Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1360. Sognepræster til Vordingborg (Frue K.) og til 1858 Kastrup,

Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/57; L. P. B.–r.; K. M. 19; Lkm. 1/676; M. 33; Kbg. 1679 (÷ 1757-80), Kastrup 1710.
Anm. Kastrup er nu et Pastorat for sig.
———————————

0. (1543). Mads . . . ; see D. Mag. IV. 1/2.

1. 15 . . Christopher Pedersen.

2. 15 . . Jørgen Jacobsen; [† 1566-67].

KS 2:6 (1872-73), s. 619.

3. (1584). Mag. Hans Lauritsen; maaskee St. i Kbh. (76); Pr.; 1 ~ Christine Johansdtr., † 18/10 87; B.; 2 ~ Abel Thomasdtr. af Alleslev; 2 ~ J. Lauritsen i Hammer-L.; [† 18/3 1593; Skifte 28/2 98; W. 1/588; N. 339; Lgst.].

F-P s. 76 (»Johannes Laurentii«); KS 2:4 (1867-68), s. 403; Vordingborg byfoged: Skifteprot. (1574-1632), fol. 60a-61b; DanKir bd. 6, s. 195 (se nedenfor).

4. 1593 [r. Cap. Præstø c. 90] Mag. Simon Nielsen, f. (Holla?) i Norge; (maaskee Bdr. t. St. Nielsen i Jungshoved); St. i Kbh. 80, i Heidelberg 82; C. sst. 24/10 82; Bacc. sst. 83; Mag. sst. 1/3 86; St. i Marburg 88; Vice-Pr. (08); Pr. (10); ~ Karine Jacobsdtr.; (Sstr. t. Peder J. Worden i Tirsted-S.-V.); F. Jacob Mouritsen; M. Anne Nielsdtr. (2 ~ Niels Eriksen, Bgmstr. i Vdbg.); [† 1612; gav Døbefonten].

F-P s. 95 (»Simon Nicolai«); Helk I, s. 327 (»Hallenius N.«, »Hollenius N.«), Helk II s. 295 (Tillæg og Rettelser); KS 2:5 (1869-71), s. 146; Skifter i Vordingborg 1606 s. 67-68 (hustrus forældre, original); DanKir bd. 6, s. 180 (se nedenfor).

5. 1613 [Rtr. Hlh. 10] Mag. Peder Pedersen Hee; [1618 Roesk. Dk.; see Kbh. Hel. G. K.].

6. 1618 [r. Cap.*, o. 9/7 17] Mag. Jørgen Madsen Braad, f. Gotland c. 89; (Svoger t. J. P. Boringholm i Nexø-B. og t. P. J. Lund i ); F. Mads Christensen Gullandsfar, Kbmd. i Visby p. Gotland, fra c. 1595 i Kbh.; M. Margrethe Jørgensdtr.; St. i Kbh. 11, Bacc. 14; Hør. Vdbg. 9/5 15; St. i Wittenberg 23, i Rostock 24; Mag. Kbh. 9/5 25; ~ Susanne Eilersdtr., f. c. 93/94, b. Malmø 3/12 49; (Halvsstr. t. Johanne E. ~ P. H. Prip i Gundslev og t. Helvig E. ~ C. Hansen, Nr. 8 her); F. E. Jacobsen, Tolder og Bgmstr. i Vdbg.; M. Johanne Nielsdtr.; (mindst) 4 S., 2 D., der overlevede Forældrene; (see P. P. Holst i Vraa-E.-S.); [29/11 1625 P. i Malmø; Pr. i Oxie H. (29); b. Malmø 15/10 49; fik 15/10 22 Tilladelse til at holde Cap. under sin Udenlandsreise. Blev 45 anklaget for, at have fra Prædikestolen ladet falde Ord og Discurser, som paa det Sted havde været bedre, at udelade. Kongen befalede 1/9 s. A. Undersøgelse. Blev dog 2/10 s. A. frikjendt for Straf, men maatte give Revers(1) om Forbedring. Han forsømte Annexet, Sallerup, hvis Ungdom ved Visitationen(2) 27 og 35 befandtes at være plat ukyndig (Cawallin: Lunds Stifts Herdaminne 2/11); W. 1/43; N. 84].

