Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1047. Skorup og Tvilum,

Gjern Herred, Aarhuus (før Skanderborg) Amt og Stift.

L. S.*; K. 3/296; P. 13; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/408; L. S. v. W.; Kbg. 1684.
Anm. I Sminge har ligget en Kirke el. et Kloster (Pont. Atl. 4/217). Capel i Voel, T. Sogn, indviet •/8 1876.
———————————

1. 1536. Villum Pedersen; [† 1549; havde været Munk i Tvilum Kloster; havde ingen Pg., men boede i Vindhuset; paa hans Grav en Steen med besynderlige Munkebogstaver, som fordum har ligget over en Herremand paa Dussit (Dußvolden)].

2. 1549. Hans el. Jens Nielsen; Pr. . .

2b. (1584). Hans Pedersen; [† 1591; fik en Pg.].

KS 3:2 (1877-80), s. 206.

3. 1591. Simon Pedersen; [† 1602; en liden sortladen Mand, vel belæst især i de orientalske Sprog; der fortælles, at han i Ufredstider, siddende ved den østre Ende af Laden, nær var bleven skudt af en Fjendtlig, som havde sin Flindt opspændt, for at skyde til ham; men samme Ugudelige blev selv skudt af sin Kammerat, dog synes det, ikke at kunne passe paa ham, men paa Etm.].

4. 1602. Niels Pedersen Vrager, f. Kbh.; St. i Greifswald og Rostock 95, i Wittenberg 97; Pr. . . ; 1 ~ Marine Rasmusdtr. af Lyngby-A.; 2 ~ Johanne Hansdtr.; see Etm.; H. N. Schaarup i Rær-H.-V.; [† c. •/1 1634; havde god Indseende i mange smukke Videnskaber og var en Kunstner i sine Hænder; satte Avlingen i god Stand og lod indrette Fiskedamme i Toften og i Skorup og Grølsted Marker, hvilke i forrige Aarhundrede kaldtes og maaskee endnu kaldes „Præstens Damme“].

Helk I, s. 430; Sixhøj nr. 128; FAaW s. 10.

5. 1634 [Rtr. Rand. 32] Niels Thomsen Ferslew af Lyngaa-S., f. 10/8 07; St. Sorø 23; Hør. Aarh. 26; Pr. (45); ~ c. 42 Apelone . . . . (Enevoldsdtr.?), der overlevede ham; 2 S., 3 D.; see Etm.; R. J. Gylling i Randlev-B.; [† 13/12 1660; en god Mand og stor Ldmd.; Pg. br. 2 Gange (den ene Gang tillige Kirken); blev 2 Gange plyndret af Fjendtlige; paa Pulpituret findes et Malerie, forestillende det Indre af Kirken, hvor Kalken staaer paa Alteret og Luerne slaae op om den, allernederst staaer: „To Gange gik han ud for Brand. To Gange for hans Fjender. — Dog gav Gud den prøved’ Mand Velsignels’ før hans Ende“; Han havde oprindeligt, ved en Kontrakt dateret Skorup Præstegaard 10/8 34, forpligtet sig til at ægte Præsteenken Johanne Hansdtr., men der oppstod Stridighed om Kaldelsen var lovlig, fordi han ikke vilde ægte hende; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1626].

KUM I, s. 62 (»Nicolaus Thomas. Liungaa«); KS 3:2 (1877-80), s. 754 (»Nicolaus Thomæ Ferslevius Ericafontanus (D. Thomæ de Liungaa fil., vocatus in collab. scholæ nostræ)«); P-Aarh. f. 35b, opsl. 38; FAaW s. 10-11, 18-19.

6. o. 7/3 1661. Niels Christensen Friis* af Aarh. Frue K., f. 37; St. Sorø 57; Pr. 92; ~ c. 61 F. D. Ingeborg Nielsdtr. Ferslev, f. 20/10 43, levede 1716; 6 S., 5 D.; see Niels N. F. i Mørke-H.; Christen N. F. i Karby-H.-R.; J. J. Müller i Dover-V.; Etm.; Arrild N. F. i Spentrup-G.; (C. N. A. Høyer i Tisted-B.); [† 1714; veltalende].

KUM I, s. 271 (»Nicolaus Christiani Friis Aarhusiensis«); SB s. 186; Sixhøj nr. 949; P-Aarh. f. 18b, opsl. 21, 25 år gl.; »See E. T. Aarhuus i Gjern-S.« udgår, se FAaW s. 18, 35-36.

