Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1054. Sognepræster til St. Mikkels Kirke i Slagelse og fra 1836 til 1862 til Heininge,

Slagelse Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/27; K. M. 132; H. 9/72; Hundrup: Lærerstanden ved Slag. Skole 67;
S. i K.; Lkm. 1/226; M. 131; Kbg. 1640.
Anm. Heininge hørte tilforn og nu igjen til Sognecapellaniet her til Kirken.
———————————

0. (1532). Peder Andersen.

FR s. 421.

1. (1533. 45). Anders Jacobsen; Pr. (45).

KS 2:5 (1869-71), s. 141 (»D. Andreas Jacobi, Slaulosiæ, Slaulosiensis«).

1b. (1551). Anders Nielsen; ~ . . . . ; [23/2 1551: »Anders Claussen Skotte faar Brev, at Kongen har eftergivet ham hans Bøde, som han er idømt, fordi han kaldte Sognepræsten i S. Michels Sogn i Slagelse Hr. Anderses Hustru et ubekvemt Navn«; »Hr. Anders Nielsen, Sognepræst i Slagelse«, fik 14/7 1551 Brev om at han »i dette Aar maa oppebære Kronens Part af Tienden af Vemmerløf Sogn«].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 13-14, 61.

2. (1562). Jørgen Nielsen.

3. (1575. 87). Mikkel Adamsen Othsing el. Odsing.

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

4. 1591 [r. Cap. Kjøge 90 el. 91] Poul Andersen; hans Navn paa Alterkalken 1592.

DanKir bd. 5, s. 203-204 (se nedenfor).
(Udgår som Præst, han var Kirkeværge) 5. (1592). Christopher Kore; maaskee r. Cap.*
        DanKir bd. 5, s. 203-204 (se nedenfor).

6. (1596). Peder Arvedsen el. Arnoldsen; Pr. . . ; [† c. 1615].

7. k. 16/7 1606. Peder Mogensen Graa, f. Helsing.; St. i Kbh. (94); Pr. (15–23); 1 ~ Maren Hansdtr., † 19/6 11; 2 ~ Catharine Bertelsdtr., som overlevede ham; [† 1627; hans Navn paa Vinkanden 1611; Lgst.].

F-P s. 137 (»Petrus Magni Helsingorensis«); KS 2:5 (1869-71), s. 150; 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622), 6:3 (1939-41) s. 168 (Rettertinget); DanKir bd. 5, s. 204-206, 213 (se nedenfor).

8. k. 19/7 1625 [Antvorskov 21] Mag. Niels Jensen Corsøer; Hør Roesk. 00; Rtr. Slag. (09); r. Cap.* o.s.v. (08); Mag. 21; Pr. 29; 1 ~ Maria Jørgensdtr.; 2 ~ (34) Maren Knudsdtr. fra Odense, der overlevede ham; [† 1640; 1636 blev han overfaldet af en Mand, der senere slog en Pige i Pg. ihjel i Laden; han var svoger til en vis Christoffer Graae; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71) s. 150, 3:2 (1877-80) s. 694, 6:3 (1939-41) s. 169 (Rettertinget); »maaskee af Korsør-T.« udgår, det er en kronologisk umulighed; SerRect s. 38; DanKir bd. 5, s. 213-14 (se nedenfor).

9. 1636*, o. 10/4 40, Mag. Peder Villadsen (Slange), f. Vibg. 8/3 10; F. V. Nielsen Brøns, Cannik og Lect. th.; M. Margrethe Pedersdtr. af Vibg. Dk.; St. Vibg. 31; udenlands i 5 Aar; St. i Leiden 37; Mag. Kbh. 1/6 41; Pr. 54; ~ 23/9 49 Dorothea Nielsdtr.; F. N. Pedersen (Arvilæsius el. Øreløs), Prof. theol.; M. Mette Pedersdtr. Winstrup af Kbh. Hel. G. K.; 2 S., som kaldte sig Slange, 5 D.; see P. C. Reenberg t. Aalbg. Bud. K.; (P. M. Curtz i Darum-B.; P. J. Reenberg i Thoreby); [Biskop over Vibg. St. 1661; † 25/3 73; lærd; var et vigtigt Hjul ved Souverainitetens Indførelse; som Biskop arbeidede han med Iver paa, at forbedre Geistlighedens Sæder og afskaffe Uordener; Bgmstr. og Raad klagede i 1640 over, at han havde for svagt Mæle og vilde i Stedet have i P. J. Kraglund i Faareveile; N. 662; Pg. br. 22/7 52].

