Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 572. Sognepræster i Kallundborg (Vor Frue Kirke),

Arts Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/44; K. M. 10; L. S.*; L. P. B. 541; Paludan om Kallundborg 211;
M. Nr. 497; Lkm. 1/921; M. 108; Kbg. 1706.
———————————

0. 1517. Laurits Hansen; [c. 1533 Raklev; »Her Lauris, Sogneprest i Kallingborg« blev 1532 stevnet for en jordepart].

FR s. 436; KS 3:2 (1877-80), s. 281 (Raklev).

1. c. 1533 [Forstander for Graabrødreklosteret her] Melchior Jensen; [1540 Raklev; see der ].

2. 1540. Niels Pedersen; [† 25/3 1553 (58?); var her endnu 3/3 1556].

KB bd. 2 (1556-60) s. 12; KS 2:5 (1869-71), s. 155 (se nedenfor).

3. 1553 [vist Rtr. her (56)] Laurits Jensen Jætte (Jette); [† 17/2 1565].

KB bd. 2 (1556-60) s. 12; KS 2:5 (1869-71), s. 155 (se nedenfor).

4. 1565. Mag. Jørgen Brod; ~ Marine el. Marie Hermeis, f. i Løwen i Brabant; 2 ~ J. Jacobsen her; (mindst) 1 D.; [† 9/5 1571].

KS 2:5 (1869-71), s. 156, 157 (se nedenfor).

5. 1571 [p. Cap. K. Helsinge-D.] Anders Sørensen; [† strax].

6. k. 3/4 1572 [vist r. Cap.*, o. 18/10 69] Jørgen Jacobsen, f. c. 44; Pr. i Arts og Skippinge HH. 88; 1 ~ 13/9 72 Marine el. Marie Hermeis, E. e. J. Brod her, og † 10/8 75; 2 D.; 2 ~ 3/6 76 (trol.) Kirstine Sørensdtr., † 18/8 78; F. S. Jensen, Bgr. i Kallundbg.; 1 S.; 3 ~ Kallundbg. 6/9 79 Anna Madsdtr. fra Kjøge, † 22/5 25; 1 S., 1 D.; see Etm.; H. S. Callundborg i Sæby-H.; M. J. Callundborg i Aarby; [† 7/1 1617; ret fremragende i sin Tid; „eloquens et devotissimus, vita et moribus gravis et moderatus“ (Lyscander); var 1588-1617 ansvarlig for optegnelserne i »Arsherreds gamle Provstebog«; W. 1/488 og 3/882; N. 287].

KS 2:4 (1867-68), s. 403 (Skippinge hrd.); 2:5 (1869-71), s. 146; s. 152-154, 155, 156, 157, 158 (se nedenfor).

7. 1615** [Aarby (08. 10)] F. S. Søren Jørgensen Callundborg, f. 17/8 78; St. Sorø (91); C. 03; ~ Kallundbg. 12/1 03 F. E. i Aarby: . . . . Jensdtr. Winstrup af Kbh. Nic. K.; see J. Sørensen i R. Vedby; [† 8/1 1617].

F-P s. 173 (»Severinus Georgii Callunborg«); KS 2:5 (1869-71) s. 146; s. 152, 154, 157, 164-166 (se nedenfor); SB s. 112.

8. 1617 [r. Cap.* 15] Mag. Thomas Cortsen Wegner; [1618 Kbh. Nic. K.; see der].

9. 1618 [Raklev, k. 20/3 08**] Henrik Nielsen; vist ~ F. E. i Raklev; see C. H. Rakløv i Aarby; [† 30/9 1619].

KS 2:5 (1869-71), s. 146 (underskrev kh. for M. Rasmussen paa Seierø); 3:2 (1877-80), s. 290-291 (Raklev).

10. 8/12 1619 [Kbh. Nic. K. 2 r. Cap., o. 23/6 s. A.] Mag. Mogens Nielsen Kok el. Koch af Oure-V., f. Roesk.; St. i Wittenberg 12; Mag. ss. 12/10 13; ~ Anne . . . , som levede 45; [† 18/10 1622].

PT 8:6 (1927), s. 185, 186; Helk I, s. 280; Kopskatten 1645, opsl. 92.

