Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 488. Hornum (Øster-) og fra 14/4 1826 til 22/5 53 Restrup Kapel,

Hornum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.; L. P. B. 190; H. 10/59; M. S. III.; Lkm. 3/243; Kbg, 1707.
Anm. Restrup Kapel, indviet 2/7 1783, var tidligere Annex til Nørholm; f. T. bestyres Embedet af Spsten. i Sønderholm.
———————————

0. (1527. 33). Ib Lauritsen.

DV, s. 165, Færch 2019, s. 67 (se nedenfor).

1. (1534). Jens Nielsen.

DV, s. 193.
(Udgår her, var præst Horne-A., se der. 1b. (1546). Christian Røedt; see D. Mag. IV. 1/171).

2. (1541. 68). Eske Ibsen; see Etm.

KS 3:5 (1884-86), s. 514; 7:3 (1957-59), s. 17; DKL III, s. 554; Færch 2019, s. 67 (se nedenfor).

3. (1580. 1619). F. S. Niels Eskesen; (mindst) 3 S., 1 D.; see Etm.; S. Nielsen Hornum i St. Jørgensbjerg-I.; Sønnen Eske N. blev Rtr. i Hobro; [levede endnu 1624, men var da ikke i Embedet; En Dag, da »den unge Sognepræst« ikke var hjemme, døbte han et Barn, men beskyldtes for at have glemt at øse det med Vand].

KS 5:2 (1903-05), s. 549; 3:5 (1884-86), s. 106 (»H. Niels y Hvornum«); PT 11:3 (1942), s. 230 (se nedenfor); F-P s. 240 (»Eschylus Nicolai Alburgius«, hans søn); Viborg Landstings Dombog B, 1/2 1634 (f. 28); Færch 2019, s. 67-68 (se nedenfor).

4. c. 1623 [Skp., o. 26/3 20, (22)] F. S. Niels Nielsen, f. Aalbg. 96; St. Aalbg. 15; vist Hør. Kbh. (20); 1 S., 2 D.; [† c. 1646].

KUM I, s. 20 (»Nicolaus Nicolai Alburgensis«); PT 8:6 (1927) s. 186 (»Niels Nielsen Horn«), 11:3 (1942), s. 230 (se nedenfor); Skp-C4, s. 418; Færch 2019, s. 68 (se nedenfor).

5. 1646. Jon Jensen; St. Vibg. 41; ~ Anne Lauritsdtr. (Kras), Skifte 5/9 71; F. L. Nielsen K. i Moldbjerg, Herredsfoged i Hornum; M. Mette Andersdtr.; 1 D.; see Etm.; [† 4/2 1684; var stærk i at mane. Soldaterne, som laae i Garnison i Sognet, hørte en Dag, da de exercerede, en Stemme i Luften, der tre Gange lydeligen forkyndte: „Nu er Hr. John i Hornum død“, hvilken Stemme efter den almindelige Mening kom fra Mørkets Aander, som glædede sig over, at være slupne af med en saa drabelig Modstander].

KUM I, s. 165 (»Ionas Iohannis«); Sixhøj nr. 97; DV, s. 166; PT 11:3 (1942), s. 230 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 73, 80 (SJHT 2:4 (1893-95), s. 410-11, 416-17); Færch 2019, s. 68-69 (se nedenfor).

6. 29/4 1684 [p. Cap.*, k. 15/1 77, o. 19/12 s. A.] Niels Nielsen Steenberg af Sønderholm-F., f. 50; St. Aalbg. 69; C. 15/1 74, non prorsus; 1 ~ F. D. Anne Jonsdtr., † 84, Skifte 4/8; 1 D.; 2 ~ Kbh. Holmens K. 6/11 84 Sille Marie Pedersdtr. Worm af K. Helsinge-D., f. 62; 3 S., 1 D.; 2 ~ C. J. Skov paa Feiø; see Thomas Kingo N. S. i Oddense-O.; [† 1690; havde ved sin Kaldelse solgt sin Anpart af Kongetienden af Veggerby Sogn (13 Tdr. Htkn.) for 260 Rdlr., og, da Kaldsbrevet blev ham leveret, afskrev han 200 Rd. (Nye khist. Saml. 4/448)].

KUM II, s. 17 (»Nicolaus Nicolai Synderholm«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 81 (SJHT 2:4 (1893-95), s. 417); PT 7:2 (1917), s. 132; 7:4 (1919) s. 218-219; Kbg. Kbh. Holmens K. (1674-91 V) opsl. 93 (vielse); Færch 2019, s. 69-70 (se nedenfor).

7. 27/8 1690, o. 15/10, Peder Hansen Wallenberg, f. Stavanger 10/3 65; F. H. Pedersen, Byfgd., siden Rdmd.; M. Adriane Berentsdtr.; St. Stavanger 84; C. 31/7 90, illum.; Pr. c. 23; ~ Aalbg. 9/3 91 Anna Cathrine Rafn; 1 D.; see N. J. L. Haverslev i Rødding-K.; [b. 20/5 1732; nidkjær].

KUM II, s. 132 (»Petrus Iohannis Morsingius«); S. H. Finne-Grønn: Den vestlandske slekt Sundt. Christiania 1916, s. 18; KlitVen s. 124; Færch 2019, s. 70 (se nedenfor)..

