Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1235. Uggerslev og til 9/1 1795 Bederslev, fra den Tid N. Høirup,

Skam Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 127; M. S. 2-a/15; H. 2/163; B. M. 445; Lkm. 2/132; St. M.;
Kbg. Uggerslev-B. 1662, N. Høirup 1688.
———————————

1. (1545). Henrik . . . ; ~ Marine . . . ; [skal være bleven ihjelslagen; men det er uvist, om han var her; „Marine Henrichs i Wggersløff ett skjønlings breff offuer Christenn, theris terske karll, som slogh hendes hosbonde her Henrich, sogneprest i forn. Wggersløff, och saa stal viij sølffskeder, et sølfbelte, en brodtge(?) och en stridtzhammer fraa dennem“. See D. Mag. IV. 1/116].

2. (1555). Hans Jensen; Pr. . . ; see Etm.; [Fru Anna Oldeland til Uggerslevgd. holdt 1560 Kirken lukket for ham flere Søndage og hendes Mand, Hans Norby, fortrængte ham, formodentligt s. A., fra Kaldet, saa han med Kone og Børn maatte tye til Od. og tigge. Mændene vilde have ham igjen, og 1562 faldt den Dom, at H. Norby skulde oprette ham al Kost, Tæring og Skade, og at han skulde beholde Sognene; 63 vilde Anna Oldeland igjen af med ham, kaldende ham en Forræder, og formodentligt er det da lykkedes hende, at blive ham kvit for bestandigt(1); Kongen gav 7/1 55 »Hr. Hans i Uggersløf 3 Pd. Korn«].

KB bd. 1 (1551-55) s. 357; DanKir bd. 9, s. 5333 (se nedenfor).

3. 1560. F. S.? Just Hansen; maaskee St. Od. 57; [afsat 1562 for sit forargelige Forhold; saaledes havde han engang en Øxe med i Vognen, som han løftede og ønskede, at den sad til Skaftet i Mads Hansens Liv i Bederslev; underveis mødte han et Fruentimmer og sagde: „Der gaaer en Hore“, og til Kjøresvenden: „Kjør paa hende i 20 Djævles Navn“; slog Knud Andersen fra Bederslev med Øxen og truede, at svie Byen af; havde været stevnet 2 Gange forhen].

FS nr. 54 (»Jodocus Joannis«); F-P s. 33.

4. 1564. Hjere . . . ; Fru Anne var igjen paa Spil og lod Alterlysene slukke 3 Gange for ham midt under Gudstjenesten samt lukkede en Søgnedag Kirken for ham, fordi hun havde sine Melkefade eller Meeltønder i den; eft. Pont. Ann. 3/398 skete dette under Etm.

5. (1566). Balthasar Lauritsen; [# 1567].

6. (1584). Jacob Nielsen; maaskee St. 67; ~ Catharine . . . ; F. Bgmstr. i Bogense; 1 D., 2 ~ Etm.; [† P. 1585].

FS nr. 357 (»Jacobus Nicolai«).

7. 1585. [r. Cap. i Vigerslev-V. 15 . .] Niels Muus, f. Fyen c. 45; ~ F. E.; 2 D.; [† 1604; „griseus; canus; aliquantulum gibbosus; parvæ staturæ homo“; „auditores ei contribuentes summam laudem“(2) (J. M. l. c.); gav 1595 Prædikestolen og Lysestagerne; hans Navn p. Prædikestolen 03].

DanKir bd. 9, s. 5352, 5353, 5359, 5360 (se nedenfor).

8. 1604. Knud Andersen Dan; St. 96; [† 1633 ell. 34].

FS nr. 189 (»Canutus Andreæ«).

9. 1633 el. 34 [p. Cap. Od. Frue K., o. 2/5 27] Laurits Nielsen, f. Od. 01; St. Od. 26; ~ Ursula Christensdtr.; 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 3/9 1660].

KUM I, s. 75 (»Laurentius Nicolai Otthoniensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 122 (»Laurentius Nicolai Otthonianus«, 26 år gl.).

10. o. 17/10 1660. Anders Rasmussen Schytte; St. Slangerup 53; Pr.; 1 ~ F. E.; 2 ~ Karen Knudsdtr. Gaas af Østrup-H.; 2 ~ Etm.; see Rasmus A. S. her; Poul A. S. i Bjerreby; (N. C. Lucoppidan og M. Reutze i Landet-B.; E. H. Rasch i Viby; N. J. Faaborg i Østrup-H.); [† 1698].

KUM I, s. 244 (»Andreas Erasmi Schytte«); KS 5:3 (1905-07), s. 732; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 40.

11. 29/5 1688*, o. 27/2 90**. Frederik Lauritsen Hjort, vistnok af Eilby-M., f. c. 53; St. Od. 74; ~ 19/9 99 F. E.; [† 22/3 1724].

KUM II, s. 46 (»Fridericus Laurentij Edelbyensis«).

12. 29/10 1720**. Rasmus Andersen Schytte, f. her. 8/10 78; St. Od. 98, Bacc. 01; C. 20/6 18, n.; Pr. 7/4 28; ~ p. Margaard, Vigerslev S., 7/11 24 Johanne Cathrine Faber, † c. 35 el. 36; F. Ridefgd. p. Margd.; 2 S., 4 D.; see Etm.; [† 21/2 1740].