KUM I, s. 15 (»Georgius Matthiæ Brad Gotlandus«), s. 73 (»Dn. Georgius Brodius Gotlandus, ecclesiæ Wardingburg. pastor«); KoM s. 366 (»Georg. Matthiæ Gothland.«); Helk I, s. 185; KS 3:2 (1877-80), s. 233 (provst i Fosie); 3:3 (1881-82), s. 60 (hører Jørgen Madsen Gotlænder); PT 8:6 (1927), s. 184 (»Jørgen Madsen Gullandsfar«); »see W. J. Hasebard t. Kbh. Frue K.« udgår, se PT 5:6 (1909) s. 16 (Mule); 8:4 (1925) s. 310 (Bircherods Dgbg.); SRA: Digitala forskarsalen, Malmö S:t Petri kyrkas räkenskaper 1645-1654, bilde 218 (begges begr.); AaDB s. 81, 134 (svogerskab); Caw II, s. 10-12; FWDP 1360,06; Kongens retterting 26/6 1655 (hans forældre og søskende); Ramsing bd. 5, s. 24, 47-48 (forældre); Camilla Luise Dahl & Ole K. Rasmussen: Eiler Jacobsens epitafium i Vordingborg, 2023, s. 20-22.

7. k. 20/7 1626 [forhen Biskop i Trondhjem 18–22] Mag. Anders Christensen Arreboe af Ærøskjøb.; f. 2/1 87; St. i Kbh. (08); Mag. Kbh. 1610; r. Cap. t. Fdbg. Sl. 09, tillige kgl. Confess.; Mag. s. A.; Sp. ss. 11**; Kbh. Nic. K. 16; Biskop over Trondhj. Stift 18; ~ c. 11 Else Jørgensdtr., f. Malmø; 5 B.; see Christen A. A. i Nebbelunde-S.; P. A. Bredal i Kjettinge-B.; [† 12/3 1637. Berømt Digter og kraftig Taler. Blev som Biskop afsat paa en Herredag i Bergen 31/7 22 formedelst sine Letsindigheds Bedrifter, Fagter og Gebærder (bivaanede alle Gilder; sang letfærdige Viser; dandsede unodelige Dandse; drak umaadelige Drikke; blev seet, at ligge i Sengen hos fremmede Kvinder; paatog sig at være Trommeslager ved Gilder o.s.v.), der ere mod den Høviskhed og Ærbødighed, som en Superintendent(3) og Biskop bør at følge, og aldeles intet med hans Kald „gemæs“(4) (Faye: Christiansands Stifts Bispe- og Stiftshist. S. 212). „For den, der nu seer tilbage til Arreboes Liv, maa det vistnok stille sig temmeligt klart, at den haarde Modgang, som rammede ham i Norge, dog tilsidst i høiere Forstand blev hans Livs største Lykke. Havde han vedbleven, at leve som Biskop i Trondhj., vilde hans af Naturen vistnok ikke lidet sorgløse og letsindige Sjel rimeligviis have slaaet sig til Ro under Nydelsen af den rige Bispestols indbringende Præbender, og hans Muse, som først i Trængslens Aar lærte, gjennem alvorlige Studier, at frembringe skjønne og betydningsfulde Værker, vilde, om den end ikke var bleven ganske ufrugtbar, dog visseligt ikke have erhvervet ham den fremtrædende Plads mellem hans Fædrelands Mænd og det hædrede Navn hos hans Eftertid, som siden stedsen er bleven ham til Deel“ (Daae: Trondhj. Stiftshist. S. 82). Den eensidige og borneerte Pontoppidan(5) derimod fordømmer ham i de stærkeste Udtryk: „Er war ein ganz fleischlicher und in Sünden erstorbener Mann“(6). „Der Viehische Character dieses geistlichtodten Bischoffs stehet oben in der historia personali ausgedrückt“(7) (Pont. Ann. 3/300 og 3/731). Blev 25 valgt til Sp. i Malmø, men Kongen tillod ham ikke at modtage Kaldelsen; hans Navn paa Orgelet 1635; Portrait p. Eptph.; Lgst.; Buste ved Ærøskøbing K.; W. 1/41; N. 21].

