Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1390. Ølstykke,

Ølstykke Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/82; L. P. B. 86; K. M. 23; Lkm. 1/77; M. 49; S. i K.; Kbg. 1685.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg for tiden før 1700 fra Personalhistorisk Tidsskrift 1938, se nedenfor.]
———————————

1. 15 . . Herman Lauritsen.

1b. 15 . . Anders . . . „som falt ned aff een Kornstach her udi Præstegaarden, og slog sin Hals Sønder Anno 1573“.

2. 1573. Ole Knudsen; havde en Sønnesøn Poul Hansen, som blev begr. her 23/6 1700; [† 1615].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; 2:5 (1869-71), s. 152.

3 (5). 1615 [p. Cap.* 14] Niels Pedersen, f. Kbh.; [† 1619].

4 (3). o. 24/11 1619 [Rtr. Fdbg. ell. Degn og Skolemester i Hillerød (den lille Skole)] Mag. Søren Jensen Banner (Molboe), f. Jydld. 80; maaskee St. i Kbh. (06); ~ Anne Larsdtr.(?); 2 ~ Etm.; see Nr. 6; [† 1625].

F-P s. 219 (»Severinus Johannis Randrusiensis«); PT 8:6 (1927) s. 186; DanKir bd. 2, s. 2347-48 (se nedenfor).

5 (4). o. 16/2 1625. Jens Hansen Slagelse; St. Slag. 19; 1 ~ F. E.; 2 ~ (45) Anna Hansdtr., f. c. 14; 2 ~ 28/3 58 V. H. Merkel i K. Lyngby; [† 1653; hans Navn paa Kirkeklokken 1641 »Janus Johannis Tning(!)«].

KUM I, s. 37 (»Ianus Iohannis Slaglosianus«); PT 8:6 (1927) s. 188; Kopskatten 1645, opsl. 19.

6. k. 31/3 1653 [p. Cap. Slag. St. Mik. K., o. 24/8 25] Niels Sørensen Banner*, f. c. 24, en Søn af Nr. 3; St. Slangerup 44; ~ Steenløse 29/4 55 Mette Christophersdtr. Erich af Steenløse-V., f. 3/4 33, † 8/9 91; 3 S., 4 D.; see Etm.; [† 31/1 1685; Portrait i Kirken m. Hustru og 9 Børn (nu forsvundet); Eptph.].

KUM I, s. 185 (»Nicolaus Severini Ølstickensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 3 og 8; DanKir bd. 2, s. 2344-45 (se nedenfor).

7. 31/1 1685. Bastian Pedersen Callundborg, f. 8/10 54; St. Kallundbg. 74; ~ 25/9 85 F. D. Trunde (Trone) Nielsdtr. Banner; 1 S., 2 D.; 2 ~ H. T. Bang i Steenløse-V.; see N. B. Banner i Soderup-E.; [† 25/5 1694; Eptph.; Lgst.].

KUM II, s. 49 (»Sebastianus Petri«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 11; DanKir bd. 2, s. 2348-49 (se nedenfor).

8. 26/5 1694. Malte Jensen Radier, f. 55; F. J. Jørgensen, Guldmed i Landskrona; St. Lund 81; (S. Bjergby-S. 10/10 82*); Pr. 11; ~ Beate Samuelsdtr. Winding, f. c. 53, † 35; 2 S., 2 D.; see Jens M. R. i Sørbymagle-K.; Rasmus W. R. i Græse-S.; Etm.; [† 5/2 1730; Portrait i Kirken (nu forsvundet)].

KUM II, s. 112 (»Malthesius Iani Radierus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 27; PT 14:3 (1961), s. 125; DanKir bd. 2, s. 2345 (se nedenfor).

9. 11/4 1724** [r. Cap. Slangerup-U. (22)] Niels Pedersen Beck, f. c. 80; St. Fdbg. 99; ~ F. D. Johanne Maltesdtr. Radier, † 4/4 62; see Malte R. N. B. i Sørbymagle-K.; [† 31/5 1744].

KUM II, s. 250 (»Nicolaus Petri Bech«, 19 år gl.).

