Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1014. Sognepræster til Skanderborg, Skanderup og Stilling,

Hjelmslev Herred, Aarhuus (hidtil Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift.

M. S. III.; L. S.*; L. P. B. 279; K. 3/367; P. 24; Aarh. M.; Lkm. 5/80; Kbg. 1723.
Anm. Sognepræsterne vare tillige Slotspræster paa Skanderborg Slot. Dette Capel, indrettet 1572 og den eneste Levning af Slottet, er endnu Byens Kirke.
———————————

0. (1547) Peder Skriver; [8/6 1547: »Peder Schrifver, Slotsskriver paa Schandelborgh, fik Livsbrev paa Schandelborgh Sognekirke og Præstegaard [her menes formtl. Skanderup K.] efter den Kollats, som han har derpaa af Hans Styge, Embedsmand smstds., og Mester Mats Langh, Superintendent i Aarhus Stift, mod at bygge og forbedre Præstegaarden. Dersom saa skete, at han nogen Tid gav sig til nogen „verdtsens handel“ og ikke bliver gejstlig, skal samme Kirke og Sogn forlenes en anden.«].

DKR s. 348 (Man kan vel endnu ikke med sikkerhed sige, om han blev præst).

1. 15 . . Jens Frandsen; vist ~ Anna Jensdtr.; [† 1583; boede først i Skanderup, hvis Pg. blev nedbrudt efter Kong. Fred. IIs. Befaling, formodentligt da han blev Slotspræst; fik 14/12 67 Kongetienden af Stilling; hans og Hustrus (eller Datters) Navne paa Præstestolen i Stilling K. 1583].

DanKir bd. 16, s. 2966 (se nedenfor).

2. 10/11 1583 [Rtr. Veile 78–81 og P. i Vinding] Poul Andersen Colding, tillige Slotspræst, Pr. og Canonicus, f. Kold. 51; St. i Kbh. (76); Mag. Kbh. 93; 1 ~ Karen Jespersdtr.; F. J. Findsen, Bgmstr. i Veile; 2 ~ Karen Nielsdtr. Petræa, † Aarh. 28/1 18; F. Niels Pedersen Bording, Bgmstr. i Aarh.; see N. P. Schandorph til Kbh. Frue K.; A. P. Schandorph i Thoreby; Mag. A. Bie i Bjerregrav-Aa.-T.; [† 28/2 1618; b. i Aarh. Dk.; Lgst. og Eptph. sm.st.].

F-P s. 74 (»Paulus Andreæ Kollig.«); KS 3:2 (1877-80), s. 207; 5:2 (1903-05), s. 552; DanKir bd. 16, s. 681, 824-25, 900 (Århus Domk.).

3. 30/3 1618 [Linaa-D. 11] Mag. Jørgen Pedersen Obel, f. c. 85; Pr. 18; ~ Anna Eriksdtr.; see Hans J. O. i Tønning-T.; [† 19/6 1638; tog 27, ved det fjendtlige Indfald, Flugten med Hustru og Børn; Lgst. i Skanderup K.].

KS 3:2 (1877-80), s. 755; DanKir bd. 16, s. 2931-32 (se nedenfor).

4. 30/1 1639 [Rtr. Nybg. 27/11 31–32 ] Mag. Jesper Hansen, f. Od.; St. Od. 26; Pr. 39; ~ Margrethe Olufsdtr. Bagger; F. Mag. O. Olufsen B.; M. Barbara Pedersdtr.; B.; [† 20/7 1679; var lærd og agtet; med til Rigsdagen i Kbh. 61; var 62 tillige Told- el. Consumtionsforvalter].

KUM I, s. 77 (»Casparus Iohannis Otth.«).

5. i. 8 Trin. 1679 [Sjelle-S.-L., o. 19/6 62] Mag. Jørgen Hansen Seidelin, f. Helsing. 34; (Bdr. t. Hans H. S. t. Kbh. Holmens K.); F. H. Jürgensen, Kbmd. i Helsingør; M. Lisbeth Michelsdtr. Seidelin (2 ~ Christopher Holstein); St. Helsing. 53; St. i Uppsala c. 58–59; Skanderborg-S.-S. 11/7 67* og 3/5 70*; Pr. Framlev Hrd. 17/1 76; Pr. her 78; Mag. Kbh. 17/7 80; ~ Ida Nicolaisdtr. Koch; F. N. K., først polsk Gesandt i Rusland, siden General-Toldinsp. i Danmark; 4 S., 2 D.; see Etm.; C. P. Lindenfeld og J. L. Lydichsen i Borup-H.; Hans J. S. i Ousted-T.; A. K. Toustrup i Aarslev-T.; (J. T. Meldal i Ø. Tørslev; L. Friis p. Alrø); [† 1688; havde ligesom Broderen, Hans S. v. Kbh. Holmens K., gjort vigtige Tjenester under Kbhs. Beleiring og var særdeles yndet paa høieste Steder].