11. k. 10/11 1622 [Kbh. Frue K. 2 r. Cap. 5/7 15, o. 19/7] Mag. Valentin Christensen Køler, f. Malmø 18/12 87; St. Malmø 12, Bacc. 14; Mag. Kbh. 20/5 17; St. i Wittenberg 20; Pr. (41); see E. E. Pontoppidan i Kjøge-Ø.-L.; [† paa sin Gaard Hervigsholm 4/7 1649; fik 1620 som Cap. ved Frue K. Tilladelse til, at reise udenlands og lade Embedet bestyre af en Subminister; gav 200 Rd. til Fattige og til Skolen; W. 1/534; N. 328; Lgst.].

KUM I, s. 4, 16 (»Valentin. Christian. Malmog.«); KS 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1641); PT 8:6 (1927), s. 183, 186; 1:3 (1882), s. 138; DanKir bd. 4, s. 3229 (se nedenfor); Kopskatten 1645, opsl. 92 (ugift el. enkemand).

12. k. 29/4 1649** [P. p. Antvorskov Slot, o. 24/3 47] Mag. Elias Eliesen Eisenberg af Besser-O.; St. Hlh. 39, i Wittenberg 42; C. (Testimonium) 18/3 47; Mag. Kbh. 26/5 47; Pr. . . ; ~ F. E. p. Antvorskov Slot: Karen Hermansdtr., Skifte 4/3 62; [† 5/8 1660; Lgst.].

KUM I, s. 151 (»Elias Eliæ Eisenbergius«); Helk I, s. 204; EM 2, s. 439; DanKir bd. 4, s. 3204-05, 3252 (se nedenfor).

13. 1660 [Dalby-T., o. 1/10 52] Mag. Hans Clausen Rosing, f. Brønø, Nordlands Amt, Trondhj. St., 9/8 25; F. C. Rasmussen R., Sp. ss.; M. Birgitte Christensdtr. Schanke; St. Trondhj. 45; udenlands 49–52; Mag. Kbh. 27/6 61; Pr. . . ; 1 ~ Kbh. Frue K. 31/7 53 Gertrud Johansdtr. Borchardsen af Kbh. Frue K., f. 36, † 2/12 60; 4 B.; ~ Kbh. Frue K. 15/1 62 Kirsten Thomansdtr. Bang; F. Dr. og Prof. th. T. Jensen B. af Flemløse; M. Else Didriksdtr. Bartsker; (see J. H. Arctander i Egebjerg); [1664 Biskop over Aggershuus Stift; Dr. th. 75; Cons.-Rd. 85; † 14/3 99; leed i Dalby meget af de Svenske; Eptph. over 1. Hustru i Dalby K.; W. 2/289; N. 504].

KUM I, s. 195, 301 (»Iohannis(!) Claudij Nidrosiens.«); STD, s. 263; NST 13 (1952), s. 426; Kinch II, s. 440; Kbg. Kbh. Frue (1631-1656), s. 24, opsl. 48; DanKir bd. 6, s. 583 (S. Dalby kirke).

14. o. 27/4 1664. Mag. Jacob Jensen Jersin af Kbh. Frue K. (F. blev Biskop i Ribe), f. Ribe 2/7 33; St. Sorø 52; Mag. Kbh. 21/7 63; ~ 5/10 64 Alhed Hansdtr. Borchardsen af Kbh. Frue K., f. 41, levede 14; 3 S., 8 D.; see P. Nyegard i Resen-H.; Sønnen Jens J. J. blev Sp. ved Nykirken i Bergen, siden i Kr.sand og Sønnen Albert ble Sp. i Beitstaden, Trondhjem Stift; (see O. C. C. Wechmann i Elmelunde); [25/10 1680 Biskop i Stavanger (fra 82 Christiansand), o. 22/2 81; Dr. th. per bullam 81; † Skien 21/7 94 paa en Visitatsreise el. paa en Reise til Christiania; meldes til Roes, at han var en stor Theolog i Lærdom og Levnet; til Last, at han var forsømmelig med gamle Pergamentsbreve, som ynkeligen adspredtes og tilintetgjordes; nogen dygtig Biskop var den fromme Mand neppe (A. Faye: Christiansands Stift S. 271)].