F-P s. 235 (»Andreas Christierni Arrhensis«); PT 8:6 (1927) s. 189; DanKir bd. 6, s. 184, 189-90, 192-93 (se nedenfor), bd. 10, s. 1532, 1599 (Ærøskøbing kirke).

8. 8/4 1637 [Hellested, o. 23/2 27] Mag. Claus Hansen, f. Kbh.; St. Kbh. 20, Bacc. s. A.; Hør. Kbh. (22); Mag. Kbh. 16/5 37; Pr. (45); 1 ~ Johanne Jensdtr., † 41; F. J. Jensen, Skibsfører i Kjøge; 2 ~ (43) Helvig Eilersdtr. (Sstr. t. Johanne E. ~ P. H. Prip i Gundslev og Halvsstr. t. Susanne E. ~ J. M. Braad, Nr. 6 her); F. E. Jacobsen, Tolder og Bgmst. i Vdbg.; M. fmtl. Margrethe Pedersdtr.; med begge (mindst) 6 S., 3 D.; see T. R. Ranch i Aagerup-K.; [† c. 1657; see Hundrup: Lærerstanden v. Metropolsk. 92; nævnt 1628, da han var i Hellested, paa en Liste over drikfældige Præster i Sjællands Stift].

KUM I, s. 39, 44, 140 (»Claudius Iohannis Hafniensis«); PT 8:6 (1927), s. 189, 193; KS 2:6 (1872-73), s. 385; Kopskatten 1645, opsl. 72, s. 32-34; E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 2.

9. c. 1657 [Kbh. Holmens K. 2 r. Cap., o. 28/9 55] Mag. Christen Nielsen Spend af Kbh. Holmens K., f. c. 32; St. Kbh. 51; Mag. Kbh. 21/7 63; Pr.; ~ Margrethe Elisabeth Mese, b. Vdbg. 19/2 92; F. Ulrich Mese, Kbmd. i Vdbg.; M. Margrethe (Mule); 1 S., 4 D.; see L. H. Pontoppidan til Aarh. Dk.; A. D. Mossin t. Roesk. Frue K.; J. P. Bircherod i Værløse; [† 1678; lærd; erfaren Chymicus; vilde have det latinske Sprog afskaffet i Skolerne; Lgst.].

KUM I, s. 232, 321 (»Christianus Nicolaj Spenderus«); KlitVen s. 279; Kbg. Vordingbg. (1679-1756), opsl. 175 (enkens begr.); Vordingborg byfoged: Skifte 1684, s. 198-99 (hustrus mor); FWDP 1360,9; Giessing 2:2, s. 238-240; DanKir bd. 6, s. 196 (se nedenfor).

10. 28/1 1679 [Rtr. Kjøge 16/1 77] Mag. Jesper Henriksen Als af Adserballe, f. 2/3 52; St. Od. 72; Mag. 21/6 77; ~ Vdbg. 14/7 80 Annike Hermansdtr.; 2 ~ 82 (Bev. 17/2) Gregers Hansen Svitzer; [vist # 1680; † 14/12 86].

KUM II, s. 30 (»Casparus Henrici Alsatus«), s. 74 (»Casparus Henrici Alsatus, rect. schol. Coagiens.«); Achelis I, nr. 3163.

11. 10/12 1680 [Mern 6/6 72] Mag. Hans Hansen Sidelmann; St. Slag. 66; Mag. Kbh. 11/7 84; 1 ~ 73 (Bev. 14/1) Mette Hansdtr. Mandix, f. Kbh., b. 3/11 81; F. Hans M., Kbmd. og Proviantskrvr. p. Bremerholm; M. Birgitte Justdtr. Ledebur, en Bgmstrdtr. fra Malmø; 2 ~ Vdbg. 11/7 82 Anna Jacobsdtr. Sidenborg, E. e. Franche Meinerts, Amtsskrvr. i Vdbg. Amt, b. Vdbg. 27/11 93, Skifte 21/1 94; F. Jac. S., Ass. i Commerce-kollegiet; see Hans H. S., r. Cap. Kbh. Hel. G. K.; F. G. Wulff i Vesterborg-B.; (H. D. Mossin i Gundslev); [† 1685].

KUM I, s. 335 (»Iohannes Iohannis Sidermand/Sidelmannus«), II, s. 129; Kbg. Vordingborg (1679-1756) opsl. 166 (1. hustrus begr.), opsl. 177 (enkens begr.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Nørre hrd. nr. 89.

