Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 808. Nebbelunde og Sæddinge,

Fuglse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/581; M. S. 2-b/20; L. P. B. 27; Lkm. 2/606; Kbg. Nebbelunde 1725, Sædinge 1728 (÷ 1832-33).
———————————

1. (1527). Hans . . . ; blev formodentligt luth. Præst; see Etm.

2. (1581). F. S.? Christopher Hansen Bruun; see Etm.; Jens C. B. p. Feiø; [† 1602].

3. 1602. [p. Cap.* 86] F. S. Jesper Christophersen Bruun; r. Cap. Stokkemarke 15 . . ; ~ Birthe . . . ; 2 ~ Etm.; [† 1608].

4. k. 14/6 1608 [Rtr. Nakskov . . . ] Hans Jensen, f. Herridslev; ~ F. E.; [fmtl. † c. 1625].

5. 3/8 1625. Knud Christensen Hedensted; St. Od, 20; see Etm.; K. K. Nebbelund i Rødby-R.; [† 16 . . ; var her endnu 1648]

KUM I, s. 46 (»Canutus Christierni Hedensted, Fionus«); PT 8:6 (1927), s. 188; DanKir bd. 8, s. 171 (Rødby kirke).

6. (1650) [p. Cap.*, o. Maribo 17/6 40] Christen Andersen Arreboe af Vordingborg-K., f. c. 14; St. Hlh. 36; St. i Kønigsberg s. A.; 1 ~ (50) F. D. Anne Knudsdtr.; 2 ~ Anna Cathrine Henriksdtr.(?) Fohlmann, f. Tyrstrup c. 62; F. vistnok H. F. i Tyrstrup S., Haderslev A.; M. Jennecke Justsdtr. Lauenstein (Sstr. t. Gjertrud J. L. ~ J. J. Monrad i Aastrup); u. B.; 2 ~ N. M. Hommel i Skjelby-Gj.; [† 1680; havde Sands for den danske Literatur; udgav Faderens Skrifter; formuende].

KUM I, s. 133 (»Christiernus Andræas Arroënsis«); Helk I, s. 154; KS 3:5 (1884-86), s. 131 (»Christiernus Andreæ Arøensis«, 26 år gl.); PT 7:5 (1920), s. 204 (testamente); 1998, s. 78, 79, 88 (note 22); DanKir bd. 8, s. 171 (Rødby kirke), s. 1363 (Skelby kirke).

7. 1680 [Eskildstrup 21/12 78] Mag. Christian Augustinsen Schandorff el. Schandorph af Thoreby, f. 43; St. Kbh. 63, Bacc. 66; Nebbelunde-S. 20/9 77*; ~ Margrethe Jørgensdtr. Damsberg af Falkerslev-H., † c. 18; see P. F. Suhr i Utterslev; [† 1712; bekjendt af sine ofte latterlige Prædikener].

KUM I, s. 316, 332 (»Christianus Augustini Scandorphius«).

8. 30/7 1712 [Vice-Rtr. Rødby . . . ] Hans Christopher Nielsen, f. Rødby el. Damsted 81; F. N. Hansen, formodentligt Bfgd.; St. Maribo 97, Bacc. 99; C. 3/8 00, n.; 1 ~ c. 06 Engel Valentinsdtr. af Østofte; 2 ~ . . . . , E. e. J. H. Krog, r. Cap. i Østofte; [† 1721; fik ved sin Tiltrædelse kgl. Tilgivelse, fordi hans Kone for 6 Aar tilbage var nedkommen for tidligt].

KUM II, s. 231, 245 (»Iohannes Christophorus Nicolai«).

9. 3/11 1721 [Skp. 14] Jens Pedersen Ferslew af Skjelby-Gu., f. Kbh. 16/5 88; St. Sorø 09, Bacc. 10; C. 23/1 13, h.; ~ 15/12 22 Cecilie Pedersdtr. Bøgvad af Nysted-H., f. 12/11 02, † 27/12 56; 7 B. (hvoraf 1 S., 3 D.); see H. J. Fuglsang i Holeby-B.; (P. J. Kruse i Randers; P. D. Blicher i Spentrup-G.); [† 21/12 1756. Besad en Utvungenhed, der „ingenlunde passede til de senere rafinerede Tider“].