KUM I, s. 239, 321 (»Iacobus Iani Iersinus«); SB s. 171; NST 17 (1960), s. 119-123, 126-127; Lampe I, s. 129; Erl. I, s. 263.

15. 2/11 1680. Mag. Hans Nielsen Munch af Helsing. St. Olai K. 1 r. Cap., f. Torkildstrup 54; St. Helsing. 72; Mag. Kbh. 21/6 77; V.-Pr. 84; 1 ~ Kallundbg. 81 (Bev. 1/2) Anna Andersdtr. Aagaard af Ørum-V.-V., Søster til Geheimeraadinde Moth, b. Christiania 31/1 09; 4 S., 3 D.; 2 ~ 09 Anna Andersdtr., E. e. Hans Hansen Must, President i Christiania, f. c. 61, † Christiania 7/3 38; F. Assessor A. Simonsen, Fgd. paa Øvre Rommerige; M. Inger Eriksdtr.; u. B.; [1686 Stiftspr. i Christiania; 8/8 94 Biskop over Christiansands Stift; 15/4 99 over Aggershuus Stift; 22/6 97 Dr. th. per bullam (findes ikke blandt Hundrups Doctorer); † 24/6 1712; havde Sovesyge el. Lethargie. Sov ind med Maden i Munden. Faldt i Søvn paa Prædikestolen midt i Talen, idet Ordene døde paa Læberne. Denne Lidelse nedbøiede ham meget, da han af Gemyt og Væsen ingen ond Mand var. Han repræsenterede sin Tid. Som han, leed Kirken af Sovesyge (Faye: Christiansands Bispe- og Stiftshistorie S. 277). Udygtig. Han prædikede 04 for Kong Fred. IV.; men Alle, der vare i Kirken, sagde, at Præd. var ligere af en Landsbyp. end af en Bisp (Faye l. c.)].

KUM II, s. 34, 74 (»Iohannes Nicolaj Munchius/Iohannes Munch Nicol. fil.«); PT 1:6 (1885), s. 148-49; E. Brejls skifteuddr.: Geistl. sk. Viborg amt, Sønderlyng hrd. nr. 7; NTG 3 (1926), s. 100-02.

16. 24/12 1686. Søren (Lauritsen?) Bagger; maaskee St. Hors. 63; Pr. 90; ~ Margrethe Schrøder, f. c. 50, † •/8 21; (mindst) 1 D.; [† 1/10 1694; hans Enke bekostede 01 Restauration af Altertavlen; Lgst.].

KUM I, s. 315 (»Seuerinus Laurentij Baggerus«); PT 15:4 (1970), s. 29, 33; 15:6 (1972), s. 54; DanKir bd. 4, s. 3150, 3215-17, 3252 (se nedenfor).

17. 2/10 1694 [r. Cap. Korsør-T. 7/11 91] Mag. Gudmand Hansen Paaske (Poscolan) af Torup, f. 68; St. Kbh. 87, Bacc. 88; Alumnus p. Borchs Coll. 29/5 – 28/11 91; Mag. 00; Pr. 99; 1 ~ c. 91 Gjertrud Hansdtr. Holst, E. e. S. J. Flintough p. Anholt, og † 04, Skifte 27/2 s. A.; 1 S.; 2 ~ 05 Marine Johansdtr., f. c. 59, † 28/9 1736; [† Sorø 1715; god Philolog; W. 2/215 og 3/615; N. 468; gav 96 Alterdug og Sygesæt til K.].

KUM II, s. 152, 158 (»Gudmannus Poscolanus«); NST 4 (1934), s. 81 (Om fam. Flintoug); Borchs K. nr. 8; DanKir bd. 4, s. 3146-48, 3155 (se nedenfor).

