Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 601. Kjøbelev (St. Nicolai K.) og fra 30/6 1691 til 22/2 1832 Vindeby,

Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/142; L. P. B. 17; M. S. 2-b/5 og 67; S. i K.; Lkm. 2/684; Kbg. Kjøbelev 1750, Vindeby 1737.
Anm. Vindeby var tidligere og er igjen et Pastorat for sig.
———————————

1. (1532). Mikkel Pedersen; [# 1536].

FR s. 378, 411, 432.

2. 21/11 1536. Peder Bertelsen; et lystigt Hoved.

DKR s. 29.

3. 15 . . Jost Povelsen; [k. 25/1 1572 Nakskov; see der].

4. 1572 [Feiø 71] Hans Ibsen; Pr. . . ; 1 ~ Marine Pedersdtr.; 2 ~ Bodil . . . ; 3 S., 3 D.; [† 1607; han siges at have nedmanet Mange; hans Navn paa Prædikestolen, og paa et Taarnuhr med Aaret 1575; Eptph.].

DanKir bd. 8, s. 507, 509, 512 (se nedenfor).

5. 1607. Peder Hansen (Saxkøbing), f. 76; ~ c. 07 Dorothea Clemensdtr., maaskee af Tirsted-S., f. c. 85; 2 ~ Etm.; [† 12/2 1631; hans Navn paa et gammelt Taarnuhr med Aaret 1607; Lgst. over ham selv og over 3 S. og 1 D. som døde 1620].

PT 11:6 (1945), s. 4 (se nedenfor); DanKir bd. 8, s. 509, 512 (se nedenfor).

6. k. 6/3 1631, i. 24/7 [p. Cap. Vestenskov, o. 28/4 30] Poul Poulsen Danchel d.æ., f. Svendbg. 03; (Morbdr. t. Poul N. D. i Roholte); F. Poul Hattemager i Svendbg.; M. Margrethe Clausdtr.; St. Od. 26; Hør. Od. 8/5 27; 1 ~ 18/9 31 F. E., † 26/9 36; u. B.; 2 ~ Herridslev 12/3 37 Kirsten Zachariasdtr. af Herridslev-B., † •/10 62; 9 S., 3 D.; see Etm.; C. Mortensen i Herridslev-B.; Zacharias P. D. i Ø. Ulslev-G.; Claus P. D. i Taars; Hans P. D. i Gjørlev-B.; Christopher P. D. t. Kbh. Frelsers K.; [† 8/3 1668. Flittig P. og Ldmd.; fik Jorden samlet; Pg. blev haardt plyndret under Svenskekrigene; blev meget foruroliget af den onde Otto Quitzou paa Glostrup, som endogsaa skjød efter ham, da han stod paa Prædikestolen; om den svenske Ritmstr., der gav sig tilkjende som hans Brodersøn, see Rh. 1/143; hans og 2. Hustrus Navne paa Kirkestoler; Eptph.].

KUM I, s. 75 (»Paulus Pauli Suinburgensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 124 (»Paulus Paulinus Svenopolitanus«, 27 år gl.); PT 11:6 (1945), s. 1-54 (se nedenfor); DanKir bd. 8, s. 507-08, 511 (se nedenfor).

7. 7/9 1664**. F. S. Poul Poulsen Danchel d.y., f. 3/1 38; St. Roesk. 57; 1 ~ Elisabeth Madsdtr.; 2 ~ Anna Cathrine Folkmarsdtr. v. Støcken; F. F. (Volmer) v. St., Amtsforv. over Halsted Kloster og Ravnsbjerg, Cabinetssecr. i det danske Cancellie; M. Cathrine Bachmann; 1 S.; 3 ~ 24/9 79 Else Jensdtr. Fers, f. c. 58; (Sstr. t. Christian J. F. i Sydstrømø, Fær. og t. Jochum J. F. i Selde-Aa.); F. J. Thomsen F., Amtsskrvr., Ridefgd. p. Aalholm; 2 ~ Etm.; see Folkmar P. D. t. Kbh. Hel. G. K.; Poul P. D., 2 r. Cap. t. Kbh. Frue K.; [† 28/4 1681; hans og hans 3 Hustruers Navne paa en Tavle i K.; Eptph.].

KUM I, s. 272 (»Paullus Paulli Danchelius«); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 755; PT 11:6 (1945), s. 10-11, 12, 24, 29-30 (se nedenfor); KS 4:1 (1889-91) s. 97-105 (Sønnen Pouls biografi); DanKir bd. 8, s. 508, 512 (se nedenfor).

