Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

Kjøbenhavn.

No 641. Regentspræster.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M.; J. Kbh. 313.
Anm. Ved Rescr. 21/8 1635 fik Regentsen sin egen Præst. Kirken indviet 25/10 s. A.
———————————

1. o. 2/9 1635. Mogens Villadsen, tillige Pr. p. Klosteret(1); St. 28; vist ~ 42 Ane Andersdtr.; F. A. Bertelsen, Amtsskrvr. og Kannik i Aarh.; M. Margrethe Schandorf; [1639 Glemminge og Tosterup i Skaane; † 15/2 66].

KUM I, s. 89 (»Magnus Vilhadi Aursiensis«); PT 8:6 (1927), s. 193; Caw. IV, s. 101.

2. k. 20/7 1639 Otto Jacobsen Wordingborg; [E. f. B. 6/4 1640 Rise-M.; see der].

3. k. 30/5 1640, o. 4/6, Jens Justesen Berg, tillige Pr. p. Klosteret(1); [1656 Kbh. Trin K.; see der].

Siden Ingen ansatte.

———————————

Noter:

(1) »Pr. p. Klosteret« = Provst paa Klosteret, d.v.s. Forstander og Præst for Kommunitetet ved Kbhs. Universitet, en Stiftelse hvor 100 Studenter fik gratis Kost og Logi. Spisningen og de dertil knyttede latinske Disputereøvelser holdtes i de første fire år i Helligåndsklosteret på Amagertorv (deraf navnet Klosteret). Kommunitetet afløstes 1628 af det nye "Collegium regium", i daglig Tale kaldet Regensen. Det havde sin egen Studenterkirke, indtil den 1656 afløstes af den nybyggede Trinitatis Kirke.

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 1-2, København By, udg. af Nationalmuseet 1960-65. Regenskirken, s. 233-237.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

Kjøbenhavn.

No 642. Præster til St. Hans Hospital og Claudi Rossets Stiftelse.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/199; Kbg. 1693.
Anm. See Anm. ved Tugt- og Forbedringshuset p. Chrhvn.
———————————

1. 2/10 1771, o. 8/11 [Sygetrøster her 66] Peder Gregersen Strange; [5/10 1774 Tingsted; see der].

2. 5/10 1774 [Tingsted 7/8 61] Erik Werdel, f. Hatting 2/8 19; St. Hors. 38; C. 22/9 40, n.; Skoleholder ved Kbhs. Garnisonssk. 13/5 43; P. t. Kbhs. Ladegaard 12/10 53, o. 14/10; 1 ~ Kbh. Garn. K. 23/3 44 Sille Marie Christensdtr.; 2 ~ Rosine Marie Trane, f. c. 20, † 93; [† 28/2 1784; „Et meget besynderligt Subject. Jeg har som Barn med stor Forundring seet, hvorledes han, assisteret af 3 af (Opfostringshuus-)Drengene gjorde sit Toilette; „Nr. 23 hold Vandfadet!“ „Nr. 17 tør mit Ansigt!“ „Nr. 9 bind mit Halstørklæde!“. Derefter blev han Præst ved St. Hans Hosp. o.s.v., som dengang var Hospital for Afsindige. Jeg husker endnu, hvorledes han, da dette Embede var lovet ham, gik op og ned ad Gulvet og med megen Selvtilfredshed sagde: „Jeg er Manden til St. Hans Hosp.“ Dette blev han ogsaa virkeligt; thi, da Drikfældighed kom til hans naturlige Anlæg, sank han omsider til Lem i Hospitalet. Der var han endnu 1807, da Man under Kbhs. Beleiring maatte flytte Hospitalet. Da dette maatte skee i Hast, bleve de Afsindige den første Nat indkvarterede i Frederiksberg Kirke. Idet nu den forrige Præst atter befandt sig i en Kirke, besteg han Prædikestolen, og den gale Præst prædikede for de Gale, et Optrin, som vel kunde fortjene en Fremstilling af Tieck eller en anden Mester“. See Mynsters Meddelelser S. 19–20; W. 3/843; N. 649].

KUM II, s. 593 (»Ericus Werdel«, 20 år gl.).

