Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1372. Vrou og Resen,

Fjends Herred, Viborg Amt og Stift.

L. S.; M. S. III.; L. P. B. 292; Lkm. 3/112; L. S. v. W.; Kbg. 1699.
———————————

1. (1532). Christen Nielsen; Pr.; fik v. Herredsdom 17/7 37 Ovsing Eng tilbage, hvilke Bønderne i R. 32 havde frataget ham; [var her endnu 1545].

DV s. 207-09; KS 7:3 (1957-59), s. 18.

2. (1568. 84). Niels Pedersen; Pr. (68. 84).

KS 3:5 (1884-86), s. 513; 3:2 (1877-80), s. 203.

2b. (1608. 19). Christen Nielsen; see N. C. Paaske i Vridsted-F.

KS 5:2 (1903-05), s. 548; 3:5 (1884-86), s. 105.

3. 16 . . Philip Mogensen; ~ Karen Christensdtr., f. c. 08; 2 ~ Etm.; [† 29/5 1634].

4. 1634. Oluf Knudsen, f. c. 10; vist St. Aarh. 30; Pr.; 1 ~ F. E., † 18/4 45; 2 S.; 2 ~ Olivia Nielsdtr., † hos sin Søn Tisted Pg.; 4 S., 2 D.; see L. O. Wroue t. Vibg. Sortebr. K.; K. O. Wroue i Tisted-B.; F. O. Vroue i Aalsø-H.; J. P. Grum i Ikast; A. C. Graae i Daugbjerg-M.-S.; T. H. Mariager i Bording; [† 1681. Gav (24/6 49) 50 Rdl. til Vibg. Sk. „Hans Sognemd. Chr. Jensen i Sjørup havde nemlig 10/7 45 tribuleret, skanderet, slaget og bierret sin Præst og Sjælesørger uden al skyld og brøde i alle Maader, efter syn, sigtelse, Klager, vidners og Tingvidners formeldelser, hvilken skammelig Gjerning C. J. selv inden Tinge offentlig haver bestaaet og været bekjendt“. Fogden vilde ikke dømme rigtigt i Sagen, hvorfor den blev indstevnet for Landsdommeren, som dømte C. J. til „i Menighedens Forsamling publice at deprecere sin skammelige Gjerning og Forseelse og staae aabenbarlig Skrifte og 40 Sldlr. at udgive“. Provsten føiede 10 Rdl. til, og saaledes funderedes ovennævnte Legat. (Hfm. 3/342)].

KUM I, s. 101 (»Olaus Canutius Clogius«); Sixhøj nr. 602, 399; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Sønder hrd. nr. 15 og 18; FAaW, s. 18.

5. 23/7 1681 [Skp. . .] Peder Jensen Bramming, vistnok af Bramminge-H., f. c. 37; St. Fdbg. 64; ~ Nestved St. Peders K. 4/12 78 Anne Christensdtr. Gunderslev af Gunderslev, f. c. 51; [† •/3 1689].

KUM I, s. 320 (»Petrus Ioannis Brammingensis«); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 189.

6. 26/3 1689 [Skp. . .] Niels Nielsen Riis (Riise, Rhiis) af Vive-O.-V.; St. Aalbg. 61; Skibsted-L. 29/12 66**, men afsat 72, fordi hans Kone havde været for fremmelig med, at gjøre Barsel; ~ Karen Pedersdtr. Lime af Skibsted-L., † før ham; her 1 S., 1 D.; [† •/11 1695].

KUM I, s. 298 (»Nicolaus Nicolai Rhisius«); PT 11:2 (1941), s. 125-126.

7. 26/10 1695*, Zacharias Jacobsen Baudelin ell. Baudalin, vistnok af Slemminge-F., f. c. 58; St. Vordingbg. 78; C. 4/11 80, illum.; 1 ~ Mette Andersdtr. Bredal, d. Nysted 16/2 68, Skifte 23/1 1709; F. A. Hansen, Byskrvr., siden Byfgd. i Nysted (Dattersøn af A. R. Bredal i Rudkjøb.-S.); M. Sidze Nielsd.; 2 S., 1 D.; 2 ~ 11 (trol. 28/1) Else Nielsdtr. Tved af V. Velling-S., d. 8/9 86, † Vibg. 31/3 45; u. B.; 2 ~ Oberstlieut. Mathias Hecklau, Bgmstr. i Vibg.; [† 31/1 1716; i hans Tid blev gjort Meget for V. Kirke; saaledes blev 03 af Nyt forfærdiget et Pulpitur („Himmelen“), der 16 blev „stafferet“, dvs. forsynet med Afbildninger af Lidelseshist.].