12. 4/8 1685 Mag. Jacob Bartholomæussen Hansteen, f. Kbh. 52; F. Rdmd.; St. Kbh. 72; Mag. Kbh. 1/7 82; Pr. 05; 1 ~ Mette Meinardtsdtr., b. Vdbg. 27/5 86; 2 ~ Elise Cathrine Clausdtr. Frees, f. 70, † 19/1 25; F. C. Mathiasen F. i Nestved; M. Sidsel Jensdtr. af Gyrstinge-F. (2 ~ Johan Robring, ~ 3 Henrik Pohlman, begge Bgmst. i Nestved); 6 S., 9 D.; see F. S. Funch i Ø. Egesborg; P. H. Paludan i Kallundborg; Henrik H. i Tjustrup-H.; [† 14/11 1727; N. 224].

KUM II, s. 30, 114 (»Iacobus Bartholomæi Hansteen«); KbhMet s. 663 (»Iacobus Bartholomæides«); Kbg. Vordingborg (1679-1756) opsl. 170 (1. hustrus begr.); FWDP 160,12; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 412.

13. 22/11 1727 [2 r. Cap. Kbh. Holmens K. 14/11 11] Christian Melchiorsen Ramus; [7/9 1730 Kbh. Hel. G. K.; see der].

14. 10/11 1730, o. 31/1 31 [Rtr. Vdbg. 28/10 22] Johan Jensen Arensbach, f. Helsing. 86; F. J. Andersen; M. Helene . . . , Præstedtr. fra Fyen; St. Kbh. 10; C. 18/10 17, l.; Hør. Christiansand 11; Hør. Kbh. 17; 1 ~ Vdbg. 30/9 23 Ane Marie Snog, b. 5/8 29; F. Zacharias S., Rtr. i Vdbg.; 2 ~ Christiansbg. Slotsk. 8/3 31 Sophie Hedvig Schermacher (Sstr. t. Lovise S. ~ R. Other, r. Cap. her), E. e. N. N. og † 41; 3 ~ 7/11 42 Johanne Andreasdtr. Staal, E. e. Kbmd. Staal i Vibg., og † 13/9 61; [† 18/10 1757; Pg. br. s. A.].

KUM II, s. 348 (»Iohannes Iani Arnsbak«, 24 år gl.).

15. 25/11 1757 [Fanefjord 9/1 33, o. 25/2] Ancher Christensen Borch af Fred. Trin. K.-V., f. 7/1 02; St. Sorø 19; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 11/12 22 – 12/12 27; C. 14/6 23, l.; Hør. Kbh. 29–33; ~ Kbh. 8/3 33 Drude Margrethe Hermansdtr. Høyer, † Skjelby 20/2 84, E. e. C. J. Dorscheus, 1 r. Cap. Kbh. Trin. K.; F. H. H., Rdmd. i Kbh.; 1 D.; see H. Hansen i Skjelby-Gu.; [† 18/2 1762; duelig men streng; en særdeles sød og net Latiner; en sadan Disputator, at Alle vilde, men Faa turde have med ham at gjøre (D. S. 4/78); Lgst.].

KUM II, s. 426 (»Ansgarius Christiani Borch«, 17 år gl.); Borchs K. nr. 152; SB s. 240-241; PT 1:3 (1882) s. 323-24 (Provst H. Hansen); DanKir bd. 6, s. 195 (se nedenfor).

16. 14/5 1762 [Ringkjøbing-R. 23/4 45] Rasmus Clausen Mønich (Møinich), f. Stubbekjøb. 7/9 01; (Halvbdr. t. Maren (Maria) M. ~ C. Jensen i Asminderød-G.-F.); F. C. Rasmussen, Skomager; M. Maren Jacobsdtr.; St. Kbh. 22; C. 7/5 26, l.; Bedsted, Aabenraa Provstie 35; (Sorø 8/8 38); Pr. Hind hrd. 49; ~ Asminderød 27/6 47 Dorothea v. Ham; (Sstr. t. Ingeborg Sophie H. ~ H. Bøtcher i Sal-G.); [† 1773].

