Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 185. Dalum og Sanderum,

Odense Herred og Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/6; J. M. 35; B. M. 623; Lkm. 2/69; St. M.; Kbg. 1646.
———————————

1. 1574 [Lector th. Od. . . .] Mag. Jens Poulsen el. Paulin, f. Od. 30; Mag. i Kbh. 1/5 54; 1 ~ Marine . . . ; 2 S., 3 D.; 2 ~ Anne Albretsdtr., † 06; F. Albrit Reynold i Helsingør?; M. Johanne . . . ; [† 3/12 1604; „prædiker lenge“; Lgst.].

F-P s. 30 (»Johannes Paulli«); PT 1:3 (1882), s. 120; DanKir bd. 9, s. 2872-73 (se nedenfor).

2. 1605 [p. Cap.*, o. 16/11 97] Poul Olufsen, f. Middelf. c. 76; St. 96; ~ Elisabeth Jensdtr., f. c. 72, b. 9/11 55; (mindst) 1 D.; [† 1643; Eptph.].

FS nr. 659 (»Paulus Olai Medelfar«); F-P s. 147; KS 5:3 (1905-07), s. 714; PT 1906, s. 76 (se nedenfor); DanKir bd. 9, s. 2862, 2863 (se nedenfor).

3. 1643 [p. Cap.*, o. 19/7 39] Mag. Niels Hansen Bang af Klinte-G., f. 10/8, 3/8 el. 13/8 14; St. Od. 35; udenlands: St. i Franeker 37; Mag. Kbh. 1/6 41; ~ Od. St. Knuds K. 18/7 41 Anna Hansdtr. Kølenbrunn, † 1/8 88; F. H. Nielsen K., Bgmstr. i Od.; M. F. D. Maren Poulsdtr.; 4 S., 3 D.; see Hans N. B. i Særslev; Niels N. B. i Guldbjerg-S.; (A. M. Lehrmann i Skamby); [1663 Biskop i Fyens Stift; 1/8 68 Dr. th. bullatus(1); † 17/10 76; gav 1663 Kalk og Disk til Dalum K.; W. 1/62; N. 1/36; (see Hundrup Stamtavle, over Familien Bang); fik 1654 med hustru og to børn ved kongebrev ret til at bruge og beholde annekspræstegården i Sanderum med al dens rente og tilliggende, så længe de levede; Begravelse i Od. St. Knuds K.].

KUM I, s. 126, 167 (»Nicolaus (Iohannis) Bangius«); Helk I, s. 159; KS 3:5 (1884-86), s. 130 (»Nicolaus Johannis Bangius«, 25 år gl.); Wads sedler: Vielse; DBL; DanKir bd. 9, s. 901 (Od. S. Knuds K.), s. 2845, 2850, 2913 (se nedenfor).

4. o. 1663. Mag. Jens Pedersen Bergendal, f. Kold. 39; St. Helsing. 58; Mag. 75; ~ c. 65 Maren Lassen, f. Vestengd. i Jylld. c. 27, † 07, b. Od. St. Knuds K. 4/1 08; Søster t. Jstrd. L. t. Dalumkloster; 1 S.; [b. 26/11 1704; „vir pius, sedulus in officio, eruditus, bonus poeta, admodum hospitalis“(2) (B. M. l. c.); der fortælles, at han vilde gjerne have været Biskop, men blev det ikke formedelst et Skrift, betitlet : „Et fattigt, forandret Rige“; hans Initialer paa en Oblatæske i Sanderum K. 82; hans Enke gav 04 en Oblatæske til K.; Lgst. og Begr. i Od. St. Knuds K.; Eptph.; W. 2/185; N. 455].

KUM I, s. 275 (»Ioannes Petri Coldingensis«); Kbg. Dalum-S. (1646-1750), opsl. 24 (begr.); PT 1906, s. 77 (se nedenfor); DanKir bd. 9, s. 2845, 2864, 2970 (se nedenfor), s. 828, 876 (Od. S. Knuds kirke).