3. 31/3 1784, o. 21/4, Lorents Hansen Madsen; [23/5 1788 S. Gjørding-V.; see der].

4. 17/7 1788, o. 25/6 (!) [Lærer v. Opfostringshuset 84] Niels Christian Bang Cruuse af Grevinge, f. 1/6 57; St. Roesk. 76; C. 4/7 82, n.; ~ Maren Christensdtr. Byrholdt, d. Ø. Hassing 27/11 65; F. Christen Christensen B., Gdfæster; M. Johanne Pedersdtr.; 4 S., 1 D.; 2 ~ J. Schade i Oddense-O.; [# 27/2 1801; † sst. som Patient 19/12 08].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 811; FWDP 642,4.

5. 8/7 1803, o. 8/7, Hans Christian Mølsted; [13/2 1807 P. t. Alm. Hosp. og Abel Cathrines Boliger; see Kbh. Vartov K.].

6. 20/3 1807, o. 3/4, Hans Torp Hansen; [5/8 1808 P. t. Alm. Hosp. og Abel Cathrines Boliger; see Bregninge-B.].

7. const. 1808–12. Johan Ludvig Gesner, tillige Cat. t. Kbh. Frue K.; see Nysted-H.

8. 30/12 1812, o. 18/12 [Overlærer ved St. Nic. Sogns Fattigsk. 08] Peter Dastrup; [# 27/11 1816 ved Hospitalets Forflyttelse til Bidstrup; see Egebjerg].

Anm.

Daniel P. Smith, Adj.v. Roesk. Cathedralsk., var 27/6 1814–15 tillige Præd. ved Hospitalet (see Stege); siden Forskjellige; fra 1833 er Embedet midlertidigt forenet med Roesk. Frue K.-Jørgensbjerg.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 1-6, København By, udg. af Nationalmuseet 1987. Kirkerne i Ladegården, s. 125-146, Pesthusets Kirke, s. 83-88, Kirken i Christians Plejehus, s. 193-200.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

Kjøbenhavn.

No 643. Præster til Waisenhuset.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/18.
Anm. Waisenhuset, oprettet efter Fundats 21/7 1727, blev ophævet 2/12 71, gjenoprettet 12/11 72; Kirken indviedes 17/4 1728 af Biskop Hersleb; nedlagdes 1795.
———————————

1. 2/1 1728. Prof. Enevold Nicolaisen Ewald af Høist, f. 29/8 96; St. Tønder t. Kiel 14, i Jena 16, i Kbh. 27; Skolemester her 27; Prof. th. extraord. 47; tilforordnet i Miss.-Coll. og Dirctr. v. Waisenhuset . . . ; ~ Kbh. 11/10 30 Maria Wulf, f. Kbh. 23/4 15, † ss. 27/4 91; F. Matthias W., Bygningsentrepenør og Tømmerhandler; M. Maria Martens; 4 S., den berømte Digter Johannes E. var hans Søn; 2 ~ 31/1 59 Peder Huulegaard, Overformynder og Hørkræmmer; [† 17/11 1754; var den første danske Præst, som bragte Pietismen paa Prædikestolen (see H. d. Khist. 2/20); hans Prædikemaade var saa yndig og behagelig, at han indtog alle dem, som hørte ham, hvorfor og Mange af de Fornemste i Byen søgte denne K., saalænge han levede; „en større Prædikant og Catech. have Dannemark neppe havt; udenfor hans Forretninger skulde man ey troe, at han forstoed tre ord“ (D. S. 4/87); iøvrigt flittig; var Forfatter af „den bibelske Concordants“, som ved Rescr. 3/5 1749 anbefaledes til Anskaffelse ved alle Pastorater; W. 1/292].

Achelis I, nr. 4694; KUM II, s. 492 (»Enevaldus Evaldus, Tunderensis«, 31 år gl.); PT 9:5 (1932), s. 215-247 (Aage Dahl: Bidrag til Johannes Ewalds Slægtshistorie); 1981 side 133-143 (M. Møller: Vajsenhuspræsten Ewalds slægt i København); 1985, 202, 206.

