Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 322. Gislum og Testrup (St. Karens K.), samt til 1544 Farsø, Vonsild (Odensild) og Svingelbjerg,

Gislum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.; L. P. B. 563; H. 10/59; F. & A. 226; M. S. III.; Lkm. 3/149;
Samlinger til jydsk Hist. 1/370; Kbg. 1701.
Anm. De 5 Sogne: Gislum, Testrup, Farsø, Vonsild og Svingelbjerg vare før Reformationen forenede under een Præst, der boede først i Gislum, siden i Testrupgd., som synes at have været en biskoppelig Sædegaard og Residents for Herredsprovsten. Men, paa Grund af Embedets store Vidtløftighed, vare der tillige ansatte Vicepastorer eller Capellaner, som boede i Torupgd. og formodentligt have besørget de 3 Sogne, medens Sognepræsterne selv betjente Gislum og Testrup. Ved Testrup Kirke var et Hospital, for hvilket Sognepræsten var Forstander, indtil det flyttedes til Viborg; eft. Rescr. 1/4 1817 blev Vonsild Annex til Gislum istedetfor Testrup, som kom til Simested. Fra 11/11 1815 til 14/8 59 var Testrup, nu til Vesterbølle og Østerbølle, tillige Annex.
———————————

1. (1511). Christen Nielsen Selgensen; [† c. 1543; havde været Bernhardiner Munk og St. Sørens Præst i Ry- el. Øm-Kloster el. maaskee i Testrup Kloster (helliget St. Søren); siden Vicepastor i Torupgd.; antog den evang. Lære].

2. 1543 [r. Cap. Gislum-T.-F.-V.-S. c. 11] Laurits Jensen el. Eriksen Borch; F. Møller ved Vitschild Kloster; [† c. 1543].

3. 1544. Mads Sørensen, f. Kjerlingtand, Gislum S.; ~ Birgitte Pedersdtr.; [† 1576; i hans Tid blev Pgden. i Gislum, og Testrupgd. solgt].

4. 1576. Søren Christensen, f. Hedegd. v. Halkjær; [† 1584].

DV, s. 191.

5. 1584. Peder Nielsen Morsing el. Boddum; ~ Maren Jensdtr., f. Vibg. F. J. Paaske; [afsat 15 . .; see Boddum-Y.-H.].

6. (1603). Niels Thomsen Wiborg; maaskee St. i Kbh. 81; 1 ~ Margrethe Pedersdtr.; 2 ~ Else Nielsdtr.; see T. Nielsen i Tisted-B.; [† i Aalborg paa en Reise 29/5 1611; havde 07 en Trætte om Arv, på afdøde Hr. Michel Thomsens børns Vegne, med bl.a. Hr. Christen Pedersen i Hjerm-G.-V. p. sin Hustrus Vegne].

F-P s. 97 (»Nicolaus Thomæ«); KB 12 (1603-08), s. 543-44.

7. 1611. Mikkel Christensen Wiborg; 1 ~ Anna Pedersdtr. Høg af Louns-A., Skifte 18/12 33; 3 D.; 2 ~ Anna Lauritsdtr. af Nibe-V.; 1 D.; 2 ~ c. 48 Johan Ertmand, Kbmd. i Nibe; [† 12/4 1634; Pg. br. Natten før Hell. 3 Kongers dag 1621].

Viborg Landstings Dombog B, 15/9 1641 (f. 426); O. Færch: Hornum herreds præster til omkring år 1700. Fra Himmerland og Kjær Herred 2019, s. 64.

8. 1634 [p. Cap. Selda-Aa. c. 30] Søren Mikkelsen, f. Terndrup, Hornslet S., 96; F. M. Skinder; M. Karen . . . ; St. Aarh. 20, Bacc. 24; Hør. Vibg. 24–30; O.; [# el. afsat 8/4 1646; † Nyrup i stor Armod 16/4 66].

KUM I, s. 42, 67 (»Severinus Michaëlius Arhusiensis«).