KUM I, s. 242 (»Georgius Iohannis«), II, s. 99; Helk I, s. 376; P-Aarh. f. 6b, opsl. 9; f. 19a, opsl. 21 (»Georgius Iohannis Helsingorensis«, 28 år gl.); Danske Kancelli: Ansøgning om at få sin søn til kapellan; Wikipedia: Seidelin.

6. 1688 [Lundum-H. 12/2 87] F. S. Mag. Nichel Jørgensen Seidelin*, f. Sjelle 66; St. Aarh. 80; C. 80; Skanderborg-S.-S. 24/1 85**, o. 23/4 86; men maatte for sin Ungdom holde p. Cap. (E. R. Svitzer, siden Sp. i S. Høirup-G.); Mag. Kbh. 28/5 90; Pr. 02; ~ 86 Cathrine Hansdtr. Lüxdorph, f. c. 59, b. 11/11 57; 11 B.; see C. N. Bøgh i Trige-Ø.; (S. P. Møller i Fruering-V.; J. S. P. Møller i Adslev-M.; Mag. J. L. Bruun, r. Cap. i Mariager; M. O. Sommerfeldt i Helgenæs; N. N. Langballe i Ousted-T.; J. T. Meldal i Ø. Tørslev); [† 12/7 1737; var alle sine Dage i høi Agt og Anseelse; lærd i Theologie, Philosophie og Historie, saavelsom in jure publico; velbegavet i sit Embede; mandig af Anseelse, et af de største Mennesker; men ydmyg og kjærlig; skulde have været Biskop i Vibg. 35, men takkede og frabad, „da han var paa sin Tilbagereise, og maatte hellere tænke paa, at pakke ind“; havde dog mange Særheder; købte 1701 Skanderup Kirke, som han i 1705 solgte til M. Trane i Ormslev-K., siden i Vibg. Dk.; eiede Adslev Kirke en kort tid i 1703; T. 324; G. 2/2 273].

KUM II, s. 102, 172 (»Nicolaus Georgij Seidelinus«); P-Aarh. f. 57a, opsl. 60; Danske Kancelli: Kaldsbrev som Kap. med succession som Sp. (nr. 7), Kaldsbrev til Lundum-H., 1687 nr. 12); DanKir bd. 16, s. 2881 (se nedenfor), s. 3101 (Adslev kirke).

7. 2/8 1737 [r. Cap.* 30/8 28] Christen Jensen Høgh, f. Aarh. •/9 01; St. Aarh. 20; C. 11/9 24, l.; Pr. 15/10 38; ~ 27 Kirsten Christophersdtr. Bøgh af Trige-Ø., f. c. 98, b. 20/11 58; 3 S., 2 D.; [† 27/12 1762; nidkjær; gav 62 sin Bolig til Pg. og en Kapital af 3,482 Rdlr. til Bedste for Sognene; Eptph. i Stilling K.].

KUM II, s. 433 (»Christiernus Høg«, 19 år gl.); DanKir bd. 16, s. 2968-69 (se nedenfor).

8. 25/3 1763 [r. Cap. Holbæk-M. 22/6 53] Hans Pedersen Lund; [13/10 1775 Helsing. St. Olai K.; see der].

9. 30/11 1775 [r. Cap. Helsing. St. Mariæ K.-K. 29/1 71] Peder Hansen; [20/1 1779 Ringsted-B.; see Kbh. Hel. G. K.].

