Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1207. Tranekjær (Kirkeby) og fra 7/1 1555 Tullebølle,

Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/108; L. S.*; L. P. B. 269; Lkm. 2/489; St. M.;
Kbg. Tranekjær 1796 (÷ 1809–11), Tullebølle 1813.
Anm. I Tullebølle nævnes Peder som Sp. før foreningen med Tranekjær.
———————————

1a. 15 . . Anders Madsen, byttede Kald med Etm.; [22/11 1526 Kjerteminde-D.; see der].

FR s. 121.

1b. 22/11 1526 [Kjerteminde-D. 28/10 1526]. Peder Foss, byttede Kald med F.; [fmtl. † c. 1551].

FR s. 119, 121.

1 (c.). 1551. Christopher Nielsen; Pr. (68); ~ Dorothea . . . ; 1 D.; see Etm.; [† 15/2 1585].

2. 1585. Mikkel Rasmussen; ~ F. D.? Elisabeth . . . , † P. 85; [† P. 12/8 1585].

3. c. 1585. Anders Jensen Tuxen el. Teuxen af V. Skjerninge-U., f. c. 55; maaskee St. 80; ~ Margrethe . . . , levede 32; see Erik A. T. i Errindlev-O.; Marcus A. T. i Dannemarre-T.; [† 7/12 1629; blev 1615 dømt til 3 Marks Bøde for ulovlig Skovhugst].

FS nr. 155 (»Andreas Johannis«); KS 6:3 (1939-41), s. 174 (Rettertinget); KR nr. 2780.

4. 1629 [p. Cap.* 21, o. 13/5] Peder Jørgensen Branderslew, maaskee af Branderslev, f. c. 99; St. 18; Pr. 7/7 53; see J. P. Tranekjær i V. Hæsinge-L.; Etm.; [† 1660; opførte en Veirmølle i Tullebølle; blev beskyldt for at have taget dobbelt Rente af et Laan til en Adelsmand, men frifandtes paa Rettertinget 18/5 1640].

KUM I, s. 32 (»Petrus Georg. Lollandus«); KS 3:5 (1884-86), s. 118 (»Petrus Georgii Laulandus«, 30 år gl.); KS 4:2 (1891-93), s. 682, 683 (kaldes svoger til Poul Andersen i Bøstrup); 6:3 (1939-41), s. 174 (Rettertinget); KR nr. 5432; »vistnok af Nakskov« udgår, se E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 253.
(o. til p. Cap. 7/4 1653. Rasmus Clemensen; St. Slangerup 46; ~ Abigael Pedersdtr.; 2 ~ Niels Buchholtz; [† før 1693])
                KUM I, s. 198 (»Erasmus Clementis Fionus«); KS 4:2 (1891-93), s. 680; E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 921.

5. o. 4/1 1660**. F. S. Anders Pedersen Tranekjær, f. c. 31; St. Od. 53; ~ Karen Jacobsdtr., f. c. 56, b. 30/10 24; [† •/3 1679].

KUM I, s. 243 (»Andreas Petri Trankier«); KS 5:3 (1905-07), s. 729.

6. k. 24/3 1679. Niels Hansen Wang; vist St. Pr. 72, Bacc. 74; V.-Pr. (92); ~ . . . . Gotfredsdtr. af Snøde-S.; see Etm.; [† 1715; begr. i Rudkøbing K.].

KUM II, s. 35, 614 (»Nicolaus Iohannis«); E. Brejls skifteuddr.: Rudkøbing byfoged nr. 195; DanKir bd. 10, s. 1469 (Rudkøbing kirke).

7. 7/5 1712**. Peder Generanus Caisen Kruse, f. Stoltlund, Tinglev S., 16/4 79; F. C. K., Administrator hos Grev F. Ahlefeld; M. Magd. Generana; St. Flensbg. t. Kiel 98, Leipzig 01; i Kbh. 09; C. 22/7 s. A., h.; Pr. . . ; R. m. Kbhs. Sp. 1/3 28; Cons.-Rd. . . . ; 1 ~ 12/11 17 F. D. Anna Nielsdtr. Wang, b. 30/9 19; u. B.; 2 ~ 20 Margrethe Cathrine Johansdtr. Buchwald, d. Kbh. 9/9 90; F. Etrd., Dr. og Prof. med. J. Ditlevsen B.; M. Anna Marg. Buchwald; 2 ~ F. Sstr. Christine Sophie Johansdtr. Buchwald, d. 4/7 95; 2 ~ K. A. Rhold i Hunseby; 4 S.; see Johannes P. K. i Kregome-V.; (Petrus J. K. t. Rand. St. Mortens K.; P. D. Blicher i Spentrup-G.); [b. 9/9 1732].

KUM II, s. 343 (»Petrus Kruse Flensburgensis«); Achelis I, nr. 4099; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Strø hrd. nr. 8.