KUM II, s. 444 (»Erasmus Møinichius«, 21 år gl.); Arends II, s. 90: W. III. 625; J. 292; D.-P.; Visitat.-prot. 1746; (Arends’ litteraturforkortelser); E. Brejls skifteuddr.: Stubbekøbing byfoged nr. 108, 157; Bed-1600 s. 18; Nygards sedler: Hustrus søster.

17. 2/12 1773 [Egebjerg 17/4 67, o. c. 26/5] Otto Diderik Frederiksen Blechingberg af Ballum, f. 26/9 34; St. Pløen til Helmstedt 52; St. i Kbh. 57; C. i Kbh. 12/6 65, n.; 1 ~ Ribe Dk. 23/7 67 Lovise Kaas (Mur-K.), f. Skodborghus, Vejen S., 11/8 36, † Vdbg. •/1 79; 2 ~ Tingsted 30/3 79 Anna Marie Mølmark, E. e. P. G. Strange i Tingsted og 3 ~ J. Egtved i Arninge; see H. F. Garde i Horslunde-N.; [† 23/9 1779].

Achelis II, nr. 6056; PT 14:6 (1964-65), s. 33 (Slægten Mølmark).

18. 1/12 1779 [Maribo-H. 28/9 70] Bertel Herman Grube, f. Od. 21/3 26; F. Samuel Joach. G., Rdmd.; M. Karen Bertelsdtr. Ludvigsen af Assens-Kj.; St. Od. 43; C. 4/5 50, n.; Skp. 59, o. 28/3; r. Cap. Præstø-S. 1/2 60; Everdrup 6/8 62; ~ 60 Christine Tage; [# 9/11 1804; b. 14/4 06; vittig og elskværdig].

19. 25/1 1805 [Rønnebæk-O. 28/12 92] Jørgen Lund Hertel; [18/11 1816 Ballerup-M.; see der].

20. 26/2 1817 [Sest 18/12 07] Ulrik Christian Boesen; [29/11 1833 Eltang-V.; see der].

21. 28/2 1834 [Veiby-T. 19/3 30] Erik From, f. Ø. Skjerninge 28/1 75; F. Hans F., Degn; M. Caroline Sophie Tornøe; St. Nybg. 91; C. 21/4 03, h.; p. Cap. Rudkjøbing-S. 3/5 05, o. 14/8; Sp. Norup 25/9 09; Od. St. Hans K. 3/10 21; ~ Norup 16/5 10 Magdalene Mathiesen, f. 24/7 81, † 15/11 51; F. Hsmd. i Fyen; 6 S., 1 D.; (see C. A. Gemzøe, r. Cap. i Karleby-H.-Ø.); [† 24/12 1854].

(F. M. Sommer, Pastor vicarius 54–58; see Thorstrup-H.).

22. 9/6 1858 [Cat.* 18/10 49, o. 7/11] Carl Emil Lange, f. Kbh. 31/12 18; (Bdr. t. Hans L. L. i Hagested-G.); F. Hans Christ. L., Hørkrmr.; M. Maren Marie Bonde; St. Kbhs. Bgdsk. 36; C. 5/7 41, l.; udenlands ½ Aar; Lærer ved Efterslægtens Realsk. . . . ; (Søborg-G. 26/1 – 6/3 69); ~ 10/12 49 Sophie Mathilde Vilhelmine Borch, f. 6/3 19, † 28/2 78; (Sstr. t. Carl E. B. i Skjørpinge-F.); F. Enevold B., Bogholder i Nationalbanken; M. Christiane Kirst. Lind; 2 ~ Kbh. 29/9 79 Anne Marie Wassard, f. Kbh. 2/11 47; F. cd. jur. Math. W., Eier af Mørdrupgd., Uggeløse S.; M. Anine Christiane Lohmann.

———————————

 

 

No 1361. Sognecapellaner (fra 2/3 1743 residerende) i Vordingborg og Kastrup,

[Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/51; M. 35; Lkm. 1/6 80; L. P. B.–r.
———————————

1a. (1577). Mads Bosen; ~ . . . . ; 1 S.; 2 ~ Jens Hviid; [fmtl. † c. 1591, Skifte 11/12 1593, Enken var da gift igjen].

Vordingborg byfoged: Skifteprot. (1574-1632), fol. 10a (Dn. Mas 1577), 32b, (1593-1611), fol. 2a.