8. 21/5 1681. Mag. Jacob Pedersen Top, f. V. Karlebygd. 51; (Bdr. t. Bent P. T. i Kjerteminde-D. og Halvbdr. t. Peder P. T. i Karlebo); F. Major P. Jacobsen T.; M. . . . . (Thonboe?); St. Slag. 72; Mag. 00; ~ F. E., † 09; [† 12/1 1706; Forstod den Kunst, at faae frem, hvad han vilde, hos de Mægtige; fik saaledes 30/6 1691 Vindeby til Annex; gav med sin Hustru Alterskranke til K. 84; havde 01 Frantz Christian Dorman som p. Cap.; Lgst.].

KUM II, s. 31 (»Iacobus Toppius«); KS 4:1 (1889-91) s. 97-105 (Stesønnen Pouls biografi); E. Brejls skifteuddr.: Horsens byfoged nr. 58; Nakskov byfoged nr. 755; Sixhøj nr. 150; DanKir bd. 8, s. 506, 508, 512, 513 (se nedenfor).

9. 2/2 1706. Mag. Bernt Frederiksen Suhr, f. 15/8 76 el. 77; (Bdr. t. Peder F. S. i Utterslev, t. Johan C. F. S. i N. Vedby-A. og t. Anna F. S. ~ G. H. Zimmer i Nykjøb.-S.); F. Kmrd. F. Bernhardsen S., Amtsforv. i Nysted p. Lolld.; M. Cathrine Pedersdtr.; St. Hlh. 96, Bacc. 97; Pr. 13–45; ~ Christine Hansdtr. Hornemann, f. Nestved c. 89; F. H. H., Kbmd.; M. Christine Didriksdtr. Braes; 10 S., 4 D.; see Etm.; Joachim B. B. S. i Utterslev; H. C. N. Schjern i Halsted-A.; O. F. Dorph i Nakskov-B., Hans H. B. S. i Hunseby; [† 16/3 1745].

KUM II, s. 218, 224 (»Bernhardus Suhr«); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 543, 381; Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 29s.

10. 6/12 1737** [p. Cap.* 14/5 36, o. 15/8] F. S. Frederik Berntsen Suhr, f. 26/4 08 el. 13/9 09 (Ord. Prot.); (Bdr. t. i Utterslev); St. Nakskov 27, Bacc. 28; C. 15/9 35; Hør. Nakskov 29–31; Pr. . . ; 1 ~ Vindeby 7/11 40 Abigael Maria Dorothea Georgsdtr. Møller, E. e. Johan Bennike el. Brennike, Kbmd. i Nakskov; F. Cclrd. G. Rudolph M. til Øllingesøgd.; 3 S., 4 D.; 2 ~ Maribo 20/6 52 Anna Elisabeth Bertelsdtr. Wichmann, f., som 20de Barn, 32, † 67; F. B. W., Kbmd. i Nykjøb. p. F. og Eier af Engestofte; M. Bodil Cathrine From; 4 S., 2 D.; see Etm.; S. S. Assenius i Sandby; Niels R. S. i Rudkjøb.-S.; [† 23/3 1767; Pg. br. 25/4 59].

KUM II, s. 487, 495 (»Fridericus Bernhardi Suhr«, 20 år gl.).

11. 11/10 1766*, o. 19/6 67, F. S. Johan Bernt Frederiksen Suhr, f. 16/9 41; St. Nakskov 61; C. 65, h.; ~ 23/5 70 Inger Reimer Jensen, f. Maribo 52, d. 1/1 53; F. Ped. J., Kbmd.; M. Ane Marie Reimer (Karstin); 2 S., 2 D.; 2 ~ P. Lyngbye i Torup; [† Maribo 20/6 1777. Paapassende Oeconom i og udenfor sit Huus; som Præst og Christen opfyldte han sine Pligter imod sin Næste af et godt Hjerte].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 847.

12. 1777 [r. Cap. Stokkemarke 23/4 72, o. 13/6] Jørgen Hahn el. Hahne, f. Maribo 18/8 44; F. Cclrd. Vilh. H., Stiftsphys.; M. Ingeborg Karstin; St. Hlh. 61; C. 67; Kjøbelev-V. 8/10 72*; ~ 28/9 72 Birgitte Cathrine (Elisabeth?) Leth, f. Kbh. c. 48, † 99; 2 S., 5 D.; [† 1/12 1801].

