Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1170. Sognepræster i Thoreby,

Musse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/458; M. S. 2-b/38; L. P. B. 34; Lkm. 2/653; Kbg. 1711.
Anm. Præsten boer i Flintinge.
———————————

0. 1513. Niels Torkildsen; Christiern 2.s Cap.; blev adlet 1520; hans Navn paa glassvindu c. 1520 og paa en gl. Stol.

DanKir bd. 8, s. 1012-1013, 1019 (se nedenfor).

1. (1546). Morten Pedersen; St. Od. 45; [† c. 1555].

FS nr. 91 (»Martinus Petri«).

2. c. 1555. Hans Nielsen Winbjerg; [† 1559].

3. 1559 [vist r. Cap.* (56)] Mag. Hans Jørgensen Sadolin af Kbh. Frue K. (F. blev Biskop i Od.), f. Vibg. 20/3 29; St. Od. 47; stud. i Wittenberg 50, Erfurt 52; Mag. 52; Pr. 61; Poeta laureatus(1) 10/1 70; notabiliteret af Kong Fred. II.; ~ Maren Ulfsdtr., vistnok af Nysted, altsaa egentligt: Maren Nielsdtr. Wulf; 2 S., 3 D., hvoraf 2 D. døde før Faderen; see Theophilus H. S. i Aastrup; [afsat 1576; besvangrede 1575 en adelig Jomfru, Anna Baad, i Maribo Kloster; blev af Biskopen og Landemodet 6/9 1576 afsat og rømte ud af Landet. S. A. blev hans Sag indanket til Universitetes Domstol og 12/12 blev Landemodets Dom stadfæstet, hvorfor han blev sat i Forvaring i Sorø Kloster; kom paa fri Fod 80, levede endnu i Kbh. 98, og er fmtl. død kort efter].

FS nr. 63 (»Johannes Georgii«); Helk I, s. 367; EM 7, s. 136-38; SFHT 1:4 (1867) s. 101-113, 165-167.

4. (1584) [Fp. . . . ] Mads Lunde; [† 1585; udstod som Fp. „megen Travallie“(2)].

5. 1585 [Rtr. Od. s. A.] Peder Mikkelsen Finde; Pr. (10); ~ Anne Ottesdtr., vist † c. 1600; [† 1611; sloges 86 ved et Gilde med Cap. Jens . . . , hvem han havde kaldt en underfundig Skjelm; hans Navn på Kirkeklokken 1595; Hustrus Gravramme].

DanKir bd. 8, s. 1020, 1022-23 (se nedenfor).

6. 1611 [r. Cap.* (08)] Mikkel Lucassen, vistnok af Barløse; St. i Kbh. (99); Rtr. Kjerteminde 99; p. Cap. Horne 27/5 04; ~ (05) Margrethe Hansdtr. af Kjerteminde-D.; 2 ~ Else(?) Jacobsdtr. Wolf af Aasum; M. Maren Iversdtr.; [† 1/1 1639; blev maaskee 04 Cap. her].

F-P s. 160 (»Michael Lucæ H. Fionus«); BJMV s. 148, 149; PT 12:2 (1947), s. 18-19.

7. k. 12/2 1639, o. Fjelsted 6/2 [Rtr. Vdbg. 36] Mag. Augustinus Poulsen Schandorf (Schandorph) af Skanderborg-S.-S., f. 09; St. Sorø 30; Mag. Kbh. 16/5 37; (valgt 38 af Borgerskabet til Sp. i Ringsted); Pr. 71; ~ Johanne . . . , † 71; 3 S., 1 D.; see Niels A. S. i Sandby; Eskil A. S. i Lillebrænde; Christian A. S. i Nebbelunde-S.; P. J. Damsberg i Karleby-H.-Ø.; [† anden Paaskedag 1676; myndig, skarp Visitator].

KUM I, s. 100, 140 (»Avgustinus Pavlinus Skandorphius«); KS 3:5 (1884-86), s. 130 (»Augustinus Pauli Schandorphius«, 30 år gl.); HT-Sadolin s. 548.

8. 1676. Mag. Anders Eriksen Stenkelstrup, f. Nakskov 40; F. E. Nielsen, Bgmstr.; St. Kbh. 61, Bacc. 66; Mag. 75; ~ c. 77 Anna Frederiksdtr. Rostorph, f. c. 36, E. e. J. Jessen i Nykjøb.-S.; u. B.; 3 ~ Etm.; [† 3/4 1678 paa en Spadseretour; en alvorlig Gudsdyrker, lærd Mand og flittig Skribent; havde „rare“(3) Fortjeneste; N. 577].