18. 25/3 1715 [r. Cap. Quærnæs, Trondhj. St., o. 11/7 10] Eiler Hansen Hagerup, f. Quærnæs 25/11 85; (Bdr. t. Hans H. H., 1 r. Cap. t. Kbh. Holmens K.); F. H. Hansen H., Sp. ss.; M. Ellen Sophie Eilersdtr. Schøler; St. Trondhj. 02, Bacc. 03; C. 17/3 04, h.; Hør. Trondhj. 06; ~ Kbh. 27/10 15 Anne Cathrine Amundssdtr. Barhow, † Trondhj. 4/2 37; F. A. B., Sp. i Quærnæs; M. Ingeborg Hansdtr. Spydeberg; 18 B.; see P. M. L. Bildsøe t. Kbh. Holmens K.; (E. Hammond t. Roesk. Dk.); Sønnen Christian Fred. blev Dr. th. og Stiftspr. i Trondhj.; [19/12 1727 Lect. th. i Trondhj.; 28 Stiftspr. ss.; 22/7 31 Biskop over Trondhj. St.; 42 (fraværende) Dr. th.; † 15/4 43; var meget veltalende; W. 1/386; N. 213].

KUM II, s. 281, 283 (»Hilarius Iohannis Hagerup«, 17 år gl.); STD, s. 210-11.

19. 19/12 1727. Niels Nielsen Barfoed, f. Kbh. 11/6 96; F. N. Lauritsen B., Admiral; M. Magdalene Jørgensdtr. Witt; St. pr. 13, Bacc. 14; 1 ~ . . . . ; 2 ~ 14/5 32 Johanne Johansdtr. Fischer, d. Nykjøb. p. F. 5/4 16; F. J. Thomsen F., Rtr. i Nykjøb.; M. Marie Brinch; 1 S., 1 D.; 2 ~ •/1 43 Rasmus Frederiksen Paludan, Stiftspr. i Christiania, siden Biskop i Christiansand (forhen Sp. i Stege), og † Christiansand 31/10 54; [28/11 1732 Stiftspr. i Christiania; † 10/5 39; W. 1/386].

KUM II, s. 369, 380 (»Nicolaus de Barfod, fil. talassiarchi Nicol. de Barfod«, 19 år gl.); NST 5 (1936) s. 140; EM I, s. 248.

20. 29/12 1732 [Vemmetofte 1/11 31] Peder Hansen Paludan af Aal, f. 31/3 87; St. Kold. 03; Hør. Kold. 19/11 12; p. Cap. Vordingborg-K. 16; r. Cap. ss. 23/7 23; Sp. Spjellerup-S. 18/5 31; Pr. 38; 1 ~ Vordingbg. 28/10 16; Cecilie Cathrine Jacobsdtr. Hansteen af Vordingbg.-K., d. 30/9 88, † 1/11 22; 3 B.; 2 ~ 24 Margrethe Larsdtr. Weile af Hammer-L., d. 16/11 84, † 15/12 49; i alt med begge 3 S., 4 D.; see Hans J. P. P. her; U. F. E. Torm i K. Stillinge; [† 3/5 1753; viste en ærlig, mandig Embedsførelse; W. 3/970; Lgst.].

KUM II s. 288 (»Petrus Iohannis Paludanus«, 18 år gl.); KS 3:3 (1881-82), s. 136 (Hammer Sognekald); PT 1982, s. 92 (Sletting); DanKir bd. 4, s. 3241, 3253 (se nedenfor).

21. 20/7 1753 [r. Cap.* 17/4 39] Carl Ulrik Hansen Amundin af Kallundbg. r. Cap., f. 15/11 10; St. Kallundbg. 29; C. •/9 35; Cat. Kbh. Frue K. 36; p. Cap. her 31/5 37, o. 5/7; Pr. 1/5 58; ~ 8/9 39 Anna Adelgunde Unruh, f. Kallundbg. 29/12 17, † 13/4 12; F. Peter Mathias U., Rdmd. i Kallundbg.; M. Margrethe Elisabeth von Aspern; 1 S.; see Hans A. i Svallerup; [† 25/2 1773; Eptph.; Monument over Hustruen p. Tømmerup Kgd.].

KUM II, s. 502 (»Carolus Ulricus Amundinus«, 18 år gl.); DanKir bd. 4, s. 3200, 3201, 3238 (se nedenfor), s. 1434 (Tømmerup kirke); »see J. O. Grundtvig i Ledøie-S.« udgår, se der.

