Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 341. Greve og fra 21/1 1574 Kildebrønde,

Tune Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/227; L. P. B. 68; K. M. 181; M. 181; Lkm. 1/360; Kbg. 1645.
Anm. I Kildebrønde nævnes 1574 Niels Mortensen, Capellan fra Roesk. Domcapitel, som ikke vilde fortrække, da Peder . . . fik Brev paa Sognet; men da han modtvilligen havde understaaet sig, at blive i Sognet mod Kongens Brev og Bud, saa mistede han Kaldet.
———————————

1. c. 1550. Ingvard Jensen* (Larsen?); [† 1600; Eptph. i K., som synes i den første Tid efter Foreningen at have været Hovedsognet].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; 2:5 (1869-71), s. 192-93 (se nedenfor).

2. (1574**). Peder . . . ; [ved vrang Underviisning fik han Collats(1) paa Kildebrønde, og mistede til Straf 5/8 74 Greve (Nye khist. Saml. 5/191). Beboerne i K. vilde ei have ham, men beholdt N. Mortensen, hvorfor de fik Brev 1/2 1594 (see Nye khist. Saml. 5/189)].

3. c. 1600 [p. Cap.* 90] Hans Pedersen Walløe (Wallof), f. c. 59; Hør. Roesk. 90; siden Forstander for Duebrødre Kloster i Roesk. og tillige Sp. her; ~ 92 Bodil Pedersdtr., f. Samsø 56, † 17/6 20, E. e. Anders Clausen, Bgr. i Roesk.; som 29/9 1620 gav 125 Sldlr. til de Fattige; Lgst.; [† 3/11 1614; hans Navn paa Klokken i Tjæreby Kirke, Strø Hrd., 1601; Lgst. i Roesk. Frue K.].

KS 2:5 (1869-71), s. 151; DanKir, bd. 3, s. 975 (se nedenfor); bd. 3, s. 92 (Roskilde Vor Frue kirke); bd. 2, s. 1408 (Tjæreby Kirke).

4. 1613 [Hør. Roesk.] Mikkel Madsen (Eriksen?) Butterup (Butropius), vistnok af Butterup-T., f. c. 84; St. i Kbh. (09); Pr. 20 (22. 41); 1 ~ c. 15 Kirstine Hansdtr. fra Roskilde, f. c. 95, † 7/9 19; 2 ~ Susanne Schjelderup, vist af Kbh. Frue K., f. c. 02, † L. Nestved Pg. 26/9 52; see P. M. Schielderup i Brøndby V. og Ø.; 2 Etm.; M. J. Vessel, P. Corfitzen og E. V. Diechmann, Alle i Karlslunde-K.; [† 4/5 1644; Eptph.; Hustrus Lgst. i Nestved St. Peters K.].

F-P s. 247 (»Michael Matthiæ Butrup«); KS 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622 og 41); DanKir, bd. 3. s. 974, 975 (se nedenfor); bd. 6, s. 128 (Næstved S. Peders kirke).

5. o. 8/6 1644. Erik Mogensen, f. Blekinge c. 18; St. Lund 38; ~ •/7 47 F. D.? Anne Mikkelsdtr., f. c. 32; 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see E. N. Lynow i Ørslev-S.; P. E. Greve i Kallehave; [† 10/10 1661; Eptph.].

KUM I, s. 142 (»Ericus Magni Rønnovia-Blecking«); KS 2:1 (1857-59), s. 510 (»Erich Mogensen«, 26 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 16; Roskilde amt, Tune hrd. nr. 13, 15, 27; Kopskatten 1645, opsl. 43 (uden hustru); DanKir, bd. 3. s. 974 (se nedenfor).

6. o. 29/11 1661. Villads Olufsen* af Roesk. Frue K., f. Roesk. 36; St. Roesk. 54; Pr. 73; ~ Greve 7/12 62 F. E., b. 8/2 98; 1 D.; see 2 Etm.; [† 1712; gav (11/12 12) 50 Rdlr. til Fattige i Kildebrønde; Eptph. i Greve; T. 317].

KUM I, s. 248 (»Wilhadus Olai.«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 16; Roskilde amt, Tune hrd. nr. 5, 13, 15, 27; Kbg. Greve (1645-1760) f. 182a, opsl. 182 (vielse); DanKir, bd. 3. s. 972, 974 (se nedenfor); bd. 3, s. 92 (Roskilde Vor Frue kirke); .

7. 19/11 1691**. Christopher Nicolaisen Lund af Kbh. Holm. K., d. Nestv. St. Pet. 23/7 65; St. Kbh. 83; St. i Oxford 84, Leiden 86, Orleans og Strasbourg 87; ~ Greve 14/6 92 F. D. Karen Villadsdtr., † 16; 2 S, 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 4/3 1699].

KUM bd. II, s. 127 (»Christophorus Lund«); Helk II, s. 183; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 16, 24, 27; Kbg. Greve (1645-1760) f. 186b, opsl. 188; Kbg. Næstved St. Pet. (1631-1679) f. 68b, opsl. 74.