KUM I, s. 303, 332 (»Andreas Erici Stenkelstrup«); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 916.

9. 1678. Laurits Jørgensen Lundt, f. Nykjøb. p. F.; (Bdr. t. Oluf J. L. i Veggerløse og t. Elisabeth J. L. ~ M. M. Wibe i Østofte); F. J. Lauritsen L., Bgmstr.; M. Elisabeth Jørgensdtr.; St. Kbh. 71; ~ F. E., b. Nykjøb. 10/4 13; 1 D.; see H. C. Sidenborg i Taagerup-T.; [† 1699; bekostede 1680 ny Staffering (Maling) af Altertavlen].

KUM II, s. 26 (»Laurentius Georgij Lundius«); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 916, 1282; Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 32; Kbg. Nykøbing F. (1705-50) opsl. 134 (enkens begr.); DanKir bd. 8, s. 1014 (se nedenfor).

10. 25/3 1699 [Fp. i Flandern . . ] Mag. Erik Frederiksen Monrad, f. Øier i Gudbrandsdalen 72; F. Mag. F. M., Pr. og Sp. ss.; M. Birgitte Andersdtr. Cold; St. pr. 89; Mag. 98; ~ Johanne Dorothea Hansdtr. Ravn; F. H. Rosenfeldt R., Amtsforv. i Nykjøb. p. F.; M. Bodil Iversdtr. Nielsen; mindst 1 S., 1 D.; 2 ~ 15/5 13 J. C. Kaalund i Tirsted-S.-V.; see Frederik E. M. i Aagerup-K.; [† 1711].

KUM II, s. 168 (»Ericus Monradus«).

11. 13/3 1711 [Fp. 06] Mag. Peder Jensen Reenberg, f. Vibg. 24/12 81; F. Mag. J. Clausen R., Crtr. og siden Rtr. ss.; M. Anna Pedersdtr. Slange el. Villadsen af Slag. St. Mikkels K. (F. blev Biskop i Vibg.); St. pr. 98; Mag. 10; Pr. 28; ~ 13/7 12 Else Elisabeth Gemzøe, vistnok af Stege, f. 90, † 40; mindst 2 D.; see H. U. P. Fugl i Nordrup-F.; L. L. Helt i Ikast; [† 10/7 1748; bekostede 1722 ny Staffering (Maling) af Prædikestolen og 1723 af Korbuekrucifikset i K.].

KUM II, s. 237 (»Petrus Reenberg«, 17 år gl.); DanKir bd. 8, s. 1015-17, 1017-18 (se nedenfor).

12. 18/10 1748 [Nordrup-F. 4/1 26] Hans Hansen Nordrup af Nordrup-F., f. 12/6 81; St. Ringsted 00; C. 26/10 05, l.; udenlands 06; mistænkt for Papisme; Thoreby 5/8 26*; ~ Johanne Beate Johansdtr. de Clerque, † S. Dalby 11/2 59, E. e. 1) C. N. Aarslev i Sorterup-O., 2) C. A. Nygaard i Sorterup-O.; u. B.; [† •/9 1750; havde mange Fjender ved sine anstødelige og bidende Vers; Biskop Worm erklærede ham aabent, at han vilde hindre hans geistlige Befordring(4); var i nogenTid Auditeur; Pg. br. 24/4 50].

KUM II, s. 260 (»Iohannes Iohannis Norderup«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Fakse hrd. nr. 46, 47.

13. 25/9 1750 [Fp., o. 27/9 43] Hans Pedersen Brygmann (Brügmann), f. Vemmetofte 24/6 11; (Farbdr. t. ~ Dorothea Margrethe E. B. ~ S. Balslev i Kjettinge-B., t. Charlotte E. B. ~ L. C. P. Busch i Landet-Aa.-R. og t. Anna Sophie E. B. ~ N. P. Saabye i Errindlev-O.); F. P. B., Slots- og Godsforv.; M. Karen Brinch; St. Roesk. 26, Bacc. 30; C. 29/1 37, h.; Hør. Roesk. 30-43; Thoreby 17/1 46*; Pr. 56; ~ Roesk. 17/10 52 Dorothea Margrethe Johansdtr. Ryge, f. Roesk. 18, † Nysted 27/7 78; F. J. Christiansen R., Hør. og Cant. Roesk.; M. Mette Sophie Anderløv; 1 S., 1 D., som døde smaa; [† 4/8 1774; ærværdig; gav 200 Rdlr. til Fattige i Sognet; ligeledes en Sølv-Brødæske (Oblatæske) 1764; Eptph.].

