Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 742. Longelse og Fuglsbølle,

Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/106; L. P. B. 559; Lkm. 2/502; St. M.; Kbg. 1813.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra H. H. Schou, se nedenfor.]
———————————

1. 15 . . Torsten . . .

2. 15 . . Jens Clausen.

3. 15 . . Jacob . . .

4. (1568). Mads Pedersen; Pr. 92; [† c. 1594; skjød i Hidsighed med et „Fyrrør“ paa Staffen, en af sine Sognemænd, og saarede ham haardt; blev ved Landemøde 68 dømt fra Kaldet paa Kongens Nade og Unaade; men blev dog i Embedet, mod at love, aldrig mere at bruge Bøsse; drikfældig].

4b. c. 1594. Jacob Mikkelsen; [† c. 1613].

PT 7:5 (1920), s. 254-258 (se nedenfor).

4c. 1613 [vist Cap.* c. 10] Peder Hansen, fmtl. af Magleby p. L.; St. i Kbh. (08); ~ F. D.? Mette(?) Jacobsdtr.(?); 2 S.; 2 ~ Etm.; see H. P. Langeland i Steenstrup; Jacob P. her; [† 1614].

KoM s. 361 (»Petrus Johannis Magleby«); F-P s. 238; PT 7:5 (1920), s. 254-258 (se nedenfor).

5. 1614. Hans Mikkelsen Sandager(?); vist St. 08; 1 ~ 14 F. E.; u. B.; 2 ~ c. 19 Pernille Hansdtr. af Kirkeby-L.; 5 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see H. P. Langeland i Steenstrup-L.; H. H. Langeland i Birket; L. Hansen p. Feiø; D. Hansen i S. Broby; (H. Nielsen i Rødby-R.); [† 1638; levede endnu 1630, see F. H. 6/141-42; paa Eptph. staae 2 Præster med 1 Kone og nederst 1614].

FS nr. 455 (»Johannes Michaelis Sandagrius«); KoM s. 363 (»Johan. Michaëlis Sandagger«); KS 6:3 (1939-41), s. 160.

6. c. •/12 1638 [r. Cap. Snøde-S., o. 7/3 38] F. Sts. Jacob Pedersen, f. her c. 11; St. Od. 33; Huslærer for Biskop Hans Mikkelsens Børn i 3 Aar; 1 ~ 39 F. E.; 2 ~ Dorothea Pedersdtr. Skonning af Svendbg. Frue K., † Svendbg. 90; 1 S., 3 D.; see P. J. Langeland t. Svendbg. Frue K.; (J. N. Bloch i S. Næraa-Aa.); [† 1674].

KUM I, s. 114 (»Iacobus Petræus Langlandus«); KS 3:5 (1884-86), s. 129 (»Jacobus Petræus Langlandus«, 27 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 41.

7. 1674. Jacob Pedersen Bredal, f. c. 36, fmtl. af Kjettinge-B.; St. Roesk. 62; maaskee ~ Maren . . . , f. c. 23, b. 10/2 93; [† 1674; var maaskee først p. Cap. hos Nr. 6].

KUM I, s. 310 (»Iacobus Petri Bredalinus«).

8. o. 4/12 1674. Mikkel Jørgensen Femmer; St. Kjøge 69; C. •/7 74; 1 ~ 75 Marie Høyer, f. 52, † 82; 2 ~ 84 Lene Olufsdtr. af Tillitze, f. 66, † 85; 3 ~ Sidsel Pedersdtr. Lind, E. e. Gottfred Olufsen, f. c. 52, c. 18/4 12; [† 1690; gav Obltæsken. De 2 Sidstnævnte findes ikke i M. S.].

KUM II, s. 14 (»Michaël Georgij Fimerius«).

9. 27/2 1690 [Strynø 5/8 74] Christian Antoniussen Prydtz, f. c. 48; St. Rand. 67; ~ c. 75 Anna Andreasdtr. Rose, f. 49, † 30/3 18; u. B.; [b. 23/2 1717; hans Initialer H.C.P. (Hr. Christian Prydtz) p. et Jernanker p. Strynø Kirkes nordre Tårns Side; var Sp. p. Strynø 11/8 1677, da han gav en Indberetning til Provsten.].