KUM II, s. 87 (»Zacharias Iacobi«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Viborg amt, Fjends hrd. nr. 13, 19; Middelsom hrd. nr. 17; Kbg. Nysted (1647-1722) opsl. 122 (1. hustrus dåb); Hin-Spliid s. 2.

8. 14/4 1716 [Skp. . .] Jacob Johansen Hyphoff; [22/4 1722 Nykjøbing-R.; see der].

9. 19/5 1722, o. 29/7, Michael Thomsen Bjering ell. Bering, f. Rand. •/11 92; F. P. Mikkelsen B., Kbmd.; M. Ingeborg Andersdtr. Holst; St. pr. 13, Bacc. 14; C. 15/7 15, n.; ~ Mette Pedersdtr. Panderup, vist af Lading-F.-S., f. c. 01, † Holstebro 28/1 85; B.; [† 26/10 1741; eiede Kirkerne, hvortil han 29 gav Kalk og Disk; byggede Pgden. af Nyt 22; lod Taarnet indrette til Begravelse for sig og Familie og aflukke fra den øvrige Kirke med Jerndøre].

KUM II, s. 372, 381 (»Michaël Thomæ Beringius«, 22 år gl.).

10. 8/12 1741, o. 7/2 42, Peder Hansen Ursin; [28/12 1743 Borup-K.; see der].

11. 14/2 1744, o. 12/5 [Præceptor ved Waisenhuset 37] Rasmus Rasmussen Flensborg, f. 13 i Ditmarsken, da hans F., R. Mikkelsen, tilligemed hans M., Ane Cathrine Henriksdtr., vare paa Marschen til Tønningen; St. Aarh. 33, Bacc. 35; C. 23/3 37, l.; ~ Mette Lauritsdtr. Billeschou, maaskee af Greis-S., f. c. 07, † 9/2 75; 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 20/11 1780; var i sin Velmagt duelig og ærværdig; men blev rørt paa Mælet og forvildet i Forstanden og var saaledes i 28 Aar].

KUM II, s. 547, 559 (»Erasmus Flensburgensis«, 20 år gl.).

12. 28/9 1774** [p. Cap.* 8/8 66, o. 8/10] Mathias Nielsen Holm, vist d. Vibg. Grbr. K. 11/8 37; F. fmtl. N. Madsen H., Skomgr. i Vibg.; St. Vibg. 55; C. 13/9 60, n.; ~ F. D. Marie Rasmusdtr. Flensborg, d. 8/11 48; [† 22/5 1780].

KUM III, s. 149 (»Matthias Holm«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1216.

13. 26/7 1780 [Frederiks-K. 14/9 75, o. 20/12] Hans Clausen, f. Fred. 16/5 45; (Bdr. t. Christian Christopher C. i Mørke-H.); F. C. Erichsen, Constabel; St. Fred. 63; C. 10/12 66, h.; Pr. 87–10; ~ Grønbæk 14/5 76 Marie Kirstine Cramer, f. 39, † 25/1 09; F. fmtl. Emmike Danielsen Cramer i Søby; mindst 3 S., 1 D.; [† 25/5 1811; havde Strid med Resen Bymænd, som afgjordes ved Dom 29/5 92, hvorved hjemledes Kaldet frit og uhindret Tørveskjær paa Resenholm Hede og i „Sigen“].

KUM III, s. 236 (»Ioannes Claudii«, 19 år gl.); Kbg. Grønbæk (1771-1795), f. 4b, opsl. 6; Kbg. Fred. Mich. K. (1708-1764), s. 182, opsl. 99; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Fjends hrd. nr. 96, 98; Nygaards sedler: Vielse, børn, 1787, 1801, Cramer.

