Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

Svendborg.

No 1119. Sognepræster til Frue Kirke.

[Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

J. M. 196; Begtrups Beskrivelse 130; M. S. 2-a/47; B. M.; Kbg. 1687.
Anm. I 1541 var Egense Annex, tillige Tved indtil 1558.
———————————

0. 15 . . Michel Pedersen; fmtl. catholsk; maaskee St. 02; [afsat 1535, maaskee ham, som levede i Svendbg. 41].

FS nr. 569 (»Michael Petri«); Rørdam, Holger Fr.: Mester Hans Gaas’s Levned, paany undersøgt, SFHT 1:8 (1881), »Rettelser og Tillæg« s. 398.

1. 1535. Mag. Hans Hansen Gaas, f. c. 03, af Adelsslægt; F. Hans Olufsen? G.; M. Kirstine . . . , (2 ~ Niels Mogensen, Rdmd. i Svendbg.); St. 20; stud. i Wittenberg 21; Pr. 36; 1 ~ Marine Berildsdtr.; F. B. Pedersen, Bgmstr. i Assens; M. . . . . Hansdtr.; 2 ~ før 59 Benedicte Mortensdtr., en „Frænke“ til Birgitte Gøye; med begge mindst 2 S., 4 D., Sønnen Mag. Kjeld G. Rtr. i Trondhj.; [# 1548, opholdt sig i Kbh.; Biskop i Trondhj. 26/5 1549; † 17/9 78. Det er ikke rigtigt, at han havde været Prior i Graabrødre Kloster i Svendbg., ei heller Formand for St. Knuds Gilde; beholdt begge Embeders Indtægter tilligemed det meget Sølv og Guld, disse berømte Stiftelser eiede. Var en Mand af udmærkede Aandsgaver. I Grevens Feide opmuntrede han Borgerne til, at gjøre Modstand, plantede 2 Stykker Skyts paa et Taarn ved Stranden og selv commanderede, hvilket lykkedes saavel, at den fjendtlige Flaade maatte vige. Hans Posteritet blev adlet (nl. Oluf G. 1560); see Pont. Ann. 3/195].

FS nr. 409 (»Johannes Gaas. Pastor Svenburgius, postea Episc. Nidros.«); KS 2:1, s. 462 og 649-54; 2:6, s. 378-85; Holger Fr. Rørdam: Mester Hans Gaas’s Levned, paany undersøgt. SFHT 1:8 (1881),, s. 167-192, samt »Rettelser og Tillæg« s. 397-400; Ludv. Daae: Throndhjems Stifts geistlige Historie fra Reformationen til 1814. Throndhjem 1863, s. 26-45.

2. 15 . . [Rtr. Od. . . ] Jørgen Skjold; see Jørgen S. i Kippinge-B.; [† •/11 1547; maa have været Cap. el. Bestyrer for H. Gaas; Eptph.].

DanKir bd. 10, s. 370 (se nedenfor).

3. 1549 [Svendbg. Nic. K. 15/8 36] Christen Clausen Schrock; i den cath. Tid P. til Svendbg. Nic. K. og Birgittæ Alter; siden (1530) den første evang. P. i Assens; Pr. 49; ~ Kirsten . . . ; 2 ~ Etm.; [† 1572; en dyrebar Mand for Reformationen; var med, at underskrive Kirke-Ordinantsen 2/9 37; W. 2/388; N. 559].

4. (1566) [Cap. Malmø før 58] Hans Eskildsen; St. 45; Pr. (72); ~ F. E.; [† 8/6 1587; menes, at have været den Johannes Æschyllus, som studerede i Wittenberg 33; vist snarere St. 45].

FS nr. 404 (»Johannes Eschilli Svenburg.«); F-P s. 26.

5. 1587 [Rtr. Nybg. . .] Jørgen Marquorsen Nyborg, f. Nybg.; St. 84; ~ . . . ; „sine prole“(1); [† •/1 1628; „skeller paa Øffrighed“ (J. M. l. c.); hans Navn paa Prædikestolen 1599; gav med hustru 24 mark Kobber til ny Kirkeklokke 03].

FS nr. 325 (»Georgius Marquardi Neoburgensis«); DanKir bd. 10, s. 350, 368 (se nedenfor).

6. k. 25/1 1628 [Od. St. Hans K. r. Cap. o.s.v., o. 2/5 27] Peder Nielsen Skonning, f. Flensbg. 97; St. Od. 19; Pr. 44; 1 ~ Elisabeth Poulsdtr.; 3 B.; 2 ~ 15 Trin. 59 Ingeborg Henriksdtr., f. ca. 34; 2 ~ Etm.; see J. Pedersen i Longelse-F.; [† 2/5 1662; W. 2/386; N. 558; hans Navn p. en Bygningstavle 1652].