KUM I, s. 105, 167 (»Petrus Vilthadi Wiburgensis«); Helk I, s. 424; Sixhøj nr. 16; KS 2:1 (1857-59) s. 503 (»Peder Villadsen«, 30 år gl.), 6:3 (1939-41) s. 169 (Rettertinget); EM 9, s. 89-90 og 6 s. 261-62 (hustrus far); DBL; Kopskatten 1645, opsl. 82 (ugift).

10. 16/4 1661 [r. Cap. Frederiksborg-H.-H. c. 60] Mag. Hans Nielsen (Allesen) Bunkeflod*, f. Bunkeflod i Skaane 28/2 06; F. Mag. N. Allesen, Sp.; M. Mette Olsdotter; St. Lund 23; Sp. i Bunkeflod 26; Mag. 30; Pr. 68; ~ 34 Barbara Hansdtr. de Fine, f. 15, † 78; F. Mag. H. d. F., Pr. og P. i Helsingborg; M. Kirsten Knudsdtr.; 2 S., 2 D.; see Hans A. B. i Lunde; N. N. Hallebye i St. og L. Fuglede; N. H. Olivarius i Ørslev-B.; Oluf H. A. i Terslev-Ø.; [† 5/5 1678; blev 58 mistænkt som deelagtig i Conspirationen mod Sverrig, kom i Fængsel og hans Gods confisceredes; blev dømt fra Livet, men pardonneret paa Retterpladsen; maatte dog sidde endnu 2 Aar i Fængsel, indtil hans Hustru fik bragt Løsepengene (2000 Speciesdaler) tilveie].

KUM I, s. 59 (»Iohannes Nicolai Alesius Bunckeflod«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Lunde hrd. nr. 2.

11. 20/11 1669*. Mag. Niels Lauritsen Langaae, maaskee af Langaa-Ø.; St. Od. 57; Mag. 75; 1 ~ Abigael Lauritsdtr. Hammer af Lynge-B., † c. 82; 1 S., 1 D.; 2 ~ 82 (Bev. 24/10) Sophie Christensdtr. af Gunderslev, E. e. P. Svendsen i Marvede-H.; u. B.; 3 ~ C. H. Thurau i Sorterup-O.; [† 16/11 1684].

KUM I, s. 268 (»Nicolaus Laurentii Longamnensis/Langaa«); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 189, Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 4 og 15; PT 7:2 (1917), s. 15.

12. 18/11 1684 [tydsk Cap. til Kbh. Frelsers K. 5/12 70] Mag. Peter Petersen Müller, f. Kongsberg 30/11 42; F. P. Frantzsen M., tydsk Sp. ss.; M. Anna . . . ; St. fra Lüneburg Sk. t. Wittenberg 62; i Kbh. 65; Tolvp. i Christiania, E. f. B. 3/1 68; Legationsp. i England 69; Mag. 14/5 73; 1 ~ Kbh. 75 Ingeborg Thøgersdtr. (Rosenstand) af Rand. St. Mortens K.; 2 ~ 14/1 85 Mette Jacobsdtr. Lund; see M. M. Wibe i Vigersted; 3 ~ 28/8 88 Anna Casparsdtr. Hammermüller af Slag. St. Peters K.; [† 5/9 1697; W. 2/635; N. 419].

