Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 228. Errindlev og Olstrup,

Fuglse Herred, Maribo Amt, Loll.-Falsters Stift.

Rh. 1/510; L. P. B. 27; Kirkehist. Saml. 2/173; M. S. 2-b/23; Lkm. 2/596;
Kbg. Errindlev 1764, Olstrup 1753.
———————————

1. 1517. Laurits Ibsen; [† 1551; „Jeg var den første Præst, som udi Errindlev – Til helligt Ægteskab Forlov frit givet blev“].

2. 1551. Jørgen Tykke el. Tikke; [† 1565; under ham var den præstelige Indkomst paa det Høieste; thi foruden Tienden maatte hver Bomand hvert Aar give 17 Brød, en „Bøste“(1) Flesk, en Medisterpølse m. m.].

3. 1565 [Hør. Kbh., afsattes 23/7 65] Jørgen Madsen Grim; ~ Abel . . . ; 1 D.; see Etm.; [b. 17/1 1587; kraftig og nidkjær, men kunde ikke udrette det Gode, han vilde, til Sædernes Forbedring, da en almægtig Foged paa Kjærstrup, Jørgen Tydsker, tog dem, som han vilde tillivs formedelst deres slette Exempel, i sin naadige Beskyttelse. Under ham blev Tyngden forøget, men Renten forringet].

4. 1587 [p. Cap. . . . ] Mogens Hansen Malmøe; ~ F. D. Margrethe Jørgensdtr., som havde Ord for, at have foragtet sin Mand og elsket Andre mere end ham; 2 ~ Degnen; [blev forvirret i al sin Handel, mishandlede Konen og slog sig til Drukkenskab; for ikke at blive afsat, resignerede(2) han 16. Trin 1589, drog til Rostock, kom endelig til Gulland (Gotland), hvor han synes at være bleven Præst („hafuer faaet Forfremmelse igjen“) og døde christeligt. Hans Valgsprog var: „Min Bordende, min Bog og min Kande“; („for sin Bordende en Daare, vederstyggelig blandt de Viise, i sin Bog et Svin, rodende blandt Perler; i sin Kande en Kæmpe, stærk blandt de Ædruelige“). Han indføres at udsige sin Tilstand udi efterskrevne Elegiaco(3): „Jeg Magnus til Embedet var ringe – Men til et lystigt Lag jeg havde Sind og Mood. Jeg fra Forargelsen mig ikke vilde tvinge. Min Hustru var jeg ond, og hun var mig ei god. For Sligt jeg blev betænkt, som Øvrigheden raadde, Fra disse Kirker tu slet at afsige mig. Til Rostock drog jeg først, jeg Gulland siden naaede, – Der fik jeg Lejlighed, og døede christelig“; see kirkehist. Saml. 2/184].

5. k. 5/10 1589 [r. Cap. Od. Graabr. K. 24/4 86] Jørgen Pedersen Falentin af –?– i Jylland; Hør. Od. før han blev Stud.; St. Od. 84; Rtr. Nybg. 13/11 s. A.; r. Cap. Nybg., o. 18/7 el. 19/7 85; Pr. 8/9 14; ~ Od. 11/11 89 Anna Hansdtr., f. Od. 55; 5 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; see J. Clausen her; [† P. 14/8 1620; velfortjent; var et Hovedvidne mod Biskop Hans Knudsen Weile i Od.(4); hans Navn paa Kirkeklokken 1607].

DanKir bd. 8, s. 698 (se nedenfor).

6. k. •/8 1620 [r. Cap. Od. St. Knuds K., k. 1/5 19, o. 2/5] Erik Andersen Tuxen (Teuxen) af Tranekjær-T., f. 3/3 87; St. Od. 10; Rtr. Svendbg. 14; C. 16; ~ Dom. Septuag. (28/1) 21 F. E., † •/12 41; [† 16/7 1642; meget nidkjær og derfor ei Alle tilmaade; hans Navn paa Prædikestolen i Olstrup 1622].

KoM s. 365 (»Ericus Andreæ Toxenius«); F-P s. 264; KS 3:5 (1884-86), s. 116 (»Ericus Andreæ Teuxenius«, 32 år gl.); DanKir bd. 8, s. 712 (se nedenfor).