14. 22/11 1811 [Ørslevkloster 28/2 00] Andreas Christian Funder, d. N. Nissum 27/11 63; F. Anders Lauritsen F., siden Skræder i Vibg.; M. Ellen (Helene) Pedersdtr. Borre; St. Vibg. 82; C. 9/7 93, h.; p. Cap. Lem-V., o. 22/1 00; Pr. 04; R. m. Apr. 31/7 15; ~ Vibg. 23/10 00 Mette Panderup de Hoffmann, f. Aabjerg, Vedersø S., d. 23/10 76, † Vibg. •/7 53; F. Oberstlieut. Ernst Halchuus, adlet de H.; 3 S., 2 D.; [† 28/9 1831; ved Dom 23/9 17 hjemledes Kaldet eneret til Lyngplukning paa Resenholms Hede].

KUM III, s. 391 (»Andreas Christian. Funder«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1411.

15. 4/1 1832, o. 9/3, Jørgen Carl Schjødte; [19/7 1845 St. og L. Fuglede; see der; Lynilden slog 18/8 34 ned i Østerhuset, dræbte hans Svigerinde og afbrændte Huset, som derefter opførtes af Grundmuur].

16. 26/9 1845 [Haderup 3/8 27] Palæmon Laurberg, f. Estvadgd. 27/9 91; F. Otto Delphin (Marsviin) L., Godsforv.; M. Gjertrud Krog; St. Vibg. 13; C. 13/4 18, n.; p. Cap. Gauerslund-V. 26/1 20, o. 24/3; ~ Sevel 8/12 27 Jacobine Frederikke Hornstrup, f. Estvad Pg. 70, † 27/11 48; F. Forp.; M. Frederikke Laurberg; u. B. (2 Pleiebørn); [† 10/5 1855; en Særling, dog afholdt i Haderup; strikkede hver Aften visse Omgange paa en Strømpe, inden han gik i Seng; gik ikke uden visse bestemte Gange om Aaret ud, at see paa Folkenes Arbeide, og kun Hjemkjørselen af Tørv og Korn synes, at have interesseret ham; han skrev en høist besyndelig Skrift, som var en Sammensætning af Tal og Punkter og meget vanskelig, at læse, da han tillige skrev meget tæt; den tog meget lang Tid for ham; han kunde ogsaa skrive smukt og tydeligt, men det var kuns, naar det stormede eller i Tordenveir, at han skrev som andre Folk, thi saa var han bange for, at være inde, og havde da ikke Tid til at prente; men destoværre for hans Eftermænd maa det kuns sjeldent have stormet eller tordnet, naar han skrev i Embedsbøgerne].

Sixhøj nr. 1599.

17. 20/8 1855 [Cat. Rønne 10/7 49] Ove Steenberg; [4/5 1857 Nexø-B.; see Marstal].

18. 31/7 1857 [p. Cap. Damsholte 9/9 49, o. 7/11 55] Michael Peter Eilert Lendrop; [30/9 1863 Førslev; see Tjæreby].

19. 23/12 1863, o. 27/1 64 [Lærer ved Efterslægtens Realsk. 47; tillige v. Melchiors Sk. 51; endvidere v. Søcad.-Acad. 58] Ludvig Henrik Schwartzbrem, f. Od. 26/6 21; F. Heinrich Ludvig S., Bundtmager; M. Betty Oppenheim; St. Od. 41; C. 29/4 51, l.; ~ 14/5 54 Charlotte Sophie Adelaide Emilie Hansen, f. Od. 26/1 21; F. Christ. Holg. H., Proc.; M. Anna Barb. Birg. Neve; u. B.; [2/4 1875 Slagslunde-G.; fik et Taffeluhr].

20. 9/6 1875 [Cap. p. p. Paarup 10/1 68, o. 3/4] Johannes Theodor Gleerup af Føns-Ø., f. 10/7 39; St. Od. 58; C. 24/1 64, l.; Lærer v. Hindholm Folkesk. . . ; ~ 18/5 70 Sophie Amalie Gleerup, f. 22/2 47; F. Mourits G. af Hygom-H., Distrlæge i Holstebro; M. Mar. Schmidt; (77) u. B.; [11/2 1882 Skydebjerg-O.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.