Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 733. Linaa og Dallerup,

Gjern Herred, Aarhuus (før Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift.

P. 13; L. P. B. 551; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/405; Kbg. 1683.
Anm. F. Bierup Rudera af en Kirke (Pont. Atl. 4/215).
———————————

1. 15 . . Thor . . .

2. 15 . . Jens Jensen.

3. c. 1562. Rasmus Nielsen*, f. c. 40; Pr. (08. 10); ~ c. 64 Maren Jensdtr.; 7 S., 2 D.; [† 21/12 1611; Lgst.].

KS 5:2 (1903-05), s. 552; DanKir, bd. 16, s. 3295 (se nedenfor).

4. 1611. Mag. Jørgen Pedersen Obel; Pr.; [30/3 1618 Skanderborg-S.-S.; see der].

5. 4/8 1617. Ole Olsen el. Olavius (Wordingborg); [1623 Randers Graabrødre K.; see der].

KS 3:2 (1877-80), s. 751, 757.

6. 1623. Palle Pedersen Wendel, f. c. 95; St. Vibg. 18; Pr. 60; 1 ~ (34) Anne Pedersdtr.; 2 ~ Ane Hansdtr., † c. 50; 3 S., 4 D.; 3 ~ 52 Margrethe Mathiasdtr. Zoëga, f. c. 20; (Sstr. t. Christian Z., Diak. i Haderslev og t. Paul Z. i Vilstrup); F. M. Z., Cant. i Flensborg, siden t. Slesvigs Dk.; M. Margrethe Poulsdtr. Wried; 1 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see L. J. Lassen i Rand.; S. L. Laurberg og S. O. Grønbech i Røgen-S.; A. P. Linaae i Sennels; [† 1662; sammen med sin Hustru Anne Pedersdtr., fik han 1/3 1634 Livsfæstebrev paa »Sminge Aalegaarde og en lille derhos liggende Ørredgaard«].

KUM I, s. 33 (»Palæmon/Palladius Pet. Revkiergaard Wiburg.«); PT 1988, s. 45, 46; Gern herreds tingbog 14/2 1663, f. 24-25; KB 19 (1633-1634), s. 482; FWDP 733, 06; Nygaards sedler: enkens død.

7. o. 19/6 1662 [Hør. Aarh. . .] Jacob Sørensen Smagbier (Clementin), f. Aarh. c. 29; St. Aarh. 51; ~ F. E., b. 12/1 88; [† 1665].

KUM I, s. 229 (»Iacobus Severini«); P-Aarh. f. 19a, opsl. 21 (»Jacobus Severini Clementius«, 33 år gl.); Gern Tingbog 27/5 1665 (enkens afkald); Nygaards sedler: Enkens død.

8. 3/5 1665, o. 2/6 [Hør. Aarh. . .] Jacob Nielsen Fogh; St. Malmø 57; ~ F. Std. Anne Palæmonsdtr. (Pallesdtr.) Wendel, † 22/1 92, hun druknede i Isen mellem Mors og Thy; 1 D.; 2 ~ Mette Jørgensdtr.; [† 1700].

KUM I, s. 270 (»Iacobus Nicolai Fogius«); P-Aarh. f. 19b, opsl. 22; FWDP 733, 08; Nygaards sedler: Datter, 1. hustrus død.

9. 8/6 1700, o. 23/7, Mag. Clemens Jensen Poulson*, f. Søbygd. 19/9 75; F. Kammerass. J. P.; St. Fred. 92; C. 94; Mag. 00; ~ Gunderupgd., Strandby S., 16/8 01 Maren Pedersdtr. Hofmann, f. 80, b. 18/11 58; F. Ass. P. H. t. Hammergd.; M. Johanne Hemmer; u. B.; [afstod Kaldet 1756; † 15/4 68; eiede en Tønde Guld; oprettede tilligemed Chr. Fischer t. Vinderslevgd. og Allinggd. 4/9 30 et lidet Hosp. for 4 fattige Mænd, hvortil de gave 800 Rdlr.].

KUM II, s. 187 (»Clemens Paulinus«); Nygaards sedler: ægteskabsbev. (de var beslægtede i 3. led), vielse, afståelse, testamente, hustrus død.

10. 24/9 1756**. Christian Gyberg af Harlev-F., d. 7/12 23; St. pr. Aarh. 43; C. 5/12 47, n.; 1 ~ Linaa 19/9 57 Elisabeth Hylleborg Broge af Rimsø-K., b. 26/8 58; 1 S.; 2 ~ Sjørslev 1/2 60 Marie Sophie Steensdtr. Steensen, d. Sjørslev 10/12 41, † 19/7 75; F. Cmcrd. S. Jørgensen S. til Aunsbjerg; M. Marie Cathrine Rasmusdtr. Balslev; 4 S., 3 D.; [b. 15/10 1796].

