Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 561. Ingstrup (Mariæ), Hjermeslev (Vester-) og Alstrup samt til 1571 Kjettrup,

Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 45; E. M.; M. Nr. 497; P. M. 100; M. S. III.; Lkm. 4/67; Vahls M. 5; L. S. v. W.; Kbg. 1646.
Anm. Pgden. kaldtes fordum Bredenriis.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. 1537 [p. Cap.* (36)] Niels Mørk; Pr. (53); [† 1565; havde været Munk i Børglum Kloster; hans Bibl., optalt af Biskop O. Chrysostomus, udgjorde det store Antal af 18 Bøger; P. M. gjør ham til 2 forskjellige Personer, Hr. Niels (Jens?) og Hr. Niels Mørk; blev sindsvag].

2. 1565 [r. Cap.* c. 63] Jørgen Jensen Weile, f. Veile c. 33; M. Maren Clausdtr.; p. Cap.* 58; Pr. 73; ~ c. 60 Karen Lauritsdtr., † i Hjermeslev e. 98; 17 B.; see Etm.; (P. P. Stavad i V. og Ø. Hassing); [† 10/12 1598; Kjettrup Kirke blev nedbrudt 4/10 72 („lagde K. K. øde, for han vilde Capellan ei føde“); Eptph. med „carmina non inelegantia“ (Pont. marm. dan. 2/267)].

3. 1598 [p. Cap.* c. 95] F. S. Jens Jørgensen, f. c. 60; St. i Rostock 87, i Greifswald s. A., i Wittenberg 88; ~ . . . Nielsdtr. af Tolstrup-S.; B.; [havde et hidsigt og opfarende Sind; afsat 3/7 1606 for ærerørige og løgnagtige Ord mod Herredsfogden, Vogn Hansen („haffde tagitt udj Dieffuelens Haand“); Sagen blev efter kgl. Befaling af 17/9 22 foretagen paany 27/11 s. A., men med samme Udfald; Biskoppen beholdt Acterne, men blev ved Rigsraadets Dom af 1/6 30 dømt til, at tilbagegive dem og betale J. Jørgensen 10 Rdlr. til Kost og Tæring; † Sæby i stor Armod og Elendighed 37].

Helk I, s. 274; KS 6:2 (1936-38), s. 478.

4. 1606 [vistnok Cap.* 02] Søren Christensen Bhie el. Bhi, f. Hjordberggd., Hylke S., Voer Hrd.; (Bdr. t. Adser C. B. i Bjerregrav-Aa-T.); F. Chr. Adsersen Bhi i Hjordberg; M. Mette Sørensdtr.; St. i Rostock 01, i Wittenberg 03; Pr. 22; ~ Kirsten Jacobsdtr. Holm af Vibg. Dk. (F. blev Biskop i Aalbg.); 8 S., 6 D., som alle fik Præster; 2 ~ Etm.; see Niels N. Aalborg og H. L. Paludan i Jetsmark; Jacob S. B. i Saltum-H.; Peder S. B. i Bøvling-F.; N. P. Bjerregaard og L. P. Aalborg p. Gjøl; M. J. Hygom i Engbjerg-H.; N. C. Bøvling i Torsted; T. Nielsen i Tornby-V.; [† 2/12 1640; Stammefader til Familien Berregaard].

Helk I, s. 168 (»Severinus Christiani Melisseus Danus«); Nørgaard-Pedersen, Kirstin: Søren Christensen Bhi i Ingstrup og hans forfædre i Voer Herred. En rettelse til præstehistorien. Slægtsforskeren, nr. 3-2018, s. 37-44.

5. 1641. Ludvig Jonsen, f. Sæby c. 12; St. Helsing. 32; Pr. 52; 1 ~ 41 F. E., b. 22/2 53; u. B.; 2 ~ Aalbg. Bud. K. dom. cantate (13/5) 55 Ingeborg Lauritsdtr., f. c. 34; F. L. Lassen, Rdmd.; M. Else Baggesdtr.; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see R. Madsen i Tornby-V.; [† 3/12 1660].

KUM I, s. 110 (»Ludovicus Ionæ Sebyensis«).

6. k. 1/1 1661 [p. Cap. Volstrup-H. 60] Jacob Ottesen af Volstrup-H., f. c. 32; St. Slag. 52; Pr. 77; ~ 12/6 61 F. E., b. 3/3 84; 4 S., 5 D.; Sønnerne kaldte sig Windalin; see Etm.; J. C. Heug i Mov; C. M. G. Wittrup i Klim-T.-V.; [† 19/3 1709; erfaren Medicus, men neppe nogen god Mand; opførte sig stygt mod sin Søster, for hvem han var Formynder; gav (66) 2 Lysestager].

KUM I, s. 238 (»Iacobus Ottonis«).