KUM II, s. 478, 516 (»Iohannes Brügmann«, 16 år gl.); »see S. Balslev i Kjettinge-B.« udgår, da de var barnløse, se E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 177, 195, 221; DanKir bd. 8, s. 1014, 1022 (se nedenfor).

14. 2/2 1775 [V. Ulslev 24/5 68, o. 2/9] Dr. th. Jens Sandøe, f. Holbæk 18/8 43; F. Hans Olsen S., Kbmd.; St. Roesk. 59; C. 3/8 61, l.; Mag. 68; Dr. th.79; ~ 6/12 69 Karen Schäffer, f. 11/2 54, † 16/2 26; F. Etrd., Jægermstr. Anton Fred. S., Overførster paa Lolld.; u. B.; [# 15/11 1805; † Nykjøb. p. F. 2/7 16; var fortrydelig over, at han ikke blev Biskop i Lollands-Falsters St.; Digter; W. 2/311 og 3/669; N. 520; E. 3/14 og S. 3/10].

KUM III, s. 189 (»Ianus Sandøe«, 16 år gl.).

15. 13/12 1805. Frederik Christian Dresler*, f. Kbh. 17/11 78; F. Jens Valentin D., Supercargo(5); M. Anna Marie Mehl; St. pr. 97; C. 15/1 02, l.; ~ 30/10 06 Sophie Amalie Janssen, f. 5/3 83, † 2/11 65; F. Etrd. Christ. J., Deputeret i det slesvig-holst. Canc.(6); M. Sophie Amalie Stemann; 3 S., 7 D.; (see S. S. Giessing i Høirup); [† 27/9 1855; stor Autoritet i Sognet].

16. 10/12 1855 [Torkildstrup-B. 10/2 43] Dr. phil. Hans Ulrik Møller af Kjøbelev-V. (F. var Biskop), f. Jelling 19/10 96; St. Nykjøb. 14; C. 22/4 19, l.*; r. Cap. Kjøbelev-V. 14/5 23; Mag. 25 (d.v.s. 10/5 54 Dr. phil.); Sp. Radsted 4/1 32; Stpr. 27/3 41 – 2/9 52; R.* 28/6 47; ~ 24/10 23 Marie Lovise Hulda Sidenius, f. Nykjøb. p. F. 22/3 04, levede 68 i Kbh., † Gundslev 20/4 78; F. Christian S. af N. Vedby-A., Kbmd.; M. Anna Cathr. Hansen; 4 S., 8 D.; see V. F. C. Worsøe i Gundslev; J. P. O. Korff, Cat. i Kjøge; Rasmus M., Cap. p. l. i Magleby-H.; Poul M. M., Cap. p. l. i Hundstrup-Ø.-H.; T. E. T. Barfoed i Aars-H.; G. V. Sodemann i Hjortlund-K.; Hans L. M. i Durup-T.; [† 20/10 1862; E. 2/386 og S. 2/488].

17. 8/3 1863 [Torkildstrup-B. 10/4 56] Lic. th. Prof. Frederik Nielsen, f. Kbh. 16/7 09; F. Chr. N., første Kammertjener hos Kong. Fred. VI.; M. Caroline Augusta Friedemann; St. Kbh. 27; C. 26/10 31, l.; Adj. Hlh. •/11 32 – •/10 33; lic. th. 20/1 36; Sp. Jebjerg-L. 24/5 36, o. 11/8; Lyngby-A. (og Semforst.) 2/6 43; Medlem af „de erfarne Mænds“ (aldrig sammenkaldte) raadslaaende Forsamling(7) 22/3 48; kongevalgt Stænder-Deputeret ved Nørre-Jydlands Provindsialstænder-Forsamling(8) 29/5 s. A.; tit. Prof. 6/10 51; R.* 7/6 56; Stpr. 17/7 60; Landsthingsmand for 5te Kreds (Maribo Amt) 20/6 59; ~ Kallehave 18/5 38 Helene Kirstine Hansine Perch, f. p. Chrhvn. 6/12 18, levede 68; F. Niels Broch P., Gross.; M. Axeline Kirstine (Christine) Henriette Holm; 5 S., 6 D.; see H. L. Møller i Durup-T.; J. V. C. Formann i Næsborg-S.-O.; Frederik A. N., o. Cat. i Maribo; [† 9/9 1867; en nidkjær og begavet Præst, en flittig Grandsker i Skriften, en retsindig og frisindet Mand, en varm Fædrelandsven, en trofast Ven, en kjærlig Mand og Fader, og han troede fuldt og fast paa den Lære, hvis Forkynder han var (see Ill. Tid. 422); E. 2/244 og S. 2/539].

