Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 204. Ebeltoft og Draaby,

Mols Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

S. L. v. W.; K. 18; L. P. B. 505; P. 34; M. S. III.; Lkm. 5/256; Kbg. Ebeltoft 1692, Draaby 1693.
Anm. Ebeltoft synes tidligere at have udgjort et Pastorat for sig.
———————————

1. 15 . . Hans Christensen; Pr. 60; [† 1566].

Bøttiger, s. 152 (se nedenfor).

2. 1566 [Knebel-R. c. 61] Jens Berg (Bjerring); Pr. c. 77 – c. 88; [† 1603].

KS 3:2 (1877-80), s. 207; Bøttiger, s. 152 (se nedenfor).

2b. (1603). Jens Jensen Bay; [1603 Grundfør-S.; see der].

3. 1603 [Grundfør-S. (81. 98)] Jacob Jensen Møller (Berg), f. p. Mols; Pr. (?); [var her endnu 1610, vist † 1613].

KS 5:2 (1903-05), s. 554; Bøttiger, s. 152 (se nedenfor).

4. 1613 [Rtr. Assens 98-01] Niels Pedersen, f. c. 84; Pr. c. 28–40; ~ c. 20 Maren Hansdtr., f. c. 95, † 22/3 58; 3 S., 7 D.; see Etm.; H. N. Ebeltoft i Knebel-R.; [† 19/1 1653; lærd; paa Eptph., hvorefter han synes, at have været her i 40 Aar og at have vært død i sit 69de Aar, tilføies, at han døde efter store Forfølgelser, hvorved forstaaes, at Borgerne ikke vilde betale ham igjen de Penge, som han 28 i den keiserlige Krig havde forstrakt dem med, til at betale den af de Keiserlige paabudne Brandskat. De anklagede ham for, at han ikke troligen havde forrettet sit Embede; thi naar han i den grasserende Pest skulde betjene de Syge med Sacramentet, vilde han ikke gaae ind i Huset til dem, men rakte dem gjennem Vinduet baade Viin og Brød paa en Kjep; hvorefter det blev ham til Straf paalagt, at holde en Prædiken hver Onsdag, som og alle hans Efterkommere maatte bekvemme sig til; (Lkm. eft. Pont. Marm. dan. 2/123)].

KS 3:2 (1877-80), s. 756; Bøttiger, s. 153-165 (se nedenfor); SerRect s. 5.

5. 1653 [Rtr. Ebeltoft c. 45] Søren Albertsen af Knebel-R., f. c. 21; St. Aarh. 40; ~ F. D.? Birgitte Nielsdtr., Skifte 9/2 93; (Sstr. t. H. N. Ebeltoft i Knebel-R.); u. B.; [† 12/8 1673].

KUM I, s. 157 (»Severinus Alberti«); P-Aarh. f. 15a, opsl. 17; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Mols hrd. nr. 1; Bøttiger, s. 165-166 (se nedenfor).

6. 17/9 1673 [Mariæ-Magdalene-S., o. 17/5 67] Mag. Knud Hansen Uttrecht, f. Nybg.; F. H. U., Rtr. ss.; M. Anne Thomasdtr.; St. Sorø 60; Mag. Kbh. 11/6 84; ~ Elisabeth Christiansdtr. Borchgrevinck af Hornslet, f. 47, † Aarh. 5/1 14; u. B.; vist 2 ~ . . . Winther i Ebeltoft; [† 8/9 1711; „trættekjær; indstevnet 12/5 1700 for Landemodet; maatte gjøre Jstrd. Hans Benzon til Skjersø Afbigt for haarde og usømmelige Ord, hvormed han havde angrebet ham som sin Patron, og give 40 Rdlr. til Sagens Omkostninger; s. D. maatte han betale 100 Rdlr. til fattige Præsteenker for begangne Forseelser i Embedet, hvoriblandt Slagsmaal med en Deel af sine Sognemænd; at have erindret om Restancer fra Prædikestolen; at have begegnet sin Pr. med Latter og Foragt ved en Visitats; 13/10 1700 igjen dømt til at gjøre Jstrd. Benzon Afbigt for usømmelige Ord; s. D. dømt i 10 Rd. Mulkt til fattige Enker og 20 Rd. til Processens Omkostninger, fordi han, Søren Kielsen til Foragt og Menigheden til Forargelse, havde „kast“ det Offer efter ham, som han havde frembaaret, da han gik fra Alteret og var ei dermed fornøiet“; (Lkm.)].