7. 30/5 1691**, o. 23/9 [Hør. Aalbg. 86] Christopher Sørensen Gjessing af Gjesing-N., f. 7/4 61; St. pr. 81; C. 20/5 83, illum.; Huslærer i 2 Aar; ~ 30/11 92 F. D. Else Jacobsdtr., d. 9/3 64, E. e. J. C. Heug i Mov; 1 S., 2 D.; 3 ~ C. G. M. Wittrup i Klim-T.-V.; see Søren C. G. i Vinding-B.-V.; Datteren Mette, ~ Christen Hansen Bedsted, senest Skoleholder og Bedemd. i Grenaa, var Moder til den bekjendte Cantor i Roesk., Christopher Giessing, Forfatter af det fortrinlige Skrift om danske, norske og islandske Jubellærere; [b. 11/5 1699; blev befængt med Sprinkler(1), ved at berede en Syg].

KUM II, s. 110 (»Christophorus Severini Ølgaard (Ølgoed)«).

8. 6/9 1709 [Vang-T. 15/1 98, o. 15/4] Mag. Jens Jensen Godtzen, f. Stavanger 4/3 71; F. Mag. J. Sørensen G., Sp., Pr. og Cannik ss.; M. Anna Hiermann; St. Stavanger 90; C. 1/8 92, illum.; Hør. Stavanger c. 95; Mag. Kbh. 30/4 04; Pr. i Hindborg Herred 09; Pr. her 15; ~ Mette Bartholomæusdtr. Haagensen, f. 72, † Hammelmose, b. Tise 14/9 56, (Sstr. t. Margrethe B. H. i Lynge-B.); F. B. Hansen H., Laugmand i Stavanger; M. Karen Carstensdtr. Flintzholm; 2 S., 1 D.; [† 25/9 1735; from og høilærd; W. 1/356].

KUM II, s. 175, 292 (»Ioannes Ioannis Godsonius«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 318.

9. 16/12 1735. Henrik Johansen Kopp-Kuur el. Kuur-Kopp af Als, f. 11/1 10; St. pr. 25, Bacc. 28; O.; [† 25/12 1747; skal have været en „klog“ Mand, da Sagnet ogsaa om ham fortæller Historien om Pigen, som maatte sidde med Fingeren i Taghullet, da hun vilde stjæle Øl].

KUM II, s. 468, 494 (»Henricus Iohannis Kuur Kop«, 18 år gl.); Nygaards sedler: Født, død.

10. 23/2 1748 [p. Cap. Tingsted 30/9 40, o. 28/10] Peder Poulsen af Tingsted, f. Ø. Risør 23/1 14; St. Vdbg. 34, Bacc. 35; C. 9/1 40, n.; ~ Tingsted 4/11 45 Sophie Cathrine Jacobsdtr. Juul, f. 18/11 25, † 8/11 90; F. J. J., Kbmd. i Nykjøb. p. F.; 5 S., 8 D.; see Etm.; L. Holm i Sindal-A.; [† 31/12 1780; Lgst.].

KUM II, s. 555, 558 (»Petrus Paulsonius«, 20 år gl.).

11. 25/4 1781 [p. Cap.* 18/10 75, o. 8/12] Peder Hostrup Worm, f. Ø. Brønderslev 28/9 46; F. P. Hostrup, Degn; M. Cathrine Iversen; St. Aalbg. 70; C. 25/11 72, n.; Pr. 86; ~ 11/11 77 F. D. Juliane Antonette Poulsen, f. 55, † p. Rolighed 1/1 48; 4 D.; see P. N. Frost t. Ribe Dk.; C. F. Fibiger i Jetsmark; [† 14/2 1807. En udmærket Landoeconom; fik 2 Gange Medaille for Staldfodring og Picée; Konen fik ogsaa 99 Guldmedaille for uldne og linnede Tøier].

12. 1/5 1807, o. 10/6, Andreas Agerbech Koefod, f. Clemensker 7/7 77; F. Lieut. Mads K. p. Simlegaard; M. Ida Andreasdtr. Agerbech af Christiansø; St. Rønne 96; C. 12/5 01, l.; ~ 7/8 07 Karen Johanne Kruuse af Høielse-L., d. 12/1 89, † 8/1 74; 5 S., 6 D.; see G. Gregersen p. Øland; [† 9/5 1841; B. D. G. 1/141].

13. 1/8 1841 [Kollerup-S.-H. 19/9 28] Johan Jacob Kjeld Løchte, f. Nykjøb. p. F. 6/3 86; F. Hans Hansen L., Gjørtler; M. Elisabeth Siverts; St. Nykjøb. 04; C. 13/1 17, n.; Miss. ved Jacobshavn 28/3 s. A., o. 9/4; Hjelpep. p. Bornholm . . . ; Sp. V. Hornum-H.-F. 1/10 24; ~ 13/10 25 Andrea Juliane Octavia Bentzon af Gladsaxe-H., f. Kbh., d. 19/4 97, levede 68; 2 S., 6 D.; see Herman N. J. L. p. Gjøl; [† 9/2 1857].