22. 29/4 1773 [r. Cap.* 20/7 53] Hans Jacob Pedersen Paludan, en Søn af Nr. 20, f. Vordingbg. 29/9 17; St. pr. 34, Bacc. 35; C. 38; p. Cap. her 23/2 53, o. 16/3; Pr. 78; 1 ~ 18/9 54 Anna Elisabeth Johansdtr. Lønborg af Arh. Dk. 1 r. Cap., f. 18/10 30, † 8/2 62; 4 S., 3 D.; 2 ~ 4/10 63 Frederikke Ebbesdtr. Jacobsen, f. c. 38, † 15/4 95; F. Bgmstr. og Bfgd. i Kjøge; M. Anna Roed; 8 S., 5 D.; see Ebbe J. P. i S. Kirkeby-A.; Peder H. P. i Asminderød-G.-F.; Johan P. i Fanefjord; J. L. Paludan t. Kbh. Trin. K. 1 r. Cap.; (Clemens C. F. P. i N. Næraa-B.); [† 2/5 1782; Begravelse].

KUM II, s. 555, 558 (»Iohannes Iacobus Paludanus«, 20 år gl.); DanKir bd. 4, s. 3253 (se nedenfor).

23. 26/6 1782 [Skiptvet, Aggershuus St., 4/2 73] Rasmus Fleischer; [19/5 1799 Ballerup-M.; see der].

24. 18/10 1799 [r. Cap.* 21/2 98] Dr. th. Niels Schyth; [15/6 1804 Veggerløse; see der].

25. 15/6 1804 [Veggerløse 27/5 91] Jonas Collin, f. Kbh. Vor Frue S. 7/4 58; F. Andreas C., Viintapper; M. Birgitte Laurenze Schultz; St. Nykjøb. p. F. 78; C. 19/9 80, n.; Chinap., o. 1/11 80; Sp. Borup-K. 1/5 83; 1 ~ Svenstrup, Borup S., 27/10 83 Mariane Wederkinch, d. Kbh. Petri K. 19/3 53, † Borup 26/12 90; F. Jens W., Auditeur; M. Anne Margrethe Becher; 2 S., 1 D.; 2 ~ Bækkeskov, Everdrup S., 15/7 91 Vibekke Juliane Flindt, d. Brylle 23/8 65, † Kallundbg. 21/4 08; F. Major Henrik F.; M. Vilhelmine Charlotte Merchel; 3 S., 6 D.; 3 ~ Kallundbg. 6/6 11 Mette Helene Wandel (maatte forlade ham), f. Nykjøb. p. F. 26/11 72, † Ulriksdal, N. Vedby S., 16/12 31; (Halvsstr. t. H. C. Vandel i Græse-S. og t. Anna L. V. ~ C. P. Rud i Ø. Ulslev-G.); F. Casper Nielsen W., Kbmd. i Nykjøb. p. F. (Bdr. t. J. N. Vandel p. Feiø, t. Cecilie M. N. V. ~ J. B. B. Suhr i Utterslev, Morbdr. t. Anna M. Olsdtr. ~ C. J. P. Werløs i V. Ulslev); M. Elisabeth Schjønning; u. B.; [# uden Ansøgning 13/1 1813; Tallottericollecteur i Kbh. . . ; † Kbh. Trin. S. 4/2 1822. Han var saa ilde lidt i Borup af Etatsraadinde Neergaard, at hun gav sin Kaldsret bort, for at blive ham kvit. Heller ikke paa Falster blev hans Navn omgivet af Glorie. 30/4 1800 indgave 14 Sognemænd 14 Klageposter imod ham, hvoriblandt, at han mange Gange havde glemt, at uddele den ene Deel af Nadveren; at Nadver-Vinen var udrikkelig; at et Liig havde henstaaet 3 Dage i Graven uden Jordspaakastelse; at han havde havt en gammel Mand i sin Tjeneste, hvis eneste Løn var en forhøiet Almisse; at han i 4 Mænds Paahør havde maattet tage mod Tiltalen Tyv, fordi han havde udskjældt anden Mand derfor, uden at kunne bevise det; at han havde givet sin Karl Lov til, at true en Bonde med, at han (Præsten) vilde sætte Ild paa hans Gd. o.s.v. Slap med en Mulkt, da Bønderne ikke kunde vidne i deres egen Sag. I Kallundborg var hans Forhold ikke bedre (see B. F. G. 1/280)].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 63; PT 13:6 (1958), s. 86, 95 (Slægten Flindt); 16:2 (1974), s. 179; 16:2 (1974), s. 174, 179.

