kbh. 29/6 66 Anna Elfriede Horring, f. Kbh. 16/7 37; F. Fred. Barfred H., Urtekmr.; M. Laura Erslev; (78) 3 S., 2 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12, Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Nors Kirke, s. 246-259, Tved Kirke, s. 260-267.
Hald, P. L.: Indskrift fra Nors Kirke. Historisk Årbog for Thisted amt 1921, s. 296-297.