14. 4/5 1857 [Brøndum-S.-T. 20/2 50] Adolph Jeremias Møller Secher, f. p. Marienborg v. Hors. 6/10 13; F. Krigs-Ass. Jacob Berg S., senest Eier af Vedø; M. (Inger) Kirstine Jørgensen; St. Aarh. 32; C. 6/7 38, l.; p. Cap. Torrild-V. 8/3 43, o. 19/5; ~ 13/11 50 Marianne Vilhelmine Elisabeth Augusta Louise Rettmeyer, f. Brunsvig 20/11 24, † Kbh. 17/8 93, b. Ingstrup 27/8 s. A.; F. Carl Georg Vilh. R., Farver; M. Christiane Sophie Augusta Lindinger; 5 S., 4 D.; [† 18/12 1868. „Efter at han Aaret iforveien havde havt et langvarigt Anfald af Hovedpine og Gigt, som var foraarsaget ved nogle Ærgrelser, han havde havt, klagede han sig i Slutningen af 68 over sit Hoved og følte sig meget svag. Derfor blev Man, da han om Aftenen 18/12 i længere Tid ikke fandtes paa sit Værelse, urolig og søgte den hele Nat efter ham; men først næste Morgen fandtes hans Liig i en i Haven værende Park. De lukkede Øine, den tæt sammenpressede Mund, hvorigjennem intet Vand var trængt, de rolige, uforstyrrede Træk, den røde Ansigtsfarve, som holdt sig til Begravelsesdagen, Alt tydede paa, at et Slagtilfælde havde rammet ham, da han, efter at være gaaen ud, for at trække frisk Luft, var kommen i Nærheden af Parken, en Overbeviisning, som ogsaa udtaltes ved hans Kiste. Et Følge saa stort, som Man kun sjeldent seer det paa den Egn, fyldte Kirken. Han var en dygtig Landmand, som satte Præstegaardsmarkerne saavel i Brøndum som i Ingstrup i udmærket Stand og anvendte sin hele Formue derpaa. Ligeledes interesserede han sig for Træplantning og udvidede Haven til et Areal af 5 Tdr. Land“ (hans Søns, den haabefulde Stud. V. A. Sechers, Manuskript om Ingstrup Pastorat). E. S. 3/137].

Kbg. Ingstrup (1892-1908) opsl. 243 (enkens død).

15. 3/4 1869. Johan Jørgen Boye; see Rind-H.

———————————

 

 

No 562a. Sognecapellaner i Ingstrup, Hjermeslev, Alstrup og Kjettrup,

[Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift]

 

Anm. Det er uvist, hvorvidt de Capellaner, som nævnes efter 1578, da Kjettrup Kirke blev nedbrudt, vare Sognecapellaner eller personelle.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1554). Christen Jacobsen.

2. c. 1563 [p. Cap.* 58] Jørgen Jensen Weile; [1565 Sp.*; see der].

3. (1598. 1602). Niels Lauritsen Juul; [1602 Hvidbjerg-L.; see der]

4. (1605). Anders Andersen.

5. (1620). Laurits Nielsen; maaskee St. Aalbg. 15; ~ Else Madsdtr., b. 27/4 57; see Etm.; [b. 26/6 1648].

KUM I, s. 20 (»Laurentius Nicolai Alburgensis. Ex sch. patria«).

6. 1648. F. S. Niels Lauritsen; maaskee St. Aalbg. 37; ~ 28/2 47 Abelone Christensdtr.; 1 S.; [b. 23/12 1648; boede i Brødslev].

KUM I, s. 129 (»Nicolaus Lavrentii Vandalus«).

7. 1649. Christen Hammer; St. Kbh. 26, Bacc. 34; [b. 11/3 1650; boede i Brødslev].

KUM I, s. 80, 123 (»Christian. Christiani Hamer. Alb., Christianus Christiani Hammerus«).

8. c. 1650. Jens Pedersen Bloch; St. Vibg. 44; O.; [fratraadte Embedet 1652, fordi han ikke kunne forliges med Hr. Ludvig Jonsen, Sp. her; boede i Øster Borup, hvor han ogsaa boede i 1653; b. Kjettrup 18/1 1658, hvor han havde Ophold i Pg.].

KUM I, s. 187 (»Ioannes Petri Blockhius«); Sixhøj nr. 166.

9. 1654. Thor Pedersen, f. Aalbg.; St. Aalbg. 39; ~ Birgitte Christensdtr., f. c. 34, † 18; 1 S., 3 D.; [b. 7/4 1684; boede i Nørgaard i Brødslev].

KUM I, s. 148 (»Theodorus Petri Aalb.«).
———————————

 

 

No 562b. Capellan pro loco i Ingstrup, Hjermeslev og Alstrup.

[Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift]

 

———————————

1. 24/9 1870 [Cap. p. p. Velling 5/5 68, o. 19/5] Reinholt Wenzel Hertel af Moltrup-B., f. Aastrup 20/12 39; St. Haderslev 57; C. 9/1 64, h2.; Reserve-Officer s. A.; [# 11/7 1881; boede 1907 i Aarh.; † før 1909].

Achelis II, nr. 10129; G-HF I, s. 466 (kapellaniet nedlagt 11/7 1881).
———————————

Note:

(1) Sprinkler: pletformet udslæt; navnlig om hududslæt ved visse epidemiske sygdomme (spec. plettyfus); også som navn på selve sygdommen.

 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 201-216.