26. 14/8 1814. Andreas Bonnevie, f. Mandal 82; F. Honoratius B., Læge i Mandal; M. Catharine Tørresdtr.; St. pr. 97; C. 16/1 04, l.; Lieut. 08; Cons.-Rd. 25/3 14; ~ Maren Berg, Kmhrr., Oberst Hans Rudolph v. Juels fraskilte Hustru, f. 28/7 69, † 8/5 50; F. Jstrd. Hans B. til Skovsbo; M. Olave Marie Lange, u. B.; [1814 Kongsberg; 2/11 24 Øiestad, Christiansands St.; Storthingsmd. 15–16; † 10/3 33; N. 76; Kraft (Norsk Forf.-Lex. 88) siger, at han ikke modtog Embedet i Kallundborg].

27. 13/7 1814 [p. Cap. hos Amtspr. i Holbæk Amt 13/4 08] Vitus Bering Rørdam, f. Ullensvang, Bergens St., 16/2 84; F. Christian Bolle R., Sp. ss.; M. Marie Elisabeth Schatt; St. Bergen 99; C. 22/10 07, l.; ~ 15 Adelaide Hedvig Sophie Wolgand af Rørby, f. 19/3 98; u. B.; 2 ~ J. C. T. Funch i Slagslunde-G.; Adoptivdtr. ~ D. L. Oest i Tirstrup-F.; [† 14/9 1828; E. 2/746 og S. 2/904].

28. 12/12 1828 [Hvedstrup-F. 31/12 23] Peter Holst af Kbh. Trin. K., f. Roesk. 10/2 76; St. pr. 93; C. 19/1 97, l.; Cat. Kbh. Frue K. 7/3 98; Sp. Nestved St. Mortens K. 20/2 07, o. 2/4; Pr. Arts og Løve HH. 28; Pr. 27/4 32; O.; [† 24/8 1832; Frugtbar pædagogisk Forf.; regnedes endog af Prof. J. Møller til de „af Almueskolevæsenets Theorie og Praxis i Sandhed fortjente Mænd“. En af Rationalismens meest erklærede Tilhængere hertillands; N. 266; E. 1/690 og S. 1/841].

KS 2:2 (1860-62), s. 562 (Restaurationen af St. Mortens K. i Nestved).

29. 28/11 1832 [Viborg Sortebr. K. 10/5 27] Immanuel Friis af Daugbjerg-M.-S., f. 18/6 82; St. Vibg. 00; C. 21/7 06, h.; Adj. Fdbg. 16/7 12; r. Cap. Viborg Dk.-A.-T. 23/9 18; ~ Kbh. 27/4 10 Marie Hemmine Petersen, f. Kbh. 10/10 85, † ss. 17/5 61; F. Christopher P., Sadelmager; M. Cecilie Pedersdtr. Ebbsen; 2 D.; see A. H. V. Sørensen i Tanum-H.; [† 31/7 1841. God Taler; værdig, godmodig, fredselskende; N. 179; E. 1/464 og S. 1/519; B. D. G. 1/142].

Sixhøj nr. 1560.

30. 23/10 1841 [Ærøskjøbing 6/8 34] Hans Buhl; [27/6 1853 Lynge-U.; see der].

31. 26/9 1853 [Øsløs-V.-A. 17/6 41] Christian Peter Jacobsen; [20/3 1858 Rødby-R.; see der].

32. 9/6 1858 [Jordløse-H. 3/10 45] Ditlev Carl Hoskiær, f. Ditlevslyst 15/10 12; F. Hans Jac. v. H., Cpt. i Veicorpset; M. Cathr. Dorothea Bruun; St. Kold. 31; C. 18/11 35, *l.; Cat. Fred. Trin. K. 24/2 44, o. 27/3; R.* 10/9 71; ~ 13/11 el. 15/11 44 Octavia Augusta Rasmussen af Jordløse-H., f. 13/8 14; 2 S., 1 D.