1. (b) c. 1591. Hans Christensen; [1610 Ulsø-F.; see der].

2. 1610 [Rtr. Vordingborg 08] Jørgen Madsen; maaskee St. i Kbh. (94); ~ Abel Lauritsdtr. af Slaglille-B., skifte 8/11 30.

F-P s. 138 (»Georgius Matthiæ Roschildensis«); Skifter i Vordingborg 1630, s. 118.

3. o. 9/7 1617. Jørgen Madsen Braad ell. Brod; [1618 Sp.*; see der].

4. c. 1619. Isak (Jacob) Hansen Wordingborg; [i. 1 Adv. (3/12) 1620 Fensmark-R.; see der].

5. o. 30/5 1623. Hans Andersen Frederiksborg; [k. 3/8 1625 Borre; see der].

6. o. 24/9 1625 [Hør. Slangerup (22)] Daniel Mathiesen Roeskilde; Vicar i J. M. Braads Fraværelse; St. Roesk. 20, Bacc. 22; [1626 dømt fra Embedet for forargelige Forseelser].

KUM I, s. 46 (»Daniel Matthiæ Roëskildensis«), s. 57 (»Daniel Matthiæ, scholæ Slangendorphensis collega«); PT 8:6 (1927) s. 188.

7. k. 13/1 1627, o. 24/1 [Rtr. her 10/12 24] Poul Andersen Thirsted; [1630 Radsted; see der].

8. o. 19/1 1631. Laurits Olufsen Agendorf; [1631 Ønslev; see der].

9. o. 29/6 1632. Jens Michelsen Fyenboe; St. Slag. 23; ~ (45) Else . . . ; [fmtl. † c. 1648].

KUM I, s. 61 (»Iohannes Michaëlius Fionus«); PT 8:6 (1927), s. 191; Kopskatten 1645, opsl. 72.
(Udgaar her, see Thoreby. Han var ikke Cap. her, men Rtr. 1638-1650. 9. c. 1632. Jørgen Flensborg; tillige Rtr.; [† c. 1648]).

10. o. 12/7 1648 [Hør. her . .] Hans (Johannes) Sigvardsen (Zivortsen); [25/6 1664 Nordrup-F.; see der].

11. 1664. Peder Iversen; maaskee St. Ribe 43; [† 1680].

KUM I, s. 178 (»Petrus Ivari Coldingensis«); han var ikke »af Skjern«, men er forvekslet med navnebroderen i Dybe.

12. 1680. Laurits Nielsen Knudsby (Knudsdorff); St. Vdbg. 71; ~ Vdbg. 18/8 80 Margrete Eriksdtr.; 2 ~ 92 (Bev. 17/12, uanset hans forrige Hustru og K. J. B.s afg. Moder var Sødskendebarn) Kirsen Jacobsdtr. Bircherod; 2 ~ Etm.; [† 1694].

KUM II, s. 27 (»Laurentius Knudsbyensis«); PT 12:6 (1951), s. 115.

13. 1694. Niels Nielsen Haar; St. pr. 82; ~ 29/1 95 F. E.; 3 ~ Etm.; [b. her 21/1 1697].

KUM II, s. 119 (»Nicolaus Nicolai Haard«); Kbg. Vordingborg (1679-1756) opsl. 180 (begr.).

14. c. 1697. Christopher Hansen Wegner; [vist 30/6 1710 Odden; see der].

15. 23/7 1723 [p. Cap.* 16] Peder Hansen Paludan; [18/5 1731 Spjellerup-S.; see Kallundborg].

16. 26/6 1731, o. 8/8, Oluf Severin Dideriksen Krefting; [25/4 1732 Hvirring-T.-H.; see der].

17. 1/8 1732, o. 20/8, Rasmus Other, f. Vdbg. 15/10 04; F. Sømand; St. Vdbg. 24, Bacc. 25; C. 8/3 28, h.; ~ Kjøge 30 Lovise Schermacher, levede 43 i Vdbg. (Sstr. t. Sophie H. S., ~ J. J. Arensbach, Sp. her); F. Slotsforv. i Fredensborg (Christiansborg?); 1 D.; [susp. og afsat 1740; † p. Pesthuset ved Kbh.].

KUM II, s. 464, 469 (»Erasmus Other«, 21 år gl.).

