Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 979. Saltum og Hune,

Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 45; M. S. III.; E. M.; M. Nr. 497; Lkm. 4/74; P. M. 104;
Vahls M. 1; Kbg. Saltum 1646, Hune 1651.
Anm. 1 Om de ældste Præster haves forskjellige, modstridende Beretninger. I Biskop O. Chrysostomi Tid (1547–43) var der en Capellan i Saltum (Hans) og en Sognepræst i Hune: Hr. Ole. Beretningen i „Dansk Atlas“, at Hune til 1555 var Annex til Jetsmark synes saaledes ikke ganske paalidelig.
Anm. 2 Saltum K. var dediceret til St. Johannes Baptista og S. Nicolaus, hvis Billede sees paa en gammel Altertavle over Skriftestolen (Pont. A. 5/303).
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1500). Anders . . .

2. (1519). Jes Christensen; maaskee den samme som Hr. Ib, der lod en Del af Præstegaardens Jord inddige. Var her antagelig ogsaa efter Reformationen.

3 og 5. (1550). Christen Jensen Krabbe; Pr. . . ; [† 12/1 1581; i hans Tid blev Hune Annex til Saltum].

(Udgår her, var Cap. 4. (1550). Hans Meier; [† c. 1568; hans Bogsamling blev af Biskop Chrysostomus optalt til 12 Bind]).

6. 1581. Hans Nielsen Aalborg; Pr. c. 98–15; 1 ~ Maren Knudsdtr.; 2 ~ før 05 Karen Nielsdtr. af Tolstrup-S.; maaskee 2 ~ Etm.; [† 1619; fik 25/3 1590 Kongens Part af Korntienden tillagt Embedet, fordi Kaldet var blevet saa fordærvet af Sandflugt].

7. 1620. Thøger Poulsen, f. c. 90; St. Aalbg. 13; maaskee ~ F. E.; [† 25/3 1636].

KUM I, s. 8 (»Theocharus Paulinus Alburgius«).

8. 1636. Jacob Sørensen Bhie af Ingstrup-H.-A., f. c. 10; St. Aalbg. til Rostock 31, Kbh. 32; ~ Aalbg. Bud. K. 30/8 40 Anna Johansdtr. Brandt; F. J. Pedersen B., Rdmd. i Aalbg.; M. Mette Christensdtr.; 5 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; [b. Tirsdag eft. 15 Trin. (25/9) 1666].

KUM I, s. 113 (»Iacobus Severini Melissius Alburgensis«); Helk I, s. 168.

9. 1666. Erland Hansen Dyssel, f. c. 40, vist i Skaane; St. Helsing. 61; ~ 67 F. E., † 24/9 80; u. B.; [afsat 3/8 1675 ved Dom paa landemodet, ob impietatem vitæ et impuritatem doctrinæ („skal haffve sig udj Samme sit Kald saa groffvelig forseet, at hand det fremdeles ey bør at betienne“, Eftermandens Kaldsbrev); see ogsaa P. C. Olsdorf i Rubjerg-M.; var forfalden til Drukkenskab; talte bespottelige Ord om det hellige Alterens Sacrament (dvs. „det Brød og Viin sk . . . . jeg udi“); blev maaskee Præst i Jønkjøbing og levede endnu 94].

KUM I, s. 298 (»Erlandus Iohannis Ultraject.«).

10. 23/3 1675, E. f. B. 28/8 [Rtr. Nykjøb. p. F. 4/5 70] Just Valentinsen de Fulda, f. Nysted 25/7 35; F. V. Justsen de F.; M. Kirsten Jacobsdtr.; St. Rand. 54; Hør. Rand. 55–61; C. 3/8 61, l.; Hør. Nykjøb. p. F. 66; 1 ~ Nykjøb. 75 Maren Andersdtr. Kiep, † 3/5 77; u. B.; 2 ~ 80 (Bev. 20/9) Kirsten Rasmusdtr. Oringe; u. B.; 2 ~ Peder Hansen Saltum af Jelstrup-L.; 3 ~ Jens Larsen Saltum; [† 3/4 1689; Lgst.; Pg. br. 15/5 77].

KUM I, s. 249 (»Iustinus Valentini«); Nygaards sedler: Kaldsbrev.

11. 16/11 1685**, o. 26/1 87, Jacob Lauritsen Holm af Gjøl, f. •/9 60 (fik Navn efter Biskop Holm); St. Aalbg. 82; C. 9/7 84, illum.; ~ Flade 15/2 93 Anne Marie Christensdtr., f. c. 75, † Vestrupgd., b. 20/4 18, b. Saltum 20/4; F. C. Andersen, Eier af Vadskjærgd. Tørring S., Skovborg Hrd.; M. Mette Christensdtr.; 4 S., 2 D.; see Jacob J. H. i Jerslev-B.; [b. 31/3 1717; var en ret betydelig Godsspekulant; efterlod sig en stor Formue; eiede bl.a. Tørring og Heldum Kirker, Skodborg Hrd.; bekostede 06 istandsættelse af Altertavlen i Heldum K.].