KUM I, s. 326 (»Petrus Møller Regiomonto-Norwegus«); Helk II, s. 202; NST 1 (1928), s. 305; 4 (1932), s. 347-48; 9 (1944), s. 82; GEOH, s. 156; PT 1987, s. 228-230, 235; Achelis I, nr. 1321.

13. 13/9 1697 [Slag. St. Peters K. o.s.v. 31/3 96] Mag. Johan Clementin Bartsker* (Bartscher, Barscher) af Sæby-H.; St. Kbh. 88, Bacc. 89; Hør. Sorø 28/10 91; Mag. Kbh. 19/5 96; Pr. 30; ~ Slag. 25/11 96 F. E. i Slag. St. Peters K.: Anne Frederiksdtr. Eisenberg; F. F. Pedersen E., Bfgd. i Kbh.; M. Anna Dideriksdtr. (Moster t. B. J. Sechmann t. Aalbg. Bud. K.); 1 S., 1 D.; see Clemens H. B., r. Cap. i Ringsted-B.; [† 30/4 1744].

KUM II, s. 159, 166, 216 (»Iohannes Barscherus«); PT 8:2 (1923), s. 162; 9:2 (1929), s. 158; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 85; Seidelin I, Tavle til s. 88.

14. 31/7 1744 [St. Magleby 9/10 39] Christian Jensen, f. p. Als 96; først Bødker; Degn v. Sandeherreds (Sandefjords?) Menighed, Aggershuus St., 25; St. pr. s. A.; C. 4/6 31, n.; Cap. i Sandeherred 4/12 33; Sp. Torkildstrup-B. 1/8 38; Pr. over de danske Tropper i hannoveransk Sold 40; ~ Margrethe Wind; [† 1/5 1746 paa en Reise til Assens].

KUM II, s. 467 (»Christianus Iensen«, 29 år gl.).

15. 22/7 1746 [Fp. 27/9 43, o. s. D.] Frants Thestrup Jensen Stampe af Hammer-H.-S.-A., f. 15/4 15; St. Aalbg. 33, Bacc. 34; C. 21/6 38, h.; udenlands 38-42; ~ Dorothea Maria Holgersdtr. Olivarius af Ørslev-B., f. 23, † 20/1 98; her 5 S., 1 D.; see C. U. v. Westen i Brendekilde-B.; [† 20/6 1762; W. 2/733].

KUM II, s. 544, 550 (»Franciscus Thestrup Stampe«, 17 år gl.); Helk II, s. 253.

16. 3/9 1762 [Gjørlev-B. 31/10 55] Niels Bjørn Tødsleuf; [22/9 1769 Mariager-H.-S.; see der].

17. 6/10 1769 [Ærøskjøb. 7/6 60] Diderik Pedersen Top, f. Nakskov 23/10 23; (Halvbdr. t. Johanne Clausdtr. T. ~ J. B. B. Suhr i Utterslev); F. P. Hansen T., Kbmd.; M. Cathrine Sophie Marcusdtr.; St. Nakskov 42; C. 10/6 49, n.; p. Cap. Veiby-T. 25/6 51, o. 21/7; Helsinge-V. 52; (r. Cap. Asminderød-G.-F. 54); Skp. (55. 59); Pr. 83–95; ~ 23/7 61 Anna Cathrine Eleonora Dorothea Henriksen af Idestrup, f. Farup 14/10 44, † 26/2 16; 3 S., 3 D.; see L. C. Dan i Gjerslev; (H. C. Christensen i Bregninge-S.; S. T. Harpøth i Randlev-B.); [† 20/2 1796; Eptph.].

E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 1983, 1095, 1872, Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 205; PT 6:6 (1915) s. 195-196; DanKir bd. 5, s. 211-212 (se nedenfor).

18. 15/4 1796 [Korsør-T. 4/11 91] Dr. th. Frederik Plum; [25/11 1803 Kbh. Frue K.; see der].

