Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1470. Øsby,

Haderslev Herred og Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1690.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1528). Johann Schmidt; Pr. 28; see Etm.; [fmtl. # el. † c. 1547; (V. f. K. 2 R. VII. 502)].

2. k. 26/3 1547. [Prof. i Kbh. 39] F. S.? Mag. Jacob Fabricius (Schmidt), f. Haderslev 08; St. i Wittenberg 32; Mag. ss. 27/4 36; Universitetets Rentemstr. c. 40–45 og 47– c. 49; 1 ~ Catharine Lauritsdtr. Boysen, vist af Vilstrup; 2 ~ Anna . . . ; 2 ~ Etm.; see Philip F., Diak.*; [† 26/11 1564, b. 28/11; (J. 174; R. 302; Had. Joh. 26; Witt. Matr.; K. U. H. I. 560–63; K.-S. 2 R. I. 465, 3 R. I. 73 Note 1. 107. 702 L. 1–3, 4 R. III. 816; V. f. K. 2 R. VII. 502; Sj. Aarb. 1927 S. 157); Achelis I, nr. 63; PT 14:6 (1965), s. 131].

3. c. 1564. Hans Strømesen; ~ F. E., † 06; [† 1575 ?; (K.-S. 3 R. I. 107 f.)].

4. 1575 [Crtr. Haderslev 70] Mag. Knud Bramsen (Bramtius), f. Haderslev •/9 39; F. Anders B.; St. i Kbh. 62, i Rostock 63, i Wittenberg 64; Mag. ss. 24/8 68; Rtr. Bordesholm 66; Mag. Wittenberg 68; ~ 12/11 75 . . . . Eriksdtr. af Nordborg; see Etm.; [† 1/4 1608; (J. 174; R. 250. 302; C. lit. I. 64; Hegelunds Kal. 1575. 1608; Had. Joh. 2. 28; Rost. Matr.; Witt. Matr.; Lautrup. 73 f.; Worm. I. 154; III. 108; K.-S. 3 R. I. 70–78. 96. 110; V. f. K. 2 R. VII. 447 Note 18; P.-T. 7 R. VI. 128); Achelis I, nr. 330; PT 15:2 (1967-68), s. 187].

5. 1607**. F. S. Andreas Bramsen; ~ . . . . Iversdtr.; 1 S.; see Etm.; [† 1656; (J. 174; R. 302; Had. Joh. 30; V. f. K. 2 R. VII. 502); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 662].

6. 1654**. F. S. Knud Bramsen (Bramtius); St. i Rostock 47, i Kbh. 50; 1 ~ . . . . ; 2 ~ Rebecca . . . , der var berygtet for sit arrige Sind, maaskee E. e. M. Brun i Hoptrup; [† 1694; (J. 174; R. 302 f.; C. lit. I. 64; Had. Joh. 35; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 2260; hans hustru var ikke »af N. Løgum og Løgumkl.«, cfr. PT 1981, s. 63-64].

7. 1694 [p. Cap.* 88] Jens Jensen Ravn, f. Haderslev c. 56; F. J. Jensen R. af Bjært, Bgr.; St. Haderslev t. Kiel 79 og 83, i Kbh. 83; Aman hos Christopher Krahe, Slp. i Haderslev; Pr. 01; ~ Gram 30/10 88 Gjertrud Nielsdtr., d. Ribe 18/6 47, b. her 13/11 26; (Faster t. Susanne L. ~ Etm.); F. N. Pedersen Kastbjerg, Kbmd. i Ribe; M. Susanne Danielsdtr. Vandel; hun skal før sit Ægteskab have tjent i 14 Aar hos Grevinde von Schack paa Gram; u. B.; [† 1724; Portrætter i K.; (J. 155. 174; R. 303 f.; Had. Joh. 38); Achelis I, nr. 3374; DanKir, bd. 20, s. 496-97; E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 338; PT 1999, s. 227-235].

8. 1724 [Diak.* 14] Simon Hansen Gerdes (Geerdsen) af Øsby Diak., f. 28/3 80; St. i Wittenberg 99, i Kbh. 09; C. Kbh. 09; Inf. i Ribe c. 00, i Kbh. c. 06; p. Cap.* 10; ~ Aastrup 10/2 11 Susanne Mortensdtr. Lihme, f. Ribe c. 89, † Vonsbæk 11/2 75; (Bdrdtr. t. Gjertrud ~ Formden.); F. M. Nielsen L., Degn i Gram; M. Helvig . . . ; 4 S., 2 D.; 2 ~ Øsby 13/4 31 Nis Bramsen i Høier; [b. 6/7 1727; (J. 174 f.; R. 304. 306; Fr. B. III. 102; Had. Joh. 41; Witt. Matr.; Sl. Kb. Ud. 204); Achelis I, nr. 4126; PT 1999, s. 227-235].