18. 15/11 1867 [Gl. Haderslev 12/11 55; afsat af den t. Reg. 64; # 28/10 s. A. af den d. Reg.] Hans Peter Kofoed-Hansen, f. p. Aastrup, Saaby S., 15/5 13; F. Niels H., Forp.; M. Sophie Elisabeth Ortwed; St. Roesk. 32; C. 6/5 37, l.; c. Adj. Od. 27/6 37; Adj. ss. 12/3 39; udenlands 39 og 42–43, igjen 47–48; r. Cap. Kbh. Frelsers K. 24/6 49, o. 17/8; c. Sp. Mariæ K. i Haderslev 29/10 50; fast ansat 11/12 s. A.; c. Pr. i Haderslev Pr. 20/5 54; R.* 14/11 s. A.; Pr. 11/10 56; Stpr. 79; D.-M. 83; ~ Od. St. Knuds K. 18/3 51 Sophie Isabella Lætitia, Comtesse v. Moltke, f. Itzehoe 27/1 27, † 7/1 98; F. Kmhre., Generalkrigscomm. Adam Gottlob, Greve v. M. til Espe; M. Rosalia Hennings; (68) 4 S., 4 D.; [# 24/12 1883; † 4/12 93; blev Catholik 87; E. 513 og S. 1/684].

Arends I, s. 161: W. II. 155; Elv. 516; M. 13. 17; Ersl. I. 573, S. I. 684; Nutiden IX. 1885. No. 456; B.-L.; D. B. H. II. 367; (Arends’ litteraturforkortelser).
———————————

 

 

No 1171. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Thoreby.

[Musse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift]

Rh. 1/465; M. S. 2-b/38; Lkm. 2/655.
———————————

1. (1556). Hans Jørgensen Sadolin; nævnes i Saml. t. Fyens Hist., Bind 4, S. 104 som Sp.* allerede 56, men maa vist først have været Cap.

2. (1586). Jens . . . ; see Sp. Nr. 5.

3. (1608) [p. Cap. Horne 03 el. 04] Mikkel Lucassen; [1611 Sp.*; see der].

4. o. 26/10 1631. Daniel Jacobsen, f. 05; St. Nestved 27; [forlod Embeder 1633, havende ikke det bedste Rygte paa sig].

KUM I, s. 82 (»Daniel Iacob. Koff.«); KS 3:5 (1884-86), s. 125 (»Daniel Jacobæus«, 26 år gl.).

5. o. 18/9 1633 [Rtr. Nykjøb. p. F. 1/11 30] Jørgen Christiansen Flensborg, f. Flensbg. 98; St. i Helmstedt 19, i Rostock 23; Hør. Flensbg. 25–27, flygtede derfra under Keiserkrigen; Hør. Nestved; St. i Kbh. 32; [6/2 1638 Rtr. Vdbg. til 50].

KUM I, s. 109 (»Georgius Christiani Flensburgensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 142, s. 126 (»Georgius Christiani Flensburgensis«, 35 år gl.); Achelis I, nr. 1443.

6. o. 25/7 1638. Hans Jørgensen Arreboe; [k. •/2 1641 r. Cap. Nykjøb.-S.; see der].

7. c. 1641. Jens . . .

7b. (1645. 53). Johan Christoffersen Bostel; St. Hlh. 26; ~ Anneken Hansdtr.

KUM I, s. 81 (»Iohan. Christoph. Bostil«); PT 11:6 (1945), s. 35, 36, 40, 44, 52 (Poul Danchels Optegnelser).

8. o. 11/7 1660. Eskil Rasmussen Rosenquist; [•/9 1668 Vesterborg-B.; see der].

9. •/9 1668. Peder Jørgensen Damsberg; [21/2 1682 Karleby-H.-Ø.; see der].

10. 21/2 1682 [Cant. og Hør. Nakskov 80] Jens Hansen Arreboe; [21/2 1702 Gundslev; see der].

11. 18/3 1702 [Skp. 00] Mag. Hans Jensen Nimb; [26/6 1709 Rødby-R.; see der].