19. 17/2 1804 [P. i Trankebar 17/10 92, o. s. D.] Niels Studsgaard Fuglsang af Holeby-B., f. 19/11 59; St. Aalbg. 78; C. 3/5 92, l.; Cons.-Rd. 1/11 28; ~ 9/4 04 Anna Dorothea Kjerulff, E. e. Hof- og Statsrets-Proc. Jens Torst, f. Kbh. 6/1 79, † Roesk. 8/4 68; F. Cclsecr. Chr. Pedersen K. af Grønbæk-S., Auctionsdrctr.; M. Margrethe Schmidt; 2 S., 2 D.; see P. F. Nielsen i Frørup; [† 29/12 1832; E. 1/472 og S. 1/527].

KlitKS s. 98-99.

20. 2/5 1833 [Haraldsted-A. 29/11 15] Gerhard Giese Salicath; Pr. 22/7 41; [9/3 1848 K. Stillinge; see der].

21. 26/6 1848 [Privatdocent i Kbh. 47] Dr. th. og phil. Andreas Gottlob Rudelbach, f. Kbh. 29/9 92; F. Joh. Henrik Gottlob R., Skrædermstr.; M. Birgitte Cathr. Ørstrøm; St. Kbh. 10; C. 17/4 20, l. egr.; Dr. phil. 24/8 22; udenlands 23–24; Superintendent i Glauchau 31/5 29; tillige Cons.-Rd. og pastor primarius; Dr. th. i Erlangen 26/8 41; # 1/9 45; ~ 22 Elisabeth Marie Sophie Bonsøe, f. Frederiksberg 9/9 03; F. Nic. Christ. B., Skibscpt.; M. Maria Sophie Magd. Davidsen; 2 S., 2 D.; see E. Fibiger i Skyum-H.; [† 3/3 1862; overordentligt lærd; E. 2/709 og S. 2/864].

Elvius s. 180 og G-HF II, s. 114-115 (E. Fibiger).

22. 16/12 1862 [Rynkeby-R. 26/6 45, o. 12/11] Dr. phil. Carsten Friis Wiborg, f. Frederiksberg 4/5 13; F. Jstrd. Jacob W., senest Byfoged i Faaborg og Foged i Salling Herred; M. Catharine Guldberg fra Stavanger; St. Nybg. 30; C. 11/7 37, *l.; Mag. 3/4 43 (dvs. 10/5 54 Dr. phil.); Folkethingsmand (Sorø Amt 3) 5/3 64 og 30/5 65; ~ Faaborg 31/10 45 Laurine Krüger Ahlefeldt, f. Od. 28/6 15, † 30/8 83; F. Chr. A.; M. Helene Krüger; 2 D.; [# 11/12 1883; boer i Slag.; E. 3/543 og S. 3/603].

Strøm 3, s. 27-28.
———————————

 

 

No 1055. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) til St. Mikkels Kirke i Slagelse og Sognepræster til Heininge.

[Slagelse Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift]

H. 9/18; M. S. 1-a/37; Lkm. 1/730; M.
Anm. Heininge var et eget Pastorat til 1542, da den sidste Præst Hans Mortensen kom til Vemmelev. Foreningen conf. Torsdag efter Bartholomæi Dag 1543.
———————————

1. (1584). Jens Nielsen.

KS 2:4 (1867-68), s. 405.
(Udgår som Præst, han var Kirkeværge) 2. (1592). Christopher Kore; maaskee Sp.*
        DanKir bd. 5, s. 203-204 (se nedenfor).

3. (1608. 10) [Rtr. Slag. (09)] Mag. Niels Jensen Corsøer; [1621 P. paa Antvorskov Slot; see Sp.*].

4. o. 25/4 1621 [Hør. Kbh. (20)] Hans Olufsen Sæbye af Sæby, f. 95; St. Sæby 17, Bacc. 20; see Prof. Hundrup: Lærerstanden v. Metropolitansk.

