Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1351. Vive, Ove og Valsgaard,

Hindsted Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.; M. S. III.; Lkm. 3/186; Kbg. 1709, (Vive S. ÷ 1749-71).
Anm. Indtil 1566 vare ogsaa Rostrup og Store Arden, f. T. t. Astrup, Annexer. Efter Kong. Chr. III’s Clemmebrev af 1555 skulde en af Kirkerne ødelægges, og siden to og to af de andre blive tilsammen. Dette skete dog ikke. Præsten boer i Marienborg.
———————————

1 (a). 15 . . Eiler Nielsen el. Iversen (Pont. Atl. 2/29); Provsten Eiler Iversen boede 1480 i Ovegaard.

PT 11:2 (1941), s. 125.

1b. (1545). Maurits . . .; s. A.: »Her Niels i Ougaartt« (Ovegd.), begge »her Christiern Frisis capellann«; Præsten i Rostrup, Jens Christensen, blev kort før 1558 dømt fra Embedet, fordi han havde besovet sin Søsterdatter. Siden besov han en anden Pige, og da hendes Fader tiltalte ham paa Herredstinget, slog han ham over Haanden med et Sværd og blev derfor dømt fredløs. 1558 klagede han paa Rettertinget over, at Christian Friis til »Ouggaard« havde gjort ham Uret ved at tage hans Gods fra ham, før han var det fradømt m.m. Christian Friis frifandtes, og Jens Christensen skulde tiltales paa sit Herredsting, da han ikke hadde købt sig Fred.

KS 7:3 (1957-59), s. 20; 6:2 (1936-38), s. 461.

2. (1568. 84). Jens Sørensen.

KS 3:5 (1884-86), s. 514.

3. 15 . . [Cap.* (84)] Jens (Nielsen?) Trane; maaskee St. i Kbh. 79 og 82.

F-P s. 92 (»Johannes Nicolaj Tranius«); KS 3:2 (1877-80), s. 204.

4. (1610). Niels Nielsen Riis, maaskee af Skelund-V.; Pr. (10. 31); ~ Maren Nielsdtr.; 4 S., 2 D.; see Etm. (4b); [† c. •/11 1641; gav et Pulpitur til Bønderne. Lkm. kalder ham Friis; Pg. br. c. 18].

KS 5:2 (1903-05), s. 549; KS 3:5 (1884-86), s. 106; PT 11:2 (1941), s. 125-126.
4b. (c. 1639**?) F. S. Niels Nielsen Riis; St. Roesk. 32; ~ Anna Poulsdtr. af Astrup-R.-A.; 1 S.; 2 ~ P. L. Lime i Skibsted-L.; see N. N. Riis i Vrou-R.; [† c. 1641, før sin Fader]
        KUM I, s. 110 (»Nicolaus Nicolaj Risius«); PT 11:2 (1941), s. 126.

5. (1642) [p. Cap.* 33] Søren Knudsen; maaskee St. Nestved 15; Pr. 61; ~ . . . ; 2 S., 3 D.; see Etm.; J. Sørensen i Asfærg-F.; D. S. Wive i Hobro-S.; M. M. Hvass i Als; [† 1669].

KUM I, s. 21 (»Severinus Canuti Nestuedensis«); PT 11:2 (1941), s. 126.

6. 18/4 1668** [p. Cap.* 53] Jens Eskildsen Gyntelberg af Rørbæk-G.; St. Vibg. 47; ~ F. D. Karen Sørensdtr.; 2 D.; [† 1690].

KUM I, s. 207 (»Iohannes Eschilli Gyntelbergius«); Sixhøj nr. 206.

7. 5/10 1674**, o. 19/3 75, Peder Hansen Abel af Mariager, f. 38; St. Aarh. 57; C. 23/4 62; 1 ~ Christiane Barbara Winther af Aarslev-H.; 2 ~ 25/11 97 Karen Jensdtr. Gammelgaard af Tise; 2 ~ R. C. Fogh i Bjerring-M.; [† 1697].

KUM I, s. 273 (»Petrus Iohannis Abelius«).

8. 2/4 1698, o. 6/5, Erik Christensen Ostenfeld af Vibg. Sortebr. K., d. 1/3 74; St. Vibg. 90; C. 22/9 93, mediocr.; O.; [† •/8 1699].

KUM II, s. 175 (»Ericus Christierni Ostenfeld«); Sixhøj nr. 680.

9. 2/9 1699 [øverste r. Cap. Randers 24/5 98] Jørgen Christensen Møller; St. Od. 86; r. Cap. Rand. Graabrødre K., o. 20/12 95; ~ F. E. i Randers: Birgitte Hansdtr. Olavia af Randers Graabr. K., b. Vive 3/6 12; [† 19/9 1709; Pg. br. kort før hans Død (6/3), hvorved et Barn omkom].

KUM II, s. 145 (»Georgius Møllerus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Støvring hrd. nr. 9 og 13; Gunde N. Rostrups slægt; Kbg. Vive (1709-1813) opsl. 81.

