Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 474. Holeby og fra 1579 til c. 1635 Bursø og Krønge; siden alene Bursø; see Fuglse-K.

Fuglse Herred, Maribo Amt, Lolld.-Falsters Stift.

Rh. 1/537; M. S. 2-b/21; L. P. B. 29; Lkm. 2/608; Kbg. Holeby 1751, Bursø 1746, Krønge 1707 (÷ 1815-34).
———————————

1. (1577) [r. Cap. Stokkemarke] Christopher Pedersen Bager; [† 23/12 1591; fik 1577 Kongebrev paa, at ved Vacance i Bursø-Krønge skulde sidstnævnte lukkes og B. være Annex til Holeby, mod at han skulde holde Capellan der; Krønge K. blev imidlertid atter oplukket og Præsten i H. var af Navn Sp. til alle 3 Kirker; see Rh. 1/538].

2. k. 25/3 1592 [r. Cap. Tirsted-S. 15 . . ] Laurits Jacobsen; ~ . . . ; [† c. 1627].

3. 1627 [r. Cap. Nysted, o. 9/2 20] Niels Jensen Staurebye, f. 94; maaskee St. 15; Rtr. Nysted 16/11 18; [† 1629].

KUM I, s. 18 (»Nicolaus Iohannis Falstrius«); KS 3:5 (1884-86), s. 138 (»Nicolaus Joannis«), s. 117 (»Nicolaus Joannis Staurby«, 26 år gl.).

4. 1629 [r. Cap. Bursø-K., o. 25/7 21] Iver Madsen Bogense, f. c. 96; St. 18; [† c. 1635].

KUM I, s. 31 (»Ivar. Matth. Bogon.«); KS 3:5 (1884-86), s. 118 (»Ivarus Matthiæ Bogonius«, 33 år gl.).

5. c. 1635 [r. Cap. Bursø-K., o. 4/1 32] Jørgen Hansen Bogense, f. 04; St. 28; Pr. 2/6 57; ~ 7/10 54 Inger Hansdtr. af Taagerup-T., f. 38; 2 ~ Etm.; [† 29/6 1658; Lgst. over Hustruen].

KUM I, s. 90 (»Georgius Iohannis Bogonianus«); KS 3:5 (1884-86), s. 125 (»Georgius Johannis«, 28 år gl.); DanKir bd. 8, s. 761 (se nedenfor).

6. o. 11/8 1658 [Rtr. Maribo 57] Hans Hansen Skjelskør, f. 28; St. Roesk. 50; ~ F. E., † 15/5 1700; [† 1680; skinddoven; førte ingen Kbg. i 20 Aar].

KUM II, s. 223 (»Iohannes Iohannis Skelfiscorensis«); KS 5:3 (1905-07), s. 724.

7. 7/2 1680 [Fp. i den skaanske Krig, k. 26/8 76] Knud Jørgensen Holmer, f. Elleholm i Blekinge 13/6 48; St. Kbh. 70; ~ Nykjøb. 24/5 77 Elisabeth Wulf, f. Nykjøb. p. F. 5/2 43, † 20/3 14, E. e. en Didrik Kenkel i Nykjøb.; 4 S., 1 D.; see Etm.; J. K. Holmer i Korup-U.; [† 17/4 1708; efterlod et hæderligt Navn; Lgst.].

KUM II, s. 26 (»Canutus Georgij Staffniensis«); DanKir bd. 8, s. 760 (se nedenfor).

8. 25/5 1708 [p. Cap.* 06] F. S. Didrik Albert Knudsen Holmer, f. 82; C. 6/7 05, mediocr.; ~ 09 Cathrine Guden; [† 26/4 1735; var et forvildet Hoved og førte et „ryggesløst“ Levnet].

KUM II, s. 269 (»Dietericus Canuti Holmerus«, 20 år gl.).

9. 26/3 1735** [r. Cap. Tirsted-S.-V. 32] Herman Jørgensen Fuglsang, f. Vordingbg. 14/3 el. 8/5 00; F. J. Didriksen F., By- og Brkfgd.; M. Karen Hvas; St. Kbh. 20; C. 23; p. Cap. Karleby-H.-Ø. 4/3 29, o. 6/4; 1 ~ 5/11 34 Johanne Eriksdtr. Dannefer af Karleby-H.-Ø., d. 5/3 00, † 3/11 55; mindst 1 D.; 2 ~ 25/5 57 Karen Lerche Jensdtr. Ferslew af Nebbelunde-S., f. c. 31, b. 14/3 58; 1 S.; 3 ~ 17/1 59 Lucie Abelone Nielsdtr. Studsgaard, f. Kbh.; F. N. Jensen S., Formand for Kornmaalerne(1); M. Maren Olufsdtr. Hoyer; (hun var altsaa Sstr. t. Biskop S. i Aalborg); 1 S.; 2 ~ N. L. Dahl i V. og Ø. Hassing; see Niels S. F. t. Slag. St. Mikkels K.; [b. 29/4 1779; en ærværdig Lærer; Kirkegaardsmonument].

KUM II, s. 430 (»Hermannus Fuglsang«, 21 år gl.); DanKir bd. 8, s. 761 (se nedenfor).

10. 11/6 1777 [p. Cap. Østofte 10/4 62, o. 10/9] Johannes Borchsenius, f. p. Langeland 23; St. Vibg. 44; r. Cap. Østofte 12/8 62*; ~ 17/10 77 Cathrine Vossen (Bossen?); 1 S.; [b. 15/3 1782].