9. k. 27/4 1646, o. 5/6, Niels Lauritsen, f. Vibg. 27/4 19; St. Vibg. 41; C. •/10 43; 1 ~ Karen Lauritsdtr., † 10/6 52; 2 ~ Mette Palæmonsdtr. af Agri-E.; [† 8/3 1674].

KUM I, s. 165 (»Nicolaus Laurentij«); Sixhøj nr. 107.

10. 13/8 1674 [Skp.?] Christopher Christensen Kragbæk, f. i Værmeland 44; St. Vibg. 67; C. 70, n.; Hør. Vibg. . . . ; 1 ~ Else Henriksdtr., E. e. Peder Justesen, Bgmstr. i Thisted, f. 36, † 24/4 94; F. H. Jensen, Bgmstr. i Vibg.; 2 ~ 22/9 97 Karen Thomasdtr. Galschøtt af Farsø-V., † 21/4 03; [† 13/1 1704; brav, ærlig og velstuderet. Stærk og stor, men fattig].

KUM I, s. 342 (»Christophorus Christiani Cragbecensis/Craybecensis«); Sixhøj nr. 482.

11. 22/1 1704. Mag. Peder Frederiksen Kragelund; [10/10 1704 Haderup; see der].

12. 27/12 1704. Peder Olufsen Witt, f. Kbh. 15/7 69; F. O. W., Kbmd.; M. Elisabeth Bøske; St. pr. 88; ~ Cathrine Weinholdt, E. e. Thom. Hjøring, P. i Trankebar, f. Flensborg . . , † 21/1 28; u. B.; „en brav, ærlig og forstandig Dannekone og raffineret i hendes Huusholdning, saa jeg ei har kjendt hendes Lige af Præstekoner“ (Jydske Saml. 2/1 21, eft. Rinds Herreds Krønike); [† 21/2 1728; lærd, god, ærlig, eenfoldig. Opdagede 1726 under Taarnet i Kirken, hvor han vilde berede sig et Gravsted, en heel Beenrad paa 5 ½ Alen og 3 Tommer; ved Hovedet en Urne med Aske, hvoraf man kan slutte, at Kirken maa være langt yngre, end Graven (Spøgefuglen B. 2, Nr. 49); W. 2/609; N. 671].

KUM II, s. 162 (»Petrus Witte«).

13. 16/4 1728, o. 4/6, Michael Pedersen Wittrup; F. P. Michelsen W., Selveier i Vilsted S.; M. Kirsten Christensdtr. Bruun; St. Vibg. 17; C. 24/9 20, l.; Pr. 35; 1 ~ Maren Madsdtr. Leegaard af Ferring, b. 24/1 44; 2 ~ Karen Gregersdtr. Klitgaard, † Nibe 18/12 78; [† 30/8 1760; gav (17/11 47) 100 Rdlr. til „hyldestløse“ Børns Klæder; Hfm. 3/382].

KUM II, s. 409 (»Michaël Vitrup«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 880.

14. 23/1 1761 [p. Cap. Tømmerby-L. 2/10 44, o. 6/11, – 53] Hans Hansen Harboe af Durup-S., f. 12; St. pr. 31, Bacc. 35; C. 40, h.; ~ 16/3 62 Ellen el. Else Kirstine Pedersdtr. Galthen af Hersom-B.-K., † 91 el. 92; 3 D.; [b. 4/7 1773].

KUM II, s. 527, 558 (»Iohannes Iohannis Harboe«, 21 år gl.).

15. 8/9 1773 [p. Cap. Sebber-L. 11/11 71, o. 20/11] Mag. Christian Engelstoft; [12/3 1783 Vive-O.-V.; see Næsborg-S.-O.].

16. 12/3 1783 [p. Cap. Alling-T. 14/12 75, o. 20/12] Mogens Christian Lind, f. c. 42; St. Rand. 63; C. 67, h.; ~ Mette . . . , † Velling, Ribe St., 15/6 21; [† 5/3 1787].

17. 25/5 1787, o. 4/7, Holger Andreas Wedsted; [26/10 1792 Nørholm-R.; see der].

18. 25/1 1793, o. Kbh. 5/4, Dr. ph. Jørgen Borch; [26/10 1799 Gloslunde-G.; see der].

