Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 549. Jelling og Hover,

Tørrild Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

K. 2/553; L. S.*; L. P. B. 396; M. S. III.; Lkm. 6/254; Kbg. 1750 (defect).
Anm. Fra 2/4 1841 er Sp. tillige Forstander for Jelling Seminarium.
———————————

0. 15/3 1532. Jens Nielsen, luthersk P.

FR s. 300, 390; DanKir bd. 17, s. 3005, 3006, 3149 (se nedenfor).

1. (1554) [vistnok i Gadbjerg-L. . .] Niels Smed el. Fabricius, f. Veile c. 10; F. Smed; ~ Karen Mogensdtr.; han skal have havt 12 Sønner, som alle bleve Præster; see K. Nielsen i Gadbjerg-L.; S. Jensen i Gadbjerg-L.; Etm.; S. N. Smed i Ø. Nykirke-G.; [† 23/8 1575; en meget lang Lgst., hvorpaa en Hestesko; »Livsbrev 26/7 1558 for Hr. Niels Smed, Sognepræst i Jelling, hans Hustru og Børn paa Hallundtzgaard i Hvixel (Hvejsel) Sogn og By i Nørvangs Herred, da han har berettet, at han har en jordegen Bondegaard smstds., men kun en halv Gaards Ejendom dertil, og at han har affundet sig med den Mand, til hvem Lensmanden paa Koldinghus for nogen Tid siden har bortfæstet Hallundtzgaard. De skulle dog aarlig yde sædvanlig Afgift deraf paa Koldinghus«].

KB bd. 2 (1556-60) s. 195; VejAar 1906–2, s. 124; Green s. 161-162; DanKir bd. 17, s. 3104-05, 3149 (se nedenfor), s. 2841 (Gadbjerg kirke).

2. 1575. F. S. Anders Nielsen; Pr. (84); see S. A. Jelling i Glud-H.; P. P. Getzør i Høien-J.; [† 4/8 1607; fik 87 Kronens Part af Tienden i Gjellerup S., Hammerum Hrd.].

KS 3:2 (1877-80), s. 212; Hegelund I, s. 330, 436, 482; II, s. 193; KB bd. 8 (1584-1588), s. 818.

3. 1607 [Rtr. Veile og Sp. Vinding 21/11 03, o. 20/6 04] Søren Stephansen af Verst-B.; vist St. i Kbh. (03); ~ Maren Jensdtr. af Vibg. Dk. (i „Danske Kirker o.s.v.“ kaldes hun Jørgensdtr. Bloch, hvilket utvivlsomt er urigtigt, hvad „Jørgensdtr.“ angaaer); 2 ~ Etm.; see H. S. Jelling i Ø. Nykirke-G.; [† 1629. Han var her, da de Keiserlige uformodentligen faldt ind i Jydland; vilde vise sin Troskab, ved at indberette Fjendens Foretagender paa behørige Steder, og medgav til den Ende et Bud en udhulet Kjep, hvori et Brev var skjult; men Budet blev opdaget, og, da Fjenderne fik det snilde Puds at vide, kastede de S. i et haardt Fængsel, hvor han døde. De mishandlede Legemet og hængte det op ved Skjægget paa en Høi til Spectakel paa den Jernkrog, der til sørgelig Amindelse den Dag i Dag sees over Jelling Kirkedør (Hist. Tidsskr. 2/187); men hans Hustru lod det nedtage og begrave; Lgst.].

F-P s. 199 (»Severinus Stephani«); KS 5:2 (1903-05), s. 559; 2:6 (1872-73), s. 550; Hegelund I s. 412, 423; II s. 238; VejAar 1922, s. 46-47 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 3006-08, 3105 (se nedenfor).

4. 1629 [Rtr. Veile og Sp. Vinding 27] Jørgen Pedersen Lemvig*, f. Lemvig; F. Bgr.; Aman. Ribe . . . ; St. Kbh. 20; Pr. 10/1 49; 1 ~ F. E.; 2 ~ Maren Jørgensdtr. (Jensdtr.?) Bloch, levede endnu 83; see S. J. Jelling i Ø. Nykirke-G.; Etm.; P. J. Jelling i Stavning; [† 13/1 1679. „Da de Svenske 1657 stode ved Colding og vilde indtage Landet, vare alle J. Bymænd samlede i Kirken og ombad der meget venlig Hr. J. P., at han vilde gjøre sin Flid og udreise til C. og forskaffe dem Salvegarder; hvad han bekostede derpaa, vilde de betale ham igjen. Han vendte tilbage med Kongebreve paa Tryk og flere Salvegarder“ (Hist. Tidsskr. 2/2 29); bekostede 46, sammen med sin Hustru, en Fontehimmel i Hover K.; Eptph.; Lgst.; Kisteplade].