KUM I, s. 289 (»Canutus Iohannis Utrecht«), II, s. 129; SB s. 187-188; Første hustru »Inger Sørensdtr. Tybring« udgår, cfr. Bøttiger, s. 166-167 (se nedenfor); Nygaards sedler: Enkens testamente.

7. 17/10 1711 [Fp. og Fpr. i Brabant] Mag. Laurits Jacobsen Fabricius, f. Haderslev el. Løgumkloster 4/1 82; F. J. F.; M. Anna Pedersdtr.; St. i Kiel 05, i Kbh. 10; C. 6/8 10, l.; Mag. Kbh. 30/7 16; ~ 16/10 12 Karen Eriksdtr. Sletting af Besser-O., f. c. 85, b. 26/12 67; 5 S., 2 D.; [† 22/7 1725].

KUM II, s. 345 (»Laurentius Fabricius, Lugum-Monast.-Schlesvicensis«), 403 (»Dn. Laurentius Fabricius, pastor ecclesiarum Pomagriensis et Drobyensis«); Bøttiger, s. 167-168 (se nedenfor); PT 1982, s. 84 (Sletting); Nygaards sedler: Børn.

8. 22/10 1725 [Hør. Helsingør 14] Gustav Simonsen Aarhuus af Halsted-A., f. Nykjøb. p. F. 14/11 95; St. Nykjøb. p. F. 14, Bacc. 15; C. 20/6 18, l.; ~ 19/2 26 Anna Dorothea Henriksdtr. Smidt, levede endnu 38; F. Kirkeværge i Nykjøb. p. F.; 5 S., 3 D.; 2 ~ 3/7 42 Henrik Gynther Schmalz i Nykjøb. p. F., Regimentfeltskjær; see Henrik Smith Aa. i Sandby-V.; [b. 26/5 1736].

KUM II, s. 384, 389 (»Gustavus Simonis Aarhuus«, 19 år gl.); Nygaards sedler: Børn, begr.; Bøttiger, s. 168, 169 (se nedenfor).

9. 17/8 1736 [Torkildstrup-B. 2/9 26] Christian Ludvigsen Pontoppidan; [1/8 1738 Aarh. Frue K.; see Aarh. Dk.].

10. 1/8 1738 [r. Cap. Kjerteminde-D. 18/8 27] Morten Boesen, f. Kallundbg. 97; St. pr. 21; ~ Kjerteminde 27/10 27 Johanne Cathrine Christiansdtr. Schreil af Rønne-K. r. Cap., b. Ebeltoft 22/9 60; 4 S., 4 D.; see Ludvig M. B. i Vigerslev-V.; Frederik M. B. i Nimtofte-T.; M. T. Gjørup i Mariæ-Magdalene-K.; [† 28/1 1742 af Tæring (G. Strøm), af den grasserende „Sprinkel- og Flækfeber“ (Bøttiger); havde i sine yngre Aar lært Feltskjærprofessionen; „en sand Herrens Tjener, hvis ægte evang. Foredrag og hele chrl. Embedsførelse var paa den Tid til stor Velsignelse“; Samlinger til Fyens Hist. o.s.v. 3/1 51].

KUM II, s. 435 (»Martinus Boëtii Calundanus«, 24 år gl.); Nygaards sedler: Enkens begr.; Strøm 1, s. 50-52; Bøttiger, s. 169-170 (se nedenfor).