10. 20/1 1779 [r. Cap. Ringsted-B. 28/5 51, o. 21/7] Peder Hansen Fædder, f. Aldrup, Aarh. St., c. 25; (Bdr. t. Maren H. F. ~ H. H. Bützow i Starup-N.); F. H. Pedersen F. til Refsnæs, Komdrup S.; M. Mette Marie Winther; St. Vibg. 44; C. 13/12 46, n.; 1 ~ Marie Cathrine Møller; 2 ~ Hylleborg Hansen; F. H. Hansen, Regimentskvartermester p. Herlufsholm; M. Birgitte Charlotte Gertsdtr. Krag af Ferslev-V.; med begge mindst 1 S., 2 D.; see i O. H. Guldberg i Vigersted-K.; [† 17/8 1784].

KUM III, s. 41 (»Petrus Iohannis Fedder«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1086; E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 237; Ålborg byfoged nr. 3203; Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 53; PT 10:5 (1938), s. 252-253.

11. 29/10 1784 [p. Cap. Kbh. Vartov K. 5/2 83, o. 7/2] Christian Fabricius af Rise, f. Dalum 12/12 53; St. pr. Vibg. 72; C. 19/10 78, h.; R. m. Hofp. 17/10 06; 1 ~ Anna Marie Rasmussen, f. c. 56, † 20/8 04; 3 S., 1 D.; 2 ~ 19/12 06 Elisabeth Nicoline v. Sehested, E. e. Kmjkr. Levetzau, f. 16/8 60, † 12/3 17, E. e. Kmrjkr. v. Levetzau; [# 22/10 1817, † 30/8 19].

Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 8.

12. 4/3 1818 [Aale-T. 18/10 05] Thomas Andreas Borup, f. Grenaa 7/9 71; F. Mathias B., Klokker; M. Ingeborg Cathr. Ryegaard; St. Rand. 91; C. 25/10 98, n.; Skp. 26/4 99, o. 3/5; Sp. Anholt 28/2 00; ~ Kbh. 1/5 00 Antoinette Thorsager, d. Kbh. 9/6 77, † 13/9 22 (forgik tilligemed sin ældste Dtr., som var forlovet med en Missionair, der skulde til Grld., ved at reise fra Grenaa til Kbh.); F. Anton T.; M. Wibeche Judithe . . . ; 4 B.; [† 9/3 1819; E. 1/181 og S. 2/211].

13. 28/7 1819 [Elling-T. 5/2 02] Jens Teilmann; Pr. 14/9 32; [5/4 1840 Alleslev; see der].

14. 17/7 1840 [Brorstrup-R.-H. 19/3 34] Mathias Jacob Schjørring; [29/9 1856 Fruering-V.; see der].

15. 8/1 1857 [r. Cap. Kolding o.s.v. 30/7 49, o. 21/9] Heinrich Ferdinand Binzer, f. Bastemosegd. p. Langeland 18/12 13; F. Cpt. Reinhard Ferd. v. B., havde dengang en Artillerie-Commando der, senere kgl. Maleværks-Contr. i Kbh.; M. Anna Marg. Henriette Rohder; St. pr. 32; C. 29/10 38, l.; Andenlærer v. Jelling Sem. 21/10 41; Folkethingsmd. (Veile A. 2.) 26/2 53; 1 ~ 1/2 50 Anna Pauline Hansen, f. Nybg. 11/12 18, † p. Bøgelund 22/10 52; F. Kmrd. Jørgen H., til Bøgelund, Jelling S.; M. Maren Møller; u. B.; 2 ~ 5/5 54 Valdborg Christine Henriette Cathrine Schwendsen, f. Kold. 1/8 24; F. Christ. Ludv. S., Proc.; M. Laura Dorthea Westengaard; 2 S., 2 D.; [12/1 1870 Borup-K.].

16. 12/3 1870 [o. Cat. Skanderbg. 21/2 1863, o. 10/4] Jens Carl Christian Skou, f. Citadellet Frdhvn. 31/12 31; F. Andreas S., Forblæser ved sjællandske Jægercorps; M. Christine Jensine Heilmann; St. Chrhvns. Bgdsk. 49; C. 18/6 55, h.1; Lærer v. Chrhvns. Bgdsk. 54; Pr. 14/5 75, # Pr. 29/1 78; R.* s. D.; ~ Kbh. Chrbg. Slk. 21/5 58 Laura Birgitte Vilhelmine Dahlenborg, f. Kbh. 8/7 33, † Veilby v. Aarh 18/8 1905; F. Jens Christ. D., Vognmstr.; M. Emilie Lønholdt; (68) u. B.; [23/6 1884 Horsens; 23/1 91 Svindinge; # 9/2 1904, † 3/10 04].