KUM III, s. 41 (»Iohannes Borsenius«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1091.

11. 17/4 1782, o. 19/7, Severin Christensen Thørch (Tyrk), f. Vibg. 25/7 50; F. C. Mortensen T., Skomgr.; M. Mette Marie Helsted; St. Vibg. 71; C. 27/11 76, h.; ~ 82 Maria Sophie la Cour; F. Pierre la C., Forp. p. Strandet; M. Marg. Susanne Hertzberg; 2 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see Peter C. T. i Toksværd; [b. 20/8 1788].

KUM III, s. 307 (»Severinus Thørch«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1340.

12. 17/10 1788, o. 26/11, Christen Andersen Lund; [10/8 1792 Kjeldby; see der].

13. 5/10 1792, o. Kbh. 17/10 [Hør. Hlh. 89] Anders Krag Holm; [3/11 1797 Kbh. Holmens K. 2 r. Cap.; see Kbh. Holmens K. Sp.].

14. 29/12 1797 [r. Cap. Kjettinge-B. 17/3 s. A.] Hans Ditlev Heineth; [5/7 1814 Tingsted; see Veggerløse].

15. 5/9 1814 [p. Cap. Vaabensted-E. 9/4 13] Johan Adam Braës, f. Frederikssund 4/1 82; F. Did. Christ. B., Rgmtskrvr.; M. Caroline Soph. Fred. Bratke; St. Hlh. 00; C. 2/5 05, h.; ~ 11/11 14 Bodil Cathrine Wichmann af Vaabensted-E., f. 11/12 95, † Ønslev •/3 78; 1 S., 1 D.; see A. L. Krogh i Arninge; [† 11/5 1831; Lgst. p. Kgden.].

16. 10/8 1831, o. 30/9, Joachim Otto Poul Steenstrup; [16/10 1840 Taars; see Bødstrup].

17. 10/2 1841 [Cat. Nyborg 4/6 34] Henrik Posselt; Pr. 6/6 51; [5/5 1855 Fuglse-K.; see Østofte].

18. 20/8 1855 [Nyord 30/10 46] Hans Jacob Peter Dorph Paludan af S. Kirkeby-A., f. 22/9 14; St. Vdbg. 32; C. 9/7 40, h.; p. Cap. Hammer-L. 14/11 44, o. 7/2 45; ~ 27/1 47 Marie Lucie Paludan, f. Drammen 21/4 19; F. Politimstr. Hans P. af Asminderød-G.-F.; M. Elisab. Marcher af Kjetterup-G.; 3 S., 4 D.; [10/9 1871 Vestenskov-K.].

19. 1/12 1871. Otto Reinhard Emil Pontoppidan; see Ølby-A.-F.

———————————

Noter:

(1) »Kornmaalerne« = Stillingen som kornmåler i København har bestået fra 1683. Embedet blev nedlagt ved reskript af 3/7 1848 og forretningerne henlagt under tilsyn af en måler og en vejer, som antoges af den samlede kommunalbestyrelse. På kornmålingen hvilede Kornskatten, en forbrugsafgift, der skulde dække statens forbrug af korn. Den skulle betales pr. tønde hartkorn, man ejede og repræsenterede en ikke ubetydelig indtægt for Staten.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Holeby Kirke, s. 754-761, Bursø Kirke, s. 762-771, Krønge Kirke, s. 741-750.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Holebye Sogn s. 610-615, Præsterne: s. 611; Bursøe Sogn: 615-617).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Holeby Sogn s. 537-543, Præsterne: s. 537; Krønge Sogn: s. 533-536, 320). PDF-udgave.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 168. Bursø og Krønge,

Fuglse Herred, Maribo Amt, dengang Fyens Stift.

Rh. 1/544; Kbg. Bursø 1746, Krønge 1707 (÷ 1815-34).
———————————

a) Sognepræster.

1. 15 . . Oluf . . .

2. 15 . . Claus Clausen; [b. 25/3 1579].

Efter Kongebrev af 1577 skulde Krønge K. lukkes, og Bursø være Annex til Holeby; men, da Eieren af Kirken holdt med Bønderne, blev Faren afvendt, og der ansattes

b) res. Capellaner, som svarede aarlig Afgift til Præsten i Holeby.

3. 1579 [Rødby-R., k. 17/2 72–76] Jacob Jacobsen el. Ibsen Tyche el. Tykke; [c. 1583 Maibølle; see der].

4. c. 1583 [r. Cap. Rødby-R., k. 22/9 77] Anders Jørgensen Maas, f. c. 47; St. 74; [† 31/3 1618; skal være bleven pludselig blind, fordi han fik Befalingen om Krønge Kirkes Lukning fornyet; hans Navn paa Alterkalken 1609; Gravramme].

FS nr. 148 (»Andreas Georgii Maas«); F-P s. 70; DanKir bd. 8, s. 768, 771 (se nedenfor).

5. o. 25/7 1621. Iver Madsen Bogense; [1629 Sp. Holeby-B.-K., see der].

6. o. 4/1 1632. Jørgen Hansen Bogense; [c. 1635 Holeby-B.; see der].

Krønge Annex til Fuglse.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Bursø Kirke, s. 762-771, Krønge Kirke, s. 741-750.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Bursøe Sogn: 615-617; Krønge Sogn: s. 626-633, Præsterne: se Holeby).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Bursø Sogn s. 543-544, Præsterne: s. 544). PDF-udgave.