Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 597. Kippinge og fra 15 . . Brarup,

Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, Lolld.-Falsters Stift.

B. F. G. 2/91; M. S. 2-b/6 og 77; L. P. B. 48; Lkm. 2/777; S. i K.;
Kbg. Kippinge 1662 (÷ 1711-30), Brarup 1731.
Anm. Brarup var et Pastorat for sig. Henrik Mikkelsen nævnes som Sp. 1541.
———————————

1. (1541. 49). Rasmus Mikkelsen; Pr.; opførte Pgden., tæt ved Kirken; men, da den var færdig, sank den pludseligt i Jorden, og over det Sted, hvor den stod, fremsprang en berømt Kilde, hvor i to Aarhundreder mangfoldige Syge søgte Lægedom. Pgden. blev da bygget i V. Kippinge. Man har endnu det Ordsprog om hvad der pludseligt forsvinder: „Det er sjunket i Jorden som Hr. Rasmus’s Pg.“.

2. 15 . . Rasmus Larsen el. Lauritsen; ikke i Rækken i B. F. G., men S. i K.

3. (1584). Jørgen Jørgensen Skjold af Svendbg. Frue K.; St. Od. 68.

FS nr. 39 (»Georgius Georgii Schiold«); F-P s. 61.

4. (1590) [Cap. . . ] Rasmus Pedersen, f. Nakskov; (Bdr. t. C. Pedersen i Tingsted); ~ Mette Hansdtr.; [† c. 1609. Blev udlagt 98 (til Barnefader) af sin forrige Tjenestepige, Karine Olsdtr.; meentes at være reus(1), men maa dog have værget for sig efter Loven, saasom han beholdt Embedet].

5. i. 1609 [r. Cap. Od. Graabrødre (Albani) K. 06 el. 07] Hans Jacobsen (Erreboe?); [k. 15/11 1612 Nykjøb.-S.; see der].

6. k. 4 Adv. 1612 [r. Cap. Nykjøb.-S. 09] Isak Pedersen; p. Cap. S. Kirkeby-A. (08); [† c. 1623].

7. 1623 [p. Cap. S. Kirkeby-A., o. 6/7 23] Mads Gregersen Langeland, vistnok af Bødstrup, f. 97; St. Od. 20; 1 ~ . . . ; 1 S.; 2 ~ 5/7 31 Ida Andersdtr. Beske af Stubbekjøb.-M.; 3 S., 2 D.; see Etm.; G. Madsen p. Feiø; N. M. Hommel i Skjelby-Gj.; M. Hansen i Taars; [† 1654; hans Initialer paa Prædikestolen 1631].

KUM I, s. 42 (»Matthias Gregorii Langlandinus«); KS 3:5 (1884-86), s. 119 (»Matthias Gregorii«, 26 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Stubbekøbing byfoged nr. 37; DanKir bd. 8, s. 1236 (se nedenfor).

8. 19/8 1654 [p. Cap. Nakskov, o. 7/6 s. A.] F. S. Frederik Madsen, f. 25; St. Od. 49; ~ Margrethe Nielsdtr.; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see F. N. Bruun i Gundslev; [† 1660].

KUM I, s. 217 (»Fridericus Matthiæ Falsterus«); KS 5:3 (1905-07), s. 705, 707.

9. o. 1/8 1660 [Hør. Nykjøb. p. F. 30/4 58] Claus Ditlevsen Heiche, f. Nykjøb. p. F. 25/1 33; F. D. H.; M. Gjertrud . . . ; St. Nykjøb. 51; 1 ~ F. E., † 12/11 82; 1 S., 1 D.; 2 ~ •/7 83 Margrethe Cathrine Frederiksdtr. Brandt af Nykjøb.-S.; 1 S., 2 D.; see P. J. Stadager i Aastrup; [† 24/5 1696; hans Navn paa Gesimsfremspring i K. 1680].

KUM I, s. 231 (»Clavdius Dithlevij Heiche«); KS 5:3 (1905-07), s. 731; DanKir bd. 8, s. 1234 (se nedenfor).

