Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 959. Rær (Helligkorses K.), Hansted og Vigsø (St. Peders Capel),

Hillerslev Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 60; M. S. III.; M. Nr. 497; E. M.; Lkm. 4/261; P. M. 131; Vahls M. 187; Kbg. 1650.
———————————

1. (1518). Poul Crani el. Cruni el. Raff (Refs); [† 1556 el. 57].

2. c. 1555**. Kjeld Andersen el. Nielsen (Chetillus Nicolai); [† c. 1597].

KS 3:2 (1877-80), s. 202.

3. c. 1597 el. 80 (maaskee adjungeret sidsnævnte Aar). Niels Pedersen Morsing, f. c. 55; ~ . . . Olufsdtr. Find, Sstr. til Jens O. F. i Vilsted-V.; St. i Kbh. (78); see Christen N. M. i Hjardemaal; [† c. 1625 (30?)].

F-P s. 88 (»Nicolaus Petri Morsianus«); PT 11: 5 (1944), s. 58.

4. c. 1625 (30?). Peder Pedersen Holstebroe; St. 28; ~ Kirsten Jensdtr., vist af Hundstrup-Ø.; (mindst) 1 S., 1 D.; [† c. 1648; Skifte efter begge afsluttet 14/5 1650].

KUM I, s. 88 (»Petrus Petri Holstebroë«); Tingbog Hillerslev herred 13/11 1666; Tingbog Elbo herred 10/9 1667; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 250.

5. c. 1649 [Rtr. Varde (47. 49)] Hans Nielsen Schaarup (Skaarup), maaskee af Skorup-T.; St. Vibg. 42; ~ Maren (Marie) Sørensdtr., † 77; see E. H. Holm i Visby-H.; [† 1676].

KUM I, s. 171 (»Iohannes Nicolaj Scorupius«); Sixhøj nr. 128.

6. 3/4 1676, o. af Sjællds. Biskop, Laurits Christensen Koch; St. Fdbg. 66, Bacc. 72; ~ 18/9 78 Margrethe Mathiasdtr. Schytte af Karby-H.-R.; 2 S.; 2 ~ 95 Christopher Nielsen, Byskriver i Thisted; [† 6/9 1683].

KUM I, s. 337 (»Laurentius Christ. Coccius«), bd. II, s. 30 (»Laurentius Christiani Coccius«).

7. 16/10 1683 [p. Cap. Aalbg. Bud. K., o. 1/10 79] Jens Pedersen Povelstrup, f. Dal, Vibg. St., 22/7 52; F. P. Sørensen; M. Marie Jensdtr.; St. Aalbg. 73; C. 6/8 75, n.; Hør. Sæby . . ; ~ 77 Elisabeth Danielsdtr. Bleegh af Vraa-E.-S. r. Cap., f. 30/5 55, b. Borre p. Møn 2/11 31, boede flere Aar hos sin datter i Arendal; 3 S., 6 D.; see Peder J. P. i Sennels; [† 17/9 1708; fik 22/9 1701 en alvorlig Advarsel om, at emendere sit meget disolute Levnet, hvis uskikkelige Forhold i alle Maader jeg (dvs. Bircherod) med største Mishag havde hørt (Bkrd. Dgbg., S. 390); havde en Datter, som blev besovet, men som han ikke lod staae aabenbart Skriftemaal].

KUM II, s. 41 (»Ioannes Petri Paulstrupius«); KlitVen s. 367; Kbg. Borre (1645-1776) opsl. 233 (enkens begr.).

8. 7/11 1708, o. Vibg. 24/2 09, Mads Andersen Thorup el. Torup af Klim-T.-V., f. 14/2 81; St. Aalbg. 01; C. 17/3 04, illum.; ~ Mette Marie Hvidberg, vist af Hvidbjerg-L., f. c. 92, † Søndbjerg 64; 4 B.; [b. 5/7 1718].

KUM II, s. 268x (»Matthias Andreæ Torup«, 20 år gl.).

9. 11/9 1718 [Fp. 18/6 15, o. 3/7; Skp. p. „Gøteborg“ til Island 12/7 18] Josias Christensen Kornbech, f. Kornbæk, Starup S., Haderslev Amt, 80; F. vist Christian K., Pensionair (dvs. Forv.) p. Tørningmølle; St. Tønder t. Wittenberg 98; i Kbh. 14; C. 17/1 15, n.; 1 ~ Kbh. ty. Garn. K. 6/10 13 Anna Augusta Lipper, † 14; 2 ~ 18 Maren Andersdtr. Hald af K. Hvalsø-S., f. c. 97, b. Kbh. 22/12 53; 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 20/5 1750].

KUM II, s. 388 (»Iosias Kornbeck, Hatterslebia-Holsatus«, 34 år gl.); Achelis I, nr. 4111; Nygaards sedler: Børn; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 422.

