Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1012. Skamby,

Skam Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 129; M. S. 2-a/12; Lkm. 2/129; St. M.; F. S. 4/262; Kbg. 1651 (÷ 1708–20).
Anm. Lunde var forenet med Skamby c. 1543.
———————————

1. (1522). Niels Bang; see Hans N. B. her; Claus N. B. i Egense, har fmtl. være Cap.

1b. (1509). Bertel Jepsen (Jacobsen); [† c. •/7 1528].

FR s. 171, 172; DanKir bd. 9, s. 5413 (se nedenfor).

2. 25/7 1528. Jacob (Jochum) Knudsen, adelig, tidligere Hofskriver; [dræbt i sit Huus 14/2 1543, hvorfor Jacob Urne til Søgaard blev mistænkt; see N. khist. Saml. 5/504].

FR s. 172; DanKir bd. 9, s. 5414, 5452 (se nedenfor).

3. 1543. Jørgen Madsen; [† 1556; var omhyggelig i, at Værne om Embedets gamle lovlige Indtægter].

DanKir bd. 9, s. 5414, 5416 (se nedenfor).

4. 1556. [Østrup-H. 51] Hans Nielsen (Bang)*, f. her 23; St. i Wittenberg 49; Pr. (80) – 87; 1 ~ Maren Knudsdtr., f. Bogense, † 24/5 88 („egensindet med Trete“); 15 B., hvoraf 6 S., 2 D.; 2 ~ 22/7 93 Maren Jensdtr., † Asperup 1/4 04; see Etm.; Christen H. B. i Hesselager; [† 29/12 1603; „spee Røst og noget hees; non male pro sene; non dessimilj voce Langio M. Johanne.(1) Bonus . . .“ (J. M. l. c.; Ny udg. s. 136); fik 20/8 80 Vidisse af de i Repertoriet under 19/12 1481 og 5/3 1394 nævnte Breve; blev paa Herreds- og Landsting idømt en 3 marks Bod, for at have brugt det Udtryk om Mourids Podebusk, at han ville lade ham tingkalde for en Sag. Paa Rettertinget 3/6 86 blev han »Aff Kongelig Mildhedtt« tilgivet sin Forseelse og fik forblive i sit Embede; blev sagsøgt af Jørgen Qvitzow for to gaarde Henrik Nielsen Qvitzow hadde skænket Kirken i 1410, skønt Messen var ophørt. Ved Rettertinget 21/5 86 blev Kirken tildømt Gaardene, mod at Præsten holdt en ugentlig Prædiken; Lgst.].

Helk I, s. 323, (158); KS 6:2 (1936-38), s. 224 (Rigens Forfølgningsbøger); 6:3 (1939-41), s. 167 (Rettertinget); KR nr. 1643, 1713; K-R 3, s. 312-314, DD VIII, s. 509; DanKir bd. 9, s. 5414, 5477-79 (se nedenfor).

5. k. 19/5 1588** [r. Cap. Nykjøb.-S. c. 80] F. S. Niels Hansen Bang*; maaskee St. Od. 79; Pr. 15; ~ . . . . , E. e. N. N.; 2 D.; see H. N. Bang i Klinte-G.; H. J. Hindsholm ss.; Etm.; [† c. 1648].

FS nr. 108 (»Nicolaus Johannis«).

6. (1635**) [p. Cap. Kjøng i F., o. 20/12 18] Niels Andersen Odense; St. Od. 15; ~ F. D.? Maren Nielsdtr., der overlevede ham; [† 23/9 1648; fik 19/8 35 Vidisse af Lisbeth og Leonore Svaves Gavebrev til Skamby Kirke af 1583; Eptph.].

KUM I, s. 18 (»Nicolaus Andreæ Ottoniensis«); KS 6:2 (1936-38), s. 225; KS 3:5 (1884-86), s. 115 (»Nicolaus Andreæ Otth.«); DanKir bd. 9, s. 5475-76 (se nedenfor).

7. o. 1/11 1648, Mag. Henrik Hansen, f. Od. 10/4 22; F. Dr. th. H. Michelsen, Biskop (see kgl. Confess.); M. Cathrine Henriksdtr.; St. Od. 41, Bacc. 42; Mag. Kbh. 19/7 47; Pr. (51. 52); 1 ~ 19/5 50 Anna Jensdtr. Mule, f. Od. 4/3 28, b. 14/12 54; (Sstr. t. Kirsten J. M. ~ M. P. Cheitum i Hyllested-V., t. Birgitte J. M. ~ J. S. Kaalund i Herfølge-S. og Moster t. Barbara H. M. ~ M. A. Høyelse i Faaborg-D. og Anna Elisabeth H. M. ~ H. C. Høyelse i Snoldelev-T.); F. Dr. med. J. Hansen M.; M. Anna Villumsdtr.; 3 D.; 2 ~ Od. St. Knuds K. 29/6 56 Maren Ludvigsdtr. af Od. Frue K., d. 25/11 32; u. B.; 2 ~ Etm.; see A. F. With til Kbh. Trin. K.; [† 20/10 1658, b. Od. 27/10 58; Pg. br., men Faderen byggede ham en smuk ny istedet; hans Navn paa Kirkeklokken 1653; W. 3/391].

