Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1201. Torsted (Thorsted) og fra 1814 Hover,

Hind Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

L. S.*; K. 4/27; S. i K.; R. M.; M. S. III.; Nye khist. Saml. 2/815;
Lkm. 6/463; Kbg. Torsted 1701, Hover 1756.
Anm. Hover var tidligere Annex til Ølstrup; Formedelst Kaldets Ringhed har ingen Biskop holdt Visitats før 1835.
———————————

1. c. 1565. Jens Jensen Lemvig*; see P. J. Thorsted i Lemb; [† 1614 el. 15].

KS 3:2 (1877-80), s. 210; 5:2 (1903-05), s. 557.

2. 1614 el. 15. Jacob Sørensen (el. Hansen) Harrestrup; St. i Kbh. (03); ~ Else Pedersdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1651; kaldes i N. khist. S. 6/544 J. Hansen H.].

F-P s. 199 (»Jacobus Severini Harrestrup«); KS 2:6 (1872-73), s. 544.

3. o. 8/5 1651. Niels Nielsen Duelund; St. Vibg. 42; ~ F. E.; [† 1654; lod sin Hustru føre ind i Kirken, da hun nyligt havde gjort Barsel, for at være sikker for fjendtligt Overfald].

KUM I, s. 171 (»Nicolaus Nicolaj Dulund/Duland«); Sixhøj nr. 115.

4. o. 4/4 1654. Niels Christensen Bøvling af Bøvling-F.; maaskee St. Roesk. 33; 1 ~ Saltum 54 Margrethe Sørensdtr. Bhie af Ingstrup-H.-A., † 22/9 65; 2 ~ 67 Margrethe Andersdtr. Søebjerg; [† 1680; gav Lysestagerne i K.].

KUM I, s. 119 (»Nicolaus Christierni Rincopius«); KlitVen s. 208.
(29/5 1680. Th. J. Winsløv; see Vammen-B.-L.).

5. 1680 [p. Cap. Assens-Kj. 75] Hans Andresen Assens, f. Assens af Borgerfolk; St. Assens 62; ~ Dorothea Jensdtr., † 06; F. J. Clausen, Bgmstr. i Assens; 1 S., 1 D.; see Etm.; C. H. Thorsted p. Sydstrømø, Fær., 13/9 28, o. 23/2 29; [b. 22/7 1700; Eptph.].

KUM I, s. 308 (»Iohannes Andreæ Asnensis«).

6. 16/8 1700. Christian Christophersen Lylow af Lemb, f. c. 67; St. Ribe 85; ~ her 7/9 02 F. D. Johanne Marie Hansdtr. Assens, f. 16/8 85, b. 15/3 83; 3 S., 4 D.; [† 1739. Ivrede stærkt mod alskens forargeligt Levnet, især mod Banden og Sværgen. God Oeconom; slog selv sin Lyng; gik i Skindtrøie („Christen Lædertrøie“); ogsaa Digter; skrev følgende Vers, som endnu 1800 fandtes paa en Rude:

„Det Torsted Kald er vistnok meget lille,
Men dog det føde kan sin Mand;
Enhver, som lever tarveligt og stille,
Han her tilvisse leve kan.“

                Eptph. i Lemb K., opsat 1728; Enken byggede sig et lille Hus tæt ved Kirken, hvor hun boede som Enke].

KUM II, s. 138 (»Christianus Christophori Lylovius«); E. Brejls skifteuddr. Roskilde byfoged, nr. 461; PT 11:5 (1944), s. 140-141 (se nedenfor).
(13/8 1737*. Søren Christensen Overvad, f. Vibg. St. 23/8 96; (Bdr. t. J. C. Bhie i Hove); St. Vibg. 18; C. 20/7 22; Skoleholder i Graabæk, Hygum S.; O.; [† •/3 1755].)
            KUM II, s. 418 (»Severinus Overvad«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 893.

7. 9/4 1740, o. 12/6, Mikkel Hansen Grimstrup; [3/5 1743 Vindum; see der].

8. 14/6 1743, o. 19/7, Jens Jacobsen; [25/9 1744** Tostrup-R.; see der].

9. 15/1 1745, o. 2/4, Thomas Hansen, f. Kold. 12; (Bdr. t. Inger H. ~ F. F. Kragh t. Kolding Hosp. og Morbdr. t. S. J. Haar i Lemvig-N.); F. H. Thomsen, Skipper; M. Anne Cathrine Lauritsdtr.; St. Kold. 34; C. 29/1 39, n.; ~ Kold. 22/7 45 Mette Jacobsdtr., f. c. 22, (Moster t. Anna Jacobine B. ~ R. F. Østrup i Vigerslev-V.); F. J. Nielsen, Farver i Kold.; M. Anne Pedersdtr.; 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 1752].

KUM II, s. 555 (»Thomas Iohannides«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 613, 621; PT 5: 3 (1906) s. 102.

10. 9/6 1752, o. 22/11, Jørgen Andersen Larsen, f. Ringkjøb. 26; F. A. Andersen (Larsen?), Kbmd. og Rdmd.; M. Maren Jørgensdtr. Stauning; St. Ribe 47; C. 26/10 51, n.; ~ F. E.; u. B.; 3 ~ Etm.; [† 1762].