KUM II, s. 339, 346 (»Ianus Petri Fersløw/Fersløvius«, 20 år gl.); SB s. 229.

10. 4/3 1757, o. 29/4, Abraham Abrahamsen From, f. Nysted 1/7 20; F. A. F., Kbmd.; M. Hedvig Christensdtr. Bremer; St. Nykjøb. 39; C. 12/12 44, h.; ~ Anna Johanne Mikkelsdtr. Alrøe; 2 ~ A. N. Schytte t. Kbh. Nic. K. 1 r. Cap.; F. M. A., Bfgd. i Nysted; M. Vennicke Cathrine Desington; [† 29/12 1758; vakker og munter].

KUM II, s. 604 (»Abrahamus From«, 20 år gl.).

11. 9/2 1759 [Skp. t. Trankebar 1/12 52, o. 13/12] Christian Hansen Schmidt; [1/2 1765 St. Jørgens-S.; see danske Hofpræster].

12. 15/3 1765, o. 26/4, Niels Pallesen Saabye; [6/7 1774 Errindlev-O.; see der].

13. 20/7 1774 [r. Cap. Vissenbjerg 8/4 71] Jacob Koefoed Trojel af Vissenbjerg, f. Povelsker 12/6 36; St. Od. 51; C. 26/10 54, h.; p. Cap. Vissenbjerg 15/3 65, o. 26/4; ~ Rødby 16/1 78 Regitze Sophie Støedt af Gudbjerg, d. Næraa 7/1 48, † 15/5 08; 3 S.; see Thomas T. i Kjøbelev; [# 31/5 1805; Botaniker; jovial og vittig; trange Kaar; W. 3/816 og 2/517; N. 627].

Kbg. Rødby (1762-1814), s. 467, opsl. 160.

14. 31/5 1805. F. S. Thomas Trojel; c. Pr. 1/5 17 – 1/5 28; [12/1 1830 Nykjøb.-S. o.s.v.; see Kjøbelev].

15. 2/4 1830 [c. Lærer v. Vesterborg Sem. 27–28] Carl Christian Boisen; [12/12 1842 P. t. Tugt- o.s.v. Huset p. Chrhvn.; see Ribe Dk.].

16. 5/1 1843, o. 17/3, Rasmus Carl Julius Schade, f. Jægersborg 7/7 07; F. Andreas S., Regmtchir. v. Husar-Rgmtet.; M. Jacobine Gade; St. Hlh. 26; C. 12/1 32, l.; O.; [# 12/1 1870; boer i Kbh.; „9/4 1868 vare 25 Aar henrundne, siden Pastor S. tiltraadte sit Embede. Menigheden ønskede, at give ham et Beviis paa den Høiagtelse, Hengivenhed og Kjærlighed, de nærede for ham, som den gode og kjærlighedsfulde Sjelesørger, som den retskafne, velvillige, godgjørende og menneskekærlige Md. Delegerede overrakte ham derfor en sammenskudt Sum, med Bøn om, at han deraf vilde stifte et Legat (Pastor Ss. Legat), hvis Rente af ham skal bortskjænkes i disse Sogne i goddædigt Øiemed“ (Dagstelegraph 68/102); E. 3/26 og S. 2/22].

17. 23/4 1870. Peter Leonhard Trojel; see Tirsted-S.-V. r. Cap.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8 Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Nebbelunde Kirke, s. 772-781, Sædinge Kirke, s. 782-795.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Nebbelund Sogn s. 668-674, Præsterne: s. 670; Sædinge Sogn: s. 674-676).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Nebbelunde Sogn s. 579-585, Præsterne: s. 581; Sædinge Sogn: s. 585-586). PDF-udgave.