KUM I, s. 377 (»Christianus Antonij Prydtzius«); Danske kancelli: Kaldet til Strynø, Kaldet til sognepræst her, kgl. konf. 13/1 1691; PT 8:5 (1926), s. 195; KS 4:3 (1893-95) s. 175 (Strynø); DanKir bd. 10, s. 2900 ( Strynø Kirke).

10. 9/4 1717. Peder Pedersen Strømer, f. Rødøy i Nordland c. 84; F. P. Danielsen S., Sp. ss.; M. Kirsten Jonsdtr. Todal; St. Bergen 02; ~ Kbh. Hel. G. K. 8/7 17 Birgitte Sophie Kolderup el. Kollerup, E. e. Rdmd. Mangor, f. 89, b. 10/4 38; [† 1746].

KUM II, s. 276 (»Petrus Strømerus Petr. f., Norlandus«, 18 år gl.); STD s. 286.

11. 15/4 1746 [r. Cap. Humble 14/11 38, o. 15/1 39] Jens Hansen Hviid, f. Kjerteminde 29/8 07; F. H. Jensen H.; M. Cecilie Hansdtr. Basse; St. Od. 27, Bacc. 28; C. 28/1 38; ~ 29/11 47 Maren Dinesdtr. Krag af Tranekjær-T., f. Magleby d. 9/11 28, b. 29/5 86; 2 S., 2 D.; see Frederik C. H. i Aarslev-H.-L.; [† 5/3 1775].

KUM II, s. 487, 495 (»Ianus Albinus«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Langelands sønder hrd. nr. 4; Rudkøbing byfoged nr. 568; PT 3:4 (1895) s. 147 (Krag).

12. 20/4 1775, o. 2/6, Knud Christensen Graae, f. Svendbg. 47; F. C. G.; M. Bodil . . . ; St. pr. Nybg. 65; C. 20/6 68, n.; ~ Henriette Lauritsdtr. Næraae af Svendbg. Frue K., f. 43, b. Faabg. 24/4 09; u. B.; [† 1786].

13. 18/8 1786, o. 6/9, Jens Lauritsen Næraae af Svendbg. Frue K., f. 59; St. pr. 75; C. 28/6 85, h.; ~ 6/7 87 Anna Kirstine Veigaard, der overlevede ham; 2 D.; [† 6/6 1805].

E. Brejls skifteuddr.: Fåborg byfoged nr. 771.

14. 23/8 1805 [Simmerbølle 8/7 03] Peter Wilhjelm; [30/12 1812 Snøde-S.; see der].

15. 19/3 1813 [Søllinge-H. 24/12 02, o. 13/1 03] Christopher Otto Andreas Andresen; [4/6 1813 Bogense-S.; see Kjeldby].

16. 13/8 1813 [Simmerbølle 17/5 10] Ulrik Adolph Plesner; [16/8 1820 Humble; see der].

17. 17/1 1821 [Simmerbølle 29/10 13] Vilhelm Østrup af Vigerslev-V., f. 29/11 77; St. Od. 96; C. 26/1 02, n.; p. Cap. Magleby p. L. 2/11 04, o. 19/12; 1 ~ Frederikke Schjerbech, f. 10/4 86, † 12/4 20; u. B.; 2 ~ Kirstine Cathrine Pilegaard, f. c. 86, † 28/3 67; u. B.; [† 28/4 1850; ivrig Ldmd.; stor Haveelsker; experimenterede med alt Nyt; saaede f. Ex. engang en heel Mark med Canariefrø, hvorved han tjente Betydeligt; i det Hele høist original].

18. 14/7 1850 [Lime 16/10 38] Emil Anton Conrad Olsen; [2/6 1859 Dalby-T.; see der].

19. 10/8 1859 [Aggersø-O. 22/12 45] Christian Linde Holst af Høiby, f. Ellidshøi 1/4 07; St. Fdbg. 26; C. 12/1 35, h.; p. Cap. Høiby 14/10 35, o. 18/5 36; Hjelpep. i Egeslevmagle . . ; ~ 28/10 46 Emma Meincke, f. 15/11 25; F. Arnt Joh. Vilh. M., Cpt. v. Raketcorpset; M. Louise Muderspach; 6 S., 3 D.; [# 1/11 1883; boer i Kbh.; Pg. br. 6/12 62].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Schou, H. H.: Slægten Steenstrups Stamfader hr. Hans Pedersen Langeland. Personalhistorisk Tidsskrift 7:5 (1920), s. 254-258.