Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 560. Ikast,

Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 2/604; N. M. 7/3 1766; M. S. III.; Lkm. 6/388; Kbg. 1709.
———————————

1. ? 15 . . Christen . . . ; see N. C. Ikast i Staby.

1b. (1584) Hans Christensen; [fmtl. † 1605-08].

1c. (1608) [p. Cap.*, o. 30/1 05] Jens Clemensen; maaskee St. i Kbh. (02); ~ Maren Sørensdtr., levede 50, † før 56; B.; [var P. her i 1619, fmtl. † c. 1639].

F-P s. 181 (»Johannes Clementis Hasseby«); Hegelund I s. 435, II s. 247; KS 5:2 (1903-05), s. 557 og 2:6 (1872-73), s. 546; Viborg Landstings Dombog C, 24/9 1656 (f. 273).

2. 1639. Poul Nielsen Grum, maaskee af Anst-G.; St. Slag. 33; see Etm.; [afstod Kaldet 1669; »var i sine studenterår i præstegården i 1627, da de kejserlige tropper var i landet og i Ikast, og da bønderne i Tulstrup siger til hinanden, at de nok ikke får anden præst end Hr Poul, så svarer en af bønderne: Ja, om Hr Poul bliver præst i Ikast, så vil jeg lægge mig på hjul og stejle i Viborg. Det mærkelige er, at han der sagde det, blev lagt på hjul og stejle i Viborg af de kejserlige tropper uden nogen kan mindes hvorfor, men det gjorde folk mere forsigtige med grove udtalelser«.].

KUM I, s. 115 (»Paulus Nicolai Grumius«); Ribe-LM 1635-1664, opsl. 40 (kaldsbrev 1639); Nygaards sedler: Afståelse; IBB Hammerum herred, Ikast.

3. 5/2 1669, E. f. B. 70, F. S. Jørgen Poulsen Grum; St. Vibg. 67; 1 ~ . . . Pedersdtr.; F. P. Jensen, Herregdsfgd p. Langelund, Gjellerup S.; M. Inger Jacobsdtr. fra Bjødstrup; mindst 1 D.; 2 ~ Magdalene Olufsdtr. Wroue af Vrou-R.; [† før 26/4 1695, Skiftet afsluttet 13/7 s. A.].

KUM I, s. 341 (»Georgius Pauli Grummius«); Sixhøj nr. 459; Hammerum Herreds Tingbog 14. marts 1696; Nygaards sedler: Død.

4. 26/4 1695. Laurits Thøgersen Lassen; [15/2 1708 Karby-H.-R.; see der].

5. 30/4 1708 [Rtr. Skive 98] Niels Jensen Brøndum af Brøndum-H., f. Kbh. 22/10 67; St. Vibg. 88; C. 6/7 91, n.; Pr. 29–39; ~ Skive 16/11 98 Maren Lauritsdtr. Winde, † Nygd. i Ikast 23/11 54; (Sstr. t. Mette L. W. ~ J. L. Blytækker i Lem-V.); F. L. Nielsen W., Handelsmd. i Skive; 8 S., 1 D.; (see P. L. V. Bering i Gylling); [† 19/5 1739].

KUM II, s. 161 (»Nicolaus Iani Brøndumius«); Sixhøj nr. 667, 937; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Hammerum hrd. nr. 2, 4, i Viborg amt., Rødding hrd. nr. 60; Nygaards sedler: vielse, børn 1, børn 2, .

6. 10/7 1739 [r. Cap. Grenaa 17/11 05, o. 29/1 06] Søren Jensen Bagge, f. c. 71; St. Hels. 92; 1 ~ . . . ; 1 S., 1 D.; 2 ~ Rand. 13/10 16 Engel Cathrine Stephansdtr.; see Etm.; [b. 29/6 1753. Gudsfrygtig; ukyndig i Verdens Rænker; yderligt fattig; Pgden., forfalden fra Formandens Tid, blev saa daarlig i hans, at han maatte leie Værelser i Byen; hans Dtr., Enke efter Fanøe, var en slet Huusholderske, saa han maatte kjøre om i Sognet, for at faae sin Hunger stillet og bjerge Lidet med hjem].

KUM II, s. 190 (»Severinus Bagge«); Nygaards sedler: Børn i Grenå, begravelse.

7. 4/11 1740** [r. Cap. Skive-R. 5/2 34, o. 10/3] Gregers Laugesen Fanøe af Nordby p. F., f. c. 88; St. Veile 05; C. 11/6 14, l.; ~ Ikast 14/12 41 F. D. . . . Sørensdtr. Bagge; [b. 30/10 1747].

KUM II, s. 306 (»Gregorius Lagonis Fanovius«, 17 år gl.); Nygaards sedler: Vielse, begravelse.