KUM I, s. 44 (»Georg. Petri Lymvicus«); Jordebog Silkeborg amt 1683, opsl. 430; VejAar 1922, s. 46-47 (se nedenfor); 1930, s. 139; DanKir bd. 17, s. 3103, 3106, 3176-77 (se nedenfor).

5. 11/11 1667** [p. Cap.*, o. 6/4 64] F. S. Søren Jørgensen Jelling, f. c. 40; St. Sorø 60; ~ Maren Hansdtr. Svane (Svanning), f. c. 48; F. H. Knudsen S., Bgmstr. i Veile; M. Johanne Jensdtr.; 1 S.; 2 ~ Etm.; [† 1678].

KUM I, s. 295 (»Severinus Georgij Iellingensis«); SB s. 180; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Tørrild hrd. nr. 4.

6. 8/9 1668**, o. 4/10, Mag. Laurits Andersen Gonsager, f. Ribe 31/12 38; (Bdr. t. Dorthea A. G. ~ S. C. Lemvig i Borup-K.); F. A. Jessen G., Skomgr. og Bgr. i Ribe; M. Anna Adsersdtr. Riber; St. Ribe t. Rostock 59; t. Kbh. 61; C. 15/3 62; Hør. Ribe, i. 25/4 s. A.; Rtr. Kold. •/8 s. A.; Mag. 28/6 67; Pr. 8/5 79; 1 ~ F. E., † 87; 2 S., 3 D.; 2 ~ Horne 16/4 91 Anna Jørgensdtr. Faaborg, E. e. Jacob Antoniussen; u. B.; see F. C. J. Bircherod i Birkerød; (H. Munck i Hjortlund; J. V. N. Abild i Græse-S.); [† 5/2 1703; „var baade fyndig og myndig; havde Ærbødighed og Kjærlighed hos sine Tilhørere; velhavende“ (see danske Kirker o.s.v. S. 43); Pg. med Undtagelse af det Huus, hvori den gamle Præst boede, br. 3/4 73, da denne havde Malt paa Køllen; ved denne Leilighed brændte ogsaa den gamle Høvdingsborg. Da Lynild 1/7 79 ødelagde Kirken og Halvdelen af Byen, brændte Pgdens. Vaaningshuus igjen; nævnt p. en Mindetavle 1682-84 i Jelling K.; hans Navn p. en Kirkeklokke i Jelling K. 92; Faderens Eptph.].

KUM I, s. 303 (»Laurentius Andreæ Ganzagger Ripensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Tørrild hrd. nr. 4, 7; DanKir bd. 17, s. 3097, 3098, 3102 (se nedenfor).

7. 3/3 1703 [Fol 16/4 92**, o. 19/5, Sp. 16/4 98] Lars Gregersen Fog, d. Ribe 19/2 71; F. Mag. Gregers Lauritsen F. af Feldballe-N., Rtr.; M. Karen Pedersdtr. Kraglund af Faareveile (F. blev Biskop i Ribe); St. Ribe 87, Bacc. 88; Hør. Ribe (90); ~ 23/4 04 Sophie Dorothea Hansdtr. Vandel, f. Ribe 80; (Sstr. t. Kirsten H. V. ~ P. N. Arensberg i Hveisel-G. og Halvsstr. t. Dorothea K. P. Bang ~ C. K. Søltoft i N. Snede-E.); F. H. Hansen V. d.y., Kbmd. og Rdmd.; M. Anne Baggesdtr.; 2 ~ Etm.; [† 14/9 1704; formedelst Strid om Kaldsretten blev Etm. saa seent beskikket].

KUM II, s. 153, 158 (»Laurentius Georg. Fogius«); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 763, 447; Danske Kancelli: Kaldsbrev som kap. med succ. til Fole 1692, kaldsbrev som sp. til Fole 1698.

