Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1145. Sønderhaa og Hørsted,

Hassing Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 69; L. S. v. W.; M. S. III.; M. Nr. 497; E. M.; Lkm. 4/310); P. M. 148; Vahls M. 32; Kbg. 1696.
Anm. Snedsted var forenet med Sønderhaa og Hørsted til 15/11 1622 (efter Nogle allerede 1579), da det fik sin egen Præst; maaskee har det været taget fra og atter lagt til, som saa ofte.
———————————

0. (1520). Michael Christiernsøn.

KS 6:3 (1939-41), s. 172 (Rettertinget).

1. 1537. „Ærlige og velbyrdige Hr. Jens Sørensen Hvid”; [† c. 1546; nedstammede fra de gamle adelige Hvider].

2. k. 24/2 1546. Niels Ovesen; [† c. 1557; hans Bibl. optalt af Biskop O. Chrysostomus, udgjorde det, efter fattig Leilighed, store Antal af 18 Bøger].

KS 6:3 (1939-41), s. 172 (Rettertinget).

3. 1557 [Cap.* (56)] Christen Ebbesen; [† 1579 (89?); havde Mads Pedersen som Capellan 1571–79, der blev Sp. i Snedsted].

KS 6:3 (1939-41), s. 172 (Rettertinget).

4. k. 5/4 1579. Simon Villadsen, f. c. 51; ~ Anna Christophersdtr., vistnok af Skyum-H.; (mindst) 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see V. Simonsen i Sjørring-T.; T. J. Holm og P. J. Holst i Skyum-H.; [† 13/1 1607; Lgst.; ved en privat Kontrakt overlod han Snedsted alene til Capellanen Mads Pedersen].

KS 3:2 (1877-80), s. 201; 6:3 (1939-41), s. 172 (Rettertinget); HiThi 1928, s. 412 (havde ved sin død været præst her i 18 år); 1967, s. 399-420; DanKir bd. 12, s. 489 (se nedenfor).

5. 1607 [p. Cap.* 97] Niels Nielsen Hegelund; St. i Rostock 92; 1 ~ . . . . ; (mindst) 2 S.; 2 ~ F. E., † Skyum 20/11 39; see Etm.; [† 1631; Lgst.; forsøgte 1617 efter ordre fra bisp og provst at tiltage sig Snedsted, men 1622 15. november bestemte kongen, at sogneadskillelsen skulde opretholdes; havde 1630 nogle stridigheder om tidenden, som han krævede i kærven; 1. Hustrus Gravramme i Skyum].

Helk I, s. 245; KS 3:3 (1881-82), s. 744; 5:2 (1903-05), s. 544-46; 6:3 (1939-41), s. 172 (Rettertinget);  PT 11:3 (1942), s. 240 (se nedenfor); HiThi 1928, s. 412 og 420; DanKir bd. 12, s. 489 (se nedenfor), s. 521 (Skyum kirke).

6. 1631 [p. Cap. Hvidbjerg-Ø.-L. 16 . .] F. S. Jens Nielsen Hegelund (F. maa altsaa vist have været gift to gange); St. Ribe 20, Bacc. 22; Leyden 25; Kbh. 26; see Etm.; [† c. 1662; Forbød 1635 fædrift paa nogle jorder, stævnede 1645 nogle skyldnere og en bonde, der havde været overhørig med sit hoveri. Da han juledag 1644 i kirken opfordrede en bonde til at deltage i brandskatten for at hindre, at svenskerne brændte byen av, skældte denne ham groft ud, idet han bl.a. sagde, at han vilde ramme præsten saa haardt, at han ikke skulde prædike i Sønderhaa kirke i et halvt aar, og bonden dømtes herfor til at »udsætte borgen for fred«. Blev 1648 dømt til at betale en gæld paa 40 rdl.].

KUM I, s. 41, 57 (»Ioannes Heggelund/Ianus Nicolai Hegelund«); Helk I, s. 244; PT 11:3 (1942), s. 240 (se nedenfor).

7. 1662. F. S. Niels Jensen Hegelund, f. c. 28; maaskee St. Aalbg. 48; Pr. (84); ~ Helvig Lauritsdtr. af Lerup-T.; B.; see Jens N. H. i Dragstrup-S.; 2 Etm.; [† 19/7 1698].

KUM I, s. 213 (»Nicolaus Iani Tistad.«).

8. 15/10 1695**, o. 27/11, Mourits Andersen Nors (Northusanus) af Nors-T., f. 25/5 73; St. Aalbg. 91; C. 15/11 94, illum.; ~ 18/2 97 F. D. Mette Nielsdtr. Hegelund, f. 67; 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.: see Anders M. Nors, r. Cap. Vraa-E.-S.; [b. 14/5 1715; gav 98 et Daabsfad til K.].

KUM II, s. 182 (»Mauritius Andreæ Northusanus«); DanKir bd. 12, s. 486 (se nedenfor).

9. 10/8 1715, o. 30/10 [Hør. Aalbg. 09] Niels Christensen Niemann el. Niemand, f. Aalbg. 20/7 77; F. C. Christensen N., Consumptionsbetj.; M. Joh. Andersdtr.; St. Aalbg. 98; C. 5/7 02, n.; ~ F. E., b. 19/3 59; [† 1744].

KUM II, s. 239 (»Nicolaus Niemannus«, 22 år gl.).

