Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

Roeskilde.

No 938. Sognepræster til Frue Kirke.

[Sømme Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

K. M. 171; M. S. 1-a/32; H. Roesk. Dk. 88; Lkm. 1/308; M. 148; Kbg. 1697.
Anm. Fra 30/12 1679 fungerede den nederste Capellan ved Domkirken som Præst ved Frue Kirke og ved Rescr. 23/4 1687 tillodes det Sognepræsterne ved Domkirken, at beskikke Capellaner til Frue og Graabrødre Menigheder, hvortil altid toges den nederste Capellan ved Domkirken. Ved dette Capellanies Nedlæggelse 1752 ansattes en særegen Sognepræst ved Frue Kirke, som fra 14/10 1803 tillige er Sognepræst ved St. Jørgensbjerg og fra 4/5 1833 tillige indtilvidere Præst til St. Hans Hospital paa Bidstrupgaard.
———————————

1. (1545. 52). Laurits Espensen (Esberni); Pr. (45) for Tune, Sømme, Voldborg og Lille Herreder, (Lille Hrd. blev siden en del af Smørum Hrd.); [fik 8/12 47 »Brev ad gratiam paa Kongens Part af Tienden i Ørstedt Sogn (Ramsø Herred) undtagen Havretienden, som skal ydes paa Roskilde Gaard«; »Hr. Lauritz Espersen, Sognepræst til vor Frue Kirke i Roskilde« fik 10/9 52 Brev paa at, han »maa beholde den Gaard i Roskilde sønden for S. Bodels Kirke, som tilforn var S. Bodels Kirkes rette Præstegaard, og som han nu selv bor i, til evig Ejendom. Dog skal der aarlig svares 3 Mark danske i Jordskyld til Kronen, men Hr. Lauritz skal i sin Livstid være fri derfor. Han skal holde Gaarden ved Magt, saa der kan ydes sædvanlig Tynge af den, og hvis den bliver øde, skal den falde tilbage til Kronen«].

KS 2:5 (1869-71), s. 142; DKR s. 367-368; KB bd. 1 (1551-1555) s. 183.

2. (1584). Hans Olufsen; ~ . . . . ; [† 30/5 1586; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; DanKir bd. 3, s. 91 (se nedenfor).

3. ? (1585) [Simmerbølle . .] Niels Jensen.

4. 15 . . [Hør. Roesk . . ] Vilhelm Lauritsen; ~ . . . ; 2 ~ Etm.; [† 17/10 1593; Lgst.].

KS 4:2 (1891-93), s. 517; DanKir bd. 3, s. 92 (se nedenfor).

5. E. f. B. 19/11 1593 [Hør. her c. 93] Niels Jensen Roeskilde; (Bdr. t. D. J. Jersin i Jersi-S.); St. 92; Forstander for Duebrødre Kloster 29/8 25; ~ 18/8 94 F. E.; [† 1611].

F-P s. 129 (»Nicolaus Johannis Roschildensis«); KS 2:5 (1869-71), s. 151; 4:2 (1891-93), s. 517-19.

6. c. 1611. [Hør. her 99] Oluf Hansen Herfølge, vistnok af Herfølge-S..

(Udgår her. 7. (1618). Knud Sørensen; see Fløng.)

8. k. 1. Adv. (28/11) 1619 [Gadstrup-S., o. 22/9 s. A.] Ole Christensen, f. Roesk. 90; St. Roesk. 15; Hør. Roesk. (14); Pr. (44); 1 ~ . . . ; 5 B.; 2 ~ c. 32 Karen (Cathrine) Hansdtr. af Aagerup-K., f. c. 03, † 79; 8 B.; see H. Olufsen (Roeskilde) i Karlslunde-K.; O. Olufsen i Fensmark-R.; Etm.; Villads O. i Greve-K.; L. Jørgensen i Skjævinge-G.; S. P. Judicher i Slangerup-U.; I. E. Jyllinge i Kregome-V.; [† 10/5 1666; hans Navn paa Prædikestolen 1623; Lgst.].

KUM I, s. 22 (»Olaus Christierni Roschild.«); PT 8:6 (1927) s. 185; KS 6:2 (1936-38) s. 470 (Gadstrup); KR nr. 5729; Herredagsdombog nr. 45, f. 88b-91a (19/4 1643); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 5; DanKir bd. 3, s. 86, 92 (se nedenfor).

9. 14/5 1666 [p. Cap.* , o. 2/5 62] Christopher Hansen Fenningsmark af Fensmark-R.; St. Roesk. 53; 1 ~ 20/9 71 (Bev. 15/9) F. D. Ellen Olufsdtr., f. c. 43, † 72; 1 D.; 2 ~ 76 (Bev. 10/1) Mette Madsdtr.; 3 ~ Malene . . . , levede 87; [† c. 18/12 1679; 1. Hustrus Lgst.].