7. 13/5 1702**, o. 10/5, Jens Larsen Spliid* (Wejerslef), f. Aarh. •/5 69; F. L. Rasmussen Thøgersen (Wegerslef), Rdmd.; M. Ingeborg Christensdtr. Spliid; St. Aarh. 88; udenlands. . . ; ~ F. D. Karen Nielsdtr. Friis (d.y.), f. •/7 81, b. 14/2 18; mindst 1 S., 1 D.; see Etm.; Poul J. S. i Tem; [b. 18/8 1750; meget æret og elsket for redeligt og uanstødeligt Væsen; „en veltalende Mand, af stor Gravitet, vel lidt og agtet af Alle“ (Lkm.); T. 274].

KUM II, s. 164 (»Ianus Laurentij Spliid«); Helk I, s. 252; FAaW s. 36.

8. 8/7 1746*, o. 17/3 47**, Christen Eskilsen (Eskesen) Winding, f. Løvskal 11/8 23 (21?); F. E. W., Skovrider; M. Bodil Høgh; St. pr. 39; C. 2/8 42, h.; ~ 20/6 47 F. D. Ingeborg Jensdtr. Spliid; u. B.; [# 1788; b. Viby 13/4 98; mistede i Vinteren 57 ved en ulykkelig Vælten i Vand sit Helbred og maatte fra 64 holde Capellan; testamenterede 700 Rdlr. til Skolevæsenet og 500 Rdlr. til Fattigvæsenet i begge Sogne].

KUM II, s. 602 (»Christianus Winding«, 18 år gl.).

9. 25/1 1788 [p. Cap.* 2/12 85, o. 14/12] Frederik Grüner Calundan af Sønderhaa-H., f. 15/4 56; St. Aalbg. 74; C. 23/4 78, n.; Capelpræst paa Friisenborg c. 80; ~ Hammel 25/4 88 Ingeborg Melchior; F. Fred. M., Birkeskriver v. Bidstrupsgds. Birk; M. Inger Bruus; u. B.; [† 7/8 1822; Lgst.].

KUM III, s. 331 (»Fridericus Callundan«, 20 år gl.); DanKir bd. 16, s. 3387 (se nedenfor).

10. 19/2 1823 [Løsning-K. 2/10 01; frasagde sig Embedet 29/6 19; boede i Hors. og Skjolde] Jacob Kjer, f. Gjerdrup, Daler Sogn, 22/8 67; F. Knud Sørensen K.; M. Ester Jacobsdtr.; St. Ribe 89; C. 25/4 26, h.; Skp. 3/5 99; ~ 01 Abelone Møller, f. Rødding Mølle •/12 69, † 13/2 55; F. Tyge Christiansen M.; M. Johanne Samuelsdtr.; 3 S., 2 D.; see Knud K. i Skjærbæk; [# 17/4 1845; † Veile 26/8 49; Monument paa Løsning Kgd.; hans Grund til, at frasige sig Løsning-K., var, at der var gjort Udlæg i og berammet Salg af Alt, hvad han eiede, for resterende kgl. Skatter; blev afsat 14/8 19, men erholdt dog ved kgl. Resolution 13/11 s. A. Kaldets fulde Indtægter til Eftermandens Beskikkelse; iøvrigt trættekjær; havde i Løsning forargelige Stridigheter med Menigheden; B. D. G. 1/181; N. 1/181; E. 2/21 og S. 2/30].

DanKir bd. 17, s. 1731, 1762 (Løsning Gl. kirke).

11. 9/4 1845 [Tunø 31/5 36] Frederik Jørgen Sevel; c. Pr. 25/5 58; Pr. 15/10 s. A.; [8/1 1859 Fruering-V.; see der].

12. 12/4 1859 [Jelstrup-L. 5/8 46, o. 21/10] Johan Frederik Pape, f. Ranzaugave v. Skanderbg. 6/8 02; F. Johan Fred. P., Ldmd.; M. Ane Marg. . . .; St. Vibg. 24; C. 12/1 35, h.; Lærer v. Fredericia Institut 36; ~ 27/7 37 Conradine Christine Bødtcher, f. Nebbegaard 18/7 15; 4 S., 5 D.; [# 21/6 1872; † Aarh. 12/5 1889].

Sixhøj nr. 1625.

13. 12/4 1873. Christian Hans Jørgen Dahl; see Svendbg. o. Cat.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1990-91. Skorup Kirke, s. 3369-3392, Tvilum (Kloster)kirke, s. 3393-3439.
Lyngaa (Felslev), Jacob Thomsen: Ad rem literariam danicam aliqvot momenta, Kgl. Bibl.: Ny kgl. Saml. nr. 1205a 4°, 1660-1689.
Winther, Flemming Aagaard: Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. En genealogisk undersøgelse. Slægtens forlag, Viborg 2008, s. 10, 18-19, 35-36. [Denne bygger bl.a. på ovenstående manuskript af Jacob Lyngaa.]