Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

Randers.

No 900. Sognepræster til Graabrødre el. Frue Kirke.
(Slotssognet).

[Støvring Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift]

K. 3/144; P. 56; Galthen 156.
———————————

1. 1529 [Rtr. Slag.] Mag. Mads Ovesen Lang, f. Hardsyssel; Pr. (37); ~ Karen Madzen, der overlevede ham; [Biskop i Aarhuus 1537, o. 2/9 s. A.; † 16/4 57; Lgst. i Aarh. Domk.; N. 333].

KB bd. 2 (1556-60) s. 97; KS 6:3 (1939-41), s. 164-65; DBL; DanKir bd. 16, s. 765-66 (Århus Domk.).

2. 1537. Balthasar . . . ; [† 1559].

3. (1553) o. 1559(?). Mag. Niels Adamsen; Pr. i Nørhald Hrd. (84); ~ 58 Maren Villadsdtr., f. Rand. 38, † 73; 8 S., 1 D.; [† 1587; »Hr. Niels, Sognepræst ved Slotskirken i Randers« fik 21/9 1553 »Tilladelse indtil videre, til aarlig at oppebære Præstetiende baade af Korn og Kvæg af Ladegaarden ved Slottet; Kornet maa han oppebære i Neg«; 13/9 1558: »M. Niels, Sognepræst paa Drotningborg, indtil videre maa oppebære Kronens Part af Tienden af Galten Sogn.« ].

KB bd. 1 (1551-55) s. 256; KB bd. 2 (1556-60) s. 206; KS 3:2 (1877-80), s. 208.

4. 13/8 1587 [P. t. Frederiksborg Slotsk. 8/8 86] Mag. Jacob Jensen Bech, f. Aalbg.; Rtr. Fdbg. 28/7 84; Mag. Kbh. 30/9 85; Pr. (08. 10); ~ Maren Thøgersdtr. af Rand. St. Mortens K.; 2 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see J. Jacobsen i Skivholme-S.; [† 1612; stiftede 3/9 1610 med sin Hustru et Legat paa 100 enkende Daler, for Renten af hvilken Sum en Mand skulde lønnes, der hver Søndag skulde holde en Tolv-Prædiken i Dronningborg eller Graabrødre Kirke].

KS 5:2 (1903-05), s. 554; 3:2 (1877-80), s. 306-308 (Præster ved Frederiksborg Slotskirke); PT 1987, s. 44; 1991, s. 56-57; E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 41, 43 og 50.

5. 1612 [Rtr. Vibg. (10)] Mag. Bondo (Bune) Nielsen; Pr. Nørhald Hrd. (20); [1623 Aarh. Frue K.; see der].

KS 3:2 (1877-80), s. 757.

6. 1623 [Linaa-D. 4/8 17] Ole Olsen (Olavius el. Wordingborg), f. Vordingbg. . . ; St. Vdbg. 15; Pr. (45), 10/2 52; ~ Birgitte Hansdtr. af Gudbjerg; 5 B.; see Etm.; E. Olsen i Mygind-K.-S.; H. Olsen i Ø. Tørslev-D.; M. M. Wilsbye, r. Cap. her; Sønnen Ole Olsen blev Rtr. i Kallundborg; [† 1/10 1666; W. 2/143 og 3/581; N. 443; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 4/8 1617].

KUM I, s. 18 (»Olaus Olai Ortunganus«); KS 3:2 (1877-80), s. 751 (»Olaus Olaides Wortburgius (Sielandus)«), 753 og 757; P-Aarh. f. 3b, opsl. 6; f. 34a, opsl. 36.

7. 1666 [p. Cap.*, o. 7/4 57**] F. S. Hans Olsen (Olavius), f. 27/9 24; St. Vibg. 42; udenlands 45; 1 ~ Barbara Christophersdtr. Helsing af Holbæk-U.; 2 D.; 2 ~ Rand. 28/1 72 Magdalena Ægidii; F. Dr. Æ. Jensen, en Søn af Biskop J. Gjødesen i Aarh.; 1 D.; see G. N. Rostrup, r. Cap. her; J. C. Møller i Vive-O.-V.; [† 1/5 1698; ypperlig Poet; W. 2/139; N. 439].

