Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 510. Hvedstrup og fra c. 1627 Fløng,

Sømme Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

H. 6/119; M. S. 1-a/211; L. P. B. o.; K. M. 174; L. S.; L. S. v. W.; M. 150; Lkm. 1/324; Kbg. 1676.
Anm. Ved Rescr. 26/2 1625 blev Fløng lagt til Lect. theol. i Roesk.; siden ved Rescr. 13/1 1688 til Rtr. ss., saa at Præsterne i H. vare Capellaner i F. til 2/4 1725. Tidligere blev Fløng bestyret fra Roesk. ved en Vicar. I 1569 havde en Slotsskriver Jus patronatus og holdt en Cap. Det blev selvstendigt c. 1572. Som Præster til Fløng nævnes:
a. 15 . . Hans Albretsen, † c. 1572;
b. 1572. Knud Sørensen; Pr. for Sømme og Tune HH. (08. 10), for Sømme hrd. 22; [† 1627; hans Navn paa Præstestolen 1600]
        KS 2:4 (1867-68), s. 406, 2:5 (1869-71), s. 151, s. 182 (noten); 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622); DanKir bd. 3, s. 732 (se nedenfor);.
———————————

1. 15 . . Palle Knudsen; [vist # 1582; † 23/4 1585; Lgst.].

DanKir bd. 3, s. 721 (se nedenfor).

2. (1584). Jesper Andersen; Vicepr. (84).

KS 2:4 (1867-68), s. 406; 3:5 (1884-86), s. 430 (Kornerup og Svogerslev).

2b. (1608). Jørgen Andersen; [levede 1618].

KS 2:5 (1869-71), s. 151; 3:5 (1884-86), s. 430 (Kornerup og Svogerslev).

3. o. 23/5 1618**. Niels Damiansen af Herslev-G.; Bacc. 18; [† 1630; i hans Tid blev Fløng Annex; nævnt 1628 paa en Liste over drikfældige Præster i Sjællands Stift].

KUM I, s. 33 (»Nicolaus Damianus Herslebius«); KS 2:6 (1872-73), s. 385; PT 8:6 (1927) s. 185; Blaabjerg, Anton: Busch – fra Sjælland? Slægten, Gemmesider II B (1995-99), s. 140-144.

4. 1631 [Haudrup-S., o. 23/1 28] Jacob Sørensen Bøtcker; [15/1 1641 Kbh. Nic. K. 2 r. Cap.; see der].

5. k. 24/1 1641 [Gadstrup-S., o. 14/9 33] Hans Olufsen Bonde, maaskee af Daugbjerg-M.-S., f. c. 99; St. Roesk. 23, Bacc. 28; Hør. Kbh. (28); Pr. p. Klosteret(1) 21/10 30; ~ (45) Anne . . . , f. c. 13; (45) 2 S., 2 D.; see Anders H. B. i Taarup-K.; [† 1658; Liget, som var lagt paa Alteret, blev nedkastet af de Svenske, som søgte efter Penge].

KUM I, s. 62, 91 (»Iohannes Olai Bondæus«); PT 8:6 (1927) s. 192; KS 2:1 (1857-59), s. 505 (»Hans Olufsen Bunde«, 41 år gl.); Kopskatten 1645, opsl. 105.

6. 9/3 1659 [p. Cap.**, o. 5/10 55] Morten Lauritsen Winding, f. c. 14; vist St. Kjøge 38; 1 ~ Kbh. Frue K. 69 Else Svendsdtr. Loumand, † 70; F. S. L., Brygger i Kbh.; 2 ~ c. 74 Else Jensdtr. Lund; [† 25/2 1676; maatte formedelst Opsætsighed mod sin Sp. smukt ud med Flaaden; hans Navn paa Degnestolen i Fløng K. 1655; Lgst.].

KUM I, s. 144 (»Martinus Laurentii Vindingius«); DanKir bd. 3, s. 732 (se nedenfor).

7. 14/1 1676. Mag. Hans Thomsen Borck; St. Od. 65; Huslærer hos Dr. theol. Jacob Bircherod i Od. 64–65; Mag. 92; ~ c. •/9 77 Anna Elisabeth Bernhardsdtr. Saur (Suhr), f. Kbh. 8/10 56; F. Bernt S., Insp. over Gjentoftegd., derpaa Brygger og Bryghuusskrvr. paa Kongens Bryghuus; M. Margrethe Johansdtr. Krammer; 7 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; see Thomas H. B. i Veilø-E.; H. T. Trojel t. Kbh. Frelsers K.; [† P. Kbh. 20/3 1702; Hustrus Kisteplade i Fløng K.].

KUM I, s. 326 (»Iohannes Thomæ Bondunus«), PT 1:4 (1883), s. 291 (Bircherods Dagbøger); DanKir bd. 3, s. 721, 732-33 (se nedenfor).
(17/4 1677**. Jens Bertelsen).

8. 26/5 1702 [Subrtr. Sorø 97–00] Mag. Albert Kjeldsen Schytte* af Kongsted, f. 7/9 68; St. Sorø 85; C. 94?; Rtr. Christiansand 94; Mag. Kbh. 24/5 02; 1 ~ 03 F. E., † 25/8 30; u. B.; 2 ~ Roesk. 2/4 32 Maren Andersdtr. Lange, d. 11/5 13, † Roesk. 17/12 92; F. A. Rasmussen L., Rdmd., Veier og Maaler i Roesk.; M. Anna Marg. Davidsdtr.; u. B.; hun 2 ~ 47 Cmcrd. Johan Jørgen Holst, Postmstr.; [† 19/11 1744, b. i Fløng, legerede (9/8 37) 100 Sldlr. til Hvedstrup Skolevæsen; G. 3/1 284].