Kbg. Linå (1683-1768) opsl. 73 (1. vielse); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Nørre hrd. nr. 2; Nygaards sedler: Dåb, søskende, begr., børn, 1. hustrus begr., 2. vielse, 2. hustrus dåb, 2. hustrus død; PT 1990, s. 82, 83.

11. 27/1 1797 [Alling-T. 31/1 81] Ludvig Hemmer Bagger af Flade-F.-G., f. 27/3 49; St. Aalbg. 68; C. 27/4 74, n.; P. t. Viborg Tugthuus 12/7 77, o. 27/8; Pr. . . ; ~ Birgitte Maria Grønbech, f. 50, † 13/8 22; 3 S., 3 D.; see Christian K. B. her; A. Hald i Ousted-T.; [# 8/9 1819; † 27/5 20; Monument p. Kgd.].

DanKir, bd. 16, s. 3295-96 (se nedenfor).

12. 7/4 1820 [Raabjerg 12/10 10, o. 9/1 11] Jens Faber Lihme, f. Kbh. 28/8 77; F. Christ. L., Skibsfører; M. Anna Krummelin; St. Fdbg. 95; C. 14/7 00, h.; Skllrr. i Kastrup 04; ~ Pauline Bay; i Raabjerg 2 S., 1 D.; [† 20/3 1830].

13. 20/6 1830 [Ulstrup-G. 19/7 20, o. 24/11] Christian Kjølsen Bagger, en Søn af Nr. 11, f. Alling 18/10 86; St. Aarh. 04; C. 25/6 08, l.; 1 ~ Karen Larsen, f. 16/9 97, † 29/10 30; F. Hans L., Kbmd. i Kjerteminde; M. Cecilie (Bagger) Clausen; 1 S., 5 D.; 2 ~ 29/3 32 Christine Gottschalck af Aars-H., f. 21/1 03; levede i Kbh. 68; 2 S.; [† 14/9 1835; Monument p. Kgd.].

DanKir, bd. 16, s. 3295-96 (se nedenfor).

14. 2/2 1836 [Tyregod-V. 7/7 15] Mathias Rahbek, f. Kbh. 4/11 80; F. Jstrd. Jacob R., Toldinsp.; M. Anna Olrog; St. pr. 97; C. 23/7 05, h.; Skllrr. i Lolld. i 3 Aar; p. Cap. Ø. Nykirke-G. 23/10 12, o. 7/5 13; ~ Træden 5/8 07 Maren Sørensen, f. 9/4 84, † Farre Mølle 2/11 50; F. Jens S., Møller i Bredevads M. v. Hors.; M. Anna Hansdtr.; 2 S.; [† 4/3 1846; brav; dygtig Ldmd.; god Øeconom; N. 478; E. 2/619 og S. 2/736].

Nygaards sedler: Vielse.

15. 6/6 1846 [Viby 10/6 18, o. 4/9] Niels Oschatz Rützou, f. Antvorskov 21/5 93; F. Chr. Peter R., Forv., siden Eier af Eskemosegd. og Cpt. v. Landeværnet; M. Mette Kirstine Bagger; St. Slag. 10; Huuslærer hos Grev Ahlefeldt-Laurvig p. Taarnholm 14–16; C. 17/7 17, h.; ~ 19/10 18 Anna Dorothea Holm af Dalby-S., f. 30/12 91; 4 S., 2 D.; see Niels L. G. R. i Viby; [† p. Frederiks Hosp. i Kbh. 20/7 1847; meget virksom, baade som P. og Ldmd.; fik 27 Guldmedaille fra Landhuusholdningsselskabet for Sommerstaldfodring; E. 2/729 og S. 2/887; B. D. G. 1/212].

Strøm 3, s. 99-101.

16. 18/12 1847 [Cat. Kbh. Trin. K. 9/12 35, o. 30/12] Vilhelm Øllgaard, f. Kbh. 22/9 06; F. Jstrd. Rasmus Ø., Contoirchef i Rentekammeret; M. Dorothea Kirstine Engelbrecht; St. Fdbg. 23; C. 13/1 35, h.; ~ Kbh. Trin. K. 27/11 35 Caroline Ølund (vilde ikke flytte med ham til Linaa, da hun ikke holdt af, at ombytte Hovedstadslivet med Landlivet i en Pg.), f. 03, † Maribo 19/12 86; F. Møller; [suspenderet paa Grund af svære Beskyldninger og # 19/1 1854. Sagen vakte megen Forargelse i Menigheden og var nær ved, at undergrave al Dyd og Sædelighed. I Archivet findes en Udskrift af Dommen i Sagen mod ham, ved hvilken han frikjendtes, da Factum ikke kunde bevises; skal være død 60 el. 61 paa en Reise til Amerika].