13. 26/3 1802 [Jelling-H. 5/2 96] Dr. th. & phil. Rasmus Møller*, f. Stoustrup v. Fred. 28/9 63; F. Niels Hansen M., Ldmd.; M. Cathrine Jørgensdtr. Bang; St. Fred. 81; Cand. philol. 24/4 84, l.; Cand. th. 6/10 86, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 16/6 87–91; Mag. og Dr. phil. 90; D. p. C. . . ; Sp. Uldum-L. 20/4 91; R.* 31/7 15; Dr. th. 19/8 s. A.; Stiftspr. 6/9 20; D.-M. 1/8 29; 1 ~ Kbh. 9/9 91 Bodil Maria Thaulow, f. Kbh. 28/1 65, † 23/10 10; F. Poul Jensen T., Sukkerraffinadeur; M. Maren Pedersdtr. Rønning; 2 S., 8 D.; 2 ~ Kjøbelev 30/8 11 Johanne Dorothea Borchsenius af Huusby-V., f. 23/12 67, † 12/2 30, E. e. H. C. Winther i Ulsø-B.; u. B.; see Hans U. M. i Thoreby; T. C. Bredsdorff i Vissenbjerg; I. Sidenius i Gudbjerg; den berømte Prof., Digter Poul Martin M. var ogsaa hans Søn; (M. T. Lange, r. Cap. Nyborg; H. R. Panduro i Silkeborg-L.; K. R. E. Sidenius i Søby p. Ærø); [Biskop over Lollands-Falsters Stift 7/9 1831; C.* 28/10 36; R. med Sjællands Biskop 20/4 41; † som Jubellærer 9/11 42. Som Forfatter saare rig og altid lige værdig, som Menneske kjærlig og kraftig, from og alvorlig, mild og livlig; nød en saa udbredt og dybtfølt Agtelse, vandt saa varm en Kjærlighed og inderlig Hengivenhed, som bliver kuns de Sjeldneste og Lykkeligste til Deel; Mindetavle paa Kgd. over hans to Hustruer; Kirkegaardsmonument i Maribo; see B. D. G. 1/154; N. 419; E. 2/409 og S. 2/503].

Borchs K. nr. 414; RhoFriis I, s. 345-346, 615 (se nedenfor); DBL; VejAar 1912, s. 90-93 (En Slægt fra Børkop Mølle, samt tillæg 1917, s. 101-102); DanKir bd. 8, s. 513 (se nedenfor); s. 84 (Maribo kirke).

14. 22/2 1832 [Nykjøb.-S. 12/1 30] Thomas Trojel af Nebbelunde-S., f. 11/9 79; St. Vdbg. 01; C. 23/1 04, l.; Sp. Nebbelunde-S. 31/5 05; c. Pr. 1/5 17 – 1/5 28; Cons.-Rd. 1/8 29; Pr. 9/5 34 – 1/5 45; ~ 30/9 08 Johanne Lovise Sybille Birch af Assens Kj., f. Haagerup 8/8 84, † Nakskov 23/2 60; 3 S., 2 D.; see Carl J. T. i Tødse-E.; Peter L. T., r. Cap. i Tirsted-S.-V.; [† 20/2 1854; almindeligt afholdt formedelst sin Godmodighed og retsindige Charakteer; N. 427; E. 3/407og S. 3/471].

15. 2/6 1854 [Kyndby-K. 6/4 46] Christian Ludvig Børresen af Ourø, f. 25/1 99; St. Kbh. 19; C. 18/10 25, l.; p. Cap. Ourø 13/12 26, o. 20/12; Sp. Pedersker 1/8 28; Næsby-T. 20/8 34; ~ Ourø 4/10 28 Bolette Sophie Gad, f. Kbh. St. Nic. S. 5/11 03, † Nakskov 26/7 72; F. Svend G., Theehandler og Skibsrheder; M. Anna Sophie Bang; 2 S., 2 D.; [† 20/9 1867. Redigerede 1836–54 „Den danske Bondeven“, som nød megen Udbredelse i sin Tid og stiftede megen Nytte. E. 1/266 og S. 1/286 ].

AaDB, s. 144.