5. 29/11 1704 [Guldbjerg-S. 10/11 83**] Mag. Jacob Lauritsen Hjort af Eilby-M. (F. L. Madsen), f. 18/7 55; St. Od. 74, Bacc. 76; Mag. 00; V.-Pr. 01; Pr. 03; 1 ~ 18/2 85 F. E. i Guldbjerg: Pernille Jensdtr. Rosenberg, d. Nybg. 3/10 51, † Guldbjerg 1/4 91; 3 S., 1 D.; 2 ~ 25/7 93 Mette Hansdtr. Bang af Bogense-S., d. Bogense 17/8 51, † Guldbjerg 29/1 03 („hans deilige Huussol gik ned“), E. e. 1) Niels Kindstrup, Rdmd. i Middelfart, 2) Johan Mikkelsen, Bgmstr. i Middelf.; u. B.; 3 ~ Guldbjerg 13/11 03 (hans Næstsøskendebarn) Johanne Frederikke v. Badenhaupt, f. c. 89, † Hobro 30/9 41; 1 S., 1 D.; 2 ~ Od. St. Knuds K. 15/2 13 Jens Rasmussen, Tolder i Grenaa († 25); 3 ~ Grenaa 7/6 26 Frederik Gerhardt Voss, Byskrvr. og Postmstr. i Hobro; see Christopher D. J . H., r. Cap. Stubbekjøbing-M.; [† 20/6 1711; Eptph.].

KUM II, s. 46, 71 (»Iacobus Laurentij Hiort Edelbyensis«); E. Brejls skifteuddr.: Hobro byfoged nr. 104; Nygaards sedler; Enkens 3. ægteskab, enkens død; Toldere i Grenå; Kbg. Bogense (1646-1736), opsl. 46 (2. hustrus dåb); Kbg. Guldbjerg (1646-1711), opsl. 3 (2. hustrus død, og 4 børns fødsel), opsl. 6 (3. vielse); PT 1906, s. 77-80 (se nedenfor); SL II, s. 200-202 (1. hustru); DanKir bd. 9, s. 2864-66 (se nedenfor).

6. 28/7 1711 [Herringe 8/7 93] Marcus Jørgensen Monrad af Assens-Kj. r. Cap. (F. J. Marcussen), d. 12/9 69; St. Nybg. 89; ~ Malene Pedersdtr. Skytt el. Riber af Ølgod-S., f. 64, † 19/11 37; 4 S., 3 D.; see Etm.; Peder M. M. p. Avernakø; D. J. Achthon i Vigersted-K.; H. Terkelsen, r. Cap. Slag. St. Mik. K. o. s. v.; Jørgen M. M. i Tjæreby; Henrik M. M. i S. og N. Onsild; Philip D. M. M. i Ødum; altsaa alle hans Sønner Præster og alle Døttre Præstekoner; [† 12/10 1716; „en flittig Mand, som sad idelig paa sit Studere-Kammer“; „var af en munter Geist, fuld af Kløgter og Indfald, og ledede ikke efter Svar, var derfor, endog i den Henseende, elsket baade af Høye og Lave, saa at, naar han gad væred ude af hans Studere-Kammer, den ene af omliggende Proprietairer hellere vilde have ham hos sig end den anden“ (G. 3/1 194 og 211); Eptph.].

KUM II, s. 169 (»Marcus Georgij Asseniensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 44; PT 1906, s. 80-82 (se nedenfor); DanKir bd. 9, s. 2867-70 (se nedenfor).

7. 27/11 1716. Claus Pedersen Borgen, f. Skive 17/11 81; F. P. Hansen B., Feldbereder el. Pottemager; M. Kirsten Jensdtr.; St. Skive 02; C. 25/5 05, h. c.; (Vigersted-K. 1/6 15*); ~ 21/7 17 F. D. Anna Margrethe Marcusdtr. Monrad, f. Herringe 19/12 95, b. Gauerslund 20/2 77; 8 S., 7 D.; see Marcus C. B. p. Holmsland; Peder C. B. i Langaa-Ø.; David C. B. i Lyngaa-S.; H. R. Schousboe i Gauerslund; H. J. H. Buch i Ringkjøb.-R.; [† 11/7 1750; synes efter St. M. at have været nærig; Eptph.].