KUM I, s. 171 (»Iohannes Olai Randrusius«); Sixhøj nr. 120; P-Aarh. f. 17a, opsl. 19.
 

Derefter blev Slotssognets Menighed henlagt til St. Mortens K. ved Rescr. 24/5 1698.

———————————

 

Randers.

No 901. Sognecapellaner til Graabrødre el. Frue Kirke.
(Slotssognet).

[Støvring Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift]

———————————

0. (1624). Niels Jacobsen; Stifsøn af Oluf Lauritsen, Bgr. i Aarh.; nævnt som Cap. i Randers, uvisst ved hvilken Kirke.

KS 6:3 (1939-41), s. 165 (Rettertinget).

1. 1624 [Hør. her (24)] Ove Christensen Nimtoft; [1625 Hammelev-E.; see der].

2. o. 1632. Jens Olsen Pind; [1634 Hobro-S.; see der].

3. 1634. Christen Olufsen Pind; [1641 Voer; see der].

4. c. 1642 [N. Omme-B., k. •/10 29, – 31] Jørgen Hansen Ringe, f. Middelfart 03; Rtr. Middelfart 16 . . ; r. Cap. Middelfart-K., o. 23/8 28; var maaskee ved St. Mortens K.; see der.

4b. o. 14/9 1648. Mads Mikkelsen Wilsbye, tillige for St. Mortens K.; St. Rand. 38; 1 ~ . . . ; 1 S.; 2 ~ Else Olufsdtr. af Rand. Graabr. K., † 30/3 98; 2 D.; see Mikkel M. W., Nr. 7 her; [fmtl. † c. 1669].

KUM I, s. 145 (»Matthias Michaëlius Wilsboan.«); P-Aarh. f. 13a, opsl. 15 (»Matthias Michaelius Vilsbuanus«); Randers tingbog 1656, f. 305b; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Randers amt, Støvring hrd. nr. 12.

5. o. 21/5 1669. Niels Sørensen Hornbech; St. Rand. 61; [fmtl. † c. 1670].

KUM I, s. 300 (»Nicolaus Severini Hornbech«); P-Aarh. f. 50a, opsl. 53 (»Nicolaus Severini Hornbechius«).
(Udgår her, see Rand. St. Mortens K.) 5. 26/1 1670. Peder Jespersen.)

6. o. 4/3 1670. Villads Rasmussen; St. Rand. 61; [fmtl. † 1673].

KUM I, s. 300 (»Wilhadus Erasmi Rhandrusiensis«); P-Aarh. f. 50b opsl. 54 (»Vilhadus Erasmi«).

7. k. 4/6 1673**, o. 3/12, Mikkel Madsen Wilsbye, en Søn af Nr. 4b; St. Rand. 66; 1(?) ~ Anna Christensdtr.; u. B.; 2(?) ~ Anna Johansdtr. Kuur, f. c. 65, † 98; F. J. K., Apoth. i Rand.; M. Anne Johansdtr.; 2 S., 1 D.; 2 ~ Johan Pedersen Gierlev, Kbmd.; [† 4/7 1688 som designeret Sp.].

KUM I, s. 337 (»Michaël Matthiæ Vilsbuanus«); P-Aarh. f. 52a, opsl. 55 (»Michaël Matthiæ Wilsbuanus«); E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 156, 205 og 239, Gejstl. sk. Randers amt, Støvring hrd. nr. 3; Nygaards sedler: Kaldsbrev, datter.

8. 17/7 1688, o. 30/11, Gunde Nielsen Rostrup; F. N. Jensen, Byfgd. i Rand.; St. Rand. 85; ~ Birgitte Hansdtr. Olavia af Rand. Graabr. K.; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Niels G. R. i Ørslevkloster; P. L. Kjersing i Vive-O.-V.; [† 19/7 1695, ligeledes som designeret Sp.].

KUM II, s. 140 (»Gundæus Nicolai Rostrop«); P-Aarh. f. 58b, opsl. 62 (»Gundæus Nicolai Rostrup«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Støvring hrd. nr. 9 og 13; Gunde N. Rostrups slægt.

9. 26/12 1695. Jørgen Christensen Møller; [24/5 1698 øverste Cap. v. Rand. St. Mortens K.; see Vive-O.-V.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.