———————————

 

 

No 573. Sognecapellaner (fra 2/3 1743 residerende) i Kallundborg.

[Arts Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/44; L. S.*; K. M. 12; Lkm. 1/927; M. 109.
———————————

1. 15 . . Hans . . . , tillige Rtr.; [† 3/8 1538(?)].

2. i. 28/2 1565. Christen Madsen el. Christensen Madom; [vist 1569** Refsnæs; see der].

3. o. 18/10 1569. Jørgen Jacobsen; [k. 3/4 1574 Sp.*; see der].

4. 1574. Niels Ibsen; [† 22/10 1578; fik 15/4 76 Kongebrev paa Halvparten af Svallerup Kongetiende].

KS 2:5 (1869-71), s. 158 (se nedenfor).

5. (1579). Anders Tjærebro; [† 19/8 1587; fik 15/7 79 Kongebrev paa ovennævnte Kongetiende].

KS 2:5 (1869-71), s. 157 (se nedenfor).

6. 1615 [Kbh. Frue K. 1 r. Cap. 14] Mag. Thomas Cortsen Wegner; [1617 Sp.*; see Kbh. Nic. K.].

7. c. 1617. Jørgen Hansen (Jensen?) Hammer; maaskee St. 13; ~ Johanne . . . . , der levede 37 og 45; 8 B.; [† 28/12 1626].

KUM I, s. 9 (»Georg. Ian. Mæreus(?)«, måske Malleus, der betyder hammer); KS 2:5 (1869-71), s. 159 (se nedenfor); Kopskatten 1645, opsl. 92.

8. o. 17/5 1626**. Mads Mouritsen Kjøbenhavn; [18/7 1630 Aarby; see der].

9. o. 18/8 1630. Niels Lauritsen Swane; [25/3 1633 Svallerup; see der].

10. o. 9/3 1633. Bo Ottesen af Ledøie-S.; St. Kbh. 27; ~ . . . ; 1 D.; [† •/10 1637].

KUM I, s. 83 (»Boëth. Otth. Lidø.«); PT 8:6 (1927), s. 192 og 9:1 (1928) s. 158; KS 4:3 (1893-95) s. 338 (Ledøje og Smørum).

11. o. 20/10 1637 [Hør. Kallundbg. 32] Laurits Nielsen Gram, f. Jydld. c. 00; St. 18; Rtr. Bog. 21/1 23; Bacc. 28; ~ (45) Maren Pedersdtr., f. c. 99; 1 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see S. Jensen, L. O. Koch og C. C. Schiwe p. Refsnæs; [† 16/5 1661; Eptph.; Lgst.].

KUM I, s. 32, 91 (»Lavr. Nicolai Gram.«, »Lavrentius Grammius Cimber«); KS 3:5 (1884-86), s. 140 (»Laurentius Nicolai Gramm«, 23 år gl.); PT 8:6 (1927), s. 194; E. Brejls skifteuddr.: Kalundborg byfoged nr. 129, 147; DanKir bd. 4, s. 3194-96, 3229, 3252 (se nedenfor); Kopskatten 1645, opsl. 92.

12. o. 12/6 1661. Niels Christophersen Graa, f. c. 35; St. Slag. 56; 1 ~ Kallundbg. •/1 62 F. E., † 63; u. B.; 2 ~ Cathrine Thomasdtr. Bonum, f. c. 43, b. 4/4 10; F. T. Lauritsen B., Kæmner i Kallundbg.; M. Bodil Hansdtr. (2 ~ P. J. Trellund, Bgmstr. i Kallundbg.); see Thomas N. G. i Engbjerg-H.; Etm.; [† 4/8 1696].

KUM I, s. 266 (»Nicolaus Christophori Graa«); PT 14:6 (1964-65), s. 147-148; Kbg. Kalundborg (1706-70) opsl. 191 (enkens begr.); DanKir bd. 4, s. 3194, 3220 (se nedenfor).