9. 1727, o. Haderslev 23/7 [Hør. og Vesperp. i Ringsted 16] Christian Engel, f. Ringsted 22/10 88; F. Jacob E., Snedker; St. Roesk. 11; C. 16; Huslærer i Jydstrup Pg.; ~ Ringsted 29/7 28 Cathrine Eriksdtr. Lemvig af Ringsted-B., f. Moltrup 20/5 08, † 7/4 73; 1 S., 1 D.; [† 19/2 1763; Eptph. og Lgst.; (J. 174; R. 304 f.; Fr. B. III. 122; Worm. I. 281; Ehrencr.-M. II. 445); DanKir bd. 20, s. 496, 498].

10. 1763 [Nykirke, Tønder Pr., 55] Jens Ingwersen, f. Horsbøl 28/4 26; F. Ingwer Jensen; St. Slesvig t. Helmstedt 45; Cons.-Rd. 11; ~ Birgita Christina Eichel, f. c. 33, † 11; see Georg E. I. i Døllefjelde-M.; [# 1811; † Haderslev 8/2 14; Lgst.; (W. I. 289 L. 15 n.; J. 174. 541; R. 305; M. 32); Achelis II, nr. 5813; DanKir, bd. 20, s. 498].

11. 28/6 1811 [Hedensted-D. 6/7 04, Pr. . .] Urban Gottlieb Feiermann, f. Ording 54; F. Johan Urban F., Sp. ss.; M. Anna Maria Thomsen; St. i Kiel 74, i Kbh. 83; C. 9/4 83, n. c.; Rtr. Krempe 79(?); Compast. til St. Mariæ (den tydske) K. i Bergen 83; Sp. i Frederikstad, Aggersh. St., 23/10 89; Thune og Varteig, Aggerhuus St., 3/10 00; Feltp. og Feltpostmstr.(?); 1 ~ Charlotte Sophie Walter, E. e. . . . , f. c. 42, † Skjeberg, Aggersh. St., 4/10 13; kgl. Bev. til Sep. 1/4 09; u. B.; 2 ~ Hedensted 15/9 09 Kristine Elisabeth Elberg, f. c. 76; F. Capt. Johan Christopher E., Regimentqvarteermstr. i Fred.; M. Charlotte Sophie Kellermann; [† 12/1 1823; »i Hedensted udmærkede han sig ved at forværre Hedensted Kald, forringe Præstegaardens Bygninger, forhutle Avlingen, borthugge Skoven, opskære Tørvemosen og endelig ved i Aaret 1810 at erhverve et offentligt Laan af Aarhus Stiftsøvrighed paa 3000 Rdl., om hvis aarlige Afbetaling med Renter Eftermændene i mange Aar maae sukke, efterat Feiermann uden at anvende Pengemidlerne paa den af ham forringede Præstegaard i 1812 var bleven forflyttet til Øsby. Under Krigen var han Feltpostexpeditør og gjorde sig som saadan kun lidet afholdt af Bønderne, der stadig maatte holde 4 Heste i Beredskab. Menigheden saa ikke med Misfornøjelse, at han flyttede«; (W. I. 564. Suppl. 58; J. 174; M. 32; Lüb. & Schr. 163; N. 164; Ehrencr.-M. III. 34; Pr.-Ber. 1824 Hf. 1 S. 104; Bruhn: Koldenb. 35 (Stamt.).); Achelis II, nr. 6891; VejAar 1925, s. 53 (Præsterne i Hedensted); Ft. 1801; 1. hustrus død; Nygards sedler: Separation, 2. Ægtesk., hustrus Forældre].