KUM II, s. 116 (»Iacobus Laurentii Holmius«); DanKir bd. 18, s. 669 (Tørring kirke), s. 702, 712 (Heldum kirke).

12. 22/10 1717, o. 24/11 [Rtr. Thisted 6/3 14] Mag. Hans Nielsen Winde af Gjøl, f. 2/11 89; St. Vibg. 09; C. 19/10 13, h.; Mag. 16; Pr. 35; ~ Vive 22/6 18 Birthe Christensdtr. Wibroe, f. 4/9 96, † 31/8 41; F. C. Jensen p. Vivebro; 5 S., 10 D.; [† 11/4 1741; Eptph. i Hune].

KUM II, s. 341 (»Iohannes Winde«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 804; PT 1991, s. 153 (han var kun ~ én gang).

13. 15/5 1741, o. 7/7 [Cat. Aalbg. Bud. K. 38] Laurits Lauritsen Fugl, f. Faabg. 28/2 13; F. L. Pedersen, Snedker; M. Cathrine (Karen) Lauritsdtr. Fugl; St. Faabg. 32; C. 25/9 38, n.; ~ 26/2 47 Ane Kirstine Henriksdtr. Jespersen af Tømmerby-L., f. 29/9 27, † 29/7 79; 2 S., 5 D.; [† 10/3 1783; nærede hernhuthiske Meninger, hvorover Sognemændene klagede; „de Unge, som gik til Læsning, ønskede, at de aldrig vare fødte, da baade Præsten og hans Tilhængere ideligen tordnede for dem, at de hørte Satan til, saa at de ei alene kom grædende hjem til Forældrene, men ogsaa i Eenrum gik ligesom fortvivlede“ (cfr. H. d. Khist. 2/139)].

KUM II, s. 539 (»Laurentius Fugl«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Fåborg byfoged nr. 359.

14. 28/5 1783 [S. og N. Kongerslev-K. 29/5 82, o. 14/8] Nicolai Severin Milling af Aalbg. Frue K., f. 19/10 48; St. Aalbg. 65; C. 17/10 70; Fredagsp. v. Kbh. Hel. G. K. . . ; ~ 26/9 83 Christiane Maria Østergaard, f. 61, † Aalbg. 26/10 27; F. Cclrd. Jesper Ernst Ø. til Lundergd., senere til Vestrupgd. og Saltumgd.; M. Johanne Stephansdtr. Brøndlund; 2 S., 3 D.; [† 26/5 1807].

KUM III, s. 256 (»Nicolaus Severinus Milling«, 19 år gl.).

15. 17/7 1807 [Nimtofte-T. 18/6 02] Hans Peter Jansen, d. Kbh. 14/3 67; (Halvbdr. t. Carl Fr. J. i Torkilstrup-B.); F. Michael Hansen J., Parykmgr., siden Spisevært; M. Maren Kirstine Hansdtr.; St. pr. 87; C. 3/11 90, n.; Miss. v. Egedesminde i Grld. 25/2 91, o. s. D.; 1 ~ Kbh. Frue K. 26/4 91 Lucie Christine Baumann, d. Veile 20/3 65, † Nimtofte 27/3 03; F. Bertel B.; M. Anna Marie . . . ; 1 S., 4 D.; 2 ~ Aarh. 30/9 03 sin Cousine Anna Margrethe Jansen af Aarh. Dk. (F. blev Biskop i Aalbg.), d. Nykjøb. p. M. 1/4 85, † Torkilstrup 26/6 31; 5 B. (i Saltum 1 S., 2 D.); see Carl A. E. J. i Jerslev-H.; [† 26/4 1825; ivrig for Vaccinationen].

PT 1982, s. 94-95 (Sletting).

16. 14/9 1825 [Andsager 3/10 21] Oluf Christian Holt Cortsen, f. p. Linderumgd. 26/8 72; F. Sixtus Nielsen C.; M. Anna Hedvig Høyer; St. Aalbg. 91; C. 17/7 01, l.; Sp. Henne-L. 16/8 11, o. 12/11; ~ 26/8 15 Mette Kirstine Bering af Skjern, † Ugilt 49; 2 S., 4 D.; [† 26/11 1846; B. D. G. 1/201].

17. 13/2 1847 [r. Cap. Aalbg. Bud. K. 6/9 33] Jørgen Frederik Boesen af Eltang-V., f. Faabg. 29/1 99; St. Kold. 17; C. 18/10 25, n.; p. Cap. Aalbg. Bud. K. 23/12 s. A., o. 13/1 26; ~ 27 Henrikke Jacobine Kaufmann, f. 07; F. Peter K., Urtekrmr.; M. Anna Joh. Marie Hammerich; 2 S., 3 D.; [# 14/12 1873; Erindringsgaver; † Kbh. 15/7 76; E. 1/158 og S. 1/180].

18. 24/2 1874. Gregers Gregersen; see Øland.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 235-243.