7. k. 31/7 1642 [p. Cap.*, o. 26/1 42] Jacob Clausen, f. 24/4 19 i Rogsgd., Vestenskov S.; F. C. Andersen, Ridefoged p. Søllested og Rudbjerggd., senere Foged i Sønder H.; M. Mette Jacobsdtr.; St. Hlh. 37, Bacc. 40; Hør. Slag. 17/8 40; C. 21/3 40, l.; Pr. 58; 1 ~ 29/3 43 Anna Jørgensdtr., f. her, † 44; 1 S.; 2 ~ 13/10 44 Vibekke Jensdtr. Bang af Sandby, E. e. R. B. Kjøring i Veileby, † 9/11 59; 6 S., 5 D.; 3 ~ Nakskov 20/2 61 Ida Jensdtr., E. e. H. Madsen, Rdmd. i Nakskov, † 16/10 64; u. B.; [† 14/5 1668; 2. Hustrus Navn paa Stolestade i K.; Lgst.].

KUM I, s. 138, 159 (»Iacobus Clavdii Lolandus«); KS 3:5 (1884-86), s. 133 (»Jacobus Claudius Lollandus«, 25 år gl.); Kbg. Nakskov (1638-1707) opsl. 325 (3. vielse); HT-Sadolin s. 547; DanKir bd. 8, s. 697, 701 (se nedenfor).

8. 17/6 1667**, o. 25/7, i. Sp. 2/8 68, Jacob Poulsen Prip af Gundslev, f. 17/6 38; St. Nykjøb. 60; 1 ~ F. D. Anna Jacobsdtr., f. 8/8 46, † 86, der kom i Barselseng nogle faa Uger før den ordinaire Tid, hvorfor han maatte søge Opreisning; 2 S., 3 D.; 2 ~ 23/4 89 Elisabeth Christensdtr., E. e. Didrik v. Essen, Bgr. i Nakskov; [† 1712; „Velsindede skjule gjerne hans og Enhvers Feil“; Eptph.; Lgst. over 1. Hustru].

KUM I, s. 290 (»Jacobus Pauli Prippius«); DanKir bd. 8, s. 699-700, 701 (se nedenfor).

9. 5/3 1712 [p. Cap.* . .] Knud Leonard Schritzmeier, f. Kbh.; F. vistnok Livlæge hos Dronning Sophie Amalie(5) i Nykjøb. p. F.; St. pr. 88; C. 1/7 93, n.; 1 ~ F. D. Sidsel Cathrine Jacobsdtr. Prip, † 17, hvem han havde besvangret, hvorfor „denne ærværdige Mand“ 1703 erholdt kgl. Benaadning; 3 D.; 2 ~ 3/9 20 Anna Birgitte Gregersdtr. Zimmer af Nykjøb.-S.; 4 D.; 2 ~ Etm.; see C. C. Wiinholt i Horslunde-N.; [† 15/2 1726].

KUM II, s. 157 (»Canutus Leonhardus Schritzmeyer«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 49.

10. 22/3 1726. Mogens Nielsen Gram af Bjergby-M., f. 97; St. pr. 21; C. 24; 1 ~ 25/2 27 F. E., † 28; 1 S.; 2 ~ Margrethe Pedersdtr. Rud, f. i Rødby; F. P. Bager; 11 B.; see P. B. T. Gjørup i V. Ulslev; [† 25/1 1760].

KUM II, s. 435 (»Magnus Nicolai Gramm«, 24 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 49.

11. 22/2 1760, o. 9/5, Daniel Conradsen Runge, f. Nykjøb. p. F. 13/2 22; F. C. R., Overførster; M. Cathrine Elisabeth Wodrof; St. Nykjøb. 42; C. 48, n.; ~ Nykjøb. p. F. 13/4 52 Anna Cathrine Danielsdtr. Ernst af Østofte r. Cap., f. c. 18, † Nykjøb. p. F. 4/9 81, E. e. Wilhelm Nolte, Slotsfoged og Tolder i Nykjøb. p. F.; 2 D.; [† 1774; Pg. br. 24/1 71].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 105; LF-Degne s. 173-174.

12. 6/7 1774 [Nebbelunde-S. 15/3 65, o. 26/4] Niels Pallesen Saabye af St. Jørgens-S., f. Egense 15/7 38; St. pr. 57; C. 8/6 63; ~ 14/1 67 Anna Sophie Eggertsdtr. Brygmann; (Sstr. t. Dorothea Margrethe E. B. ~ S. Balslev i Kjettinge-B., t. Charlotte E. B. ~ L. C. P. Busch i Landet-Aa.-R. og Bdrdtr. t. H. P. Brygmann i Thoreby); F. E. Christopher B., Hofskrvr. hos Dronning Sophie Magdalene(6); M. Marie Pedersdtr. Smidt; 7 S., 5 D.; see Etm.; [# 19/4 1805, b. 5/7 s. A.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 195, 221; Skifteprot. Køge byfoged (1766-90), f. 445a-449a , opsl. 241 (skifte efter hustrus moder).