KUM II, s. 237, 263 (»Erasmus Scytterus«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Skam hrd. nr. 4; Gejstl. sk. i Sorø amt, Sorø Akademi, nr. 27; Kbg. Vigerslev (1720-1814) opsl. 25 (vielse).

13. 9/4 1740**. [Kbhs. civ. Arresthuus 6/9 37, o. Od. 30/10; # 38] Morten Jacobsen Wemmenhøi, f. Od. 10; F. J. Mortensen, Rdmd. og Tolder; M. Mette Jørgensdtr. Møller; St. Od. 29, Bacc. 30; C. 1/4 32, l.; ~ F. D. Anne Margrethe Rasmusdtr. Skytte, f. c. 24, † 13/11 95; 2 S., 2 D.; [† 31/12 1769; blev sindssvag 55].

KUM II, s. 510, 516 (»Martinus Wemmenhøy«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 203, Sorø amt, Sorø Akademi, nr. 27; Skam hrd. nr. 4; Wads sedler: Hustrus navn; Kbg. Od. Skt. Knuds K. (1742-1797), opsl. 520.
(24/7 1761*. J. P. Krüger).

14. 2/3 1770, o. 21/9, Hans Steenbuch (Eggeriis), f. Kbh. 30/11 37; F. Augustinus Eggeriis, Hosekræmmer; M. Cathrine el. Karen Madsdtr. Worgod; St. pr. 56; C. 20/12 59, n.; 1 ~ 5/10 70 Cathrine Weilandt Hermansdtr. Melhop af Haarslev, f. 4/10 46, † 23/3 80; 1 S., 4 D.; 2 ~ Od. St. Hans K.19/9 81 Anna Dorthea Falkenberg, E. e. Edvard Jensen, Org. v. Od. St. Hans K., f. c. 31, † 13/2 09; F. Nic. F., Skytte på Glorup; M. Maren Sørensdtr.; u. B.; see Augustinus H. S. t. Od. Frue K.; S. B. Helms i Esbønderup-N.; A. S. Sabroe i S. og N. Bork; N. Ipsen p. Lyø; [† 17/6 1810].

15. 20/8 1810 [Vorbasse-G. 7/1 03] Hans Wandall; [4/6 1831 Gudbjerg; see der].

16. 17/8 1831 [p. Cap. Haarslev 6/12 26, o. 10/1 27] Johan Christian Balslev; [13/2 1841 Haarslev; see der].

17. 1/4 1841, o. 28/4, Mogens Nielsen Worm; [9/6 1858 Søndersø; see der].

18. 25/8 1858, o. 5/11 [c. Adj. Vibg. 6/7 47; Adj. ss. 29/12 48] Laurits Bartholomæus v. Spreckelsen, f. Aalbg. 30/11 18; F. Thomas v. S., Kbmd.; M. Cathr. Fred. Deichmann af Boddum-Y.-H.; St. Aalbg. 37; C. 4/5 43, *l.; ~ 9/11 55 Augusta Vilhelmine Lorentzen, f. 3/5 34; F. Pet. Johann L., Lærer v. St. Petri Sk. i Kbh.; M. Aug. Cathr. Jørgensen; 2 S., 1 D.; [† 21/9 1862].

19. 26/12 1862 [Cat. Ringkjøbing 1/4 56, o. 23/5] Harald Ussing, f. Ribe 14/4 22; (Bdr. t. Christian P. U. i Roager); F. Theodosius U., Aman. og Hosp.-Forst. i Ribe, Overretsproc.; M. Elisabeth Cathrine Rothmann Kaalund; St. Ribe 41; C. 29/10 46, l.; ~ 8/8 56 Louise Nicolette Cohn, f. Ringkjøb. 25/10 27; (Sstr. t. Sophie M. R. C. ~ V. C. Schousboe i Høie-Taastrup); F. Samuel C., Kbmd., siden i Hamborg og Altona; M. Fred. Lov. Bjerum; (68) 4 S., 1 D.; [28/1 1874 Skamby; † 4/1 1881].

Elvius s. 442.

20. 24/4 1874. Niels Sehestedt; see Askø.

———————————

Noter:

(1) Fru Anna Oldeland til Uggerslevgård. († 1602) og Hans Norby († 1599). De var ikke kirkeejere med patronatsret, men blot kirkeværger *). Da Fyns biskop Mag. Niels Jespersen (se Kbh. Frue K.) tog præstens parti i kirkestriden, afbrød Anna O. efter domsafsigelsen biskoppen under selve prædikenen i Sct. Knuds kirke og overfusede ham med skældsord, så han måtte afbryde prædikenen.
*) Kirkeværge = tilsynsførende person, i ældre tid beskikket af kirkens ejer blandt sognets beboere til at føre tilsyn med kirkebygningen og til regnskabspligtig varetagelse af sognekirkens økonomi; kendt siden middelalderen og lovfæstet ved Reformationen. Detaljerede forskrifter findes i Christian 4.s reces 1643 og Danske Lov 1683.
(2) »griseus; canus; aliquantulum gibbosus; parvæ staturæ homo; auditores ei contribuentes summam laudem« = bleg, graahaaret, en lille smule pukkelrygget, en Mand lille af Vækst; Tilhørerne gav ham den højeste Ros.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2019. Uggerslev Kirke, s. 5333-5372, Bederslev Kirke, s. 5309-5332, Nørre Højrup Kirke, s. 5373-5412 (udg. 2020).