11. 30/3 1742 [r. Cap. Nybg. 18/10 37, o. 20/11] Peder Hansen Buch, f. Kbh. 9/12 06; F. Hans Pedersen B., Fattigforst.; M. Anna Kirstine . . . ; St. Kbh. 26, Bacc. 28; C. 28; Lærer v. Waisenhuset; ~ Anne Marie . . . . ; i Nybg. 1 S., 1 D.; [† 28/6 1742 af samme Epidemi som Formanden].

KUM II, s. 479, 494 (»Petrus Buchius«, 20 år gl.); Bøttiger, s. 170 (se nedenfor); Nygaards sedler: Enken.

12. 3/8 1742 [Glenstrup 21/1 35] Hans Rasmussen Lindegaard; Pr.; [27/9 1748 Aarh. Frue K.; see Waisenhuset i Kbh.].

13. 27/9 1748 [r. Cap.* 30/3 42] Erik Vilhelm Jørgensen Quist; [3/3 1752 Skjævinge-G.; see der].

14. 3/3 1752 [Skjævinge-G. 1/4 40, o. 6/4] Johan Ottesen Friis, f. Kallundbg. 18/4 12; F. O. Pedersen F., Bfgd.; M. Edel Cathrine Rhode; St. Kallundbg. 30; C. 3/5 36; Lærer v. Kbh. Holmens Sk. 11/6 38; ~ F. E. i Skjævinge: Maren Barchmann, f. c. 04, † Kbh. 19/3 76; 1 D.; [† 1/2 1753; byttede Embede Formanden].

KUM II, s. 521 (»Iohannes Ottonides Friis«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 89.

15. 16/3 1753 [S. og N. Onsild 14/10 40**, o. 10/2 41] Johannes Smit Overgaard, f. Hvidbjerg i Thy 25/8 11; St. Thisted 31; C. 37; 1 ~ Charlotte Amalie Kreiberg, f. c. 14, † Onsild 18/6 43; u. B.; 2 ~ Margrethe Judithe Lucht, E. e. J. P. Hobroe, r. Cap. t. Ribe Cathr. K., d. Kolding 17/5 21, levede endnu 93; F. Christopher L., Hospforst. i Kolding; M. Cathrine Dorothea Wibring; 4 S., 5 D.; see F. M. Boesen i Nimtofte-T.; Christopher O. i Trige-Ø.; F. Lyngbye i Skanderup; Niels O. i Sommersted; [† 13/10 1773; Pietist].

KUM II, s. 528 (»Iohannes Schmidt«, 17 år gl.); Bøttiger, s. 172, 362 (se nedenfor); Nygaards sedler: Børn i Onsild, børn i Ebeltoft, enkens dåb, enkens moder, enken 1793; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Mols hrd. nr. 54.

16. 16/12 1773 [Tversted-U.-B. 3/4 61] Jørgen Henning Johansen Styrup, f. p. Klingstrup i Fyen 24/9 22; F. J. Ernst S., Cpt. v. Garden; M. Elisabeth Margrethe Bille Walchendorf; St. 39; C. 1/8 43, h.; Tingsted 12/8 46, o. 14/10; (25/3 58* Kallehave); 1 ~ Tingsted 16/11 46 Anna Margrethe Hjort, f. 15, † Tingsted 24/10 59; F. Niels Joensen H. i Kbh.; M. Bodil Thuesdtr.; 2 S., 2 D.; 2 ~ Kirstine Sophie Grube Svendsdtr. Krag, f. 39, † 30/8 93; F. S. K., Ass. og Høiesteretsadvoc.; M. Heinine Christ. v. Raben; 3 S., 5 D.; [# 2/11 1792; † Ebeltoft 20/3 96].

KUM II, s. 606 (»Georgius Henningius Stürup«, 21 år gl.); Bøttiger, s. 172 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Hjørring amt, Horns hrd. nr. 45, i Vibg. Amt, Hindborg hrd. nr. 28; Nygaards sedler: Født, børn i Tversted.