KUM I, s. 37 (»Petrus Nicolai Scanus«); KS 3:5 (1884-86), s. 122 (»Petrus Nicolai Scanus«, 30 år gl.); 5:3 (1905-07), s. 738; DanKir bd. 10, s. 318 (se nedenfor).

7. o. 18/7 1662. Lucas Madsen Friis, f. Svendbg. 37; (Bdr. t. Bodil M. F. ~ J. Pedersen, kgl. Conf.); F. M. Lucassen F., Rdmd.; M. Ellen Pedersdtr.; St. Sorø 61; ~ 21/6 63 F. E., b. 10/4 96; 2 S., 1 D.; see Etm.; [b. 2/6 1687; i hans Tid blev Capellaniet nedlagt, formodentligt fordi han beskrev Kaldet som det ringeste i Landet].

KUM I, s. 297 (»Lucas Matthiæ Frisius«); SB s. 181; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 41.

8. 9/4 1687**. Poul Jacobsen Langeland af Longelse-F.; St. Od. 80; ~ F. D. Ellen Lucasdtr. Friis, † 31; see N. P. Lucoppidan i Landet-B.; [† 29/12 1729; lod 95 Prædikestolen af Ny staffere paa egen Bekostning; Biskop Muus døde i hans Huus; Enken gav Alterdug og -klæde til K. 1729].

KUM II, s. 100 (»Paulus Iacobi Langlandius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 41; DanKir bd. 10, s. 327, 351 (se nedenfor).

9. 3/3 1730, o. 31/3, Gregers Hansen Hjort; [5/3 1762 Rudkjøb.-S.; see der].

10. 5/3 1762 [r. Cap. Faaborg-D. 1/11 54, o. 6/12] Laurits Pedersen Næraae, f. S. Næraa 10/7 14; F. P. L. Bull, Degn; M. Gjertrud Hansdtr.; St. Od. 35; C. 5/8 48, l.; Chordegn i Faabg. 46; Pr. 72; 1 ~ Anna Helene Simonsdtr. Hempel, f. Faabg. 25/4 27, † 22/2 53; F. S. H., Chir.; M. Anna Magd. Jacobsdtr. Pilegaard; 3 D.; 2 ~ Birthe Jensdtr. Hvalsøe, f. c. 24, † Svendb. 26/3 04; F. J. H., Kbmd. i Svendbg.; see Jens L. N. i Longelse-F.; H. J. Faaborg paa Avernakø; K. C. Graae i Longelse-F.; H. F. Scheebye i Allesø-B.; [† 18/1 1794; lærd Oldgransker og Orientalist; tilsidst blind; udgav Blochs fyenske Geistligheds Hist.; N. 436; 1. Hustrus Lgst. i Faabg. K.].

KUM II, s. 561 (»Laurentius Næraae«, 22 år gl.); Kbg. Svendborg Frue K. (1794-1814) opsl. 65 (begr.); Kbg. Svendborg Nic. K. (1736-1814) opsl. 96 (enkens begr.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Lunde hrd. nr. 70; Fåborg byfoged nr. 771; DanKir bd. 10, s. 742 (Fåborg Helligåndskirken).

11. 28/3 1794 [r. Cap. Bogense-S. 19/10 73] Knud Knudsen, f. Nybg. 6/9 39; F. Niels K., Kbmd.; M. Christine Lerche; St. Nybg. 55; C. 27/9 59, h.; p. Cap. Bogense-S. 24/9 72, o. 23/10; 1 ~ Bogense 24/11 73 Sidsel Kirstine Hofmann, † 1/1 10; 2 ~ 11/4 10 Anna Margrethe Hofmann; [# 20/5 1818; † 24].

12. 23/9 1818 [r. Cap. Eger, Aggershuus St., 31/1 00, o. 25/4; fik 22/6 16 Tilladelse til, at søge i Danmark; resignerede saa i Eger] Carl Vilhelm Heber, f. Kbh. 31/8 71; F. Ernst Vilh. Ludvig v. H., Major i Artilleriet; M. Rebekka Cecilie Fahrenholtz; St. pr. 88; Lieut. i Artilleriet 90–92; C. 22/10 95, h.; ~ Johanne Marie Hintze, f. Kbh. c. 77, † ss. 19/3 57; F. Dr. med. Nic. H., Physicus i S. Ditmarsken; M. Margrethe Magnussen; [† Kbh. 31/7 1839; E. 1/602 og S. 1/732; Kirkegaardsmonument p. Frederiksberg Kgd.].