2. 27/6 1755 [Aarh. Frue K. 27/9 48] Hans Rasmussen Lindegaard, f. Lindegaard, Haarby S., 24/6 00; St. pr. 25; Lærer her c. 25; C. 29/5 31, h.; Sp. Glenstrup 21/1 35, o. 1/4; Ebeltoft-D. 3/8 42; Pr. . . ; 1 ~ Elisabeth Cathrine Aschenberg, † 41; 2 S., 2 D.; 2 ~ Aarh. Dk. 14/3 43 Anna Maria Aggerup, f. 99, † 60; Adoptivsøn A. A. Fellum i Lomborg-R.; [† 1770; testamenterede sin Formue til Waisenhuset].

KUM II, s. 467 (»Iohannes Lindegaard«, 22 år gl.).

3. 2/11 1770 [p. Cap. Land o.s.v., Aggershuus St., 17/3 58] Bernt Sverdrup, f. Vang p. Hedmark 17/2 31; F. Kmrd. Hans Nilsen S., Eier af Hakadal Jernværk; M. Anthonette Anker; St. Christiania 51; C. 8/3 57, n.; [12/3 1772 Sp. Agger og P. t. Aggershuus Slot; # 95; † 1809; W. 2/457].

KUM III, s. 114 (»Bernhardus Sverdrup«, 20 år gl.); NRA: Bastian Svendsens Samling, Christiania.

4. 16/11 1772 [p. Cap. Kbh. Vartov K. 27/9 65, o. 9/10] Bendix Rasmussen Krøll, f. Øverup, Tingsted S., 9/9 35; F. R. K.; M. Maria Thomsen; St. Vdbg. 56; C. 59; Insp. v. Kbhs. Fattigskoler 71; tillige P. t. Christiansborg Slotsk. 31/10 77; ~ 16/12 72 Karen Poulsdtr. Egede af Kbh. Vartov K., f. Kbh. 1/10 54; 4 B.; 2 ~ 3/5 84 Høiestrets-Ass. Frederik Gottlieb Sporon, og † 25/1 99; [† 22/10 1782].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 297.

5. 19/3 1783 [Rise 3/10 81] Otto Fabricius; [10/7 1789 Kbh. Frelsers K.; see der].

6. 17/7 1789, o. 4/11, Dr. og Prof. th. Andreas Birch; [20/5 1796 Roesk. Dk.; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 1-6, København By, udg. af Nationalmuseet 1987. Vajsenhusets Kirke, s. 109-124.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

Kjøbenhavn.

No 644. Kirken udenfor Nørreport.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

Nye khist. Saml. 1/112; M. 41.
Anm. Kirken indviet 15/6 1628; nedbrudt 11/8 1658.
———————————

0. 27/4 1625 Thor Rasmussen, tillige Sp. i Hvidovre, see der; han udførte sine Præsteforretninger ved et Kapel, der laa paa Kirkegaarden; [2/9 1627 Sp. i Visby p. Gotland].

Efter T. Rasmussens Forflyttelse, var Kaldet ledig i  ¾ Aar.

1. k. 14/6 1628, i. 15/6, [P. t. Kbhs. Tugthuus 2/8 26] Peder Nielsen Sæbye, tillige Sp. i Hvidovre fra 26/9 27 og tredie Cap. t. Kbh. Frue K.; St. Slag. 25; ~ Cathrine Sørensdtr.; 2 ~ Etm.; [† •/7 1629].

KUM I, s. 72 (»Petrus Nicolai Sæby«); PT 8:6 (1927), s. 189; KS 2:1 (1857-59), s. 366-370 (se nedenfor).

2. 20/8 1629, o. 22/8, Peder Nielsen Slagelse, tillige Sp. i Hvidovre; St. Kbh. 25; vistnok ~ F. E.; 3 ~ Etm.; [† 9/6 1644].

KUM I, s. 73 (»Petrus Nicolai Slaglosiensis«); PT 8:6 (1927), s. 190; KS 2:1 (1857-59), s. 370-372 (se nedenfor).