10. 24/7 1744 [Fp. 26/9 43, o. 27/9] Jochum Frederik Joachimsen Zarth, f. Hillerød 30/6 09; F. J. Z., Smed v. Fdbg. Slot; M. Anna Cathr. Jensdtr. Hals; St. Fdbg. 26; C. 9/8 29, h.; Pr. 64; ~ 37 Kirsten Marie Kremer, f. 13, b. Frederikssund 9/1 70; mindst 2 D.; [† 14/8 1769; Nr. 684; Eptph.].

KUM II, s. 480 (»Joachimus Fridericus Zarth«, 18 år gl.); Kbg. Frederikssund (1703-1807) opsl. 169 (enkens begr.); DanKir bd. 2, s. 2348 (se nedenfor).

11. 20/10 1769, o. 3/11 [Cabp. hos Grev A. G. Moltke] Vilhelm Billeschou; [28/7 1787 Steenløse-V.; see der].

12. 28/12 1787. Christen Sveistrup, f. Hors. 38; St. Hors. 59; C. 23/9 72, n.; [† uordineret 30/1 1788].

13. 22/9 1788 [r. Cap. Kbh. d. Garn. 16/7 83] Casper August Frederik Bagger af Flade-F.-G., f. 10/7 53; St. Aalbg. 74; C. 20/2 81, h.; 1 ~ 90 Helene Sophie Grønbech af Røgen-S., f. c. 62, † 27/1 96; 3 S. (1796: 1 S.); 2 ~ 10/12 98 sin Tjenestepige Anna Cathrine Bagge, f. Kbh. 17/12 79, † 8/6 26; 2 S., 6 D.; [† 5/6 1817].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 72.

14. 12/11 1817 [Jebjerg-L. 21/3 94] Michael Feld* af Vammen-B.-L., f. 10/3 52; St. Vibg. 74; C. 13/10 78, n.; Tunø 25/8 86, o. 1/11; blev sindsvag 87 og maatte forlade Øen; Nautrup-S.-V. 31/7 89; ~ Kbh. 22/5 89 Christine Sophie Wengel, f. c. 72, † 5/7 36; F. Tobaksspinder; 4 S., 1 D.; see Hans M. F. i Haverslev-B.; [† 19/5 1836, efter at han 28 var bleven i høi Grad sindssvag; virksom og munter, have en Gjæld af 6000 Rdl., som under Konens Bestyrelse blev afbetalt].

Sixhøj nr. 1360.

15. 26/7 1836 [P. og Miss. i Trankebar 20/12 27, o. 11/1 28; # 5/7 36] Knud Eskild Møhl* af Veiby-T., f. Ø. Linnet 17/1 05; St. Fdbg. 22; C. 20/7 27, l.; 1 ~ 1/10 28 Hanne Marie Møhl, f. Kbh. 4/2 08, † paa Hjemreisen fra Ostindien 30/10 35; F. Kmrd. Hans Christian M., Havnecontr. i Kbh.; M. Marie Achthon Fabricius af Leirskov-J.; 1 S., 1 D.; 2 ~ 24/11 36 Inger Louise Augusta Schram, f. Kbh. 21/5 05; F. Cfrrd. Christopher S., administrerende Dirctr. ved den alm. Enkekasse; M. Anna Johanne Christiane Jørgensen; 2 S., 2 D.; see L. C. Hansen i Olsker-A.; [# 1890; † 15/6 1900; „Modtog 7/6 74, da han efter endt Gudstjeneste traadte ind i sit Hjem, et smukt Beviis paa, i hvor høi Grad han under sin lange Embedsvirksomhed har vundet sin Menigheds Høiagtelse og Hengivenhed, idet han blev modtagen af en Deel af Sognets Beboere og der overraktes ham en værdifuld Hædersgave med Indskrift“. See D. T. 74/152; R.* ved sit 50 Aars Jub. 5/11 77; see Nat. Tid. 166; E. 2/376 og S. 2/474].

Achelis II, nr. 8637; Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 70-71.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1975. Ølstykke Kirke, s. 2329-2352.
Olsen, Erik: Ølstykke Sogns Præsterække. Personalhistorisk Tidsskrift 10:5 (1938), s.180-82.