KUM II, s. 278 (»Claudius Borgen«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 743; PT 1906, s. 81-82 (se nedenfor); DanKir bd. 9, s. 2867-70 (se nedenfor).

8. 11/9 1750 [Vindblæs 27/4 42–49] Jochum Klog, d. Kbh. Nic. K. 4/12 10; (Bdr. t. Helene M. K. ~ C. N. C. Schrøder i Nordborg); F. Jørgen Jensen K., islandsk Kbmd. i Kbh.; M. Anne Marie Jochumsdtr. Bøchmann; St. pr. 30; r. Cap. Mariager o.s.v. 27/10 41, o. 8/12; ~ 1/5 42 Else Kirstine Wemmehøj, f. 15; F. Jacob M. W., Rdmd. og Tolder i Od.; M. Mette Jørgensdtr. Møller; see Jørgen C. K. i Rynkeby-R.; [† 16/10 1752; for sit underlige og urimelige Forholds Skyld sagde han sig selv fra sit Embede i Vindblæs (see der), af Frygt for, at han skulde blive dømt derfra; opholdt sig nogen Tid i Kbh.; hans Forhold her var som tilforn; ved uordentlig Levemaade paadrog han sig en stor Gjæld; søgte •/2 52 om et Laan af 700 Rdlr. til sin „Istandsættelse“].

KUM II, s. 523, 542 (»Ioachimus Klog, privignus dni. Nobell«, 18 år gl.); Strøm 3, s. 22-23; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 190; Th. Hauch-Fausbøll: Admiral Richelieus Anetavle, København 1931, s. 35.

9. 8/12 1752 [Glenstrup 3/8 42, o. 16/11] Jørgen Baggesen Leth af St. Hedinge, d. 9/7 15; St. Roesk. 32, Bacc. 33; ~ Bodil Margrethe Olesdtr. Obel af Øsløs-V.-A., f. Gudum 1/5 19, † Christiansfeldt 07; 4 S., 2 D.; see Jens M. L. i Svanninge; Johan A. L. i Engom; Oluf F. L. i Bjært; [# 22/10 1785, † Kold. 23/12 87; trange Kaar, men aktiv og flittig; i Glenstrup noget irregulair, saa han ei vilde have Omgjængelse med Nogen, uden han havde pietistiske og separtistiske principia; dog kunde man mærke nogen Forandring hos ham, da han blev kaldet til det nye og bedre Kald; (Lkm. 5/549)].

KUM II, s. 536, 543 (»Georgius Baggæi Leth«, 17 år gl.).

10. 21/5 1785, o. 4/11, Christian Ditlev Ammentorp af Tirsted-S.-V. , f. 27/12 59; St. Nakskov 77; C. 16/4 82, h.; 1 ~ Birthe Marie (Nielsen) Meyer, f. c. 50, † Od. 26/3 01; F. Kbmd. i Od.; M. Anne Margrethe Christensen; 1 B.; 2 ~ 27/12 01 Christiane Lorentine Dreyer af Østrup-H., f. 15/5 79, † Od. 15/5 44; 1 S., 4 D.; see Anders A. i Tirsted-S.-V.; [† 18/10 1820; Monument p. Kgd.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 224; DanKir bd. 9, s. 2878-79 (se nedenfor).

11. 22/12 1820 [Cat. Od. 7/5 13, o. 30/6] Dankvart Faaborg, f. Od. 21/1 84; F. Christian F., Kdmd.; M. Dorothea Møller; St. Od. 00; C. 12/4 10, l.; Pr. 1/8 41 – 18/7 44; ~ 9/7 13 Lovise Dorothea Sivertsen, f. Kbh. 20/7 86, † 10/10 39; F. Carl S., Bager; M. Ingrid Langøe; 3 S., 5 D.; see Frederik C. F. i Vadum; J. C. Richter, r. cap. Slag. St. Mik. K. og Sp. t. Heininge; [† 27/12 1844; B. D. G. 1/176; Monument p. Kgd.].