Elvius s. 215; G-HF bd. 1, s. 204-05; Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1828-91 V) opsl. 94 (vielse); Kbg. Århus Sindsygehus (1892-1902) opsl. 118 (enkens død).
———————————

 

 

No 1015. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Skanderborg, Skanderup og Stilling.

[Hjelmslev Herred, Aarhuus (hidtil Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift]

M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/182; Hansen 47; Kbg. 1723.
Anm. Disse Capellaner boede i og bestyrede Stilling.
———————————

1. (1593). Andreas Pedersen; [1595 Vinding-B.-V.; see der].

1b. c. 1598. Bertel Sørensen Krog; [(1610) Uldum-L.; see der].

1c. (1619) [Rtr. Hors. (11)] . Christen Jørgensen Horsens; [(1623-24) Halling-F.; see der].

KS 3:2 (1877-80), s. 755.

2. o. 22/8 1621. Ole Knudsen; [1629 Saxild-N.; see der].

3. c. 1629. Peder Bay; [1632 Uldum-L.; see der].

4. o. 1632. Knud Vognsen (ikke Wegner); var her endnu 1636; [c. 1643 Alling-T., see der].

(Udgår her. 5. c. 163 . Christen Jørgensen; fmtl. den samme som Nr. 1c).

6. 1643. Søren Clemensen Horsens; i Sorø Skole 29–32, St. Rostock 33, i Kbh. 36; [† 1646].

KUM I, s. 134 (»Severinus Clementius«); Helk I, s. 254; SB, s. 152.

7. k. 30/11 1646, o. 13/12, Niels Pedersen Holst (Rhetianus) fra Sundby; maaskee St. Aalbg. 32; ~ Karen Thomasdtr. Fischer; F. Th. Clemensen F., Chir. i Skanderbg.; 1 D.; (see C. K. Bruun i Ørum-B.-G.); [fmtl. † el. forflyttet c. 1687].

KUM I, s. 110 (»Nicolaus Petri Alburgensis«); P-Aarh. f. 12b, opsl. 15; PT 13:2 (1953), s. 53 (Fischer).

8. 24/1 1685**, o. 23/4 86, Nichel Jørgensen Seidelin; [12/2 1687 Lundum-H.; see Sp.*].

9. k. 12/5 1687, o. 13/5, Niels Pedersen Rønning, vistnok af Fruering-V.; St. pr. 83; ~ Karen Thomasdtr. Fischer; [† el. forflyttet 1691].

KUM II, s. 126 (»Nicolaus Petri Rønningius«); P-Aarh. f. 58a, opsl. 61.

10. 12/12 1691, o. 8/1 92, Anders Knudsen Toustrup; [19/9 1711 Aarslev-T.; see der].

11. k. el. o. 25/9 1711. Mikkel Christian Weschefeldt, d. Aalbg. Frue K. 10/10 80; (Halvbdr. t. Catrine Mortensdtr. ~ M. M. Borchhorst i Gunderup-N.); F. Morten Simonsen; M. Eva Mikkelsdtr. (Sstr. t. C. M. Schottving i Rønne-K.); St. Aalbg. 99; ~ Johanne Johansdtr. Hagensen, † Ry Mølle 26/9 41; F. J. H. Herredsskvr. i Rye Mølle; M. Anne Poulsdtr.; 1 S.; [b. 22/2 1725].

KUM II, s. 249 (»Michaël Christianus Martini«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Skanderborg rytterdistrikt nr. 1504; Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 175; Københavns borgret nr. 154; Winther, F. Aa.: Knivsmedens datter. Slægten nr. 44, 2011, s. 63-71.

12. 11/2 1723**, o. 26/3, Jørgen Hansen Seidelin; [31/1 1727 Eltang-V.; see der].

13. o. 11/4 1727, kgl. conf. 30/8 28, Christian Jensen Høgh; [2/8 1737 Sp.*; see der].

14. 25/7 1738, o. 26/9, Peder Christophersen Rützau; [19/11 1756** Feldballe-N.; see der].

15. 25/3 1757. Niels West Buch; [9/9 1760 L. Hedinge-H.; see Lyderslev-F.].