KUM I, s. 242 (»Christophorus Iohannis«); Danske Kancelli: Kaldsbrev som sognepr., Efterfølgerens ansøgning om kaldet efter hans død; PT 6:5 (1914), s. 114; 6:6 (1915) s. 284; han var ikke præst i Valløby-T.; DanKir bd. 3, s. 92 (se nedenfor).
(Udgår her, se Roesk. Dk. ø. Cap. 10. 1667 el. 68. Søren Nielsen Lyngbye).

11. 30/12 1679 [tillige n. Cap. t. Roesk. Dk. 14/7 1670, o. 3/8] Anders Dinesen Mossin, f. p. Moss, Aggersh. St. (Bdr. t. Hans D. M. t. Rand. St. Mortens K. og t. Christopher D. M. i Tønning-T.); F. D. Andersen, Tolder og Stiftsskrvr. p. Moss, siden Bgmstr. i Nykjøb. i Sjælld.; M. Cathr. Jørgensdtr.; St. Roesk. 57; Hør. her 68; 1 ~ c. 71 Karen Lauritsdtr., † 82, E. e. H. Jacobsen, ø. Cap. t. Roesk. Dk.; 1 S., 2 D.; 2 ~ Abel Cathrine Christensdtr. Spend af Vordingbg.-K., som overlevede ham; u. B.; [† 3/8 1689; fik 6/2 1672 Opreisning efter at hans Hustru var kommet for tidlig i Barselseng].

KUM II, s. 272 (»Andreas Dionysii Morsinus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 3, 6; Tune hrd. nr. 1; Danske Kancelli: Kaldsbrev som ned. kap. til domk., Oprejsning, Kaldsbrev som sognepr. til Frue K. 30/12 1679.

12. 5/3 1689**. Mag. Laurits Madsen Lyche, tillige n. Cap. t. Roesk. Dk.; St. Helsing. 78; Mag. Kbh. 24/5 02; ~ Elisabeth Marie Lousen (el. Becher), b. Roesk. 1/9 47; Sønnen Laurits L. blev Rtr. i Kbh.; [† 19/4 1712].

KUM II, s. 84, 274 (»Laurentius Matthiæ Lycke«); Danske Kancelli: Successionsbrev 5/3 1689.

13. 30/4 1712. Rasmus Berntsen Øgler, tillige n. Cap. t. Roesk. Dk.; [20/6 1721 øverste Cap. v. Roesk. Dk.; see der].

14. 28/6 1721 [Hør. her (20)] Laurits Nielsen Spangberg (Spangenberg, Spangeberg), tillige n. Cap. t. Roesk. Dk., f. Svogerslev •/12 85; St. Roesk. 11; C. 10/12 20, l.; ~ 28/3 24 Else Kristine Paulin; F. Ove P., Kbmd. i Kalundborg; M. Helvig Cathrine Munkgaard; 2 ~ c. 35 Knud Lerche, Forp. p. Lindholm; [† 1733].

KUM II, s. 357 (»Laurentius Nicolai Spanbergius«, 24 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Roskilde byfoged, nr. 71, 2.

15. 17/7 1733, o. 9/9, Søren Mikkelsen Franck, tillige n. Cap. t. Roesk. Dk.; [21/4 1752 øverste Cap. ved Roesk. Dk.; see der].

16. 21/4 1752, o. 14/7 [Hør. her 48] Peder Hersleb Pedersen Abildgaard; [26/12 1766 Kbh. Holmens K. 2. r. Cap.; see Kbh. Nic. K. Sp.].

17. 23/1 1767, o. c. 26/5, Hans Christian Thestrup af Dannemarre-T., d. 15/4 32; St. Aalbg. 51; C. 28/6 59, n.; ~ Kbh. Holm. K. 23/9 67 Juliane Charlotte Harboe, f. 28/11 45, † 12; F. Oberst Christian Frants H.; M. Mechtele Christine Jacobsdtr. Berg; 2 S., 3 D.; [13/2 1782 Arendal; 6/12 93 Holt, Dybvaag og Flaugstad (Flosta); 22/7 1800 Pr. i Nedenæs Provstie til 05; 97 Forligelsescomm. til 05; † 24/3 12; var i sine kraftige Aar en yndet Taler; i Selskab livlig, munter og vittig].

Kbg. Dannemare (1700-1814) opsl. 24 (dåb); Kbg. Kbh. Holmens K. (1767-1778), s. 10, opsl. 13 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Roskilde byfoged, nr. 609.; PT 3:2 (1893), s. 131, 139 (Harboe)

18. 20/3 1782, o. 19/4 [Cat. og Lærer ved Christians Pleiehuus i Kbh. 75] Arrild Friis Worsøe; [10/4 1795 K. Hyllinge-L.; see der].