KUM III, s. 77 (»Georgius Andreæ Lassen«, 22 år gl.).
(26/3 – 23/4 1762. Christopher Christensen Nørager; see Grinderslev-G.).

11. 30/7 1762, o. 22/11, Christen Hansen Grønwold, f. Fred. 15/9 30; F. H. G., Toldinsp.; M. Elisabeth Christensdtr. Borch af Fred. Trin. K.-V.; St. pr. 50; C. 9/6 55, h.; ~ F. E., b. 27/10 99; u. B.; [† 15/4 1782; noget drikfældig, men skikkelig og afholdt].

12. 13/7 1782, o. 28/8 s. A., Peder Høyland; [18/2 1785 Engbjerg-H.; see Hove].

13. 12/6 1785, o. 15/6, Søren Rømer (Rømmer; blev kaldet „store R.“; [27/7 1787 Fjaltring-T.; see der].

14. 27/7 1787. Jacob Hansen Hvalsøe af Kjøng i F.; [† Barløse Prstgd. 13/9 1787 før Ordinationen].

15. 9/11 1787 [r. Cap. Kattrup-Ø.-T. 11/8 79] Mads Thomsen Lillelund; [1790 Ramme; see der].

16. 10/12 1790, o. 16/2 91, Lars Hansen Rømer („lille R.“); [30/3 1792 Hygom; see der].

17. 20/4 1792, o. 6/6, Peter Brahm (Braëm); [18/10 1799 Gjesing-N.; see der].

18. 29/11 1799, o. Vibg. 2/4 00, Severin Storm; [16/4 1819 Stadil; see Stadil-T.].

19. 16/7 1819, o. 8/10, Mathias Peter Otto Rønsholt; [12/1 1825 N. Gjørding-V.-B.; see Vridsted-F.].

20. 27/5 1825, o. Roesk. 7/7, Andreas Jørgen Bendtsen; [31/7 1835 Aasted-S.; see Gudbjerg].

21. 21/10 1835, o. Aalbg. 16/12, Niels Julius Bech; [18/8 1843 Bjergby-M.; see Als].

22. 2/11 1843, o. 5/1 44, Christian Frederik Halse; [30/7 1849 Kobberup-F.-G.; see der].

23. 30/9 1849, o. 21/11, Hans Peter Møller, f. Od. 06; F. Niels M., Sæbesyder og Kbmd.; M. Marie Kirstine Carlsen; St. Od. 22; C. 28/4 29, h.; O.; [susp. 1851; frikjendt af Domstolene paa Districtslægens Attest om momentan Afsindighed; # •/1 57; godmodig, troende og opvakt; vækkende i sin Gjerning, men til andre Tider kunde han henrives af Lidenskaberne og vise et heelt andet Menneske, som behagede dem, der forstødtes af den kirkelige Alvor; levede 68 i Ringkjøb., meget ordentlig og meget benyttet som dygtig Lærer i de levende Sprog].

24. 21/3 1857 [p. Cap. Gjellerup-S. 3/7 47, o. 11/8; Jerne-S. 18/4 48] Niels Christian Fausing, f. N. Gjørding 30/11 06; F. Andr. F., Gdeier.; M. Cathr. Munksgaard; Sem. 32; St. pr. 38; C. 28/10 44, h.; ~ 36 Marie Voetmann, f. 7/7 17, levede 68; F. Peter Marcus V., Kbmd. og Gjæstgiver i Skive; M. Christine Elisabeth Blegvad; 1 S.; [† Jerne 15/4 1857, uden at tiltræde; ernærede, medens han laa i Kbh., sig og sin Hustru ved sin Færdighed i, at klippe Silhouetter, som lignede meget godt; var i det Hele meget kunstfærdig; derhos retskaffen og elskelig].

25. 1/6 1857 [p. Cap. Østbirk-Y. 2/12 47, o. 12/1 48; Holme-T. 8/4 53] Peter Julius Rosenstand Fausbøll af Hasle-S.-L., f. 15/12 17; St. Aarh. 36; C. 3/7 43, h.; ~ 18/11 67 Hedvig Margrethe Christiane Hauch, f. Leervanggd. 28/5 44; F. Henrik Andr. Rosenover H., Eier af Timgd.; M. Caroline Elsesine Hauge; (68) u. B.; [3/10 1873 Hassing-V.].

26. 19/12 1873, o. 20/2 74 [Lærer i Aarh. •/4 66] Jens Michael Marius Grabow; [24/8 1877 Ø. og V. Alling; see der].

27. 22/10 1877 [Cap. p. p. Balling-V. 24/3 73, o. 23/4; Hvidbjerg-L. 21/11 74] Christian Peter Thorning Knudsen af Eltang-V., f. Hors. 30/5 39, St. Hors. 58; C. 21/1 70, h1.; ~ 20/8 75 Emma Victoria Rosenstand, f. Søby 20/1 45; F. Kmrd. Sigvard Wulf R., Sparekassekassrr. i Ribe; M. Elisabeth Marg. Knudsen; (77) 1 D.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fausbøll, J.: Thorsted Præstekald i forrige Aarhundrede. Kirkehistoriske Samlinger, 2:2 (1860-62), s. 815-19.
Friis-Petersen, H.: Stamtavle over Familien Lylow. Personalhistorisk Tidsskrift 11:5 (1944), s. 137-147.