Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 485. Horne og Asdal,

Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 34; L. S. v. W.; E. M.: M. Nr. 497; P. M. 89; M. S. III.;
Lkm. 1/189; Vahls M. 195; Kbg. 1732.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

0. (1546). Christian Roedt (Røedt); [„Chrestenn Roedt, sogne presth i Hornum“ indstævnede 1546 Christoffer Lunge (paa Odden i Mygdal S.), fordi han havde befalet hans 3 Tienere (Fæstere), boende i „Ursløff, Kobbersholtt och Trædholt“ at betale Tienden til en Anden Præst, som ikke er deres rette Sognepræst; see D. Mag. IV. 1/171].

Danske Magazin 4:1 (1864) s. 171, 172. Selv om han kaldes præst i Hornum, ligger gårdene, hvor hans fæstere bor, Uslev, Kobbersholt og Træholt alle i Mygdal sogn, hvorfor Hornum må være fejl for Horne.

1. (1553). Peder Cornificius (dvs. Horne) el. Peder Pedersen Møller; hans Bibl., optalt af Biskop Ole Chrystostomus, udgjorde 9 Bøger.

2. (1568. 71). Oluf . . .

3. c. 1571. Peder Poulsen Mørch* (Mentoft el. Menstoft)?; 1 S., 1 D.; see E. P. Horne i Mosbjerg-H.; Etm; [afstod Kaldet til Etm. 08 og boede i Pg. som en gammel blind Mand; b. 25/7 1621].

4. 1608**. Anders Thomsen Hjørring, f. Hjørring c. 80; (vist Bdr. t. Samuel T. i Gladsaxe-H., t. Inger T. H. ~ P. Lauritsen i Tornby-V. og Farbdr. t. M. Thomsen i Blære-E.); F. Th. Madsen, Rdmd. i Hjørring; M. Johanne Laursdtr.; vist St. i Kbh. (03); 1 ~ F. D. Karen Pedersdtr., † før 46; 2 ~ Maren Hansdtr., der 55–57 havde megen Strid med Etm., boede siden i Aalbg.; 1 S., 3 D.; see C. Nielsen i Raabjerg; [† 1654, Skifte 11/1 55; skal have forstaaet, at mane, og paa den Maade have berøvet sin Avlskarl Livet; hans Lig fandtes ufortæret 1777].

F-P s. 199 (»Andreas Thomæ«); PT 12:6 (1951), s. 15-16.

5. 1654. Claus Hansen Bang, f. Bogense c. 20; F. H. B., Bgmstr.; St. Od. 38; vist O.; [afsat af Høiesteret 16/7 1662, bl.a. fordi han skal have ærekrænket el. æreskjendet Præsteenken i forb. med en bitter Strid om noget af Inventaret i Pg. og for bevist Halsstarrighed og Ulydighed; efter W. 1/60 forlod han selv Embedet, anvendte sin Tid paa den danske Poesi og udgav under navnet „Dorus“ en heel Hob Vers; † Kbh. 9/12 82].

KUM I, s. 142 (»Claudius Iohannis Bangius«); EM bd. 1, s. 224-226; KS 3:3 (), s. 767 ff.

6. 1662 [r. Cap. Sæby c. 55] Christen Christensen Sæbye, f. Sæby c. 25; St. Kjøge 45; 1 ~ c. 62 Ingeborg Christensdtr. Bidstrup, † 14/6 76; F. C. Torkilsen t. Bidstrup v. Hjørring, siden Rdmd. i Hjørring; M. Karen Christensdtr.; 7 B., hvoraf 4 S., 2 D.; 2 ~ 14/9 76 Elisabeth Olufsdtr.; F. O. Jacobsen i Brasholt, Sindal S., hvis Fader J. O. Ravn var af Sindal-A.; 1 D.; 2 ~ 91 Jacob Sørensen, Kbmd. i Hjørring; [† 9/1 1688].

KUM I, s. 192 (»Christiernus Christierni Sæbyensis«); »see H. C. Ferslev p. Norderø, Fær.« udgår.