10. 16/6 1694**, o. •/11 s. A., Sigvard Christian Jensen Snistorph af Kbh. Nic. K. 1 r. Cap., f. Kbh. 65; St. Kbh. 85; Pr. 26; ~ Cathrine Villumsdtr.; F. V. Boesen til Lekkendegd. i Sjælld.; M. Vennike . . . ; 3 S., 6 D.; see H. H. Flindt her; J. J. Bagger, r. Cap. Saxkjøb.-M.; [† •/11 1729; Pg. br. 23/10 15; hans Navn paa Kirkeklokken 1699].

KUM II, s. 137 (»Sigvardus Iani«); DanKir bd. 8, s. 1242 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 44.

11. 24/2 1730 [r. Cap. Nysted-H. 12/2 24, o. 3/3] Mag. Johan Jensen Kastrup, f. Kastrup p. Amager 2/2 75; F. J. Svendsen Liremand, Bonde; M. Anna Jansdtr.; løb fra Ploven; St. Kbh. 95, Bacc. 05; Hør. Helsing. 96–03; C. 9/10 02, h.; Hør. Roesk. (14); Mag. Kbh. 26/5 14; Rtr. Nykjøb. p. F. 20; ~ Torkildstrup 5/11 21 Christiane Johansdtr. Hagemeier; F. J. Casper H., Forp. p. Skjørringe; M. Margrethe Paal; 2 S., 1 D.; 2 ~ 2/10 43 Mads Renner, Kbmd. i Maribo; see Elieser J. K. i Magleby i S.; [† p. en Reise til Nysted 30/5 1730. Var en almindeligt anseet, fortriinlig Skolemand, lige udmærket ved Retsindighed og Lærdom].

KUM II, s. 209, 300, 382 (»Iohannes Kastrupius«).

12. 22/8 1730 [p. Cap.* 23/5 29, o. 26/8] Henrik Hansen Flindt, f. Saxkjøb. 30/7 02; (Bdr. t. Anne F. ~ C. L. Pontoppidan t. Aarh. Dk.); F. H. Bergeshagen F., Kbmd., siden Hospforst. i Nykjøb. (Bdr. t. Frederik F. i Nykjøbing.S.); M. Margrethe Pedersdtr. Berth (Faster t. H. H. Berth, r. Cap i Rødby-R., Moster t. J. N. Vandel p. Feiø og t. Cecilie M. N. V. ~ J. B. B. Suhr i Utterslev); St. Nykjøb. 22, Bacc. 23; C. 24/9 26, n.; ~ Kippinge 6/12 30 Margrethe Johansdtr. Snistorph, døbt her 12/6 99, b. Nykjøb. 30/1 76; 1 S., 3 D.; see Sigvard C. F. i Thorslunde-I.; [† 7/2 1738].

KUM II, s. 446 (»Henricus Iohannis Flint«, 20 år gl.); PT 13:6 (1958), s. 81-82, 84, 90-91 (Slægten Flindt); 16:2 (1974), s. 167, 168, 174, 175.

13. 21/3 1738 [Kvong-L. 16/2 25, o. 13/4] Jens Danielsen Kellinghusen, f. Fred. 10/8 95; F. D. K., Byskrvr.; M. Mette Rasmusdtr.; St. Fred. 13; C. 25/11 15, h. ~ 21/9 28 Else Sophie Henriksdtr. Pontoppidan af Fred. Mich. K.-E., d. 26/4 12, † Fred., b. 13/10 58; 3 S., 3 D.; [† 16/2 1744].

KUM II, s. 371 (»Ianus Kellinghusen«, 18 år gl.); PT 1998, s. 34-73 (Mette Scholastica Kellinghusen); E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 196.

14. •/5 1744 [Fp. 6/9 43, o. 27/9] Jens Henriksen Schou af Sal-G., f. •/6 14; St. Vibg. 34, Bacc. 35; udenlands 2 Aar; C. 4/4 43, l.; ~ 44 Sara Jacobsdtr. Lindberg, f. 07, b. Kippinge 21/12 64; F. J. L., Amtmd. i Norge; 1 S.; [† 6/11 1754. Nidkjær i sit Embede; lærte, som en god Physicus, Bønderne, at gjøre sig Jorden nyttigere].