DanKir bd. 1-3, s. 491 (Frederiksberg kirke).
(22/10 – 23/12 1839. F. V. A. Kjærumgaard; see Astrup-T.-H.).

13. 23/12 1839 [anden Cat. ved Kbh. Holmens K. 8/12 30; første Cat. 35] Peter Elias Hall; [10/5 1854 Karlebo; see Frederiksberg-H.].

14. 27/9 1854 [Ulsø-E. 31/3 47] Salomon Wulff; [28/3 1861 Rorup-G.; see der].

15. 9/6 1861 [r. Cap. Aarh. Dk. 2/3 50, o. 22/3] Troels Frederik Plum Smith af Stege, f. Roesk. 31/12 13; St. Kbh. 33; C. 2/7 38, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 12/9 38–39, atter 5/4 43; udenlands 45–47; ~ Aarh. 14/5 51 Franciska Elisabeth Koch, f. paa Ledreborg 25/1 25; F. Johan Martin K., Gartner; M. Maren Sophie Lange; 2 S., 3 D.; [22/1 1870 Skjelskør; † 24/1 80; E. 3/191 og S. 3/203].

Borchs K. nr. 573; Elvius s. 452.

16. 7/4 1870. Rasmus Prip; see Egense.

———————————

 

 

Svendborg.

No 1120. Sognecapellaner til Frue Kirke.

[Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

Lkm. 2/274.
———————————

1. 15 . . Rasmus Rasmussen Nyborg; omtalt i F. M. som Sognepræst.

2. (1588). Niels Jacobsen; tillige Cap. ved Nic. K.; see der.

3. 1627. Peder Jensen Hjallese; [k. 7/3 1630 Avernakø; see Skydeberg-O.].

4. c. 1630 [p. Cap. Longelse-F., o. 2/5 27] Niels Christophersen Fabricius; [k. 2/5 1632 Dreiø; see der].

4b. c. 1632 [r. Cap. Skovlænge-G., o. 14/8 31, afsat s. A.] Christen Nielsen Dalby af Dalby-S., f. 00; St. Od. 20; [fmtl. afsat efter kort Tid; opholdt sig derefter hos Faderen i Dalby].

KUM I, s. 41 (»Christiernus Nicolai Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 125 (»Christianus Nicolai«, 31 år gl.); Strøm 3, s. 36-39.

5. o. 7/8 1633. Christopher Nielsen, f. c. 04; St. Od. 27; see O. H. Sthen og A. C. Holm her; J. J. Kjeldgaard til Svendbg. Nic. K.-T. r. Cap.; [fmtl. † el. forflyttet c. 1640].

KUM I, s. 84 (»Christoph. Nic. Otth.«); KS 3:5 (1884-86), s. 126 (»Christophorus Nicolai«, 29 år gl.).

6. o. 12/2 1640. Christopher Jensen, f. Assens c. 87; St. 01-03; [fmtl. † el. forflyttet c. 1653].

FS nr. 246 (»Christophorus Johannis Asnensis«); F-P s. 177; KS 3:5 (1884-86), s. 131 (»Christophorus Joannis Assenius«).

7. o. 4/11 1653. Ole Henriksen Sthen, f. c. 19; St. Lund 41; ~ Anna Christophersdtr., vistnok en Dtr. af Nr. 5; B.; 2 ~ Etm.; see Hans O. S. i Korup-U.; [† 1660].

KUM I, s. 163 (»Olaus Henrici«); KS 4:2 (1891-93), s. 686.

8. o. 15/4 1660. Anders Christensen Holm; maaskee St. Vibg. 55; ~ F. E.; B.; 3 ~ Etm.; see Christen A. H. i Vigerslev-V.; [† 1684].

KUM I, s. 257 (»Andreas Christiani Holmgardus«); Sixhøj s. 31; KS 5:3 (1905-07), s. 730.

9. 1684 [p. Cap.* 11/1 71] Jesper Jensen Kjeldgaard; [1691 r. Cap. Svendbg. Nic. K.-T.; see der].

Derefter nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Note:

(1) »sine prole« = uden børn.
 

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2012. Svendborg Vor Frue Kirke, s. 257-400, Gråbrødre Klosterkirke, s. 509-604 (udg. 2013).
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising, Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rørdam, Holger Fr.: Mester Hans Gaas’s Levned. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 8, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1884, s. 168-192, samt s. 396-400.