12. 6/9 1709. Arnold Pedersen Kruse; [16/6 1727 r. Cap. Mariager o. s. v.; see der].

13. 28/7 1727, o. 3/10, Claus Clausen Biehl; [17/3 1730 Ønslev-E.; see der].

14. 31/3 1730, o. 12/5, Jens Sørensen Bildhugger, f. Hors. 16/1 90; St. Hors. 09; C. 5/12 19, h.; ~ Karen Hansdtr. Holst; F. H. H., Rdmd. i Nykjøb.; M. Anna Marie Mouritsdtr. Ruchrad af Utterslev; 1 S., 3 D.; [† 1766].

KUM II, s. 342 (»Ianus Severini Statuarius«, 20 år gl.).

15. 3/8 1759**, o. 12/10, Christian Friis Thomsen Høyer; [2/2 1775 V. Ulslev; see der].

16. 22/3 1775 [r. Cap. Kjettinge-B. 31/8 70] Frants Rosenstjerne Nielsen Krag; [22/11 1780 Taagerup-T.; see der].

17. 3/1 1781, o. 9/2, Iver Stub, f. v. Kold. 17/2 32; F. Bertel S., Møller; M. Catharine Simonsdtr.; St. Kold. 51; C. 20/5 54, l.; O.; [† 23/4 1804; bemidlet].

Nedlagt efter Rescr. 30/9 1803.

———————————

 

 

No 1171b. Capellan pro loco i Thoreby.

[Musse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift]

———————————

1. 9/8 1869 [Cap. p. p. her 17/11 65, o. 29/11] Johan Volquartz Carstens Formann; [24/2 1876 Næsborg-S.-O.; see der].

Nedlagt 19/6 1876.

———————————

Noter:

(1) poeta laureatus = (lat. eg. laurbærkranset digter), her: en kongelig hæder og anerkendelse.
(2) Travallie = (af fransk travaille) Besvær, Strabadser.
(3) rare Fortjeneste[r] = sjældne (fortjenstfulde) Egenskaber.
(4) Befordring = Forfremmelse, Avancement.
(5) Supercargo = (af sp. sobrecargo) person, som følger med et skib for at varetage ladningsejerens interesser. Supercargoen var en meget betydningsfuld person, fx i Asiatisk Kompagnis skibe, hvor han på kompagniets vegne forestod vareudvælgelse og vareindkøb på de fjernøstlige destinationer. Supercargoerne var vellønnede, men de havde også et stort ansvar, da de selv var ansvarlige for opbevaringen, optællingen og udregning af salgs- og købskursen. Ud over viden om markedsforhold og fremmedsprog, var det også vigtigt, at supercargoerne kunne bedømme de forskellige te-sorter, der blev udbudt til salg.
(6) Deputeret = Embedsmand i det Slesvig-holstenske Kancelli, der var et dansk centralforvaltningsorgan (opr. Tyske Kancelli), der skulle varetage dele af udenrigsstyrelsen og forvaltningen af hertugdømmernes rets-, skole- og kirkeforhold. Tyske Kancelli ændrede i 1806 navn til Slesvig-holstenske Kancelli.
(7) »de erfarne Mænds Forsamling« = De Rådgivende Provinsialstænderforsamlinger i Det Danske Monarki blev oprettet ved en anordning af 28/5 1831, som fastslog hovedlinjerne. Man nedsatte et udvalg, og et lovudkast blev forelagt en forsamling af »oplyste mænd« i kongeriget og en forsamling af »erfarne mænd« i hertugdømmerne. Baggrunden var et generelt forsøg på at komme tidens demokratisk/revolutionære strømninger i forkøbet.
(8) I 1834 vedtog Frederik 6. (1768-1839) sammen med Statsrådet en lov om oprettelsen af fire stænderforsamlinger i kongeriget Danmark og hertugdømmerne. Dette fik bl.a. betydning for danskernes mulighed for at debattere og engagere sig i politiske emner. Stænderforsamlingerne var kun rådgivende, men den enevældige konge så sig alligevel nødsaget til at lytte til stændernes forslag. Dermed blev den politiske debat en mere legitim del af samfundslivet. (se: Hans Jensen: De danske Stænderforsamlingers Historie 1-2, J. H. Schultz Forlag, 1931-34.)
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8 Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Toreby Kirke, s. 1001-1024.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Thorebye Sogn s. 547-561, Præsterne: s. 548-556).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Thoreby Sogn s. 454-467, Præsterne: s. 458). PDF-udgave.