7. 14/1 1688 [r. Cap. Hjørring-H.-O. 13/8 74*, o. 7/4 75] Knud Christensen Schytte, f. p. Stubbergd. 13/2 49; F. C. Gregersen S., Forv.; M. Johanne Rasmusdtr.; St. Vibg. 69; C. 1/7 73, n.; 1 ~ c. 75 Margrethe Nielsdtr. Bech af Hjørring-H.-O., E. e. P. Nielsen Bagge, Kbmd. i Hjørr., † 81; u. B.; 2 ~ Hørmested 25/9 89 Anne Lauritsdtr. Bugge, f. 46, b. Mygdal 15/12 29; F. L. Madsen B. til Linderumgd.; M. . . . Jensdtr. Worm; vist u. B.; [† 1/2 1713; Eptph.].

KUM II, s. 13 (»Canutus Christierni Schøtt«); Sixhøj nr. 507.

8. 1/4 1713, o. 31/5, Peder Jacob Mathiesen Hviid af Od. St. Hans K., f. 13/8 89; St. Od. 06, Bacc. 07; C. 10, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 11/6 12 – 5/5 13; 1 ~ 2/11 13 Maren Eriksdtr.; 2 ~ Kbh. 18/1 29 Margrethe Elisabeth Buchen; [blev ved Høiesteret 11/12 1714 dømt fra Kald og Ære for Beskyldninger mod sin Forlovede, Kirsten Schwartzkopf, (see Etm.) for at frie sig for Ægteskabsløfte; blev Advocat i Høiesteret, men mistede Bestillingen; † i Armod; I M. Nr. 497 siges, at da han blev kaldet ved en Fruerpige, men tog hende ikke efter Løfte; kom derfor i desgrace hos Herskabet og blev bl. A. ogsaa overbeviist om, at have brugt Urin for Viin i sacra coena. Da han blev afsat, som han hos en rig Frue, Forv. Hybertsens Enke, som var Kirkepatronens Fjende, antoges hos hende og Søn og blev Alt betroet i nogle Aar; men „Krukken gaaer saalænge til Bæk, at den faaer et Knæk“; han blev overbeviist om 30,000 Rdlr. falske Obligationers Behold, greben ved Ass. Krag, holdt i Arrest, tildømt at betale . . . (ulæseligt); han plaiderede selv sin Sag saa vel for Høiesteret, at han vandt; blev Procurator summi juris (i Høiesteret); lever nu in paupertate (i Armod); † 1756 først i Aaret. I Modsetning til denne sørgelige Virkelighed skildres han ved en licentia poetica af Past Friis i Fortællingen „Storm og stille“ som et Dydsmønster, bliver Skibspræst og gjør tilsidst et rigt Parti i Sverrig].

KUM II, s. 311, 319 (»Petrus Jacobus Albinus«, 18 år gl.); Borchs K. nr. 108.

9. 11/2 1715, o. 29/3, Jørgen Poulsen Kyng af Skagen, d. 1/5 87 (O. P.); St. Aalbg. 02; C. 17/3 07, illum.; ~ Skagen 7/5 15 Kirstine Hansdtr. Schwartzkopf; 2 ~ •/8 22 . . . ; [† •/6 1716 af Græmmelse over, at skulle ægte hiint Fruentimmer (hun maa have været vakker; jo jeg takker)].

KUM II, s. 275 (»Georgius Pauli Kyngius«, 15 år gl.); KlitVen s. 256.

10. 13/7 1716 [p. Cap. Astrup-R.-A. 14/12 14] Rasmus Jacobsen Basballe; [30/5 1732 Gamtofte; see der].

11. 30/5 1732, o. 6/8 [Hør. Od. 20] Michael Frederiksen v. Haven (af Bønderne kaldet v. Hagen) af Od. Frue K., f. 28/6 00; St. Od. 17; C. 20, l.; 1 ~ Christiane Sophie Ananiasdtr. Lehrmann af Skamby, d. 30/7 00; 2 ~ Maren (Marie) Bang Johansdtr. Post, lglds. af Skamby, d. 19/6 06, Skifte Midtgd., Jordrup S., 27/5 88; 8 S., 6 D.; see C. P. Müller i V. Velling-S.; Sønnen Christian blev r. Cap. i Skogn, Trondhj. St.; [† 4/3 1751; sjeldent dygtig; see nedenfor ved Etm.].