13. 19/4 1805 [p. Cap.* 02] F. S. Johan Frederik Saabye, f. 20/10 75; St. Helsing. 94; C. 14/7 01, h.; ~ 24/1 03 Amalie Margrethe Hardung; F. Anton H., Stempelpapirkommissær; 7 S., 5 D.; [† 13/4 1832].

E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 1693.

14. 15/6 1832 [Maibølle 30/12 29] Christen Møller Holst; [30/6 1848 Magleby-H.; see der].

15. 19/8 1848 [Taagerup-T. 14/10 44, o. 29/11] Thor Johan Christian Heramb, f. Kongsberg 27/2 16; F. Jstrd. Lars Guldbrandsen H., Overmagasinbest.; M. Ursula Christiane Grønlund; St. Kbh. 34; C. 17/1 40, l.; c. Adj. Fdbg. 29/9 40; Indfødsret 14/4 41; Adj. ss. 12/6 41; ~ 15/7 41 Sara Ernestine Mariane v. Ditten, f. Kongsberg 19/2 18; F. Ernst Hans v. D., Bogholder v. Fattigvæsenet; M. Marie v. Meitzner; 2 S., 5 D.; [† 18/8 1858; en overordentlig elskværdig Mand, en alvorlig Præst og et lyst Hoved; E. S. 1/773].

16. 30/10 1858 [Stubbekjøb.-M. 4/1 48] Adser Hansen Blume, f. Mølby, Spandet S., 28/11 04; F. Villads Jensen, Kniplingshandler, siden Degn i Spandet; M. Maren Adsersdtr.; St. Roesk. 23; C. 7/7 29, *l; Adj. Roesk. 8/9 29; Cat. Holstebro o.s.v. 15/6 32, o. 22/8; Ølby-A.-F. 6/12 36; Landsthingsmd. i 5te Kreds 3/6 53; Pr. 8/12 61; R.* 7/5 74; ~ 28/7 32 Karen Severine Johanne Heiberg, f. Kbh. 31/12 09, † 1611 63; F. Politisecr. Peter Vilken H., Forst. v. Kbh. Vartov Hosp.; M. Elisabeth Cathrine Schrøder; 1 S., 1 D.; see Peter C. B. i Bording; [† 19/8 1876; „Udm. Præd., der talte med en velgjørende Varme, og i det Hele en Mand, for hvem vist Enhver, som kjendte ham, følte en ubetinget Agtelse“. See Nat. Tid. 76/129; E. S. 1/175].

17. 27/11 1876. Johan Frederik Julius Reiffenstein; see Kbh. Fred. Hosp.

———————————

Noter:

(1) en Bøste Flesk = betegnelse for forskellige dele af et svin (flæskeside, bov el. skinke), især i røget tilstand.
(2) resignerede = opgav sit embede
(3) Elegiaco = (af gr. Elegi), egl. Klagesang. Indholdet kan være moralsk eller sentimentalt. Elegien kunne bruges til alle former for lejlighedsdigtning, men var især populær til gravdigte og kærlighedsdigte.
(4) Hans Knudsen Weile, Sp. Kbh. Nic. K., Biskop over Fyens Stift 26/10 1606; afsat 3/6 16 som Calvinist. Calvinisme er en trosretning baseret på reformatoren Jean Calvins lære. De mest kendte elementer heri er læren om prædestination (forudbestemt frelse el. fortabelse) og billedforbudet. I calvinistiske kirker har man ikke billeder; kun skriftsteder er tilladt som dekoration. (Se DBL.)
(5) Dronning Sophie Amalie (1628-1685), Frederik III’s dronning. Efter kongens død 1670 overtog hun som livgeding (enkepension) krongodset på Lolland og Falster. Hun opholdt sig ret ofte på Nykøbing slot, Hørsholm og Dronninggård, men boede dog det meste af tiden på Sophie-Amalienborg.
(6) Dronning Sophie Magdalene (1700-1770), Christian VI’s dronning. Efter kongens død overtog hun som livgeding (enkepension) krongodset på Lolland og Falster. Hun opholdt sig kun sjældent på Nykøbing Slot, som i hendes tid forfaldt mere og mere, indtil Kronen afhændede det i 1766.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Erindlev Kirke, s. 689-702, Olstrup Kirke, s. 703-714.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Erringlev Sogn s. 591-599, Præsterne: s. 592-595, II s. 320; Oelstrup Sogn: s. 599-603).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Errindlev Sogn s. 507-516, Præsterne: s. 509; Olstrup Sogn: s. 516-519). PDF-udgave.
Clausen, Jakob: Ærindlev og Olstrup Sognes Præstekrønike, 1415–1669. Ved Holger Fr. Rørdam. Kirkehistoriske Samlinger, 1:2 (1853-1856), s. 156-204.