17. 18/1 1793 [Grimstrup-Aa. 24/6 85] Holger Nielsen Olivarius af Aastrup-S., d. Ulsø 6/11 50; St. Ribe 66; Degn i Aastrup c. 68; C. 2/8 73, h.; p. Cap. Varde 10/3 74, o. 10/6; r. Cap. Kjerteminde-D. 3/3 79; ~ Varde 4/5 75 Ellen Margrethe Johnsen, f. Varde 30/11 40, † Ebeltoft 26/4 11, E. e. Niels Knudsen, Kbmd. og Rdmd. i Varde; F. Peder J., Organist i Varde; M. Barche? Bjørn Tarm; 1 S., 2 D.; see Niels O. i Skjellerup-E.; (H. T. Mygind i Gosmer-H.); [# 29/9 1819; † Ebeltoft 12/8 24; rettroende og dygtig Præd.].

Strøm 1, s. 59; Bøttiger, s. 172-173 (se nedenfor); Kbg. Ulsø (1717-1776) s. 67, opsl. 38 (dåb); Nygaards sedler: Vielse, børn i Varde, 1787; PT 2019, s. 164-165.

18. 7/4 1820 [Nørup-R. 26/4 99**, o. 9/9] Hans Arentzen Steenstrup, f. Gjøding Mølle 13/11 71; F. Jstrd. Arent S., Bfgd. i Veile og Foged i Nørvang-Tørrild HH., samt Landvæsens-, Sandflugts- og Forligelsescomm.; M. Vilhelmine Marie Resen; St. Kold. 91; C. 10/7 95, l.; 1 ~ 02 Mette Marie Laurentius, d. Vallekilde 16/10 68, † 7/11 25; F. Thom. L. Stud.; M. . . . Haverbæk; 2 D.; 2 ~ 15/9 26 Laurine Magdalene Holbek, f. Kjerteminde 19/9 93; F. Rasmus H., Skipper; M. Gjertrud Wedelboe; u. B.; (see C. O. Holbek i Serup-L.); [† 9/11 1843; B. D. G. 1/165].

19. 23/1 1844 [Sal-E. 4/7 34] Ole Wiedemann; [4/12 1854 Bregninge-B.; see Asminderød-G.-F.].

20. 11/10 1855 [Seiling-S. 7/12 48] Christian Peter Georg Kampmann; [5/12 1863 Hjørring-H.-O.; see der].

21. 12/3 1864 [Cat. Holstebro og Sp. Meirup 26/11 55, o. 23/1 56] Carl Jacob Henrik Fog, f. Stege 5/6 23; (Bdr. t. Brun J. F. t. Kbh. Holmens K., siden Biskop og t. Anna Petra E. F. ~ G. Bondo i Vallensbæk); F. Cpt. Laur. F., siden Stadsveiemstr. i Kbh.; M. Christ. Bothilde Birgitte v. Munthe af Morgenstjerne; St. Kbh. 41; C. 10/7 46, l.; Huslærer hos Grev Danneskjold-Samsø 47 i England; Alumnus p. Borchs Kollegium 1/6 49 – 24/1 51; Lærer v. Søetatens Dgsk. 23/12 50; Overlærer ss. 24/6 53; 1 ~ Kbh. Chrbg. Slk. 26/9 51 Marie Cathrine Drejer, f. Kbh. 27/6 28, † Holstebro 10/2 64; F. Prof. Dr. Med. Joach. Lund D., Hofmed.; M. Henriette Conradine Løffler; 3 S., 2 D.; 2 ~ Naur 17/5 65 Petrine Bolette Groth af Naur-S., f. Kbh. 12/5 39, † Od. 25/1 1915; (68) 2 S.; [5/3 1873 Bogense-S.; Pr. for Lunde, Skam og Skovby HH. 1/2 83; R.* 8/4 88; D.-M. 19/12 93; # Pr. 1/1 94; † Bogense 15/12 1901, pludselig af Hjerneapopleksi; Mindekrans i Bogense K. og i Skovby K.].