KUM II, s. 553, 559 (»Ianus Henrici Schou/Schow«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 984.

15. 3/1 1755 [Brorstrup-R.-H. 20/7 53, o. 26/9] Ulrik Arntsen Sontum, f. Kbh. 14/1 22; F. A. S., Cclrd. og Commissionsskriver i Landetatens Generalkrigscommissariat; M. Abel Cathrine Grotschilling; St. Fdbg. 39; C. 10/7 43, n.; ~ Johanne Marie Sørensdtr. Ballov, E. e. Math. Fibiger, Rdmd. i Nyborg (og M. t. i A. S. M. Fibiger Fanefjord), f. Od. 07, † 2/9 89; F. S. Knudsen B.; M. Soph. Hansdtr. Juul; u. B.; [ 3/5 1793; W. 3/727].

KUM II, s. 600 (»Ulricus Sontum«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Nørre hrd. nr. 140; Kbg. Kippinge (1731-1814) opsl. 139 (død).

16. 2/8 1793 [r. Cap. Helsingør St. Olai K. 22/4 78] Abraham Volchersen, f. Holbæk 26/6 32; (Bdr. t. Christian F. V. i Nysted-H. og t. Johan F. V. på Fæmø); F. Frederik V., Underofficier; M. Cathrine Lorentsdtr. Birch; St. 54; Skoleholder i Vesterborg 56; Klokker i Rødby •/8 57; C. 12/3 66, n.; Huuscapellan og Inf. hos Grev Ahlefeldt p. Langeland 67; P. t. Christians Pleiehuus i Kbh. 17/12 72, o. 26/3 73; 1 ~ Nakskov 12/11 56 Birthe Catharina Nielsdtr., d. Nakskov 21/3 34, † Kbh. 23/9 75; F. Niels Pedersen Jyde; 1 S., 2 D.; 2 ~ Kbh. 16/7 77 Anna Margrethe Heye, d. Tommerup 1/3 47, † Faabg. 11/11 14; u. B.; F. Alexander Preben Banner von Hey til Tallerup i Tommerup S.; M. Else Kirstine Rosenvinge; [† 4/9 1801; var overdreven stolt og havde stundom en Skrue løs. I en Sag mod Birkedommer Dahlstrøm blev han ved Landsthinget dømt paa sine 3 Mk. Ved Høiesteret blev han dømt til, at bøde 200 Rdlr. og som Tabende 5 Rdlr.; skulde have været stevnet paany, hvilket var Aarsagen til, at han fik en Rørelse(2); N. 675].

E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 2212; Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 276; Kbg. Tommerup (1646-1779), s. 307, opsl. 156; Kbg. Nakskov (1707-1757), opsl. 91 (1. hustrus dåb), opsl. 318 (vielse).

17. 27/11 1801 [Nykjøb.-R. 4/10 93] Jens Conradi Halse af Visby-H., f. Vestervig 2/9 56; St. pr. Aalbg. 75; C. 26/4 84, h.; r. Cap. Kbh. d. Garn. 7/3 88, o. 14/3; ~ 30/11 93 Andriette Frederikke Adelgunde v. Bentzen, f. 74, † Hillerød •/4 49; 2 S., 7 D.; see Christian Fred. H. i Kobberup-F.-G.; [† 24/12 1829; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 8, s. 1242 (se nedenfor).