KUM I, s. 163, 174, 203 (»Henricus Iohannis Ottonianus«); KS 3:5 (1884-86), s. 136 (»M. Henricus Johannis Ottonianus«, 27 år gl.); 4:2 (1891-93), s. 663; 5:3 (1905-07), s. 708; 5:3 (1905-07), s. 716, 724; PT 5:6 (1909), s. 11; SL II, s. 62; DanKir bd. 9, s. 5471 (se nedenfor).

8. o. 1/12 1658. Laurits Henriksen Hjort, f. Kjerteminde 29; F. H. H.; M. Anna Andersdtr. Hoff af Rynkeby-R.; vist St. Od. 51; ~ 61 F. E.; 6 S., 1 D.; 3 ~ Etm.; see Jørgen L. H. i Tønning-T.; K. O. Klarskov, r. Cap. i Bogense-S.; Niels F. L. H. i Svaneke-I.; Henrik L. H. i Rønne-K.; [† 27/12 1675; den svenske Krigscomm. Gudheim vilde kalde Peder Jensen, da L. H. Hjort kom i Embedet].

KUM I, s. 228 (»Lavrentius Henrici Cartemondanus«); KS 5:3 (1905-07), s. 725.

9. 28/7 1675, o. 3/11, Mathias Nielsen Sass af Assens-Kj.; St. Haderslev 62; ~ 30/9 77 F. E.; [† 11/7 1686; W. 2/316].

KUM I, s. 309 (»Matthias Sassius Asnio-Danus«).

10. 14/7 1686, o. 23/7 [Aman. Od. . . .] Ahasverus Nielsen Bøgvad af Grevinge; St. pr. 78; (Kettinge 18/2 82); ~ Od. St. Knuds K. 23/2 87 Karen Jensdtr.; [† 2/9 1693].

KUM II, s. 87 (»Ahasverus Nicolai Bøgvad«).

11. 13/9 1693, o. 6/10, Ananias Mikkelsen Lehrmann el. Leermann, f. Kjerteminde c. 68; (Farbdr. t. Mette L. L. ~ O. Guldberg i Stadil); F. M. L., Rdmd. i Kjerteminde; M. Karen Lauritsdtr.; St. Nykjøb. 87; ~ 99 Mette Westengaard, f. 76; F. Jens Eriksen W., Bgmstr. i Od. og Eier af Dallund og Holufgd.; M. Maren Nielsdtr. Bang af Dalum-S.; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see H. J. Wederkinch i Nykjøb-S.; M. F. v. Haven i Horne-A.; [b. 13/6 1704; 19/4 96 kom K. Krag fra Søndersø, som i Lehrmanns hastige Svaghed forrettede Tjeneste for ham, til, at give et Sæt Communicanter fransk Brændeviin; ved Provsterettens Dom 8/7 s. A. maatte Lehrmann bøde 6 Rdlr., Krag 4 og Degnen 1 til fattige Præsteenker; Sistnævnte blev tillige susp.; 23/6 1700 fik L. Opreisning for den sædvanlige Forseelse; maatte tillige afbede denne, være suspenderet i tre Maaneder og betale en Mulkt af 100 Rdlr.].

KUM II, s. 153 (»Ananias Leerman/Lehmand«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Skam hrd. nr. 6; Kerteminde byfoged nr. 121; SL II, s. 237-238.

12. 22/7 1704, o. 21/10 04. Johan Povelsen Post, d. Saude 28/5 76; F. P. Olufsen, Sp. t. Saude i Telemarken; denne var 4 Gange gift og havde 18 (!) B., hvoraf 6 S. bleve præster og 1 D. Præstekone; M. Cathrine Henriksdtr. (den 4. Hustru); St. Christiania 97; Pr. 22/8 24; ~ F. E., † 54; 7 B., hvoraf 1 S., 1 D.; see M. F. v. Haven i Horne-A.; [† 25/1 1743, b. 1/2].

KUM II, s. 231 (»Iohannes Pauli Postius«); NTG II, s. 116-120; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Skam hrd. nr. 6.