Elvius s. 65-66; Borchs K. nr. 627; G-HF I, s. 80-81; Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1828-91 V) opsl. 71 (vielse); Bøttiger, s. 173 (se nedenfor); PT 7:1 (1916) Tillæg: Dødsfald i Danmark 1915, s. 9 (enkens død); DanKir bd. 9, s. 2201 (Bogense Skt. Nicolaj K.), s. 5686 (Skovby Kirke).

22. 6/5 1873. Niels Julius Jensen; see Holstebro o. Cat. o.s.v.

———————————

 

 

No 205. Sognecapellaner i Ebeltoft og Draaby.

[Mols Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift]

K. 19; M. S. III.
———————————

0. 16 . . Peder Thomsen; [14/10 1637 fradømt Kaldet for sin Drukkenskab og Uskikkelighed; vist siden Cap. i Besser-O.; see der].

1. (1640). Jacob Lauritsen, f. Aarh.; St. Aarh. 35; [† 1649].

KUM I, s. 125 (»Iacobus Laurentij«); Bøttiger, s. 175 (se nedenfor).

2. k. 27/7 1649, o. 3/8. Ole Christensen Nørup; [1660 Tirstrup-F.; see der].

3. k. 8/2 1661, o. 13/5, Hans Knudsen, f. c. 31; maaskee St. Aarh. 47; [† 1677].

KUM I, s. 207 (»Iohannes Canuti Toldstrupius«); P-Aarh. f. 18b, opsl. 21 (30 år gl.).

4. 27/8 1677. Peder Nielsen Bogense; (30/9 69* Nebsager-B.); St. Helsingbg. 55; ~ . . . , † 93; [† 25/5 1692].

KUM I, s. 260 (»Petrus Nicolai Bogonianus«); Bøttiger, s. 176 (se nedenfor).

5. 31/5 1692, o. 12/8, Mogens Jacob Christiansen Hirtznach af Astrup-T.-H., tillige Rtr., f. c. 69; St. Aarh. 85; C. 88, n.; ~ Ebeltoft 22/2 93 Bodil Lauritsdtr. Begtrup, f. c. 68, † 24/8 33; F. L. Andersen, Herredsfoged i Begtrup; M. Ane Povelsdtr.; 2 S., 2 D.; see Christian M. H. i Blegind-H.; [b. 9/4 1722].

KUM II, s. 139 (»Magnus Iacobus Christiani Hirtznach«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Mols hrd. nr. 27; F. A. Winther: Astrup Præster. Østjysk Hjemstavn 63, 1998, s. 40-51.

6. 26/6 1722, o. 26/9, Hans Jørgensen Mygind, tillige Rtr., d. Assens 28/11 90; F. J. Hansen Orelund af Sandager-H., i Assens; M. Kirsten Jørgensdtr. Mygind (Sstr. t . Hans J. M. i Asperup-R., t. Niels J. M. i Raabjerg og t. Bertel J. M. i Hasle-S.-L.); St. Od. 09; C. 14/4 12, h.; 1 ~ Tved 16/6 23 Sofie Christensdtr. Hutfeld af Tved, f. 2/2 01, b. Ebeltoft 30/1 30; 3 S., 2 D.; 2 ~ 19/7 30 Dorothea Maria Buchtrup, d. her 3/10 08, b. Nørtorp, Rær S. (hos sin Søn), 18/4 75; F. Søren Hansen B., Konsumptionsforp. i Ebeltoft; M. Karen Sørensdtr. Rhode; 3 S., 2 D.; (J. Overgaard i Ønslev-E., H. J. J. Mygind p. Omø; G. F. Mygind, o. Cat. Kbh. Frelsers K.); [† 1/2 1742 af Sprinkler].

KUM II, s. 339 (»Iohannes Mygind«, 19 år gl.); Bøttiger, s. 178-179, 362 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 137, 218; Kbg. Assens (1679-1733) opsl. 59 (dåb); Nygaards sedler: 1. vielse, børn, enkens dåb, enkens begr., enkens forældre, enkens moder; PT 15:3 (1969) s. 154 (Illum-studier); Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 16, 21, (32-36), 37-50.