DanKir bd. 9, s. 2879 (se nedenfor).

12. 20/3 1845 [Eltang-V. 10/2 41] Leonard Abel* af K. Stillinge, f. Understed 12/12 93; St. Fdbg. 12; C. 18/10 16, l.; p. Cap. Hjørring-H.-O. 26/5 19, o. 19/8; Cat. Ringkjøb. og p. Cap. ss. 7/3 21; Sp. Holmsland 28/5 24; Pr. 31/5 36; R.* 10/6 41; Amtsraadsmedlem; ~ Christbg. Slk. 12/4 21 Ida Elisabeth Dorothea Ostenfeld, f. Slangerup 7/2 01, † Od. 22/8 75; F. Thomas O., Gjæstgiver; M. Ingeborg Hansen; 7 S., 6 D.; see Gyntelberg A. i Ring-F.; R. Rasmussen i Ho-O.; [† 4/12 1868].

Ved Abels Død blev Sanderum et Pastorat for sig.

13. 30/6 1869. Peter Alberg Holm; see Vetterslev-H.

———————————

 

 

No 186. Sognecapellaner i Dalum og Sanderum.

[Odense Herred og Amt, Fyens Stift]

Anm. Det synes, som om disse Capellaner, i det Mindste i Jacob Madsens Tid, have boet i Sanderum; men foruden de 2 som p. Capellaner anførte kjendes Ingen fra den ældre Tid; senere boede de i Hjallese.
———————————

1. 28/8 1751, o. 15/10, Hans Tage Christensen Fabricius; [24/10 1766 Rise; see der].

2. 2/1 1767, o. 20/3, Japhet Kehlet; [7/7 1769 Steenløse-F.; see der].

3. 30/8 1770, o. 26/10, Ove Guldberg Thomsen Reutze; [18/6 1772 Allerup-D.; see der].

4. 24/12 1772. Oluf Frederik Leth; [1784 S. Bjært i Sl.; see der].

5. 15/10 1784, o. 19/11, Jens Mathias Leth; [10/6 1785 Lyø; see Svanninge].

Efter Rescr. 22/10 1785 ingen Capellan, saalænge der svares Pension.

6. 9/1 1795, o. 4/2, Christian Rieffestahl; [27/5 1796 Munkebo; see der].

7. 1796, o. 5/8, Mathias Gottschalck; [3/8 1798 Jordløse-H.; see der].

8. 24/8 1798, o. 14/9, Hans Christian Wegener; [20/6 1800 Gudbjerg; see der].

9. 11/7 1800, o. 1/8, Hans Christensen; [27/2 1801 Lunde; see der].

10. 26/3 1801, o. 17/4, Hans Christian Frølich Hansen; [29/4 1812 Skeby-O.; see der].

Nedlagt efter Rescr. 30/9 1803.

———————————

Noter:

(1) »bullatus« =
(2) »vir pius, sedulus in officio, eruditus, bonus poeta, admodum hospitalis« = en from Mand, ihærdig i Embedet, lærd, en god Digter, særdeles gæstfri.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2014. Dalum Kirke, s. 2793-2896, Sanderum Kirke, s. 2913-2994.
Hansen, Holger: Indskrifter i Dalum Kirke. Personalhistorisk Tidsskrift 5:3 (1906), s. 76-84.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 982b. Sanderum,

Odense Herred og Amt, Fyens Stift.

Anm. Hidtil Annex til Dalum.
———————————

1. 30/6 1869. Carl Junius Optatus Steenberg; [† i stor Fattigdom 20/6 1872; udgav grøndlandske Skrifter; see Gudum-F.].

2. 25/9 1872. Poul Edvard Lange; [† 29/11 1873; see Børglum-F.].

3. 27/2 1874. Niels Peter Krarup; see Vraa-E.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2014. Sanderum Kirke, s. 2913-2994.