10. 18/9 1750 [p. Cap.* 12/2 45, o. 2/6] Niels Nielsen Raae, f. Thisted 26/11 19; F. N. Nielsen R.; M. Maren Christensdtr.; St. pr. 39; C. 30/7 44, n.; Pr. 12/10 74; ~ 45 F. D. Anna Augusta Josiasdtr. Kornbech, d. 12/2 23, † Nibe 17/5 88; 7 S., 5 D.; [b. el. † 11/7 1784; hans Minde som talentfuld og retsinding Lærer vil længe bevares].

KUM II, s. 605 (»Nicolaus Nicolai Raae«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Hustrus dåb, børn; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 422, i Kbh. amt, København nr. 1087; Dueholm, Ørum og Vestervig amter nr. 955 (børn i 1793).

11. 8/10 1784 [Raabjerg 26/2 77] Frants Mathias Thestrup Hopp; [6/9 1794 Sennels; see der].

12. 28/11 1794, o. Vibg., Petrus Janus Kruse; [19/10 1798 P. t. Rand. Hosp.; see Sp. ss.].

13. 19/10 1798 [p. Cap. Hyllested-V.-H. 29/7 85, o. 26/11] Tidemand Lend; [24/6 1803 Eilby-M.; see der].

14. 24/6 1803, o. 21/12, Børge Pontoppidan af Aalbg. Bud. K., f. Sorø 8/9 69; St. Aalbg. 89; C. 30/10 93, h.; ~ Skjørping 24/5 04 Mette Magdalene Glahn, f. Teglgaard 84, † Aalbg. 9/8 48; F. Johan Henrik G. af Alling-T.; M. Bodil Bøgh af Trige-Ø.; 3 S., 4 D.; see Andreas C. P. i V. Ulslev; [† 20/6 1817; Lgst.].

DanKir bd. 12, s. 229 (se nedenfor).

15. 5/11 1817 [p. Cap. Lier o.s.v., Aggerhuus St., 15/10 08] Peder Michelsen Schinnerup; [6/9 1833 Blegind-H.; see der].

16. 8/1 1834, o. Vibg. 18/4, Erhard Christian Bagger; [19/5 1843 Ø. og V. Assels; see Førslev-S.].

17. 14/7 1843 [p. Cap. Ingstrup-H.-A. 6/11 38, o. 19/12; Skjærbæk 31/12 41] Niels Olsen; [8/5 1845 Gudum-V.-S.; see der].

18. 19/7 1845 [p. Cap. Brøndby V. og Ø. 25/12 38, o. 23/1 39] Peter Holm; [19/9 1857 Lundforlund-G.; see der].

19. 19/11 1857 [p. Cap. Ø. Skjerninge-H. 9/9 50, o. 30/10] Johan Peter Jensen; [8/1 1864 Ø. Skjerninge-H.; see der].

20. 21/3 1864 [p. Cap. Esbønderup-N. 16/7 55, o. 12/9; Gadstrup-S. 26/6 58] Peter Falk Rønne, f. Petersgd., Kallehave S., 12/10 25; F. Christ. Albert R. af K. Lyngby, Forp., senest paa Vestrebygd. v. Helsingbg.; M. Dorothea Cathrine Thomsen; St. Vdbg. 45; C. 26/2 52, h1.; ~ Gadstrup 27/5 64 Signe Kirstine Stephensen af Broager, f. Broager 28/11 41; (68) 1 S., 1 D.; [27/11 1872 Søndbjerg-O.].

Elvius s. 504-505.

21. 23/2 1873. Niels Andreas Buchwaldt; 2/7 1877 S. Høirup-Aa.; see Hirtsholmene.

22. 12/9 1877 [Cat. Ebeltoft 14/10 74, o. 16/12] Niels Helle Georg Nielsen, f. Od. 26/3 38; F. Pet. N., Tobaksfabr.; M. Nanine (Nanny) Cathr. Hellesen; Sem. fra Skaarup (meget duelig) 58; Lærer ved Faabg. Almueskole 12/10 60, v. Classenske Legatsk. i Kbh. 2/9 63, ved Kbhs. Kommuneskole 67; St. pr. s. A.; C. 20/6 72, h2.; ~ 27/7 75 Ida Jenny Cornelius, f. Kbh. 18/6 50; F. Salomon Andr. Pet. C., Skomagermstr.; M. Johanne Marie Jacobsen; (78) 1 S., 1 D.; [11/7 1883 Kobberup-F.-G.; Pg. br. 29/11 83; Ø. Tørslev 87].

Elvius s. 306; L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 180.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12, Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Ræer Kirke, s. 217-229, Hansted Kirke, s. 233-238, Vigsø Kirke, s. 239-245.