10. 24/7 1744, o. 25/9 [Hør. Aalbg. 41] Laurits Christensen Wacher, f. Aalbg. 2/3 14; F. C. Jensen, Smed; M. Anna Jensdtr.; St. Aalbg. 33; C. 11/8 40, n.; 1 ~ 12/10 44 Eva Sophie Gregoridtr. Thomsen, † 29/10 50, E. e. Proc. Jacob Offesen Høyer; af Uldum-L.; F. Gregor Thomsen i Aalbg.; 1 S., 2 D.; 2 ~ Skyum 10/10 51 Bente Christine Thomasdtr. Hopp, d. Aalbg. 3/4 31; F. Conf.-Rd. T. Knudsen H., Rtr. ss.; M. Mette Andreasdtr. Munchhardt; 1 D.; [† 23/4 1754].

KUM II, s. 547 (»Laurentius Wacker«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 2699, 2121; HimF s. 251.

11. 12/7 1754 [p. Cap. Ous, Bergens St. . .] Frederik Calundan, f. Laurvig 20; F. Christen Simonsen C. Sp. i Laurvig; M. Antonette Grüner; St. pr. 36; C. 16/1 45, l.; Pr. 65; ~ Karleby p. F. 3/10 53 Anna Maria Frederikke Pedersdtr. Hjort, f. Kbh. 20, † 3/2 97; Sstr. til P. P. Hjort i Karleby-H.-Ø.; 3 S., 1 D; see Frederik G. C. i Skorup-T.; [b. 10/5 1783 i en lille Gd. ved Siden af Pgden.; bekjendt for sin ualmindelige Styrke; turde saaledes ikke tage Folk i Haanden af Frygt for, at klemme for haardt til; corpulent; tilsidst apoplectisk og sad paa en Bænk, naar han prædikede].

KUM II, s. 579 (»Fridericus Calundanus«, 16 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Kalundborg byfoged nr. 235 (faderens slægt).

12. 9/3 1770**, o. 25/5, Niels Jensen Overgaard, f. Helligkildegaard i Thy, Hvidbj. S., 23/8 39; (Bdr. t. Peder J. O. i Hurup og t. Ingeborg M. O. ~ D. Krefting, r. Cap. i Vestervig-A.); F. J. Jørgen Nielsen O.; M. Cathrine Hansdtr. Maylund (Meyland); St. Vibg. 59, Bacc. 60; C. 10/9 66, n.; ~ Margrethe Sophie Brøndorff, f. c. 25, † 2/9 04; u. B.; [† her 1/5 1787].

KUM III, s. 191, 206 (»Nicolaus Ofvergaard«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1257, 1256; Nygaards sedler: Dåb, forældre, testamente, begr., enken 1787; Han er ikke identisk med Niels O. i Sommersted.

13. 24/8 1787 [Hirtsholmene 29/11 80, o. 19/1 81] Johan Lorents Christiansen Schjøth, f. Moss 31/7 30; F. C. S., Bfgd. og not. publ.; M. Marg. Elisabeth Stamer; St. Christiania 45; C. 18/10 49, n.; Chordegn og Aftensangsp. i Hobro 61; Cat. Aalbg. Bud. K. 78; ~ Marie Elisabeth Brøndorff, f. c. 72, b. Husby 8/1 09; u. B.; 2 ~ 9/11 96 Student Hans Frederik Kaalund, siden Degn i Husby; [† 30/9 1795].

Nygaards sedler: Datter 1793, testamente 1794, enkens 2. vielse, enkens begr..

14. 27/11 1795 [Miss. i Grld. 3/3 84] Villiam Alexander Meyer; [11/5 1804 Harring-S.; see der.]

15. 2/11 1804, o. 21/12, Nicolai Brummer; [18/9 1825 Paarup; see der].

16. 17/3 1826, o. 3/5, Joseph Christian Sørensen; [4/6 1831 Solbjerg-S.; see Karby-H.-R.].

17. 17/8 1831, o. 20/11 [Adj. p. Hlh. 27] Andreas Winding; [25/5 1839 Reisby, see Paarup].

18. 6/8 1839, o. Maribo 16/10, Christian Sidenius; [2/4 1850 Nykjøb.-S.; see der].

19. 9/6 1850 [p. Cap. Gosmer-H. 17/10 37, o. 7/11; Søften-F. 28/5 39] Laurits Peter Jørgensen, f. Aarh. 5/6 10; F. Laurits J., Kbmd.; M. Kirstine Estrup; St. Aarh. 30; C. 11/7 36, h.; ~ 5/5 40 Marie Schmidt, f. 20/6 11, levede 68 i Kbh.; F. Cclrd. Niels Immanuel S., Proc. i Hors., siden Byskriver i Nexø; M. Marie Stallknecht; 3 D.; [† paa Frederiks Hosp. i Kbh. 19/8 1854].

20. 4/12 1854 [p. Cap. Seden-Aa. 30/1 45, o. 23/4; Søndersø 14/6 50] Christian Frederik Ferdinand Weiss, f. Od. 19/4 15; F. Joh. Marcus W., Kbmd.; M. Sophie Møller; St. Od. 33; C. 3/11 40, h.; Pr. 26/10 78, tillige for Refs H.; ~ 28/10 54 Cathrine Laurentse Severine Møller af Agri-E., f. 27/7 16; u. B. (to Pleiesønner).

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Sønderhaa Kirke, s. 482-489, Hørsted Kirke, s. 490-494.
Fussing, Hans H.: Til dansk præstehistorie. Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift, 11:3 (1942), s. 227-46 (Sønderhaa s. 240).
Fussing, Hans H.: Bidrag til dansk Præstehistorie 1496-1657. Del II. Kirkehistoriske Samlinger, 6:3 (1939-1941), s. 159-181. [Uddrag af Rigens Dombog, sorteret alfabetisk på sogn: L-Ø.] Om Sønderhaa: se nedenfor.
Heilskov, Chr.: Personalhistoriske Indskrifter fra Hassing Herred. Historisk Årbog for Thisted Amt 1928, s. 410-422.