13. 29/3 1743, o. 26/4, Niels Henriksen Zeuthen af Allested-V., f. 17/4 18; St. Od. 38; C. 21/9 41, n.; udenlands 41–43; 1 ~ 23/9 45 Anna Vilhelmsdtr. Fahrenhorst, f. 27, † 4/6 48; F. V. Frederiksen F. til Billeskov; M. Anna Johanne Hviid; 3 S., 1 D.; 2 ~ 5/3 49 Anna Sophie Henriksdtr. Topp, f. Svendbg. 30, † 26/7 74; F. H. Paulin T., Farver; M. Dorothea Elisabeth Bahnsen; 8 S., 2 D.; 3 ~ 22/9 86 Alhed Marie Wandal, d. 7/7 45, † Od. 9/4 09; F. Jacob Lauritsen W., Musicus i Nybg.; M. Anne Charlotte Pedersdtr. Top; u. B.; see Frederik B. Z. her; L. A. Engberg i Kullerup-V.; [† 4/6 1791; N. 685].

KUM II, s. 590 (»Nicolaus Zeuthen«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Stubbekøbing byfoged nr. 365; Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 250; PT 2:2 (1887), s. 60.

14. 14/10 1761 [Allesø-B. 11/4 49] Knud Grønvald*, f. Od. 19/10 17; F. Søren Sørensen G., Skomager; M. Marie Pedersdtr.; St. pr. 39; C. 16/5 43, n.; p. Cap. Middelfart-K. 26/2 45, o. 2/4; ~ 46 Mette Cathrine Jørgensdtr. Juul, † Allesø 13/1 16; F. J. Christensen, Forp. p. Hindsgavl; M. Karen Clausdtr.; 8 B. (hvoraf 4 S., 2 D.); [† 28/6 1804; Bymændene i Allesø klagede 1777 over, at han var flyttet fra Pgden. til en Gaard i Næsby yderst i Broby Sogn; maatte inden 3 Maaneder flytte tilbage; Monument p. Kg.].

KUM II, s. 604 (»Canutus Grønwald«, 22 år gl.); DanKir bd. 9, s. 5481 (se nedenfor).

15. 12/10 1804 [Kullerup-V. 26/2 96, o. 8/4] Frederik Bagger Zeuthen*, f. her 10/11 67; St. Nybg. 85; C. 26/10 90, l.; Cons.-Rd. 26/2 46; ~ 26/10 96 Marie Magdalene Steffens, f. Trondhj. 19/8 78, † 10/3 50; F. Henrik S., Overchir. ved det for Radesygen anlagte Lazareth; M. Susanne Kirstine Bang; (altsaa Søster til den berømte Prof. og Dr. Henrich S.); 1 S., 4 D.; see Frederik L. B. Z. t. Fred. Mich. K.-E.; H. J. E. Knudsen i Gislev-E.; F. B. Helms i Esbønderup-N.; [† 12/6 1851; jevn, aaben, jovial; retsindig og velvillig; Monument p. Kg.].

DanKir bd. 9, s. 5482 (se nedenfor).

16. 20/9 1851 [Asfærg-F. 13/3 35] Christian Sommerfeldt, f. Rand. 26/6 96; F. Hans Nicolai S. af Randers, Overlærer ss.; M. Nicoline Marie Bredal; St. Rand. 15; C. 19/10 21, l.; Cat. Kbh. Hel. G. K. 30/7 24, o. 15/9; tillige Prædikant ved Harboes Fruekloster 11/1 25; ~ c. 24 Vilhelmine Johanne Holm af Kbh. Holmens K., f. 9/9 02; levede i Od. 68; u. B.; [† 11/4 1860].

17. 16/6 1860 [Feldballe-N. 17/8 47] Christian Carl Ludvig Hansen, f. p. Augustenborg 27/1 03; F. Tyge H., Kammerlakai hos Hertuginde Louise Augusta; M. Anna Sophie Elisabeth Ebeling; St. pr. 22; C. 16/7 27, l.; Cat. Skanderbg. 13/3 30, o. 22/9; Sp. Føvling-H. 16/8 36; ~ Aarh. 18/4 31 Severine Elisabeth Ebeling, d. Aarh. 13/10 02, † 20/3 64; F. Carl Emil Ulrik Marius E., Organist; M. Sophie Ingerslev; 2 S., 2 D.; [# 21/11 1873; † Frederiksberg 7/9 86; Hustrus Monument p. Kg.; E. 1/568 og S. 1/672].

Achelis II, nr. 8636; DBL; DanKir bd. 9, s. 5482 (se nedenfor).

18. 28/1 1874. Harald Ussing; see Uggerslev-H.

———————————

Note:

(1) non male pro sene; non dessimilj voce Langio M. Johanne. = ikke ilde for en gammel Mand; hans Stemme ikke ulig M. Hans Lang.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2020. Skamby Kirke, s. 5413-5502.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising, Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.