12. 1823 [Hanved 10] Lorenz Andreas Nissen, f. Østerby, Medelby S., 18/10 67; (Bdr. t. Lorenz N. i Kegenæs); F. Nis Lorenzen, Gdeier.; M. Sidsel Lorenzen; St. Husum t. Kiel 88; C. Gottorp 93; Diak. v. St. Johs. K. p. Før 94 el. 96; Diak. Aabenraa 97; Sp. ss. 98; R.* 44; ~ Margrethe Vilhelmine Johanne Butenschön; mindst 3 S., 1 D.; see Christian L. N. i Skjærbæk; S. Andresen i Magstrup-J.; [† 27/11 1847; (J. 174. 248 f. 567. 910; M. 32. 110. 233; Fr. B. I. 216; Wulff. 15, II. 9; Lüb. & Schr. 404; Alb. II. 126; Pr.-Ber. 1826 S. 385); Achelis II, nr. 7377].

13. 1848 [Ø. Løgum 40] Hans Peter Prahl, tillige c. Pr.; [afsat 1850; Wetzlar 52; see Gl. Haderslev].

14. 30/3 1850 [Lintrup-H. 2/10 38] Peter Kragh*, tillige Pr., f. Gimming v. Rand. 20/11 94; F. Michael K., Gdeier.; M. Kirstine Pedersdtr.; St. Rand. 13; C. 8/10 17, l.; Miss. Egedesminde 11/2 18, o. 13/3; tillige i Upernavik 25; Gjerlev-E. 14/1 29; (Kjettinge-B. 12/10 – 20/12 47); 1 ~ 26/8 19 Ane Marie Liedemark, f. Jacobshavn 28/4 97, † 2/1 36; F. Kbmd. og Kolonibest. i Jacobshavn; M. Eleonora Dorph; 5 S., 5 D.; 2 ~ 7/9 36 Maren Koch, f. Tiset, Gram S., 16/2 10, † 21/12 79; F. Chr. Jørgen K., Smed; M. Ulrikka Antonette Kjærgaard; i Gjerlev 1 S.; see Jens M. P. K. i Strandby-F.; N. P. Simonsen i Understed-K.; Caspar C. U. K. i Gislum-T.; [# 1881; † 25/3 s. A.; blev ved sit 50 Aars Jubileum 13/3 68, vist mod sit Ønske, Ridder af den preussiske røde Ørn; Kroneordenens Ridderkors af 3. Kl.; E. 2/54 og S. 2/91; (W. II. 318; J. 1493; M. 32. 83; Fr. B. I. 55; Elv. 658; Ersl. II. 54, S. II. 91; B.-L.)].

15. 29/6 1881 [Felsted 5/10 64] Claus Theodor Jessen, f. Bjerrup (Behrendorf), Fjolde S., 19/1 29; F. Claus J., Skllrr. ss.; M. Metta Dorothea Uck; Sem. i Segeberg, i Skaarup 53, „meget duelig“; St. Flensborg t. Kiel 54, i Kbh. 55; C. Kbh. 27/6 61, h1.; Lærer v. Kbhs. Kommunesk.; Sp. Hjoldelund 15/12 62, o. 11/2 63, tillige c. Sp. Kliplev 64; ~ Kbh. Trin. K. 19/11 61 Anna Dorothea Petersen, f. 25/10 34; F. Diedr. P., Møller i Kolstrup v. Aabenraa; M. Johanne Marie Krabbe; [† 26/3 1884; (M. 32. 124. 135. 458; Elv. 657; Volb. II; K.-K. 1864 S. 17; K.- u. S.-bl. 1884 S. 64); Achelis II, nr. 10051].

———————————

 

 

No 1471. Diakoner (Sognecapellaner) i Øsby.

[Haderslev Herred og Amt, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1690.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1599. Philip Jacobsen Fabricius af Øsby; ~ Anna Jørgensdtr. Boje af Vilstrup; see Etm.; [† c. 1630?; hans Børn antog Moderens Slægtsnavn; (J. 175; R. 305)].

2. 1630. F. S. Jacob Philipsen Boysen; ~ Kirstine Petersdtr.; F. P. Madsen i Sverdrup, Øsby S.; see Jørgen Boysen i Beftoft-T.; [# el. † 1667; (J. 175; R. 305 f. (Efterslægt); Sj. Aarb. 1927 S. 157)].

3. 1667. Hans Gertsen (Geerdsen) af Vedsted; St. Haderslev t. Rostock 59; ~ . . . . ; see Etm.; (P. R. Kjersing i Dollerup-F.-R.); [† 1714; (J. 175; R. 306; Had. Joh. 36; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 2737].

4. 1714 [p. Cap.* 10] F. S. Simon Hansen Gerdes (Geerdsen); [1724 Sp.*; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Øsby Kirke, s. 475-500.