8. 26/9 1732 [Magleby p. L. 6/11 15*, o. 19**] Dines Christian Frantsen Krag af Magleby p. L., f. 12/12 83; St. Od. 04; C. 15/10 08, l.; Cons.-Rd. 14/2 49; ~ Kristine Zumbildt, Eierinde af Hjortholm, f. c. 02, b. 12/4 80; (Sstr. t. Jacobine E. Z. ~ N. R. F. Krag i Magleby p. Langel.); F. Capt. Johan Christopher Z.; 2 S., 6 D.; see S. N. Bagge i Snøde-S.; J. Hviid i Longelse-F.; H. J. Dreyer i Aunslev-B.; F. C. R. Thrane i Humble; [b. 4/5 1749].

KUM II, s. 294 (»Dionysius Christian. Krag«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Rudkøbing byfoged nr. 568; PT 3:4 (1895) s. 146-147 (Krag).

9. 15/9 1749, o. 7/11, Hans Jensen Dreyer; [8/4 1763 Aunslev-B.; see der].

10. 27/5 1763, o. 15/7, Hans Peder Hansen, f. Steengade, Tullebølle Sogn paa Langeland, 4/6 31; St. Nakskov 51; C. 9/6 61, h.; ~ Kbh. Frue K. 11/4 64 Marianne Hulegaard, f. c. 45, b. 21/9 93; (Sstr. t. Ottilie M. H. ~ F. S. Steenloos i Udby Sjæll.); F. Oluf H., hørkrmr. i Kbh.; M. Anne Benedikte Christensdtr. Borup (2 ~ Oluf Mandix, Brygger i Kbh.); 5 S., 2 D.; see Christian H. i Bødstrup; [b. 25/7 1785].

Kbg. Kbh. Frue K. (1722-74 V) opsl. 164 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Langelands nørre hrd. nr. 23, 28, Københavns byting nr. 2099.

11. 19/5 1780**, o. 14/7 [Aman. Christiania 73] Johan Ditlev Brechling Brandt; [3/5 1799 Humble; see der].

12. 14/6 1799 [Brunlaugnæs, Aggersh. St., •/1 s. A.] Christian Conrad Fabricius, f. Langestrand, d. 1/6 67; F. Jstrd. Fred. Ludvig F., Overinsp. og Overbirkedommer i Grevskabet Laurvig; M. Margrete Helene Strøm; St. pr. 81; C. 14/10 88, n.; p. Cap. Laurvig 93; ~ c. 96 Ehrengard Melusine Ludomille v. Mutio, f. Stade 28/2 63, † 30/9 32; F. Major Joh. Friedrich v. M.; M. Ludomille Magd. Zandré; her 1 S., 2 D.; (see F. V. Munck i Herlufsholm); [† 17/8 1831; E. 1/805 og S. 1/443].

Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 16-41.

13. 2/11 1831 [Tryggelev-F. 27/1 30] Christian Graae af Bødstrup, f. Humble 27/12 01; St. Od. 19; C. 13/1 25, l.; Cat. Rudkjøb. 9/4 28, o. 25/4; Pr. 51; R.* 26/5 67; # Pr. 1/8 73; ~ 26/9 28 Anna Marie Andersen, f. 30/1 10, † 11/5 65; F. P. O. A., Eier af Rosengd. ved Ringsted; M. Cathr. Gundersen; 5 S., 3 D.; [Pg. br. 9/5 75; † 21/5 1875 som Følge af Brandsaar, da han svag og lidende med største Besværlighed blev bragt ud af Forpagteren. Meget afholdt].

14. 10/3 1876 [Løsning-K. 14/4 1866] Henrik Georg Clausen Gad af Kbh. Trin. K. 1 r. Cap. (F. senest Biskop over Fyens St.), f. Aalbg. 9/9 25; St. Kbh. 45; deltog i Krigen 48 som frivillig v. 5. Bat. 1 Comp.; C. 14/7 51, h. og 15/6 52, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 27/10 52 – •/7 55; o. Cat. ved den frie danske Menighed i Flensborg 8/5 55, o. 6/6; Adsbøl-G. 26/6 62; afsat 17/11 64 af d. t. R.; ~ Kbh. Hel. G. K. 12/8 56 Ida Tvermoes, f. Kbh. 24/4 35, † ss. 12/4 1908; F. Andreas Madsenius T., Gross.; M. Claudine Fred. Overbye; (68) 3 S., 2 D.; [# 1886; † 20/6 s. Aa].

Borchs K. nr. 643; Elvius s. 534-535; G-HF II, s. 300-301; Arends I, s. 271-72: M. 113; Elv. 534; Gr. & H.-F. II. 300; Volb. 14; (Arends’ litteraturforkortelser).
———————————

 

 

No 1207b. Capellan pro loco i Tranekjær-Tulbølle.

[Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

Anm. Capellanen boer i Tulbølle.
———————————

1. 23/5 1876, o. 19/7 [c. Adj. Aalbg. 14/2 73] Preben Johan Frederik Jacob Hansen, f. Falsted 3/9 45; F. Mads Fred. H., Skllrr. i Oure; M. Joh. Jac. Lentz; St. Sorø 65; C. 19/6 71, h2.; ~ Kbh. 31/7 73 Emma Mathilde Stenersen, f. Kbh. 15/8 43; F. Jstrd. Adolph Casp. Alb. S., Overformynder i Vestindien; M. Anna Benedicte Hoff; (77) 1 S., 1 D.; [15/1 1884 Longelse-F.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.