16. 17/10 1760. Christian Ulriksen Schandorff, f. Skanderbg. 18/7 23; (Bdr. t. Frederik U. S. i Kattrup-Ø.-T., t. Just U. S. i Ugilt-T. og Halvbdr. t. Cecilie Marie U. S. ~ L. Bertelsen i Assens-Kj.); F. U. Christian S., Amtsforv.; M. Charlotte Amalie Justsdtr. Hilchen; St. Aarh. 42; C. 5/8 47, n.; ~ Feldballe 15/5 61 Abel Cathrine Thomasdtr. Ebbesen, en Stdtr. af Nr. 14, f. Kold. c. 21, † 18/12 17; F. Th. Ebbesen, Bkdmr. i Kold.; M. Anna Amalie Bertelsdtr. (2 ~ P. C. Rützau i Feldballe-N.); u. B.; [† 25/11 1790].

KUM III, s. 23 (»Christianus Scandorphius«, 20 år gl.); E. Brejls Skifteuddr.: Skanderborg by nr. 391; Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Nim hrd. nr. 29; Nygaards sedler: Vielse, hustrus far, enkens død.

17. 21/1 1791, o. 2/3, Michael Frederik Jahnsen; [11/7 1794 r. Cap. Aarh. Frue K. o.s.v.; see der].

18. 14/11 1794, o. 10/12, Christian Nielsen Krarup; [18/5 1798 Aale-T.; see Vivild-V.].

19. 18/5 1798, o. 11/7, Frederik Carl Gram Bendtsen; [5/5 1809 Ry; see der].

Derefter forandret til et Catechet-Embede.

———————————

 

 

No 1016. Ordinerede Catecheter i Skanderborg.

[Hjelmslev Herred, Aarhuus (hidtil Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift]

———————————

1. 5/5 1810, o. 17/10 [Chordegn her c. 92] Hans Lundorff, f. Skydebjerg 24/6 64; F. Stephan L., Forv. p. Einsiedelsborg; M. Agnete Frederiksdtr. Krogh; St. Od. 85; C. 11/7 03, h.; Skllrr. i Rand. 2 Aar; [† 15/2 1816; holdt ikke Skole, men hjalp Spsten].

2. 17/7 1816. Peter Laurberg; [21/4 1830 Nykjøb.-L.-E.; see Kjøge-Ø.].

3. 11/8 1830, o. 22/9, Christian Carl Ludvig Hansen; [16/8 1836 Føvling-H.; see Skamby].

4. 15/11 1836, o. 9/1 37 [Lærer v. Landcadet-Acad. •/4 31; tillige fra 27 Lærer v. Kbhs. Bgdsk.] Lic. th. Anton Frederik Silfverberg; [15/12 1843 Vibg. Sortebrødre K.; see Svendbg. Nic. K.-T.].

5. 24/2 1844, o. 24/4 [Adj. Slag. 27/3 38] Hans Frederik Fædder Kieler; [1/11 1852 Trige-Ø.; see Søften-F.].

6. 25/2 1853, o. 15/4 [Lærer v. Kbhs. Trin. Sognesk. 5/10 41] Peter Christian Andreas Cornelius Erichsen; [15/10 1862 Søby-S.-H.; see der].

7. 21/2 1863, o. 10/4 [Lærer v. Chrhvns. Bgdsk. 54] Jens Carl Christian; [12/3 1870 Skanderborg-S.-S.; see der].

8. 15/6 1870, o. Od. 21/8, Christian Cornelius Lerche Schjødte; [30/8 1875 Mariæ-Magdalene-K.; fik et kostbart Regulator-Uhr].

9. 15/11 1875, o. 21/12 [Lærer ved Aarh. Skolevæsen 3/8 74] Peter David la Cour af Helgenæs, f. Kongsgd. p. Helgenæs 17/9 47; St. Aarh. 67; C. 21/1 73, h1.; Fæstningsartillerist 73; ~ 26/5 74 Anna Erikgine Marie Emborg, f. Grenaa 31/5 50; F. Jens Carl E., Kbmd. i Grenaa; M. Clara Chr. Møller; (78) 1 S., 1 D.; [12/4 1883 Sundby].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 2006-2008. Skanderborg Slotskirke, s. 6161-6268.
Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1988-1989. Skanderup Kirke, s. 2881-2938, Stilling Kirke, s. 2943-2974.