8. 27/9 1748**, o. 23/4 49, Peder Jacob Samuelsen Bering af N. Lyndelse, f. •/5 22; St. Od. 43; C. 47; 1 ~ 20/9 52 Magdelene Margrethe Vitusdtr. Bering af Rind-H., f. 11/2 30, † 22/12 60; 2 S., 2 D.; 2 ~ Charlotte Martfeldt, d. Od. St. Knuds K. 25/11 29, † Hesselager 18/3 19; F. August M., Bgmstr. og Byskrvr. i Od.; M. Elisabeth Marie Bendixen; 2 S.; see Vitus B. i Hesselager; [† 22/3 1764. Chicanerede sin gamle Formand; løb ham f. Ex. forbi, naar han engang imellem vilde prædike; angrede det dog siden; blev selv yderst svag; kunde ikke tale høit; maatte føre Draaber med sig paa Prædikestolen; gik en tidlang mellem Stolene og forklarede Evang.; forsikkrede Helt, at ingen Delinqvent kunde med større Pine føres til Retterstedet, end han lod sig føre til Kirken om Søndagen. Folk meente, at han var forhexet. Helt kalder ham dog en brav Mand].

E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 2558; Kbg. Od. Skt. Knuds K. (1698-1745) opsl. 239 (2. hustrus dåb).

9. 25/5 1764 [Vildbjerg-T. 1/6 53] Lorents Lorentsen Helt, f. Hillerød 30/12 15; F. L. Jørgensen H., Snedker; M. Marie Horrebow; St. Fdbg. 34; C. 42, l.; p. Cap. Thoreby 3/12 45, o. 24/12; 1 ~ 27/11 51 Marie Margrethe Pedersdtr. Reenberg af Thoreby, † Kbh. 2/9 53; 1 S.; 2 ~ 27/1 58 Else Lauritsdtr. Heegaard, f. c. 25, † 29/4 59; (Sstr. t. Anne Marie H. ~ S. C. Bording, r. Cap. i Faaborg-D.); F. L. Nielsen H. Skomgr. og Bgr. i Holstebro; M. Else Poulsdtr.; 1 D.; [† 1/6 1771. Roses som en af de habileste Lærere paa Egnen; havde bag paa sin Hals en Gevæxt, som meentes at være kommen af hans Kraveknap; den begyndte først rigtigt •/11 59; 10 Aar før hans Død var den af en Barnehaands Størrelse, men tilsidst som et Par sammenrullede Puder. Han kunde nogenlunde bære den, men havde en Stol med et høit Bagsmæk, hvorpaa den kunde hvile. Naar han besøgte Nogen, gik han, førende Stolen med sig; han kunde kuns have Slobrok el. Præstekjole paa; var munter og fornøiet. Efter hans Ønske blev Gevæxten afskaaren efter hans Død og vog 3 Lpd. 10 Pd.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hammerum hrd. nr. 16, 40; Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 190; Holstebro byfoged nr. 82, 114.

10. 15/8 1771 [Nøvling-S. 4/7 66, o. 17/10] Hans Lorentzen Bruun*, f. Kold. 31/1 35; (Halvbdr. t. Johan L. B., r. Cap. i Mariager); F. L. Bertelsen B., Bogbinder; M. Anne Christensdtr.; St. Kold. 56, Bacc. 59; Huslærer i Asperup p. Fyn 57-59; Hør. Kold. 60; C. 6/9 64, h.; ~ Karen Madsdtr. Møller, f. Høigd., d. Greis 20/6 45, † 6/2 17; F. M. Pedersen M. til Lerbæk, Hover S. og Høigd., Greis S.; M. Maren Mikkelsdtr.; u. B.; [† 2/3 1819].

KoldStud s. 74-75; E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 213, 617; Nygaards sedler: Hustrus dåb, hustrus død.

11. 28/7 1819 [Grindsted-G. 22/11 11, o. 28/4 12] Jens Carsten Frich Høhne af V. Vedsted, f. 1/2 77; St. Ribe 97; C. 30/4 01, l.; ~ Sennels 15/4 12 Marie Cathrine Hellesen, d. Tikjøb 24/3 76, levede 68 i Od. Bispegd., † 23/2 70; F. Hans H., Eier af Dulsborg v. Helsing.; u. B.; Bispinde Engelstoft er deres Pleiedtr.; [† Kbh. 11/11 1823, hvorhen han var reist, for at opereres for Nervesmerter].

12. 25/5 1824 [Ørre-H. 14/12 04] Hans Peter Hübertz; [9/6 1834 Gjellerup-S.; see der].

13. 15/8 1834, o. 24/10, Anton Frederik Leunbach; [23/11 1839 Kattrup-Ø.-T.; see Elmelunde].

14. 1/2 1840 [p. Cap. L. Lyngby-Ø. 25/4 32, o. 16/5] Mathias Schwartzkopff Randrup; [24/6 1849 Strandby-F.; see Tingsted].

15. 24/8 1849 [p. Cap. Ø. Snede 10/9 39, o. 16/10] Søren Wedege Blicher; [29/12 1868 Ø. Starup-N.; see der].

16. 20/3 1869 [Cap. p. p. Høie-Taastrup 20/3 52, o. 21/4 54; Insp. for Drenge-Asylet i Kbh. s. A.] Carl August Klein, f. Kbh. 1/8 23; F. Conrad Gottlieb K., Tæller og Vexelassistent i Banken; M. Jessine Almstrup; St. Kbh. 41; C. 29/10 49, h1.; (73) O.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.