8. 20/6 1732 [Sønderup-S. 28/6 26, o. 28/8] Jens Pallesen Kjerulf, f. p. Leerbæk v. Fdhvn., d. Tolne 2/8 99; F. P. Christensen K., Forp., eiede siden N. Elkjær; M. Anne Jensdtr. Kjærulf; St. Sæby 18; C. 3/7 20, l.; ~ Nørholm 31/8 28 Christence Palæmonsdtr. Laurberg, f. 09, b. Aalbg. Bud. K. 18/7 55; F. Bgmstr. i Korsør; B.; 2 ~ Lorens Hoose, Proc. i Aalbg.; [b. 20/1 1736].

KUM II, s. 420 (»Ianus Palæmonis Kierulf«, 19 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 5.

9. 24/2 1736, o. 21/3 [Rtr. Hobro 7/1 35] Mag. Hans Jørgen Ludvigsen Milling, f. Mariager 11; (Bdr. t. Christian F. L. M. t. Aalbg. Frue K.); F. L. Christensen M., Toldinsp.; M. Charlotte Vilhelmine Greve; St. pr. 29, Bacc. 30; C. 30/10 32, n.; Mag. 35; Pr. 69; ~ 24/5 37 Karen Nielsdtr. Ursin af Nørholm, f. 03, † 22/2 69; 2 S., 1 D.; see Ludvig C. M. i Romdrup-K.; Etm.; [† 24/10 1774. Var morsom og vittig, endogsaa paa Prædikestolen; havde sin Force i en efter Almuens Smag afpasset Vittighed; derhos godmodig, men i den sidste Tid forsømmelig. Der fortælles, at en Karl i Pg. en Aften stillede sig med et Lagen over Hovedet i det søndre Gaardled, for at skrække Præsten; men denne manede det formeentlige Spøgelse, der begyndte, at synke i Jorden, gav sig tilkjende, men ikke mere stod til at frelse; hvorfor Præsten ilede ind, tog Kalk og Disk og beredede ham i en Hast. (Fortællingen passer bedre paa Hr. John). Konen var vanskelig og lunefuld].

KUM II, s. 502, 516 (»Iohannes Georgius Milling«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddrag: Mariager byfoged, nr. 207.

10. 24/9 1774** [p. Cap.* 25/8 73, o. 15/12] Frederik Christian Olsen Haaslund, f. Rand. 21/10 38; F. O. H., Toldbetj.; M. Mette Withen; St. Rand. 60, Bacc. 61; C. 65, n.; 1 ~ 30/6 75 F. D. Charlotte Vilhelmine Hansdtr. Milling, d. 24/5 40, † 9/1 89; u. B.; 2 ~ 22/7 89 Charlotte Vilhelmine Lovise Milling af Aalbg. Frue K.-T., d. 29/7 58; 1 S.; [† 6/4 1791; dygtig, men streng; levede ikke godt med sin første Kone og beskyldtes for Hoer; forbedrede siden sit Levnet; Almuen undskyldte ham med, at hun var „et daarligt Fruentimmer“].

KUM III, s. 204, 218 (»Fridericus Haaslund«, 22 år gl.).

11. 10/6 1791, o. 17/8, Ole Sletting, f. p. Chrholm. (Nysted) p. Lolld. 18/8 64; F. Jochum Frederik Olufsen S. af Eiby-D., Forv.; M. Kirstine Cathrine Tvede; St. Roesk. 82; C. 15/7 90, h.; ~ V. Bølle 18/10 93 Lucie Magdalene v. Lüttichau, f. 2/6 75, † Aalbg. 30/1 50; F. Major Christian Cæsar v. L. t. Lerkenfeldt og Ørndrup; M. Ellen Marie Castonier; 1 S., 2 D.; [han var stille og sagtmodig, men fik „Kam til sit Haar“, da hans Kone aldeles kuskede ham og tillige var usædelig; blev aldeles sløv og som ude af sig selv, og stak engang i en saadan Tilstand Ild paa Pg.; tilsidst hængte han sig i Nibe 1/6 1802. Han messede lifligt].

PT 1982, s. 86, 89 (Sletting).

12. 3/9 1802 [Horne-A. 8/8 00] F. Bdr. Lars Sletting; [8/7 1803 Sønderholm-F.; see der].

13. 8/7 1803, o. 14/9, Søren Willumsen; [14/9 1825 Selde-Aa.; see der].

14. 28/11 1825, o. Kbh. 10/2 26, Johan Immanuel Grove; [3/7 1838 Rerslev-Vi.; see der].

15. 9/10 1838, o. 15/12 [Adj. Roesk. 1/9 32] Frederik Andreas Hansen; [15/7 1852 Fraugde; see der].

16. 19/8 1853 [Tunø 17/12 49] Claus Frederik Vilhelm Bendz; [11/6 1860 Lysabild; see der].

17. 24/8 1860 [p. Cap. Nysted-H. 17/6 47, o. 7/7; Skjelby-Gj. 20/10 49] Jeremias Wøldike af Taarnby, f. Faabg. 5/6 19; St. Vdbg. 39; C. 30/10 43, h.; 1 ~ 14/9 54 Georgine Cathrine Holst af Elmelunde, f. 18/5 24, † 30/3 59; 2 S., 1 D.; 2 ~ Slemminge 5/4 76 Elise Marie Holst af Magleby-H., f. Errindlev 23/9 38; [10/1 1879 Kverndrup].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46. (Øster Hornum s. 230).
Færch, Ole: Hornum herreds præster til omkring år 1700. Fra Himmerland og Kjær Herred 2019, udg. af Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred, s. 21-80, (Ø. Hornum s. 66-70).