8. 19/6 1705, o. 13/7, Mag. Mourits Mouritsen Høyer; Pr. 09; [5/8 1724 Veile-H.; see der].

9. 5/8 1724. Mikkel Olufsen Schytte el. Schiøtte f. Nyborg 9/12 94; (Bdr. t. O. O. Schytte i Taars og t. Simon O. N., Svigerfdr. t. S. N. Wiborg i Radsted); F. O. Skytte i Fyen; M. Cathrine Lauritsdtr.; St. Nybg. 14; 1 ~ Margrethe Zeuthen, † 34, Skifte 23/11 34; 4 S., 2 D.; 2 ~ Anna Margrethe Windfeld fra Varde, levede 72; 2 S.; [† 26/5 1743, Skifte 25/6 s. A.; Kisteplade].

KUM II, s. 385 (»Michaël Olai«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Tørrild hrd. nr. 19 og 23; DanKir bd. 17, s. 3105 (se nedenfor).

10. 5/7 1743, o. 12/12 [Inf. for de kgl. Pager . . .] Mag. Peder Henriksen Moss, f. Kbh. c. 84; F. H. M., Landinsp.; M. Cathrine Biering; St. Kbh. 06, Bacc. 07; C. 17; Mag. . . . ; ~ Marie Christensdtr.; mindst 2 D.; [† 17/5 1750; ulykkeligt gift].

KUM II, s. 311, 319 (»Petrus Henrici Mossius«, 22 år gl.); VejAar 1912, s. 176-185 (se nedenfor).

11. 9/10 1750, o. 4/12, Poul Pedersen Wedel af Frederiksborg-H.-H., f. Stavning 8/1 24; St. Fdbg. 43; C. 48; 1 ~ 23/10 50 Anna Elisabeth Jacobsdtr. Guldberg; F. J. Dinesen G., Amtsforv.; M. Anna Beate Henningsdtr. Schut; 2 ~ (66) Gidsel Nielsdtr. Høysholt; med begge mindst 4 B.; [b. Mariæ Renselsesdag 1782].

12. 13/3 1782, o. 12/6, Cai Lorentsen Stallknecht af Ø. Nykirke-G., f. 29/4 55; St. Kbh. 73; C. •/2 79, n.; ~ 24/1 83 . . . Tolstrup; F. Rdmd. i Hors.; 6 S., 4 D.; [b. 25/9 1795; Monument p. Kg.].

DanKir bd. 17, s. 3112 (se nedenfor).

13. 5/2 1796 [Uldum-L. 20/4 91] Mag. Rasmus Møller; [26/3 1802 Kjøbelev-V.; see der].

14. 21/5 1802 [r. Cap. Aalbg. Frue K. o.s.v. 8/5 01, o. 23/5 92] Christian Lünow Ferslev af Vorde-F.-R., f. 26/1 60; St. Vibg. 82; C. 9/10 86, h.; Cat. Kbh. Nic. K. 16/6 89; Sp. Linnerup-H. 27/4 92, o. 23/5; ~ Kbh. Frelsers K. 24/7 92 Hanna Dorothea Hjorth, f. p. Chrhvn. 13/8 72, † 27/4 47; F. Jørgen hansen H., Brygger og Borgermajor; M. Dorthea Mar. Ørsland; 4 S., 1 D.; (see J. A. Sørensen i Staby-M.); [† 4/3 1831; E. 1/427 og S. 1/466].

KUM III, s. 389 (»Christian. Ferslef«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 1407.

15. 4/6 1831, o. 17/8 [Adj. Hlh. •/9 18] Johan Christian Julius Zahle; Pr. 4/6 36; [21/2 1837 Hveisel-G.; see K. Stillinge].

16. 25/4 1837 [Cat. Slag. 18/8 30] Peter Frederik Nielsen, tillige Sem.-Forst. 2/4 41; [7/10 1848 Frørup; see der].