18. 19/3 1830 [Fred. Mich. K.-E. 12/6 18] Andreas Peter Meden, f. 11/10 71 p. Petersholm v. Veile; F. Johan M., Bkdmr.; M. Mette Kirstine Terkilsen; St. Fdbg. 90; C. 15/7 94, l.; r. Cap. Tikjøb-H.-H. 10/4 95, o. 15/4; r. Cap. Aalbg. Frue K. og Sp. t. S. Tranders 18/6 02; R.* 31/7 15; ~ 03 Anna Kongslev, f. 11/9 81, † Nestved 6/12 52; F. Prof. Laurits Laurberg K. i Sorø; M. Helene Paludan af Thorslunde-I.; 2 S., 5 D.; [† 22/9 1831; N. 380; E. 2/246 og S. 2/342; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 8, s. 1242 (se nedenfor).

19. 13/1 1832 [Vaalse 21/5 17] Jens Eriksen Wraae, f. Kbh. 4/8 80; F. Erik V., Theehandler; M. Dorothea Hansen; St. Kbh. 97; C. 20/7 04, l.; Lærer ved og siden Bestyrer af Søkvæsthusets Pigesk.; Cat. Kbh. Holmens K. 25/3 08; o. Cat. ss. 31/7 12, o. 11/9; tillige P. ved det civ. Arresthuus 31/10 15; ~ 07 Marie Christine Gylche, f. 9/4 88, levede 68; F. Rasmus G., Klokker v. Kbh. Hel. G. K.; M. Hedvig Christine Pahlen; 12 B., hvoraf 6 S., 4 D.; see Carl E. W. i Verst-B.; [† 8/9 1838; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 8, s. 1242 (se nedenfor).

20. 29/12 1838 [Skyum-H. 12/1 25] Frederik Vilhelm Næsted, f. Hjørring 21/11 86; F. Vilhelm N., Distrchir. (1 ~ Wilhelmine Beate Hegelund, Sstr. t. Lovise Sophie Frederikke H. ~ C. B. Z. H. Thams i Vreilev-H.); M. Margrethe Falch; St. Aalbg. 05; C. 15/10 10, l.; p. Cap. Hals 7/5 13, o. 25/6; Sp. Høibjerg-E. 5/11 17; ~ 13/10 13 Charlotte Kirstine Kyllesbech, f. 10/2 90, levede 68 i Kbh.; F. Peter K., Klokker og Chordegn i Thisted; M. Anna Kirstine Hassing; 2 S., 2 D.; [† 27/1 1851].

E. Brejls skifteuddr.: Hjørring byfoged nr. 312; Nygaards sedler: Forældre; fars 1. hustru.

21. 13/4 1851 [Klovborg-T.-G. 31/10 34] Hans Christian Theodor Barfoed af Faxe, f. Branderup 7/10 99; St. Aarh. 18; C. 15/1 22, h.; o. Cat. Korsør 29/9 24, o. 27/10; Sp. Borum-L. 15/6 32; ~ 17/11 24 Anna Emilie George, f. Kbh. 28/11 99, † Frederiksberg 29/11 77; F. Hugh G., Restaurateur; 4 S., 5 D.; [#16/12 1865; levede 68 i Kbh.; Guldbr. 17/11 74; † Frederiksberg 4/2 78].

Achelis I, nr. 8445.

22. 9/3 1866 [Bjerring-M. 2/3 56, o. 23/4] Christian Malta Müller af Veiby-T., f. S. Omme 6/1 18; St. Hors. 36; C. 11/1 42, l.; c. Adj. Rand. 22/8 46; Adj. ss. 25/9 47; ~ Kjerteminde 7/4 49 Anna Hedvig Müller af Pedersborg-K., f. 10/1 30; (68) 6 S., 2 D.

———————————

Noter:

(1) reus = (lat.) anklaget for [her: skyldig i] at være fader til pigens barn.
(2) en Rørelse = et Slagtilfælde.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Kippinge Kirke, s. 1216-1243; Brarup Kirke, s. 1244-1262.
Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 2 bd. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster, 1851 (bd. 1) og 1854 (bd. 2). Kippinge og Brarup: bd. 2, s. 91-117.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1794. (Kippinge Sogn s. 202-203, Præsterne: s. 253-256; Brarup Sogn: s. 204).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1859, (Kippinge Sogn s. 172-180, Præsterne: s. 174; Brarup Sogn: s. 180). PDF-udgave.