7. 30/3 1742, o. 5/6, Erik Vilhelm Jørgensen Quist; [27/9 1748 Sp.*; see Skjævinge-G.].

8. 1/11 1748, o. 7/2 49, Hans Pedersen Holst; [6/11 1759 Krummerup-F.; see der].

9. 22/3 1760 [Hør. Aarh. (60)] Jens Pedersen Thykjær, f. c. •/6 20; St. Aarh. 45, Bacc. 49; ~ Ebeltoft 11/3 61 Anna Dorothea Pedersdtr. Fisker, f. c. 37, b. Aalbg. 14/6 10; 2 S., 2 D.; [b. 7/1 1792].

KUM III, s. 56, 89 (»Ianus Petri Tykier/Tykiær«, 23 år gl.); Bøttiger, s. 179 (se nedenfor); Nygaards sedler: hører, vielse, børn, ft. 1787, enkens begr.

10. 9/3 1792, o. Kbh. 18/4, Andreas Svendsen; [22/2 1805 Vallensbæk; see der].

Nedlagt efter Rescr. 26/8 1803.

———————————

 

 

No 206. Ordinerede Catecheter i Ebeltoft.

[Mols Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift]

———————————

1. 25/2 1818, o. 8/5, Frederik Christian Kannewurff; [1/12 1824 Lemvig-L.; see Butterup-T.].

Ingen.

2. 11/7 1856, o. 10/9, Anders Herskind; [23/1 1860 Cat. Hors.; see Nexø-B.].

3. 30/4 1860, o. 13/6, Ascan Carl Holm; [18/10 1867 Tem; see der].

4. 3/1 1868 [Adj. min. i Store og Lille Solt, Sl., Ord. Till. 14/4 62–13/6 63, o. Flensbg. 1/5, kgl. beskikket 19/6 s. A.; Adj. min. Oxenvad-J. 1/8 63; fordreven af Tyskerne •/11 64; dansk P. i London 25/12 64; Sømandsp. i Hull 68] Georg Ernst Becker, f. Lysabild 27/4 33; (Bdr. t. Ernst B. i Aller); F. Jacob B., Degn; M. Charl. Juliane Roos; Jonstrup Sem. 53; St. pr. 56; Lærer ved Kbhs. Kommuneskole s. A.; C. 20/1 62, h.1, aflagde de praktiske Prøver i Flensborg; ~ Ebeltoft 30/7 69 Jacobine Sophie Mathilde Nielsen, f. Ebeltoft 9/8 45; F. Niels Andr. N., Kbmd.; M. Mathilde Sophie Møldrup; (73) 2 D.; [20/4 1874 Nørup-R.; Bredsten-S. 19/10 77, tillige Pr. for Nørvang og Tørrild HH. 26/11 77; Greis-S. 88; † 15/5 1899].

Achelis II, nr. 10085; Elvius s. 73.

5. 14/10 1874, o. 16/12, Niels Helle Georg Nielsen; [12/9 1877 Rær-H.-V.; see der].

6. 4/3 1878, o. 20/3, Nicolai Mathias Harboe af Dybe-R., f. Fjaltring 16/9 53; St. Kbh. 72; C. 19/6 77, l.; ~ Frederiksberg 11/6 78 Lise Husted, f. Ringkjøb. 13/8 48; F. Poul Bettenhaus H., Farverieier; M. Marie Nielsine Harpøth; var Pleiedtr. hos sin Moster Anna C. H. ~ P. Tang i Velling; [4/9 1882 Ulstrup-G.; Pr. 86].

Elvius s. 551; Bøttiger s. 180 (se nedenfor).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Bøttiger, L. J.: Æbeltoft og Omegn (Mols) nærmest til 1814, Aarhus 1893 (Præsterne s. 151-180, samt rettelser og tillæg s. 361-362).