19. 13/12 1799, o. 22/1 1800, Jens Wolder, f. Rand. 69; F. Simon W., Skræder; M. Cathrine Prihn; St. Rand. 91; C. 17/7 95, h.; (Vang 26/10 – 13/12 99); Vonsild for Testrup 25/10 05; tillige Testrup 11/11 25; 1 ~ 3/6 00 Karen Marie Kryger, f. 78, † 3/9 12; 4 S., 2 D.; 2 ~ Maria Dorothea Vust, f. 76, † 15/12 31; 1 S., 1 D.; [† 22/3 1834].

20. 4/7 1834 [Louns-A. 12/1 25, o. 11/3] Laurits Peter Larsen, f. Frederiksværk 27/12 98; F. Henrik L., Postmstr., Gjæstgiver; M. Anna Maria Christiane Hertel; St. Fdbg. 17; C. 24/4 23, h.; ~ 4/11 31 Petrea Christiane Winther af Durup-S., f. 28/12 02, † 8/4 39; 1 D.; [# 10/6 1859].

21. 14/8 1850 [Miss. v. Upernavik, Grld., 31/12 49] Jens Michael Peter Kragh; [11/7 1868 Strandby-F.; see der].

22. 29/9 1838 [Hirtsholmene 29/11 63] Martin Carl Vilhelm Christensen, f. Middelfart 5/12 28; F. Fred. C., Proc.; M. Anna Marg. Holst; St. Fdbg. 49; C. 21/1 57, h.; p. Cap. Nordborg 31/5 58; Randers 18/3 61; ~ 59 Bertha Marie Olsen, E. e. Propr. Hansen til Thorstrup-Valby Mølle, f. Kbh. 19/4 21; F. Gross.; [4/5 1876 Egense].

23. 17/7 1876 [Cap. p. p. Vellev 17/11 71, o. 13/12] Caspar Ulrik Christian Kragh af Øsby, f. Lintrup 28/5 39; St. Haderslev 58; C. 29/6 64, h1.; ~ 21/5 73 Marie Thygesen, f. p. Bøgelund v. Mariager 12/7 49; F. Frants T., Gdeier.; M. Nicoline Hed. Hoff; (77) 2 S.; [9/4 1884 Jersie-S.; # 1908; † Frederiksberg 14/10 1910].

Achelis II, nr. 10192.
———————————

 

 

No 323. Sognecapellaner i Gislum, Testrup, Farsø, Vonsild og Svingelbjerg.

[Gislum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift]

Anm. Disse Capellaner besørgede formodentligt de tre sidstnævnte Sogne, medens Sognepræsterne betjente de to førstnævnte.
———————————

1. (1511). Laurits Jensen el. Erichsen Borch; [1543 Sp.*; see der].

2. 1543 [Tise . .] Peder Thomsen; flyttede 1544 til Farsø, da Kaldet blev deelt og Mag. A. Grønning, som Sognepræst for Farsø, Vonsild og Svingelbjerg, tog Bolig i Torupgd., hvor Capellanerne hidtil havde boet; see T. Pedersen i Blære-E.; [† 1558 som Capellan].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 245. Farsø, Vonsild samt til 1659 Svingelbjerg,

Gislum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; F. & A. 316; M. S. III.; Lkm. 3/158; Kbg. 1701.
Anm. Alle 3 Sogne hørte oprindeligt sammen med Gislum og Testrup; Svingelbjerg K. blev nedbrudt 1669 eft. kgl. Tilladelse fra 66. Præsten boede i Torupgd., som Torsdag efter Fruedag 1545 blev given til Pg.
———————————

1. 1544. Mag. Anders Grønning; [† •/6 1588; Jørgen Lykke til Overgd. og Bunderup paatvang ham Etm.].

2. 1570** [p. Cap.* 68] Niels Jensen Durup af Durup-S.-R.-G.; Pr. 95; ~ Inger Jensdtr. Freberre; see Etm.; [† 1602; Eptph.; havde været Informator for Jørgen Lykkes Børn paa Mariager Kloster samt Skriver i Aars og Gislum Herreder].