KUM I, s. 30, 43 (»Iohan. Olai Seeby/Iohannes Olai Sæby«); PT 8:6 (1927), s. 187; KlitVen s. 277.

5. o. 24/5 1623 [Hør. Slag. . . .] Daniel Samuelsen Schrøder; [1626 Bavelse-S.; see der].

5b. o. 24/8 1625. Michel Jensen Gyrsting, fmtl. af Gyrstinge-F.; St. Hlh. 20; [fmtl. † el. forflyttet 1630].

KUM I, s. 45 (»Michaël Iohannis Gystingius«); Hlh., s. 18; PT 8:6 (1927), s. 189.

6. k. 13/11 1630 [Skp., o. 25/4 27] Daniel Bartholomæussen Krop; [1631 Rerslev; see der].

7. k. 21/8 1631, o. 16/9, Frederik Hansen Stheen, fra Malmø; St. Lund 25, Bacc. 28; 1 ~ Aalbg. Bud. K. 5/6 34 Lisbeth Poulsdtr.; 2 ~ (44) Dorethe Jørgensdtr.; 3 ~ 26/10 51 Anna Jespersen; F. And. J., Rdmd. i Slag.; 4 ~ . . . Henriksdtr. Colding af Bringstrup-S.; [levede 1665].

KUM I, s. 72, 91 (»Fridericus Sthenius Malmogius/Fridericus Iohannis Stenius«); PT 8:6 (1927), s. 191; Kopskatten 1645, opsl. 82; KS 3:2 (1877-80), s. 697.

8. o. 3/2 1665** [Rtr. Faaborg . . .] Oluf Lauritsen*, f. 32; St. Slag. 55; 1 ~ Dorothea Hansdtr. Meyern (Melker), Skifte 24/3 86; 2 ~ (91) Elisabeth Jacobsdtr., E. e. . . . Berndrup, Skifte 24/8 16; u. B.; [† 31/12 1712; hans og 1. Hustrus Navne paa Alterstager i Heininge K. 1673; hans og 2. Hustrus Navne paa Prædikestolen ss. 1691].

KUM I, s. 258 (»Olaus Laurentij Slaglos.«); E. Brejls skifteuddr.: Slagelse byfoged nr. 68, Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 45, 52; DanKir bd. 5, s. 634 (se nedenfor).

9. 12/4 1713 [Rtr. Nykjøb. i S. (08); Skp. . . .] Christopher Eriksen Lynow af Ørslev-S., f. 15/12 64; St. Roesk. 88; C. 4/5 91, n.; ~ Anne Marie Rhode, der overlevede ham; [† 22/6 1724].

KUM II, s. 164 (»Christophorus Erici Lyno/Lyndius«).

10. 5/8 1724 [p. Cap.* 10/2 12] Hans Rasmussen Kjep, f. Bergen 1/4 84; St. Stubbekjøb. 06, Bacc. 07; C. 17/3 10, n.; ~ Ingeborg Andersdtr., † Nestelsø 23/8 57 el. 58; [† 3/10 1746; hans Navn paa en Tinflaske i Heininge K. 1740].

KUM II, s. 316, 319 (»Iohannes (Ioannes) Erasmi Kieppius«, 20 år gl.); DanKir bd. 5, s. 634 (se nedenfor).

11. 28/10 1746 [Pedersborg-K. 26] Hans Terkildsen (Terchelsen), f. Hagested 98; F. T. Hansen, Degn i Hagested-G.; M. Ingeborg Thomasdtr. Lyngbye af Hørby; St. Roesk. 18; C. 3/8 24, n.; 1 ~ Barbara Fæster af Sønderup-N.; 2 ~ Anna Elisabeth Marcusdtr. Monrad af Dalum-S., f. 02, † Vdbg. 4/4 64; 2 D.; [† 17/5 1754].

KUM II, s. 418 (»Ioh. Thorchilli Walsdorph.«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 27.