Anm. 12/1 1852 ansattes O. R. E. Pontoppidan som past. vic. (see Ølby-A.-F.), og
14/12 1855 blev Linaa Annex til Silkeborg, Dallerup ligeledes til Laasby.

———————————

 

 

No 734. Sognecapellaner i Linaa-Dallerup.

[Gjern Herred, Aarhuus (før Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift]

———————————

1. (1700). [p. Cap. Klovborg-T.-G., o. 23/11 94] Laurits Holst; [20/12 1701 Vegerslev-V.; see der].

2. 1702. Laurits Gregersen Fogh; [† 1704, eller identisk med L. G. Fogh i Jelling-H.].

3. 10/4 1744, o. 29/5, Mikkel Pedersen Schandorf, tillige Skoleholder, f. Skanderup, Aarh. St., 8/5 10; F. P. Pallesen i Skanderborg; St. Aarh. 30; C. 8/12 35, n.; 1 ~ Vosnæsgd., Skjødstrup S., 23/9 46 Helle Mikkelsdtr. Klii, f. c. 19, b. 18/8 53; F. M. Gregersen, Guldsmed i Århus; M. Johanne Mortensdtr.; 2 S., 2 D.; 2 ~ Aarh. Frue K. 9/11 57 Ellen Dorothea Christophersdtr. Munch af Tostrup-R., d. V. Velling •/8 12, b. Tyrsted 15/8 88; u. B.; see Peter S. i Tyrsted-U.; [† 30/11 1773].

KUM II, s. 522 (»Michaël Scandorph«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Gjern hrd. nr. 3; Vejle amt, Hatting. hrd. nr. 51; Århus byfoged nr. 1006, 1050; Nygaards sedler: Børn, 1. ægteskab, 2. ægteskab, 2. hustrus dåb, enkens død; Ole Bech Knudsen: Michel Pedersen Schandorff .
———————————

 

 

No 735. Capellan pro loco i Linaa-Dallerup.

[Gjern Herred, Aarhuus (før Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift]

———————————

1. 27/11 1846, o. 31/3 47, Laurits Laurberg Kongslev Simonson; [suspenderet, da han ikke kunde bevise sine Beskyldninger mod Sp. Øllgaard; 30/7 1852 Aastrup-S.; see Torslev-S.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1990-91. Linå Kirke, s. 3267-3304, Dallerup Kirke, s. 3593-3624.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1001. Silkeborg og Linaa,

Gjern Herred, Aarhuus (hidtil Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift.

Kbg. Silkeborg 1856, Linaa 1683.
Anm. Linaa, hvoraf Silkeborg var en integrerende Deel, havde tidligere Dallerup til Annex, hvilket nu er forenet med Laasby. Silkeborg K., som har kostet c. 82,000 Kr., indviedes 4/11 1877.
———————————

1. 14/12 1855, o. 1/2 56, Jens Christian Hostrup; [10/11 1862 Frederiksborg-H.-H.; see der].

2. 21/2 1863 [Cat. Maribo 23/9 56] Hans Rudolph Panduro, f. Hverringe 18/2 23; F. Indaro P., spansk af Fødsel, Tjener; M. Marie Hansdtr.; St. Od. 41; C. 17/1 48, l.; p. Cap. Egebjerg 24/11 55, o. 16/1 56; ~ Maribo 9/10 57 Johanne Dorothea Sidenius, f. Maribo 4/11 30; F. Knud Bredenberg S., Kbmd.; M. Nielsine Marie Møller af Kjøbelev-V. (F. blev Biskop over Lolld-Falst.); (68) 4 S., 1 D.; [16/11 1873 Buderup-G.].

3. 5/3 1874 [Cap. p. l. Klim-T.-V. 26/2 69, o. 14/4] Frederik Vilhelm Wiberg af Jordløse-H., f. Od. 24/4 37; St. Rand. 55; C. 26/1 63, h1.; Privatlærer i Troense s. A.; ~ Kronborg Slotsk. 23/12 68 Mathilde Annette Elisabeth Clemens, f. Kbh. 11/3 40; F. Krigscancellisecr. Joh. Dav. C., Secr. i Canc.; M. Christ. Emil. Jensine Thomsen (2 ~ Oberst Jul. Fred. Hein, senest Commandant p. Kronborg); (78) 3 S., 2 D.; fik ved Juul 75 et smukt Regulator-Uhr samt et Par Gulvtæpper af Linaa, ogsaa forskjellige Gaver fra Silkeborg; see D. T. 76/5.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 2006-08. Silkeborg Kirke, s. 6278-6299, Linå Kirkee, s. 3267-3304 (udg. 1990-91).