Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 394. Hasle, Skeiby og Lisbjerg,

Hasle Herred, Aarhuus Amt og Stift.

P. 21; K.; L. P. B. 247; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/55; Kbg. Hasle-S. 1762; V. Lisbjerg 1733.
Anm. Hasle tilligemed Aaby hørte fra 23/3 1618 til Conrectoratet i Aarh. (see Aaby-H.); naar det blev forenet med Skeiby-L., har jeg ikke kundet finde; maaskee 1635. De førstanførte Præster vare altsaa i Skeiby-L. el. Lisbjerg-S.
———————————

1. 15 . . [Rtr. Aarh. og Sp. t. Veilby (54)] Simon Christensen Vrold i 31 Aar. eller saalænge P. i det Hele; f. c. 87; St. i Wittenberg 32; ~ Marine Lauritsdtr., f. 14, † 7/9 73; see Etm.; [† 12/2 1565; Eptph.].

2. c. 1550. F. S.? Jens Vrold i 13 Aar.

3. c. 1563. Niels Madsen Gammel i 29 Aar [var her endnu 1584].

KS 3:2 (1877-80), s. 207.

4. c. 1592. Jens Madsen i 3 Aar.

5. c. 1595. Jens Hoffmann i 10 Aar; „aliquo tempore habitans in vestibulo temli Lisbergensis“ (P.); han forfulgtes(1) 20/2 1609 af Claus Daa til Ravnstrup paa hans Søster Fru Hilleborg Daas Vegne, fordi han boede i Lisbjerg Kirke og der holdt Kro med Ølsalg, Drik og Rus og havde haft Ild og Arnested i Taarnet [var her endnu 1608].

KS 6:2 (1936-38), s. 221; 5:2 (1903-05), s. 555 (1608: i V. Lisbjerg Hrd.).

6. •/3 1609. [p. Cap. Aarh. Dk. . . .] Hans Albertsen i 10 Aar; St. i Kbh. (02); [fmtl. † c. 1615; Prøveskrift for Biskop Gjødesen •/3 1609].

F-P s. 180 (»Johannes Alberti«); KS 3:2 (1877-80), s. 748 (»Hans Albertzøn, Student, der ved Guds Forsyn og lovlig Middel var kaldet at være en Tjener i det hellige Prædike- og Præsteembede«).

7. c. 1615. Søren Bertelsen Kneus, i 29 Aar; St. Aarh. 13; [var her 1637, fmtl. † c. 1644; Prøveskrift for Biskop Jens Gjødesen i 1615; bortskjødede 5/12 37 en Gaard i Horsens].

KUM I, s. 9 (»Severinus Bartol. Arhus.«); KS 3:2 (1877-80), s. 750 (»Severinus Bartholdi Cneus (Bispen har tilføjet: Lisb.«); 3:2 (1877-80), s. 758 (»Severinus Bartholinus«); 6:2 (1936-38) s. 472.

8. c. 1644. Frants Nielsen Grænov, f. c. 15; St. Aarh. 38; ~ Ingeborg Mortensdtr.; F. Dr. th. M. Madsen, Biskop i Aarh. (see kgl. Confess.); M. Kirsten Hansdtr.; 2 ~ Anne Sørensdtr., † Aarh. 10; [† 1676; W. 2/114 nævner ham som Sp. til alle 3 Sogne; N. 427; gav c. 49 to Trælystestager til Skeiby Kirke; Enkens Begr. i Aarh. Dk.].

KUM I, s. 144 (»Franciscus Nicolai Grænoviensis«); P-Aarh. f. 32a, opsl. 34 (»H. Frans Persen«); FWDP 394,08; DanKir bd. 16, s. 1380 (se nedenfor), s. 834, 907 (Århus Domk.).

9. o. 7/4 1676. Søren Eskesen Hjortshøi af Hjortshøi-E., i 13 ½ Aar; St. Aarh. 68; 1 ~ 72 (Bev. 7/3) Maren Lauritsdtr.; 2 ~ Ellen Mikkelsdtr. (Hinge), f. c. 61, (Sstr. t. L. M. Hinge i Farsø-V. og t. N. M. Tved i V. Velling-S.); F. M. Lassen H. i Randers; M. Else Nielsdtr. Tvede; 2 ~ Etm.; [† c. 1690].

KUM II, s. 6 (»Severinus Escheri Hiors[l]evius«); P-Aarh. f. 53a, opsl. 56 (»Severinus Æscheri Hjorthevius«); E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 179, 198 og 276; Hin-Spliid s. 1.

10. 23/10 1688**. Hans Christensen Lundgaard, f. c. 53; St. Roesk. 73; ~ (92) F. E.; B.; 3 ~ Etm.; (see T. P. Uttermøhlen i Taarup-K.; H. P. Uttermøhlen i Lem-V.); [† 1699].

KUM II, s. 39 (»Iohannes Christierni Lundgaard«); Hin-Spliid s. 1.

11. 19/12 1699**, o. 19/2 1700, Bertel Jørgensen Mygind, f. Mygindgd., Holevad S. i Fyen, c. 70; (Bdr. t. Hans J. M. i Asperup-R., t. Niels J. M. i Raabjerg og Morbdr. t. Hans J. M., r. Cap i Ebeltoft-D.); F. J. Jensen i Mygindgd., Holevad S.; M. Karen Isaksdtr; St. Od. 90; ~ Aarh. 00 (trol 11/5) F. E.; u. B.; [† 1722].