13. 1/8 1696** [Hør. Kallundbg. 95] Hans Amundin, f. c. 69; St. Christiania 90; C. 7/8 94, h.; ~ F. D. Helvig Nielsdtr. Graa, f. c. 69, b. Kallundbg. 10/5 53; B.; see Carl U. H. A., Sp. her; (J. O. Grundtvig i Ledøie-S.); [† 10/3 1739; Lgst.].

KUM I, s. 174 (»Iohannes Amundi«); Kbg. Kalundborg (1706-70) opsl. 258 (enkens begr.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Samsø og Tunø nr. 38; DanKir bd. 4, s. 3239 (se nedenfor).

14. 17/4 1739 [p. Cap.* 31/5 37, o. 5/7] F. S. Carl Ulrik Hansen Amundin; [20/7 1753 Sp.*; see der].

15. 20/7 1753 [p. Cap.* 23/2 s. A., o. 16/3] Hans Jacob Pedersen Paludan; [29/4 1773 Sp.*; see der].

16. 23/6 1773, o. 13/8, Michael Nielsen Kiær (Kiaer); [8/6 1785 Frederiksborg-H.-H.; see der].

17. 22/7 1785 [r. Cap. Nakskov-B. 15/5 77] Niels Rudolph Suhr; [1796 Rudkjøbing-S.; see der].

18. 14/10 1796 [r. Cap. Maribo-H. 4/12 89] Henrik Georg Clausen; [22/12 1797 Kbh. Frue K. 2 r. Cap.; see Kbh. Frue K. Sognepræster].

19. 21/2 1798 [Haarslev-J. 3/2 92] Dr. th. Niels Schyth; [18/10 1799 Sp*; see Veggerløse].

20. 3/1 1800 [Cat. og p. Cap. Kbh. Trin. K. 29/4 96, o. 8/7] Jacob Hersleb Holst; [24/6 1814 Nakskov-B.; see der].

Derefter nedlagt ifølge Rescr. 29/7 1803.

———————————

 

 

No 574. Ordinerede Catecheter i Kallundborg.

[Arts Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 22/2 1828, o. 25/4, Johan Frederik Holst; [11/11 1831 Ølsted; see Magleby p. L.].

2. 29/2 1832, o. 28/3, Christian Frederik Kragerop; [26/9 1837 r. Cap. Kolding og Sp. Alminde; see Aarh. Frue K. o.s.v.].

3. 23/1 1838, o. 30/3, Morten Peter Hansen; [7/10 1848 Odden; see Slaglille-B.].

4. 12/12 1848, o. 16/2, Steen Christian Frederik Jensen; [22/6 1854 Hassing-V.; see Kyndby-K.].

5. 25/9 1854 [p. Cap. Brenderup-O. 20/7 44, o. 11/9; Ørsted i F. 20/5 47; Søndersø 8/6 49; Skydebjerg-O. 13/3 50; Ledøie-S. 5/5 54] Edvard Emil Frederik Albert Schiwe, f. Kbh. 6/8 17; F. Henrik Laur. v. S., Cpt. i Livgarden; M. . . . Ulstrup; St. Kbh. 36; C. 28/10 42, h.; ~ Beate Dorthea Dahl af Brenderup-O., f. Rand. 8/7 20, † Kbh. •/5 78; u. B.; [† 13/3 1855; Monument p. Kgd.].

Nygaards sedler: Hustrus fødsel; DanKir bd. 4, s. 3321 (se nedenfor).

6. 4/7 1855, o. 12/9, Peter Edvard Ferdinand Lundholm, f. 7/2 17; F. Pet. Vilh. L., Forv. p. Kronborg Slot; M. Soph. Hedevig Smith; St. Helsing. 36; C. 11/7 43, h.; ~ 23/5 56 Marie Kirstine Barfoed, f. 21/8 28; F. Generalkrigscomm. Jens Laur. B., Toldinsp. i Aalbg.; M. Marie Marg. Didriksen; (68) u. B.; [20/3 1872 Sindal-A.].

Nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1994. Kalundborg: Vor Frue Kirke, s. 3016-3298, S. Olai Kirke, s. 3303-3324.
Rørdam, Holger Fr.: Uddrag af Arsherreds gamle Provstebog. Kirkehistoriske Samlinger 2:5 (1869-71), s. 152-166.