Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1132. Sæby og Hallenslev,

Løve Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/144; K. M. 79; Lkm. 1/898; M. Nr. 497; M. 46; Kbg. 1642 (÷ 1730-31).
Anm. I Hallenslev, som blev Annex inden 1580, nævnes Knud Olsen som Sognepræst. Sæby K. henlagt 1492 af Kong Hans til Underholdning for en Læsemester i Theol.
———————————

1. (1553). Oluf Olufsen; [† c. 1580].

2. 1580. Carl Jacobsen; [† 1583].

3. 1583. Mag. Hans Sørensen Callundborg; ~ Lene Jørgensdtr. Callundborg af Kallundbg.; 2 ~ Etm.; [† 12/2 1591; hans og Hustrus Navne paa Stolestade 1590].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; DanKir bd. 4, s. 924 (se nedenfor).

4. k. 15/5 1591. Mads Pedersen; ~ F. E., † c. 99; B.; [† 1621; Eptph.].

KS 2:5 (1869-71), s. 148; DanKir bd. 4, s. 930-31 (se nedenfor); FWDP, 1132,4.

5. o. 30/5 1621 [Prof. i Pædagogik 15, men ikke Pladsen voxen] Mag. Peder Bertelsen Kjerulff (Kærulius), f. Jydld.; St. Aalbg. c. 05; Mag. Kbh. 25/4 12; St. i Wittenberg 12, 14 og 16; Pr. (41); 1 ~ Gedske Helmiksdtr., † før 29; F. H. Ottesen, Bgmstr. i Malmø, M. Kirsten Rasmusdtr. Lollik; 2 ~ Anne Christensdtr.; [† 1642; gav (16/11 32) 200 Rdlr. til en Discipel i Aalbg. Sk.; W. 1/522; N. 306].

F-P s. 215 (»Petrus Bartholomei Kjerulius«); Helk I, s. 277; KS 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1641); PT 8:6 (1927) s. 187.

6. k. 10 Trin. (14/8) 1642, E. f. B. 5/9 [Kbh. Frue K. 2 r. Cap. 40] Jens Pedersen Todberg (Thodberg), f. c. 05; St. Aarh. 27; Hør. Aarh. (36); p. Cap. Slag. St. Mikkels K., o. 18/12 39; Pr. . . ; ~ Kbh. Frue K. 7/11 41 Anna Nielsdtr., f. Roesk., † efter 1667, E. e. 1) T. Sørensen, 2 r. Cap. Kbh. Frue K., 2) N. C. Holstebro, 2 r. Cap. Kbh. Frue K.; 1 S.; [† 3/2 1667; blev 1636 paa ulovlig Maade kaldet til Storring-S.-G., blev anklaget for Horeri; Lgst.; Eptph.].

KUM I, s. 83 (»Ian. Pet. Todberg«); KS 2:1 (1857-59), s. 502, 34 år gl., og s. 505; 4:3 (1893-95) s. 190 (p. kap.); 6:3 (1939-41), s. 171-72 (Rettertinget); »see Malthe J. R. i Ølstykke« udgår; DanKir bd. 4, s. 929-30, 932 (se nedenfor).

7. o. 29/3 1667 [Rtr. Kallundbg. 63] Mag. Clemens Christiansen Clementin, f. Hlh. 13/3 35 (Bdr. t. Jacob C. C. i Hvorslev-G. og t. Oluf C. C. i Koldby); F. Mag. C. C., Forst. p. Hlh., senere Vicarius i Lunds Capitel; M. Mette Madsdtr. Jacobæus; St. Hlh. 55, Bacc. 56; Mag. Kbh. 6/7 65; Pr. 68; ~ 11/9 67 Johanne Johansdtr. Bartsker (F. blev Biskop i Vibg., see kgl. Confess.), f. 4/5 42; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see J. C. Bartsker til Slag. St. Mikkels K.; R. G. Treschow i Kjeldby; Sønnen Jacob C. var P. i Ostindien; [† 6/10 1680; hans Forældres Lgst. i Nestved St. Peters K.; Kisteplade].