KUM II, s. 174 (»Bartolus Georgii Mygensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 32; Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 13, 16, 22; Nygaards sedler: Trolovelse.

12. 28/1 1718**, o. 20/5, Erik Eriksen Møller, f. c. 83; St. Aarh. 06; [† 1728].

KUM II, s. 313 (»Ericus Erici Møller«, 23 år gl.).

13. 13/9 1728, o. 29/10, Thomas Christensen Barfoed af Fraugde, d. 24/7 01; St. Od. 19; ~ Anna Margrethe Starch af K. Hyllinge-L.; 2 S., 6 D.; see Christen T. B. i St. Jørgens-S.; [b. 20/5 1743; var en lærd Mand, vel erfaren i det græske, latinske og hebraiske Sprog, saavelsom i Theologie og i den aristoteliske Philosophie; en veltalende Orator og en ypperlig dansk og latinsk Poet. Som han var noget beslægtet med Biskop Kingo og var opkaldt efter ham, pleiede han og undertiden at sige, at han havde arvet Noget af hans Geist. Biskop Ocksen sagde engang om ham i et offentligt Selskab: „Jeg vilde ønske, at alle Præster i mit Stift besad den Lærdom, som Hr. B. besidder, saa havde jeg overalt dydige og lærde Præster“. Han var dog altid anfægtet, gik stedse i dybe Tanker og var ofte ligesom fortvivlende. I saadanne Anfægtninger, og naar Hjertet var meest beklemt, tog han sig for, at skrive Psalmer, og, naar han ikke skrev Psalmer, gik han med Bibelen i Haanden, ja endog døde med den i Hænderne].

KUM II, s. 424 (»Thomas Christierni Barfod« 19 år gl.); Kbg. Fraugde (1646-1738) opsl. 62 (dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Voldborg hrd. nr. 13.

14. 14/6 1743, o. 9/8, Mag. Peder Sørensen Kierulf; [27/6 1766 Grønbæk-S.; see der].

15. 7/1 1763*, o. 18/11 66, Henrik Grotum Harboesen Meulengracht, f. Aalbg. 36; F. Kgrd. H. Larsen M., Veier, Maaler og Vrager; St. 55, Bacc. 56; Pr. . . ; ~ Anna Langballe, f., vist Aarh., 14/1 43; u. B.; [b. 2/1 1786].

KUM III, s. 147, 156 (»Henricus Grotum Meylengracht/Meulengracht«, 21 år gl.).

16. 27/1 1786, o. 8/3, Henrik Møller af St. Hedinge, f. Aarh. 55; St. Kbh. 75; C. 12/12 80, h.; ~ 5/7 86 Anna Margrethe Wissing, f. 69, † 34; F. Thomas W., Viinhandler og Brygger i Kbh.; M. . . . Knudsen; 17 B.; see N. Wacher i Hellevad-H.-Ø.; [# 25/8 1826; † Grenaa 2/12 31].

KUM III, s. 339 (»Henricus Møller«, 21 år gl.).

17. 29/12 1826 [Mariæ-Magdalene-K. 18/6 02, o. 27/9] Christen Thygesen, f. Trust, Tvilum S., d. 14/5 75; F. Søren Thøgersen, Gdmd.; M. Ane Jensdtr. Hjorth; St. Vibg. 97; C. 22/10 99, h.; ~ Rand. 5/1 03 Hedvig Frederikke Brøgger, f. Kjerteminde 27/11 83, † Aarh. † •/4 el. •/5 47; F. Kmrd. Jacob B., Toldinsp., først i Kjerteminde, siden i Rand.; M. Dorthea Marie Langhoff; 6 S., 5 D.; [† 18/2 1833; sagde, at han ei vidste, hvilken Dag han var født; Lgst.].

KUM III, s. 485 (»Christian. Thygesen«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1528; DanKir bd. 16, s. 1514-15 (se nedenfor).

18. 7/6 1833 [Blegind-H. 24/9 23] Christian Nissen Fausbøll, f. Fagsbøl, Uge S. i Sl., 1/10 79; F. Christ. Heissel, Kromand og Smed i Brunde, Ris S.; M. Silly Nissen; St. Kiel 99; i Kbh. 05; C. 18/1 s. A., h.; Sp. Hove 4/10 15, o. 15/12; ~ p. Frederiks Hosp. 09 Dorothea Abelone Hacksen, f. Kbh. 20/10 86, † Aarh. 21/4 63; F. Rasmus H., Auctionsmand; M. Joh. Birg. Broebye; 3 S., 5 D.; see Peter J. R. F. i Torsted-H.; [† 23/9 1840; E. 1/417 og S. 1/451].

19. 30/1 1841, o. 2/4, Lic. th. Christian Werliin; [9/6 1850 Ferslev-V.; see der].

20. 14/8 1850 [Vigsnæs 28/12 32, o. Ribe 27/3 33] Hans Carl Bloch af N. Nebel-L., f. Kvong 8/7 02, St. Ribe 23; C. 14/1 30, l.; ~ 2/4 33 Helene Sophie Kampmann, f. Sneumgd. 19/5 10, † 13/3 67; F. Niels Øllgaard K., Propr.; M. Christiane Jessen; 1 S., 2 D.; E. S. 2/167.

———————————

Noter:

(1) forfølge = (jur.) stævne for domstolene; sætte under tiltale.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1976. Hasle Kirke, s. 1495-1518, Skejby Kirke, s. 1369-1386, Lisbjerg Kirke, s. 1387-1427.