18. 7/7 1741, o. 23/8 [Cat. Kbh. Holmens K. 10/4 39] Jens Schjelderup; [25/11 1757 Fanefjord; see der].

19. 3/2 1758 [p. Cap.* 19/9 56, o. 11/10] Johan Peder Staal; [8/6 1787 Baarse-B.; see der].

20. 31/8 1787, o. 12/9 [D. p. C. 84] Mathias Nascou, f. Aalbg. 26/4 59; F. Hans Jørgen N., Bfgd. og Politiemstr.; M. Anna Sophie Mørch; St. Aalbg. 76 („et af Skolens dygtigste Produkter“); Cand. phil. 29/7 80, l.; Cand. th. 15/1 83, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 83–87; O.; [# 4/12 1829; † 16/9 38; stiftede et Legat til Bedste for Vordingbg. Skolevæsen; et do. til Bedste for Præste- og Skolelærer-Enker og Børn i Sjællds. Stift; N. 423; E. 2/428 og S. 2/518].

Borchs K. nr. 396.

Nedlagt efter Rescr. 29/7 1803.

———————————

 

 

No 1362. Ordinerede Catecheter i Vordingborg.

[Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 27/11 1840, o. 6/1 41, Gomme Carl Mønster; [30/7 1849 Skjørping-F.; see der].

2. 18/10 1849, o. 7/11, Carl Emil Lange; [9/6 1858 Sp.*; see der].

Nedlagt 3/6 1862.

———————————

Noter:

(1) give Revers = afgive en et skriftligt løfte eller erklæring om at forbedre sig.
(2) Visitationen = Bispevisitats: de regelmæssige besøg, som både bisper og provster skal foretage i menighederne i deres stifter for at føre tilsyn med kirke og skoler. Det er foreskrevet i Danske Lov, men er også kendt tidligere. Den foretoges så ofte, at ingen af kirkerne var ubesøgt inden for tre år. Biskopperne skulle kontrollere, hvorledes præsterne prædikede, udlagde børnelærdommen, forvaltede sakramenterne og katechiserede. De skulle også skaffe sig viden om præsternes livsførelse, lærdom og fremskridt i private teologiske studier og husbesøg. Konceptbogen til prædikener skulle de gennemse. Endvidere skulle de besøge alle børneskoler, og alle sognets beboere skulle møde op i kirken med tyende og børn for at blive overhørt i deres børnelærdom til det fastsatte tidspunkt og blive der, til visitatsen var slut.
(3) Superintendent = Biskop; i de første år efter reformationen brugt i stedet for benævnelsen biskop.
(4) gemæs = (fra ty. gemäss) i overensstemmelse med
(5) Pontoppidan = Erik Ludvigsen Pontoppidan den yngre (1698-1764) var en dansk teolog, professor,. Efter en årrække som sognepræst blev han 1735 hofpræst, 1747 tillige biskop i Bergen; historiker, ornitolog og forfatter. Udgav bl.a. 1741-44 Annales ecclesiæ danicæ diplomatici. Pontoppidan kan placeres både tidsmæssigt og teologisk som en mellemmand mellem oplysningstiden og pietismen.
(6) »Er war ein ganz fleischlicher und in Sünden erstorbener Mann« = Han var en fuldstændig kødelig og i Synden afdød Mand.
(7) »Der Viehische Character dieses geistlichtodten Bischoffs stehet oben in der historia personali ausgedrückt« = Denne åndeligt døde Biskops studeagtige Karakter står øverst i hans personlige historie.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Vordingborg Vor Frue Kirke, s. 165-196, Kastrup Kirke, s. 833-840.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 584. Kastrup,

Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

Kbg. 1710.
Anm. Kastrup var tidligere Annex til Vordingborg.
———————————

1. 9/6 1856 [p. Cap. Sverborg 24/2 48, o. 24/3] Ludvig Edvard Lakjer af Sverborg, f. 5/10 14; St. Vdbg. 34; C. 26/10 40, *l.; Skllrr. Helsing. 45; ~ K. Lyngby 24/10 48 Thora M. Larsen, f. 18/2 22; F. Martin L., Eier af Rødslet; M. Maria Medea Brandt af Maarslet; (68) 6 S., 2 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Kastrup Kirke, s. 833-840.