19. 17/4 1795, o. 15/4, Matthæus Brangstrup, f. Skien 28/2 61; F. Hans Johansen B., Kbmd.; M. Maren Tech; St. Roesk. 83; C. philol. 26/4 88, l.; C. th. 6/11 93, l.; tillige St. Jørgensbjerg 14/10 08; ~ 19/10 96 Dorothea Maria Sünckenberg, f. Kbh. 27/2 77, † Roesk. 66; F. Joh. Christ. S., islandsk Kbmd.; M. Anna Sørensdtr. Olsen; 1 S., 3 D.; see Johan C. B. i Jyllinge-G.; [† 25/2 1829].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 275.

20. 28/8 1829 [K. Hvalsø-S. 29/9 24] Hans Peter Boye Hertz af Roesk. Dk. (F. blev Biskop i Ribe), f. Nørhaa 26/11 93; St. Roesk. 11; C. 9/7 16, h.; p. Cap. Roesk. Dk. 26/5 19, o. 7/7; Stiftsbibliothekar 1/9 32–45; Medlem af sammes Bestyrelse til 56; tillige midlertidig P. til St. Hans Hosp. p. Bidstrupgd. 4/5 33; Cons.-Rd. 18/9 46; 1 ~ 3/9 19 Maren Elisa Kornerup, f. Roesk. 11/2 94, † 7/11 20; F. Jacob K., Kbmd.; M. Maria Elisabeth Bruun; 1 D.; 2 ~ 9/8 21 Inger Bolette Borch, f. Roesk. 21/4 00; F. Jacob B., Kbmd.; M. Else Cathr. Bruun; 3 S., 3 D.; see Jens M. H., Cat. her; [# 24/11 1865; † Roesk. 10/3 68; aandrig, begavet Taler; E. S. 1/781].

21. 3/2 1866 [Løsning-K. 22/7 52] Joachim Godske Adam Vilhelm Bang af Roesk. Dk., f. 11/12 17; St. Roesk. 34; C. 21/1 41, l.; p. Cap. Skjelby-Gu. 23/3 43, o. 3/5; r. Cap. Besser-O. 12/3 45; ~ Roesk. 11/7 45 Inger Sophie Marie Kornerup, f. Roesk. 26/6 22; F. Søren Fred. K., Kbmd.; M. Anna Marg. Kornerup; 8 S., 1 D.

———————————

 

 

No 939. Ordinerede Catecheter i Roeskilde.

[Sømme Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

H. Roesk. Dk. 67.
———————————

1. 25/5 1816, o. 3/7, Nis Poulsen; [7/4 1820 Ø. Linnet; see der].

2. 15/9 1820, o. 4/10, Laurits Peter Kaalund; [28/6 1826 Boddum-Y.; see Flemløse].

3. 13/10 1826, o. 1/11, Jens Severin Hvistendahl Galskjøt; [6/12 1831 r. Cap. Kolding o.s.v.; see Holbæk-M.].

4. 11/4 1832, o. 11/7, Diderik August Holberg; [8/12 1835 c. Forstander og Førstelærer ved Skaarup Sem.; see N. Aaby-I.].

5. 26/4 1836 [p. Cap. Gudme-B. 18/11 31, o. 29/11; Oure-V. 32; Vestervig-A. 13/2 33 – 12/11 33] Søren Hillerup Jørgensen; [16/10 1838 Dalby-S.; see der].

6. 29/1 1839 [p. Cap. Magleby-H. 18/2 35, o. 27/3] Carl Vilhelm Boesen; [27/10 1847 Mariager; see Harridslev-A.].

7. 24/1 1848, o. 24/3 [c. Adj. Slag. 21/4 38; Adj. ss. 19/11 39] Carl August Olivarius; [2/6 1854 Bregninge; see Ude- og Oppe-Sundby].

8. 17/8 1854, o. 25/10 [Institutbest. i Roesk. 50] Hans Ludvig Lange; [20/2 Hagested-G.; see der].

9. 19/5 1865 [p. Cap. Roesk. Frue K.-J. 16/11 51, o. 10/12] Jens Michael Hertz af Roesk. Frue K.-J., f. K.-Hvalsø 17/1 25; St. Roesk. 42; C. 4/11 50, h2.; tillige Lærer v. Bgrskolen. i Roesk. 3/4 56; O.

———————————
Anm. Graabrødre Kirke, oprindeligt en Klosterkirke, blev ved Reformationen Sognekirke indtil 1575, da den blev afbrudt som overflødig, og Menigheden henlagt til Dk. Dog blev der senere opbygget et Capel, indviet 26/11 1592; ved dette nævnes hos Musenius(1) Jacob Nielsen og Balthasar Poulsen, som Capellaner, sidstnævnte kaldes Cap. til Graabrødre og Svogerslev; see Capellanerne ved Domkirken.
———————————

Noter:

(1) Musenius = Christian Muus, (1656-1717), biskop i Ribe og Odense. Han udgav Musenii Catalogus over Præster i Sjællands Stift fra Midten af det 17de Aarhundrede (Nr. 2990 i den gamle Samling paa det store kgl. Bibliothek).
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Roskilde Vor Frue Kirke, s. 58-97.