10. 1/11 1709 [p. Cap. Aalbg. Bud. K., o. 24/2 s. A.] Peder Lauritsen Kjersing, f. Ribe 31/7 79; F. L. Pedersen, Bgr.; M. Karen Rasmusdtr. Kjersing (Sstr. t. A. R. Spandet i V. Nykirke-F., Moster t. H. H. Roager i Ulvborg-R. og t. R. H. Kjersing i Spandet); St. Ribe 97; C. 01, n.; ~ Vive 18/5 13 F. Stdtr. Barbara Gundesdtr. Rostrup af Rand Graabr. r. Cap., f. Rand. 90; 2 S., 4 D.; see Gunde (ikke Gunder) P. K. i Durup-S.; [b. 24/3 1733].

KUM II, s. 229 (»Petrus Laurentij«); Kbg. Vive (døbte 1714-1721); Gunde N. Rostrups slægt; Nygaards sedler: Vielse, børn; E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 558, 616.

11. 27/4 1733 [r. Cap. Strandby-B.-M. 1/12 26, o. 29/1 27] Mathias Iversen Wagaard af Strandby-B.-M., f. 8/10 97; St. Vibg. 16; C. 21/6 18, l.; ~ Margrethe Pedersdtr. Deichmann af Aardestrup-B.-G., † 42; 2 S., 6 D.; see Peder D. M. W. i Vandborg; O. P. Helbech i Vammen-B.-L.; [† 15/3 1747].

KUM II, s. 400 (»Matthias Waagaard«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 871.

12. 29/4 1747, o. 21/6 [Hør. Vibg. 45] Mag. Christopher Andresen Wøldike; [1/4 1757 Taarnby; see der].

13. 22/7 1757, o. 7/9, Peter Christian Rosenkilde; Pr. 64; [13/11 1782 Astrup-R.-A.; see der].

14. 12/3 1782 [Gislum-T. 8/9 73] Christian Lauritsen Engelstoft; [28/7 1786 Næsborg-S.-O.; see der].

15. 27/10 1786 [Rold-V. 29/1 71] Ole Hansen Sadolin af Strandby-B.-M., f. Vibg. 10/6 35; St. Vibg. 53; C. 14/6 56, h.; r. Cap. Vibg. Graabr. K. 26/6 61, o. 9/9; 1 ~ . . . Astrup; u. B.; 2 ~ 6/10 69 Mette Elisabeth Pedersdtr. Brøchner af Karby-H.-R., f. 42, † 20/6 88; 2 S., 1 D.; 3 ~ 22/6 90 Marie Elisabeth Christiansdtr. Kaalund af Farstrup-A., f. 42, † Hemmet, Horne Hrd., 16/3 20; u. B.; see Hans P. S. i Strandby-B.-M.; Niels S. i Torrild-V.; [† 7/6 1805; omtales i J. H. som en fortræffelig Prædikant, tro og redelig i sin Embedsførelse, en from og god Mand i al Omgængelse].

KUM III, s. 130 (»Olaus Sadolin, Ioannis fil.«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1189; E. Brejls skifteuddrag: Ålborg amt, Hindsted hrd. nr. 14, 37; Nygaards sedler: Enkens død.

16. 18/10 1805 [Ærøskjøbing 2/10 95] Hans Peder Thjellesen; [15/11 1815 Sønderup-N.; see der].

17. 12/7 1816 [Miss. Skjervø, Finmarken, o. 12/7 05; # 29/4 08; Hjelpep. i Thorslunde-I. . .] Sigvard Hoff, f. Fyen 80; St. pr. Aarh. 00; C. 13/1 03, h.; ~ Maria Thomsen, f. p. Chrhvn. 86, † 4/2 48; F. Brbr.; 5 S., 4 D.; [# 14/12 1853; † Carlseie, Ove S., 3/9 55; fik 31 Landhuusholdningsselskabets tredie Guldmedaille for sit Skrift: „Anviisning til Trædyrkning“; tilsidst sindssvag; E. 1/668 og S. 1/812; Pg. br. 43].

NRA: Prost F. Schiørns Samling: "Den norske Kirkes Embeder og Præster 1700-1900", Skjervø.

18. 20/3 1854 [Hassing-V. 26/12 41] Frederik Christian v. Haven af Odden, f. Overby 30/6 06; St. Fdbg. 23; c. Lærer ss. 25–28; Alumnus p. Borchs Coll. 26/8 32 – •/12 33; C. 22/10 33, l.; const. Adj. Fdbg. 2/5 35, fast ans. 22/9 s. A.; Sp. Tømmerby-L. 30/9 37, o. 13/12; Rigsdagsmd. (Thisted A. 3) 5/10 48 (stemte imod Grundloven); ~ Kbh. Holm. K. 22/6 38 Anne Marie Reinsholm, f. Arresødal, Vinderød S., 22/7 06, † 12/7 81; F. Jens R., Fuldmægtig, siden Forv.; M. Ernestine Christiane Winckler; 2 S., 1 D.; see Sophus F. v. H. p. Lyø; L. Halkjær p. Norderø, Fær.; [† 10/8 1870; E. 1/601 og S. 1/730].

Borchs K. nr. 540; Elvius s. 596.

19. 12/11 1870. Carl Christian Emil Jacobsen, som er pligtig til, at afgive Ove og Valsgaard, mod at overtage Rostrup; see Hvornum-S.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.