12. 26/7 1754 [p. Cap. Slag. St. Peters K. 29/8 32, o. 5/11; her c. 54] Godske Nielsen From, f. Stillinge 86; F. N. F., Degn ss.; M. Marie Poppenheim; St. Slag. 08; C. 4/4 13, n.; Degn i Sorterup-O. c. 16; 1 ~ 18/12 16 Birgitte Andersdtr. Gjersing el. Aarslev, E. e. Søren Christensen Stub, Degn i Sorterup, og † 29/7 39, Skifte 11/12 41; M. . . . Nielsdtr. Aarslev, Sstr. t. Christen N. A. i Sorterup-O.; 1 S., 2 D.; 2 ~ 18/3 44 Sophie Eleonore Jensdtr. Harring, f. c. 12, † Udby 12/5 87; F. J. Andersen H., Rdmd. og Byfdg. i Slag.; M. Elisabeth Eleonora Sachten; 2 S., 3 D.; [† 11/2 1760].

KUM II, s. 334 (»Godeskalkus Nicol. From«, 22 år gl.); 3. ægtesk. udgår; E. Brejls skifteuddr.: Slagelse byfoged nr. 576, 350; Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 124, 91 og 51A; PT 2007, s. 101.

13. 25/4 1760, o. 30/4, Jens Jensen Wahl (Wall); [1775 Damsholte; see der].

14. 30/11 1775 [p. Cap. Damsholte 31/8 74, o. 7/10] Christian Frederik Platou; [9/9 1788 Ø. Egesborg; see der].

15. 31/10 1788, o. 5/12, Eiler Hammond; [28/12 1796 Brøndby V. og Ø.; see Roesk. Dk.].

16. 24/2 1797 [r. Cap. i Nysted-H. 27/4 84] Henrik Eiler; [22/2 1799 Sl. Bjergby-S.; see der].

17. 22/2 1799, o. 3/5, Hans Bastholm; [22/5 1801 Slag. St. Peters K.; see der].

18. 22/5 1801 [p. Cap. t. Slag. St. Peters K. 25/4 00, o. s. D.] Rasmus Kjerulff; [1/8 1817 Kbh. Fred. Hosp. o.s.v.; see der].

19. 15/6 1818, o. 8/7 [Lærer ved Landcadet-Acad. 14] Peter Uldahl Andreas Riis; [16/4 1836 Oure-V.; see der].

Nedlagt efter Rescr. 24/9 1823.

20. 16/12 1862 [Cat. Slag. 26/2 57] Jonas Christian Richter, f. Vindekilde ved Adlersborg 18/12 18; F. Etrd. Einar R., kgl. Godsinsp.; M. Helene Frederikke Birch; St. Slag. 38; C. 4/7 44, l.; Cat. Lemvig 2/5 52, o. 4/6; ~ 30/7 52 Nielsine Faaborg af Dalum-S., f. 6/3 24; 3 S., 2 D.; [3/2 1874 Boeslunde; 14/4 s. A. smuk Gave; see D. T. 74/107].

21. 24/4 1874 [Cap. p. p. Stillinge 12/9 66, o. 11/10] Leopold Emil Ludvig Tobiesen; [20/1 1877 Tanderup; see der].

22. 8/3 1877 [Cap. p. p. Skaarup 12/12 71, o. 20/12] Christian Ferdinand Sorterup, f. Kbh. 10/9 40; F. Cancsecr. Jørg. S., Assistent i Auctionscont. under Landsover-, samt Hof- og Statsretten; M. Antoinette Cornelia Mathiesen; St. v. W. 61; C. 27/6 67, l.; ~ Kbh. Frue K. 14/9 72 Charlotte Frederikke Møller, f. Reykjavig 5/9 43; F. Joh. M., Apoth. i Reykjavig; M. Fred. Chr. Cec. Mathiesen; (78) 4 D.; [12/2 1884 Sp.*].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Slagelse S. Mikkels Kirke, s. 187-218, Hejninge Kirke, s. 630-636 (udg. 1938).