3. 1602 [p. Cap.* . . ] Byrge Pedersen Spanggaard, f. Spanggaard i Tostrup S. 68; p. Cap. Vesterbølle-Ø. (98); Pr.; ~ F. D. Johanne Nielsdtr. Durup; 2 ~ Mette Pallesdtr.; see Etm.; P. Byrgesen i S. og N. Kongerslev-K.; N. Byrgesen i Vammen-B.-L.; [† 28/5 1628; de Keiserlige tvang ham til at drikke sig død i Brændeviin, hvilket skete i Svoldrup].

JJJ.

4. 1628. Søren Hansen Wiborg, f. Vibg. 03; F. H. Sørensen Skriver., Rdmd. i Vibg.; M. Mette Sørensdtr.; St. Vibg. 26; Pr. 41–64; ~ F. D. Ingeborg Byrgesdtr.; 1 D.; [† 14/2 1666; gav 51 Alterkanden i Farsø K.; Eptph.].

KUM I, s. 78 (»Severinus Iohannis Viburg«); JJJ med henv. til Viborg Dombog 1639.

5. 1666 [p. Cap.* 60] Thomas Hansen Galschytt af Næsborg-S.-O., f. 27; St. Aalbg. 50; ~ Johanne Mortensdtr. Kierulf, f. 32, b. 31/3 02; 2 D.; see 2 Etm.; C. C. Kragbæk i Gislum-T.; [b. 12/4 1694].

KUM I, s. 224 (»Thomas Ioh. Galscyt«).

6. 29/3 1690**, o. 21/5, Thøger Mortensen Holst af Tise, f. 64; St. Vibg. 86; C. 27/9 88, h.; ~ 8/10 90 F. D. Anna Thomasdtr. Galschytt, f. c. 71; 5 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see Christopher T. H. til Kbh. Frelsers K.; H. S. Lunge i Selde-Aa.; [† 15/4 1706, efter at være bleven rørt i Vibg. 9/3 05 ved Bispinde Gerners Begravelse].

KUM II, s. 146 (»Theocarus Martini Holst«); Sixhøj nr. 663; Hin-Spliid s. 1.

7. 10/7 1706, o. 12/11 [Aman. Vibg. (05)] Laurits Mikkelsen Hinge, f. Rand. c. 71, (Bdr. t. Ellen M. ~ S. E. Hjortshøi i Hasle-S. og t. N. M. Tved i V. Velling-S.); F. M. Lassen H. i Randers; M. Else Nielsdtr. Tvede; St. Rand. 91; 1 ~ 15/2 07 F. E., † 27/1 25; u. B.; 2 ~ c. 25 Inger Pedersdtr. Friis, E. e. . . . , Skifte 17/12 32; F. P. Marcussen, Tolder i Thisted; M. Ingeborg Bloch; [† 1733].

KUM II, s. 183 (»Laurentius Michaëlis Hinge«); E. Brejls skifteuddr.: Randers nr. 179, 198 og 276; Hin-Spliid s. 1.

8. 20/11 1733 [r. Cap. Vibg. Sortebr. K. 6/10 31, o. 9/11] Jeremias Sander, d. Vibg. Sortebr. 10/1 96; F. Jeremias S.; M. Inger Mouritsdtr.; St. Vibg. 16; C. 27/9 18; Hør. Vibg. 28; ~ 20/10 33 F. Steddtr. Agathe Thøgersdtr. Holst, b. 31/7 50; [† 1771].

KUM II, s. 400 (»Ieremias Sander«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 867.

9. 28/6 1765*, 24/1 66**, o. 26/2, Knud Bjerrum*, f. Ribe 11/2 34; F. Jens B., Kbmd.; St. Ribe 54; C. 11/9 59, n.; ~ Aalbg. 22/10 66 Bente Munchert Jensdtr. Boller, d. 6/7 48; F. J. Eriksen B., Kbmd. i Aalbg.; M. Birgitte Sophie Brøndlund; 3 S., 2 D.; [# 1/4 1817; † 14/2 18].

Derefter ved Rescr. 25/10 1805 Farsø Annex til Strandby,
Vonsild ligeledes til Gislum.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.