8. 19/5 1703**. Mag. Knud Eriksen el. Frederiksen Gamborg, f. 78; St. Kbh. 93, Bacc. 94; Mag. 04; ~ 04 F. E., † c. 15; 3 S., 2 D., hvoraf 1 S. overlevede Faderen; see Villads K. G. i K. Hvalsø-S.; [† 1747; Eptph. i Kildebrønde].

KUM bd. II, s. 194, 200 (»Canutus Gamborg«); DanKir, bd. 3. s. 994 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 27.

9. 3/3 1747 [Hyllested-R. 15/3 43, o. 24/5] Christian Frederik Christensen Irgens, f. Askim, Aggersh. St., 14; F. C. Ramus Irgens, Sp.; M. Engelke Jensdtr. Snistorph af Kbh. Nic. K. 1 r. Cap.; St. pr. 30, Bacc. 31; C. 17/1 43; Pr. 64; 1 ~ Aarh. Dk. 8/5 45 Anna Marie Nielsdtr. Fogh, f. 26, † 30/9 66; 6 S., 1 D.; 2 ~ 27/7 68 Mariane Sørensdtr. Bloch af Kbh. Frue K., f. Barrit 3., b. Aarh. 1/10 07; u. B.; [† 16/6 1773; Eptph.].

KUM bd. II, s. 522, 542 (»Christianus Fridericus Irgens«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 44.

10. 30/6 1773, o. 13/8, Jens Nicolai Lauritsen Engelstoft af Sebber-L., f. 18/5 38; St. Aalbg. 56; C. 64, h.; 1 ~ 29/10 73 Frederikke Sophie Caspersdtr. Lemvigh af Haarlev-H., f. Endeslev 27, † 28/2 90; u. B.; 2 ~ 16/6 91 Marie Elisabeth Aulum af Karlslunde-K., f. 8/4 68; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 8/9 1796; Pg. br. 1. Pintsedag c. 90].

KUM bd. III, s. 165 (»Ianus Nicolaus Engelstofft«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 73, 76.

11. 30/9 1796, o. 26/10, [Cat. Kbh. Holmens K. 11/4 92] Frants Daniel Mellerup*, f. p. Benzonsdal 17/10 65; F. Kmrd. Søren M., Godsforv. og Landvæsenscomm.; St. pr. 86; C. 11/1 90, n.; Pr. 5/8 23 – 21/9 46; R.* 1/8 29; D.-M. 13/4 42; ~ 26/4 97 F. E., † 28/2 39; u. B.; [† 4/2 1847; blev ikke anseet allevegne for nogen særdeles paalidelig Mand; man fandt ham mere høflig og velvillig opad og til Siden, end nedad; see B. D. G. 1/240; N. 384; E. 2/275 og S. 2/358].

12. 10/4 1847 [Nestelsø-M. 7/3 37] Peter Villiam van Wylich, f. Kbh. 27/6 03; F. Overkrigscomm. Peter Friederich v. W., Gross. og Rgmtskvarteermstr. v. Livjægercorpset; M. Marie Elisabeth Ehrhardt (Borchhorst); St. pr. 20; C. 16/7 24, l.; Lærer v. Sø-Etatens Dgsk. 27; Overlærer ss.; Sp. Serup-L. 7/9 32, o. 12/10; R.* 26/5 67; ~ 25/10 27 Henriette Christine Michelsen, f. 28/2 03; F. Nicolai Lund M., Copiist; M. Joh. Christ. Grimm; 4 S., 3 D.; see C. F. Dahlerup i Damsholte; [# 30/1 (31/1) 1877. „Søndagen 9/6 72 var det 25 Aar siden, at Sp. P. B. v. Wylich holdt sin Tiltrædelses-Prædiken i G. og K. Kirker. I den Anledning var der af Kvinder i G. skeet en Indsamling til en gave til den alderstegne, afholdte Præst. En smuk og bekvem, polstret Sopha blev anskaffet og hensat i hans Studeerkammer under Formiddags Gudstjenesten i G. K., og efter Gudstjenesten overleveredes den ham af den første af ham i Sognet viede, den første confirmerede og den første af ham døbte Kvinde. Efter Gudstjenesten i K. Kirke samledes den talrige Menighed med ham i Skolen, og efter nogle hjertelige Ord af Byens Skllrr. overraktes ham et smukt og kostbart Gulduhr af K. Menighed som en Paaskjønnelse af hans lange og nidkjære Virksomhed som Lærer og Sjælesørger. Past. W. prædikede selv med Kraft og Varme i begge af Beboerne med Grønt og Blomster smykkede Kirker.“ Berl. Tid; E. S. 3/693].

13. 1/5 1877. Carl Emil Kirketerp; see Uldum-L.

———————————

Noter:

(1) Collats = en af Biskoppen udfærdiget Skrivelse til en Menighed, hvorved et Præsteembede overdrages til en dertil kaldet Person.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns Amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Greve kirke, s. 958-976; Kildebrønde kirke, s. 977-995.
Rørdam, Holger Fr.: Om de Roskilde Domkapitel tillagte Præstekald, navnlig Syv, Snoldelev og Kildebrønde. Kirkehistoriske Samlinger 2:5 (1869-71), s. 179-194.