KUM II, s. 408 (»Michaël von Haven«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 997, Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 73; Erl. I, s. 312-313.

12. 21/5 1751, o. 11/6 [Degn i Stouby-H. . .] Hans Christian Mortensen Mølmark af Ø. Hæsinge-H., f. 18; St. pr. 39; C. 28/3 43, n.; ~ Maren Pedersdtr. Klinte, f. Grenaa 11, † Hjørring 3/10 96; u. B.; [† 1/3 1764; ogsaa dygtig; i Præstevisen hedder det: „Hr. Mølmark var Sølv, men v. Hagen var Guld, Nu ligge de begge i sorten Muld“].

KUM II, s. 604 (»Iohannes Christianus Molmarch«, 20 år gl.).

13. 6/4 1764, o. 30/5, Christian Nielsen Rømer el. Rømmer af Stouby-H., d. 15/6 40; St. Vibg. 59; C. 62, n.; ~ 20/6 70 Rebekka Christiane Christensdtr. Speitzer; (Sstr. t. Mette Kirstine S. ~ H. F. J. Bloch i Sebber-L. og t. Anne Margrethe S. ~ M. P. Skow i Selde-Aa.); F. Cclrd. C. Madsen S., Eier af Aggersborggd.; M. Anne Margrethe Lund; 2 uværdige D.; 2 ~ Nikolaj Severin Wiirnfeld, Kbmd. i Sæby; [† Aggersborggd. 8/6 1773; „han var den stærkeste Mand i Pastoratet; men blev styrtet ved sin Kraft; thi da Hesterne for hans lille Vogn engang løb løbsk med ham i „Knagen“ ved Høierup, vilde han standse dem, ved at sætte Benet ud af Vognen; men det splintredes, og han blev saa svag, at han ikke engang kunde gaae op paa Prædikestolen, men maatte prædike fra en Stol i Choret. Enten af den Grund eller fordi han ved Forkjølelse, efter at være væltet i en Bæk, paadrog han sig en Sygdom, som Lægen i Hjørring forkvaklede, reiste han til Aggerborg, hvor han døde efter 5 Dagers Forløb“. (L. S. v. W.)].

KUM III, s. 191 (»Christianus Rømmer«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1259; E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 640.

14. 28/7 1733, o. 5/11, Søren Jensen Larberg, f. Aalbg. 4/7 28; F. J. Sørensen, Skræder; M. Johanne Davidsdtr. Neylandt; St. Aalbg. 53; C. 56, n.; ~ Kbh. 31/1 65 Frederikke Elisabeth Winther, d. Thisted 8/12 19, b. Hjørring 17/6 04; F. Niels Pedersen W., Fuldm. p. Thisted Amtsstue; M. Christina Sophia Parsberg; u. B.; [† Aalbg. 7/2 1786; „staaer i Sagnet som en daarlig P., der levede i et lastværdigt Forhold med en anden Mands Kone, hvorved hans Ægteskab med en skrap Kjærling blev endnu mere ulykkeligt“ (L. S. v. W.)].

KUM III, s. 130 (»Severinus Larberg«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 2544, 2403; FWDP 385,14.

15. 19/5 1786, o. 14/7, Søren Christian Johansen Luffe („var ogsaa af en Mellemskuffe“; Præstevisen) af Reisby, f. 28/2 44; St. Ribe 65; C. 14/9 68, n.; ~ Johanne Vilhelmine Lüders (en grevelig Maitresse), f. c. 47, † Høierup 31/3 30; 3 D., bekjendte for deres „Skjønhed og Letfærdighed“ (Æblet o.s.v.); [† 9/6 1792].

Achelis II, nr. 6611.

16. 27/7 1792 [p. Cap. Gloslunde-G. 6/11 89, o. 18/11; Veggerløse 30/7 90; Skippinge-B. 30/12 91] Henning Christopher Plesner; [21/1 1800 Vestenskov-K.; see der; i Hans Tid udskiftedes Sognets Jorder, hvorved Præstegaarden høiligen forurettedes. Meget afholdt. Ved Sønnens, Rasmus Philips, Daab, bøde Beboerne sig selv til Faddere, for at give Præsten en Hjelp, da han var meget fattig. Degnen, som havde glædet sig til denne Masse Offrende, fik Ingenting, hvorudover han blev meget fortørnet].