16. 5/12 1867 [Hovedp. v. Haderslev Frue K. 19/3 56; afsat 64 af d. t. R.; # 28/10 s. A. af d. d. R.] Hans Friedrich Helweg, f. Bordesholm i Holsteen 10/6 16; F. Dr. med. Hans Zach. H., senest Distrchir. i Od.; M. Anna Elisab. Wendt; St. Slesvig t. Kiel 33; C. Gottorp (2 r. Char. mit rühmlicher Auszeichnung); p. Cap. Starup-N. 12/5 42, o. Od. 28/6, – 44; Forst. f. Rødding Folkehøisk. 46; Fp. 26/7 48–49; c. Diac. Frue K. i Haderslev 8/4 50; c. Hovedp. ss. 19/3 56; Medlem af Bestyrelsen for Rødding Folkehøisk. 55; Stiftspr. (83); 1 ~ 4/5 47 Agnes Caroline Sophie Anthes, f. Altona 19/8 22; † 15/12 58; F. Joh. Casp. A., Kbmd.; M. Anna Catharina Joh. Schuknecht; 3 S., 3 D.; 2 ~ Anna Marie Lauritzen, f. Haderslev 13/11 20; F. Lorenz L., Gjæstgvr.; M. Soph. Laura Roseck; [† 20/11 1901; Portrait i Kirken; E. 1/630 og S. 1/757].

DanKir bd. 8, s. 512 (se nedenfor); DBL.
———————————

 

 

No 602. Residerende Capellaner i Kjøbelev og Vindeby.

[Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift]

Rh. 1/148.
———————————

1. 2/12 1768, o. 7/4 69, Søren Sørensen Assenius; [21/4 1774 Sandby; see der].

2. 20/7 1774, o. 26/8, Nicolai Henrik Ursin; [3/7 1776 Tersløse-S.; see Gyrstinge-F.].

3. 30/10 1776, o. 13/12, Christian Gottlieb Schlegel; [18/11 1791 Herredskirke-L.; see der].

4. 9/12 1791, o. 14/12, Andreas Hyllerup Knudsen; [24/2 1797 Borum-L.; see der].

5. 21/4 1797, o. 12/7, Peter Thonboe; [8/5 1801 r. Cap. Nyborg; see der].

6. 10/7 1801, o. 2/10. Dr. phil. Jens Henrik Larsen; [27/5 1808 Aarh. Dk. 2 r. Cap.; see Holbæk-M.].

7. 15/10 1808 [p. Cap. Asperup-R. 24/5 05, o. 14/8] Hans Peter Bang; [2/5 1816 S. Kirkeby-A.; see der].

8. 30/7 1817. Nicolai Bierfreund Søtoft; [26/2 1823 Præstø-S.; see Ø. Egesborg].

9. 14/5 1823. Mag. (d.v.s. 10/5 1854 Dr. phil.) Hans Ulrik Møller; [4/1 1832 Radsted; see Thoreby].

Nedlagt, da Sognekaldet blev deelt.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Købelev Kirke, s. 498-514, Vindeby Kirke, s. 515-531.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Kiøbeløv Sogn s. 174-183, Præsterne: s. 176).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Kjøbeløv Sogn s. 139-150, 608, Præsterne: s. 142, 345-346). PDF-udgave.
Kornerup, Bjørn: Hr. Poul Poulsen Danchels Optegnelser. Bidrag til Nakskov-Egnens Præstehistorie. Personalhistorisk Tidsskrift, 11:6 (1945) s.1-54 og 232-233.
Isaksen, Birger: Biskop Rasmus Møller og Købelev. Lolland-Falsters Historiske Samfunds årbog. 3:1 (1952), s. 63-74.
Jensen, Søren: Den lærde Frederik Helveg i Købelev. Stiftsbog og landemode-akt for Lolland-Falsters Stift. 1996, s. 49-59.
 
 

 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1333. Vindeby,

Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/152; Kbg. 1737.
Anm. Sognet var fra 1690 forenet med Kjøbelev. Ved Rescr. 23/10 1816 blev det igjen oprettet til et Pastorat for sig.
———————————

1a. 15 . . Strange Andersen; [# 1530].

FR s. 250.

1b. 30/4 1530. Anders Olufsen.

FR s. 250.

1 (c). 15 . . Hans Olufsen; [† 1549; havde været Munk i Halsted Kloster; ønskede hver Morgen Ondt over Tjørneby, fordi Beboerne i en Bandsættelsestid vare gangne til Utterslev Kirke].

2. 1549. Christopher Jørgensen; [† •/12 1571; mistede Penkeskiftet og sine Enge med Vold].

3. 1572 [Rtr. Nakskov . .] Poul Andersen, f. p. Langeland; [† 1577].

4. c. 1578 [p. Cap. Sandby . .] Adser Marquarsen el. Marquardsen Taube, f. i Fyen; mon af Brahetrolleborg?; St. 71; Rtr. Nakskov c. 72; [† 1612; hans Navn paa Kirkeklokken 1584 og paa Prædikestolen 1602].

FS nr. 136 (»Ahasverus Marqvardi«); F-P s. 66; DanKir bd. 8, s. 526, 528 (se nedenfor).