3. 9/7 1644, o. Kbh. Frue K. 14/7, Mag. Peder Iversen Munck, tillige Sp. i Hvidovre, f. Kbh. 26/7 14; F. I. Poulsen, Bgmstr. i Kbh.; M. Karen Pedersdtr. Munck; St. Hlh. 33; St. i Leiden 38, Basel 40, Padova s. A.; Mag. Kbh. 1/6 41; ~ Kbh. Frue K. 29/11 45 F. E., som overlevede ham; see Jens P. M. t. Slag. St. Peters K.; [† 5/8 1654].

KUM I, s. 117, 167 (»Petrus Ivari Munckius Hafn«, »Petrus Ivari Munk«); KS 2:1 (1857-59), s. 372-377 (se nedenfor), s. 510 (»Peder Ivarsen Munk, fød d. 26. Juli 1614«); PT 2:2 (1887), s. 297; Helk I, s. 320.

4. 20/8 1654, o. 30/8, Bent Olufsen Halland, tillige Sp. i Hvidovre; [k. 16/10 1660 Kbh. Trin. K. 1 r. Cap.; see Hvidovre].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Rørdam, Holger Fr.: Christian IV.s Kirke udenfor Nørreport ved Kjøbenhavn. Kirkehistoriske Samlinger, 2:1 (1857-59), s. 353-387.
Danmarks Kirker, bd. 1-6, København By, udg. af Nationalmuseet 1987. Kirken uden for Nørreport, s. 39-44.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

Kjøbenhavn.

No 645. Sygehuset udenfor Nørreport.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M.
———————————

1. o. 8/9 1619. Jacob Christensen Rafn; St. Kbh. 13.

KUM I, s. 12 (»Iacobus Corvinus Hafniens.«); PT 8:6 (1927), s. 185.

2. o. 11/5 1625. Christen Jensen (Klinte); vist St. Kbh. 20; see Jacob C. K. p. Østerø, Fær.

KUM I, s. 44 (»Christiernus Ianus Hafnianus«); PT 8:6 (1927), s. 188; Fær, s. 6.

Da han døde, blev Sygehuset lagt til Vartov.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 1-4, København By, udg. af Nationalmuseet 1973-75. Vartov Kirke, s. 5-72, bd. 1-6 (1987), Pesthusets Kirke, s. 83-88.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

Kjøbenhavn.

No 646. Det ældre Tugthuus.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M.
Anm. Det oprettedes 1605 og laa ved Hel. G. K. (Tugthuusporten).
———————————

1. 16 . . Poul Eriksen; [1610 Hersted Ø. og V.; see der].

2. c. 1610. Laurits . . .

3. k. 18/1 1618, o. 21/1, Jens Christensen Aalborg; [k. 2/10 1619 Kbh. Frue K. 1 r. Cap.; see St. Hedinge].

4. o. 20/9 1620. Laurits Madsen Kaas; maaskee St. (11).

F-P, s. 272 (»Laurentius Matthiæ«); PT 8:6 (1927), s. 186.

5. k. 24/1 1624 [p. Cap. Hvidovre til 22] Christopher Sørensen Wallensbech; [9/8 1626 Vallensbæk; see der].

6. k. 2/8 1626. Peder Nielsen Sæbye; [k. 26/9 1627 Hvidovre; see Kirken udenfor Kbhs. Nørreport].

7. o. 28/9 1627. Henrik Lauritsen Bogense (Bogonius); St. Kbh. 22.

KUM I, s. 54 (»Henricus Laurentij Bogens., Fionensis«); PT 8:6 (1927), s. 190.
(24/3 1632. Hans Rasmussen, Sp. p. Sydstrømø, søgte Aaret efter tilbage, af Længsel efter det vindtørre Kjød; see Past. C. F. Nielsens Manuscr.).

8. o. 10/5 1633. Søren Lauritsen Bergendal el. Bergen; [k. 2/9 1642 Kbh. Frue K. 2 r. Cap.; see 1. r. Cap. ss.].

9. E. f. B. 16/9 1642. Christen Nielsen Skrem; fik 55 Rdlr. aarligt Salarium af Rentekammeret; [1649 Kbh. Holmens K. 2 r. Cap.; see Faareveile].

Tugthuset blev ødelagt 1649.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 1-6, København By, udg. af Nationalmuseet 1987. Kirkesalen i Christian IV’s Tugt- og Børnehus, s. 45-47.