17. 12/1 1849 [Brøndum-H. 9/3 45] Carl Emil Kemp, f. Kbh. 7/12 10; F. Overkrigscomm. Christ. K., Contoirchef i Admiralitets- og Commissariats-Coll.; M. Christine Cathrine Koch; St. v. W. 27; C. 17/1 33, l.; c. Adj. Aalbg. 18/1 34; Adj. ss. 29/12 35; ~ 18/6 41 Johanne Henriette Møller, f. Aalbg. 19/4 19; F. Christen M., Kbmd.; M. Petræa Henriette Carstens; 5 S., 1 D.; see Hans Nic. K., cd. th. 77/2; Gerhard Pet. Brammer K., cd. th. 77/1; [† p. Fred. Hosp. i Kbh. 17/9 1855. Bekjendt som en ualmindeligt dygtig og samvittighedfuld Skolemand og høist elskelig som Menneske; E. 2/15 og S. 2/24].

18. 25/1 1856 [o. Cat. Ringkjøb. 21/4 48, o. Od. 2/6] Hans Jørgen Marius Svendsen, f. Vesterbro v. Kbh. 22/3 16; F. Hans Jørgen Marius S., Slagtermstr.; M. Marie Cathrine Wahl; St. Bgdsk. i Kbh. 35; C. 6/7 41, l.*; Lærer v. Od. Realsk. 1/5 46; R.* 23/9 57; 1 ~ 27/7 48 Regisse (Regitze) Sophie Christine Milo, f. Od. 29/1 17, † 11/6 61; F. Cclrd. Johan M., Boghandler og Bogtrykker; M. Dorothea Larsen; u. B.; 2 ~ 21/7 63 F. Sstr. Marie Petrine Vilhelmine Milo, f. Od. 30/1 23, † 21/4 69; u. B.; [Fik 17/4 70 et Malerie af Dalsgaard (Thyra Danebod, som bygger Danevirke) fra Lærere, som i de sidste 10 Aar vare afgaaede fra J. Sem. † 24/9 1872. „Omfattede sin Stilling som Seminarieforstander med megen Kjærlighed, og i hvilken han utvivlsomt udrettede meget Godt ved sin Dygtighed som Lærer og sin varme Følelse for Folket og dets Oplysning. Past. S. hørte til det grundtvigianske Kirkepartie, men var et af dettes mere maadeholdne Medlemmer“. See D. T. 72/262. „En af Grundtvigs bedste Disciple, skattet og elsket i en viid Kreds baade som Præst og Lærer.“ See chrl. Kalender for 1874, S. 200. Confirmation 29/12 73 paa et af ham og af Past. F. Milo i Haudrup stiftet Legat paa 1000 Rdlr. til Bedste for gamle, værdige Jomfruer og Enker i Od.; Necrol. i Berl. Tid. 72/226; E. S. 3/317; Monument p. Kg.].

DanKir bd. 17, s. 3113-14 (se nedenfor).

19. 29/1 1873 [o. Cat. Kbh. Frelsers K. 9/4 69, o. 28/4] Jens Christian Madsen, f. Billesgd., Sal S. ved Holstebro, 22/10 39; F. M. Christensen, Gdeier; M. Mariane Madsen; Sem. fra Jelling •/7 61 (udm. duelig); Lærer i Aarh. 61–62; St. pr. 64; C. 22/6 68, l.; Lærer v. Frøk. Zahles Instit. 66; 1 ~ Kbh. Frelsers K. 29/2 68 Margrethe, Comtesse Platen Hallermund, f. Bog. 28/5 49, † 21/4 70; F. Emil Rud., Grev P-H., Cpt.; M. Marg. Schmidt; 1 D.; 2 ~ 10/5 72 Caroline Vilhelmine Gravesen, f. Kbh. 13/4 48; F. Carl G., Restaurat.; M. Anna Koefoed; (78) u. B.; [† 29/11 1883; Momument p. Kg.].

DanKir bd. 17, s. 3115-16 (se nedenfor).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2022. Jelling Kirke, s. 3005-3148, Hover Kirke, s. 3149-3198.
Heltoft, Jens: Præsten Søren Steffensen fra Jelling. Vejle Amts Aarbog 1922, s. 43-52, 1923-24, s. 187-188.
Eliassen, P.: En Præstehistorie fra Jelling. Livsbillede fra det 18. Aarhundrede. Vejle Amts Aarbog 1912, s. 176-185 (Om Mag. Peder Henriksen Moss).
Sørensen, Marius: Af Jellings nyere Historie. Vejle Amts Aarbog 1916, s. 137-175.