KUM I, s. 256, 263, 330 (»Clemens Christiani Clementinus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 58, Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 85; DanKir bd. 4, s. 933 (se nedenfor), bd. 6, s. 126 (Næstved S. Peders kirke).

8. 9/12 1680 [Hør. Slag. c. 77] Mag. Christen Hansen Schade, f. Roesk. 50; F. Mag. H. Pedersen Callundborg, Rtr. ss. og Canonicus; M. Bodil Danclefsdtr. († Søndervraa, Vensyssel, 1700); St. Roesk. 69; Mag. 82; ~ 28/5 82 F. E., † Slag. 27/12 22; 2 S.; see Hans C. S. i Sverborg; Clemens C. S. blev Rtr. i Kbh. og † som Jubellærer 28/1 65; [† 1685].

KUM II, s. 12 (»Christianus Ioh. Skade«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 58, Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 85.

9. 1685 [Egeslevmagle 6/10 76] Mathias Bjørnsen Drachart*; F. Mag. B. Sørensen D., Prof. i Sorø; M. Christiane Jacobæus; St. pr. (Sorø) 61, Bacc. 68; ~ 77 (Bev. 17/10) F. E. i Egeslevmagle: Barbara Christensdtr., Skifte 14/1 14; see Etm.; [† 17/10 1715; Eptph.].

KUM I, s. 300 (»Matthias Biornonis Drachardus«), II, s. 4; SB s. 173 (176); DanKir bd. 4, s. 930 (se nedenfor).

10. 9/2 1711**. F. S. Mathias Mathiesen Drachart, f. Egeslevmagle 24/10 82; St. Sorø 01, Bacc. 02; C. 14/6 03, n.; Alumn. p. Valkendorfs Coll. 04–09; 1 ~ Sæby 6/3 15 Ingeborg Poulsdtr. Lund, E. e. L. H. Paludan i Finderup, b. 21/11 24; 2 S.; 2 ~ 26 Elline Cathrine Danielsdtr. Byberg af K. Stillinge, f. 25/6 02, † 26/1 81; u. B.; [† 10/2 1736; Eptph.].

KUM II, s. 267, 273 (»Matthias Matthiæ Drachardus«, 20 år gl.); SB s. 224; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 86; FWDP 1132,10; DanKir bd. 4, s. 930 (se nedenfor).

11. 17/2 1736, o. 25/4 [Hør. Slag. 21/3 26–27; siden Huuslærer paa Sæbygd.] Jonas Mortensen Müller, f. Roesk. 25/6 99; F. M. M., Stadsmusikant; M. Marg. Jonasdtr. Gad; St. Roesk. 17, Bacc. 18; C. 5/12 19, l.; ~ Sophie Magdalene Cruse af Hagested-G., † 18/10 75; 2 S., 4 D.; see H. de Hemmer i Lyngby-A.; J. P. Schmidt i Gjerlev-E.; [# 1783; † paa Gundetved (Selchausdal), b. 14/4 88; bemærkede 38 i Embedsbogen, at der ingen Skoler vare i Pastoratet, og at af 100 Personer vare der ikke 16, som kjendte et Bogstav].

KUM II, s. 410, 414 (»Ionas Møller«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 92.

12. 31/10 1780**. Mag. Albert Balthasar Hermansen Isterberg, f. Kbh. 28/11 48; F. H. I., Kbmd.; M. Elsabe Klingenberg; St. Kbh. 67; Mag. 75; [†, vistnok uden Ordination, 16/11 1780].

13. 2/9 1783 [Ulbjerg-L. 8/10 77, o. 19/11] Frederik Christian Lassen*, f. Kbh. 23/8 51; F. Rasmus L., Toldskriver; M. Lovise v. Ham; St. pr. 69; C. 21/1 77, l.; ~ 28/5 79 Nicoline Petrine Begtrup af Vistofte, f. 4/6 52, † Fredensbg. 25/1 35; [† 1831; berømmes meget; var tilligemed sin Hustru bekjendt som udmærket gjæstfri].