5. 1612 [Rtr. Nakskov . .] Anders Madsen Langeland, f. p. Langeland; St. 97; [† 1634; gav Vinkande til Kirken; hans Navn paa Sygekalken i Købelev K. 1620].

F-P s. 157 (»Andreas Matthiæ Langlandus«); DanKir bd. 8, s. 523 (se nedenfor), s. 506 (Købelev kirke).

6. 1634 [p. Cap. Tranekjær-T., o. 24/9 29; her 33] Hans Justesen (Jostsøn), f. p. Langeland 00; St. 28; ~ 13/7 34 Cathrine (Karen) Nielsdtr. (viet af Biskop H. Mikkelsen); [† 1673; ansøgte 63 om Fritagelse for, at kjøbe sin Pg., da Fjenden havde taget Alt, hvad han eiede].

KUM I, s. 88 (»Iohannes Iustini Langlandus«); KS 3:5 (1884-86), s. 124 (»Johannes Justini Longolandinus«, 29 år gl.); datteren var ikke ~ Etm., se DanKir bd. 8, s. 530 (se nedenfor); PT 11:6 (1945), s. 53 (Poul Danchels Optegnelser).

7. 16/8 1670*, o. 73, Zacharias Hansen Bruun af Taagerup-T., f. 30; St. Fdbg. 52; ~ c. •/5 73 Karen Hansdtr. (Krog) af Aastrup, f. 42, † 7/11 78; [† 1685; flittig og vittig; tilhuggede med egne Hænder et Ladehuus med den latinske Paaskrift: „Ikke for mig, men for Efterkommere“; hans Navn paa Altertavlen 1684 (Zacharias Hansen); Lgst.].

KUM I, s. 236 (»Zacharias Iohannis Brunovius«); DanKir bd. 8, s. 522, 530 (hvor det fremgår, at hustruen er f. i »Morsby præstegård på Falster«, dvs. i Åstrup) (se nedenfor).

8. 3/3 1685. Mag. Hans Eriksen Mand af Ærøskjøb., f. 10/5 53; St. Vdbg. 72; tjente som Soldat i 8 Aar og blev Cornet; C. . . , n.; Mag. Kbh. 11/6 84; ~ (86) Anna Jørgensdtr. Hemmendorf, f. Svendbg., E. e. Michael Richter fra Saxen, Dronning Sophie Amalies maler; 2 S., 4 D.; [† 2/12 1690; der fortælles, at, da han var med som Cornet i den svenske Krig, og saae, at han af de Svenske vilde blive omringet, forlod han Hest og Mundering og lagde sig nøgen op paa en af Steilerne, paa hvilke Svenskerne havde ladet endeel Mennesker ende deres Dage. Paa dette „skræksomme“ Sted forblev han, indtil Fjenden var dragen forbi; hans Navn paa Alterkalken 1687 (Hans Mandius Arrøboe) og paa Præstestolen 86; hans og Hustruens Vaaben paa Præsterækketavlen; Eptph.; W. 2/9; N. 312].

KUM II, s. 34, 129 (»Iohannes Erici Mandius/Iohannes Erici Mandius Arreboe«); Achelis I, nr. 3166; DanKir bd. 8, s. 523, 527, 527-28, 529 (se nedenfor).
———————————

9. 1/2 1833, o. c. 14/3, Carl Ludvig Ehrenreich; [1/6 1843 Vaabensted-E.; see der].

10. 15/6 1843 [p. Cap. Ballerup-M. 27/4 39, o. 17/5] Ole Johan Peter Gørtz; [10/8 1863 Rerslev-Ve.; see der].

11. 23/10 1863 [Nyord 29/10 55] Axel Andreas Gabriel Krebs, f. Kbh. 24/3 17; F. Peter Ludvig K., dengang Major ved Kastelsjægerne, siden Landinsp. i Hors.; M. Manon Linde; St. Hors. 36; C. 21/1 45, h.; p. Cap. Stadager-K. 29/9 46, o. 30/10; ~ 10/11 50 Constance Caroline Christiane Henckel, f. 11/12 26, † 17/10 65; F. Oberst Fred. Ferd. H.; M. Augusta Rodenburg; 2 S., 1 D.; [14/10 1874 Herredskirke-L.].

12. 27/1 1875. Hans Philip Plesner; [# 2/12 1878; see Maribo o. Cat.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Vindeby Kirke, s. 515-531.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Windebye Sogn s. 183-187, Præsterne: s. 184).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Vindeby Sogn s. 150-154, 608, Præsterne: s. 152). PDF-udgave.