KUM II, s. 139, 274 (»Albertus Achillis Toxotius«); SB s. 214; DanKir bd. 3, s. 732 (se nedenfor); SB s. 214.

9. 21/4 1742** [p. Cap.* 21/3 38, o. 21/5] Laurits Munch Mathiesen Thye*, f. Kbh. 31/11 10; (Halvbdr. t. Martin M. T. i Ondløse-S. og t. Mette Marie T. ~ P. A. Trellund, r. Cap. t. Svendbg. Nic. K.); F. Oberstlieut. M. T., Tøimester; M. Christine Jensdtr.; St. Sorø 28, Bacc. 29; C. 30; ~ 10/8 43 Karen Weldingh, d. Smørum 8/6 22, † 11/2 09; F. Christian W. til Edelgave; M. Karen Rasmusdtr.; 3 S., 4 D.; see H. E. Saabye i Udby i F.; J. Reimer i Aagerup-K.; [† 30/5 1787; hans Navn paa Daabsfadet 1762: »Hr. Lauritz Munck Thye«].

KUM II, s. 496, 512 (»Laurentius Thye«, 19 år gl.); SB s. 245; DanKir bd. 3, s. 729 (se nedenfor).

10. 28/9 1787 [r. Cap. Korsør-T. 20/2 82] Erland Brandt, f. Kbh. 8/9 24; F. Anders B., Toldbetj.; M. Anna Sophie né de Erlandsen; St. Kbh. 40; C. 2/8 45, n.; Sygetrøster ved Hospitalerne i Kbh.; r. Cap. Rødby-R. 14/8 76, o. 20/9; ~ 14/11 81 Johanne Cathrine Sandal, E. e. . . . Stoud, Kbmd. i Rødby, f. Sørup 53, † 22/12 25; F. Pet. S.; Degn; M. Ida Marg. Schmidt; 1 S., 1 D., nemlig Anna Sophie B., en flittig Oversætterinde og Lærerinde i Fransk; [† •/2 1805].

11. 15/3 1805, o. 19/4, Dr. phil. Anton Henrik Mathiesen, f. Kbh. 8/8 80; F. Thor M., Hoffoureer v. Dronning Juliane Maries Hof-Etat; M. Susanne Schvindt; St. Fdbg. 95; C. 12/5 01, l.; Dr. phil. i Kiel 03; Rg. m. Kbhs. Sp. 10/4 16; ~ Kbh. 12/8 03 Medea (Mette) Sorterup, f. St. Hedinge 5/5 77, † Kbh. 27/4 42; F. Jørgen S., Stud., Gjæstgiver i Kbh.; M. Martha Cathrine Roed; 5 D.; [† 30/9 1823; N. 379; E. 2/243 og S. 2/335].

Kbg. Kbh. Frue K. (1834-44 D.) opsl. 421 (enkens død).

12. 31/12 1823 [Nestved St. Mortens K. 20/2 07] Peter Holst; [12/12 1828 Kallundborg; see der].

13. 13/3 1829 [Assens-Kl. 28/5 24] Ernst Sophus Vilhelm Zahle; [17/10 1836 Hof- og Slotsp. i Kbh.; see der].

14. 24/12 1836 [Jydstrup-V. 30/8 33, o. 9/10] Lorents Lorck, f. Kbh. 20/3 06; F. Lorents L., Cptlieut. i Sø-Etaten; M. Mariane Elisab. Bech; St. Kbhs. Bdgsk. 24; C. 1/5 29, l.; Lærer v. Kbhs. Bgdsk. 29; ved Søetatens Dgsk. 21/3 30; Overlærer ved sammes Pgsk. 9/1 31; Rigsdagsmd. (Kbhs. A. 5) 5/10 48; ~ 2/8 31 Philippine Henriette Smidth, f. p. Corselitze 4/12 06; F. Clcrd. Thomas S., Postmstr. i Nysted; M. Marg. Elisab. Friedlieb af Idestrup; 1 S., 3 D.; [† 19/10 1868; E. S. 2/239].

15. 26/1 1869. Peter Sveistrup; [† 13/5 1872; „Nød stor Anerkjendelse hos sine Foresatte“; see Høien-J.].

16. 22/7 1872. Rasmus Theodor Fenger; see Hyllested-V.-H.

———————————

Noter:

(1) »Pr. p. Klosteret« = Provst paa Klosteret, d.v.s. Forstander og Præst for Kommunitetet ved Kbhs. Universitet, en Stiftelse hvor 100 Studenter fik gratis Kost og Logi. Spisningen og de dertil knyttede latinske Disputereøvelser holdtes i de første fire år i Helligåndsklosteret på Amagertorv (deraf navnet Klosteret). Kommunitetet afløstes 1628 af det nye "Collegium regium", i daglig Tale kaldet Regensen. Det havde sin egen Studenterkirke, indtil den 1656 afløstes af den nybyggede Trinitatis Kirke.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Hvedstrup Kirke, s. 710-721, Fløng Kirke, s. 722-733.