14. 2/11 1831 [Vinding-V. 20/10 19] Hans Søren Sørensen, f. Bredvad Mølle ved Hors. 27/10 75; F. Jens S.; M. Anna Johansdtr.; St. Hors. 97; C. 31/10 99, h.; c. Hør. Hors. 04–05; Sp. Nørhaa 15/11 11, o. 5/2 12; ~ 20/11 12 Øllegaard Sophie Leschly, f. 2/11 82, † Kbh. 17/11 72; F. Melchior Fred. L., Over- og Underretsproc.; M. Øllegaard Thøgersdtr. Møller af Astrup-T.-H.; 3 S., 4 D.; see Jens P. M. S. i S. Felding-A.; [† 15/8 1836; en Krænkelse i et Fattigcommissionsmøde meentes, at have paaført ham et apoplectisk Tilfælde].

15. 6/12 1836 [Ølgod-S. 1/10 24] Frederik Holmsted Paludan (egentl. Meldal), f. Oddernæs 15/1 82; F. Theodor Bergmann Meldal, Sp. ss.; M. Nicoline Rasmusdtr. Paludan af Stege (F. blev Biskop i Christiansand); St. Fdbg. 98; C. 13/1 07, l.; p. Cap. Strøby-V. 20/3 07, o. 3/4; Magleby-H. 22/4 42; Sp. V. Hornum-H.-F. 30/9 15; ~ 27/10 10 Lovise Augusta Jensen, f. 5/2 88, † Varde 3/2 63; F. Jørgen J., Skovrider paa Vallø; M. Bolette Fred. Christophersdtr. Nyholm af Slaglille-B.; 7 S., 4 D.; [† 25/1 1855; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 4, s. 933 (se nedenfor).

16. 15/5 1855 [P. til Tugt- o.s.v. Huset p. Chrhvn. 10/11 44] Lic. th. Peter Engel Lind, f. p. Chrhvn. 8/4 14; F. Knud Chr. L., Farver; M. Bolette Sophie Elisabeth Ballum af Kjeldby; St. Kbhs. Bgdsk. 31; C. 1/11 37, l.; Lærer ved Døttresk. og Efterslægtens Realsk.; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 16/5 38 – •/6 43; Lic. th. 23/12 39; Privatdocent ved Kbhs. Universitet 40; udenlands 43–44; P. ved Kbhs. civ. Arresthuus 27/6 44, o. 21/8; ~ 22/3 48 Agnes Lund, f. Kbh. 3/7 27; F. Prof. v. Acad. for de skjønne Kunster i Kbh., Johan Ludvig Gebhard L., Historiemaler; M. Augusta Lorentz; 3 D.; [6/8 1875 Biskop over Aalborg Stift, o. 7/11 s. A.; R.* 18/8 s. A.; D.-M. 14/6 78; # Biskop 88; † Frederiksberg 19/2 1903; Stiftede ved sit Sølvbr. 22/3 736 et Legat paa 300 Rdlr., conf. 19/11 s. A., for en Person af Indsidderklassen; E. 2/143 og S. 2/221].

Borchs K. nr. 570; Elvius s. 2-3; DBL; Wikipedia.

17. 23/12 1875 [Munkbrarup, Flensbg. Pr., 14/1 59; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Lorents Johannes Levinsen, f. Holbæk v. Rand. 12/12 21; F. Hans L., Skllrr. og Ksgr.; M. Ane Kirstine Sørensen; St. Rand. 39; C. 17/1 44, l.; c. Adj. Rand. 14/11 46; Adj. ss. 6/5 48; Sp. Kværn, Flensbg. Pr., 16/4 52; ~ Aalbg. 1/9 52 Caroline Johanne Rèe, f. Aalbg. 7/2 32; F. Phil. Nathan R., Stiftsbogtrykker; M. Julie Henrichsen; (72) 3 S., 1 D.; see Johannes L., cd. th. 76/1.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1982. Sæby Kirke, s. 893-939, Hallenslev Kirke, s. 945-957.