17. 8/8 1800, o. 8/10, Laurits Sletting; [3/9 1802 Ø. Hornum-R.; see Sønderholm-F.].

18. 26/11 1802, o. 22/12, Laurits Christian Fussing, f. p. Aarupgd., Nim H., 22/9 66; F. Jens Christ. F., Ldmd., siden Pstmstr. og Rdmd. i Hors.; M. Elisabeth Marg. Spliid; St. Hors. 86; C. 27/4 92, h.; ~ Aalbg. 15/11 03 Maren Kaalund af Kattrup-Ø.-T., som havde været Hofdame hos en russisk Prindsesse i Hors., d. 18/12 66, † Hors . . ; 2 S., 1 D., alle † her; [† 12/9 1813; begge ædle, elskelige Mennesker; hun, som reiste til Hors., gav, selv bemidlet, sin Pension til Mad. Luffe].

19. 27/5 1814 [r. Cap. Vraa-E.-S. 29/8 00] Jens Brøndlund Wejse; [6/3 1822 Harridslev-S.-R.; see der].

20. 7/8 1822 [Henne-L. 27/2 s. A.] Iver Hansen Vadum; [31/3 1823 Galten-V.; see der].

21. 19/5 1824, o. 9/7 [Adj. Aalbg. 18/9 21] Johan Gotthilf Jantzen; [9/1 1840 Vreilev-H.; see der].

22. 5/4 1840 [p. Cap. Asnæs 26/4 36, o. 18/5] Hans Frandsen Selchau; [1/9 1850 Lem-V.; see der].

23. 11/11 1850 [p. Cap. Følleslev-S. 1/8 41, o. 25/8] Erasmus Ditlev Frederik Ulrich; [9/6 1858 Hundstrup-Ø.-H.; see der].

24. 25/8 1858, o. Nykjøb. p. F. 13/10 [Andenlærer v. Nakskov borgerlige Realsk. 47] Jacob Jørgen Frederik Friis, f. Faabg. 4/5 15; F. Jørgen Jacob Hansen F., tit. Overretsproc.; M. Anna Cathrine Hansen; St. Od. 36; C. 7/7 42, h.; ~ 15/11 51 Hanne Signe Cecilie Seehusen, f. 6/4 32; F. Gdeier. p. Lolld.; (68) 6 S., 9 D.; [7/8 1871 Veggerby-B.; ved Afskedspræd. 1/10 s. A. overraktes ham et større Offer, ligesom Menigheden rigeligt betænkte Sognets Fattige. Udgav P. Rhodes Samlinger til de danske Øers Laalands og Falsters Historie. Desuden bekjendt som Æsthetiker; E. S. 1/518].

25. 23/10 1871 [Cap. p. p. Græsted-M. 5/3 64, o. 17/4; ansat i den indre Missions Tjeneste med Bolig i Od. 78] Johan Philip Jeansson; [1/3 1878 Førslev-S.; see der].

26. 3/5 1878 [Cap. p. p. Pjedsted-G. 31/3 75, o. 21/4] Laurits Martin Frederik Søgaard Hofgaard, adopt. af Ludv. Mart. H., Postmstr. i Vibg. og Julie Marie Lütken; f. Kbh. 13/12 43; F. Søren Søegaard, isld. Kbmd. M. Charlotte Aug. Slamberg; St. Vibg. 63; C. 27/6 74, n. c.; ~ 14/7 75 Dorthea Sara Cronskjold Jensen, E. e. Jul. Georg Theod. Tøepfer, Adj. i Vibg., f. Kbh. 24/7 33; F. Erik J., Skrædermstr.; M. Sophie Mar. Berg Cruse; u. B.; [30/3 1882 Askø; † 2/10 1910].

Sixhøj nr. 1796.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 153-166.
Christensen P.: De gamle Præster i Horne og Asdal, Vendsysselske Aarbøger, 1918. Uddrag.