Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 767. Magleby,

V. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/137; K. M. 212; Friis: Om Skjelskør; Lkm. 1/803; M. 56; U.; Kbg. 1658.
Anm. Præsterne boede i Skjelskør til c. 1653.
———————————

1. 15 . . Laurits . . .

2. 15 . . Jens . . .

3. 15 . . Anders Hansen.

4. (1551). Niels Lauritsen; Pr. (53); ~ . . . . ; 1 S. før han blev gift; [† 1559; fik 14/7 51 »Kronens Part af Tienden af Maglebye Sogn«; 22/9 s. A. »Hr. Niels Lauritzen, Sognepræst til Maglebye Kirke, har berettet, at han har en Søn ved Navn Lauritz Nielsen, som er født, førend han fik sin Ægtehustru, og at han har lyst ham i Kjøn og Kuld og vil, at han skal være hans Arving, hvilket herved bevilges, saa at Lauritz Nielsen skal være hans Faders Arving, „ligervis som han vaare ægtefødt, og regnis og holdis, ligervis som han vaare AdelkoneBarn“.«; fik 12/10 58 Livsbrev paa Kronens Part af Tienden af Flakkebjerg By; Kong Chr. III. gav ham 29/9 51 en Gd. i Skjelskør til Pg.].

KB bd. 1 (1551-55), s. 60, 72, 76, 91, 207; KB bd. 2 (1556-60) s. 214.

5. (1584). Anders Jensen; maaskee Nr. 6.

KS 2:4 (1867-68), s. 403.

6. 15 . . Christen . . . ; maaskee Nr. 5.

7. 16 . . Christen Winther.

8. 1604. [Hofpræd. hos Prinds Hans, Kong Fred. IIs Søn, . .] Mag. Hans Mathiesen Lund, f. Flensbg.; (Bdr. t. Thomas L. t. Helsing. St. Mariæ K.); F. M. L.; M. Ingeborg . . . ; St. 98; Alumn. p. Valkendorphs Coll.; Mag. i Kbh. 13/7 02; Hofpræst for Prinds Hans, Christian IV’s Broder, paa hans ulykkelige Bryllupsfærd til Rusland 02; Pr. 24 el. 31; ~ 12/1 06 Johanne Vesselsdtr.; F. Mag. V. Pallesen, Cantor i Lund; see Mathias H. L. p. Aggersø-O.; P. H. Lund p. Nordstrømø, Fær.; [† 1641; kaldtes „Mester Hans bag Kirken“ (Friis S. 317); W. 1/627; N. 355].

F-P s. 160 (»Johannes Lund Holsatus«); KS 2:5 (1869-71), s. 147; EM 5, s. 208-09; PT 1:3 (1882), s. 129; Achelis I, nr. 941; KUH III, s. 449, 699.

9. k. 17/3 1641 [Hør. og p. Cap. p. Herlufsholm, k. 4/6 40] Laurits Eriksen Hirnklov, f. Kallundbg. el. Aarby; St. Roesk. 36, Bacc. 40; ~ Nestv. St. Pet. K. 25/8 41 Dorthe Henriksdtr., † 58; see Henrik L. H. her; Erik H. el. Maglebye (St. Slag. 71) var ogsaa P., men hvor vides ikke; [vistnok † 1686; blev melancholsk efter sin Kones Død 58 og sprang engang af Vognen ned i Vandet midt paa Skjelskør Bro; fik Tilgivelse og døde gudeligt og saligt].

KUM I, s. 132, 159 (»Lavrentius Ericius/Laurentius Erici Calundanus, scho. Herlo. collega.«); KS 2:1 (1857-59), 504 (»Laurids Erichsen Aarbye«), s. 509 (»Laurids Erichsen Callundborg«).

10. o. 9/7 1658**. Mag. Jacob Jørgensen Kofod; St. Slag. 52; Pr. 76; Mag. 77; 1 ~ Slag. 27/7 59 Johanne Jesdtr.; 2 ~ Maren Danielsdtr. Schrøder af Bavelse-S., E. e. Herluf (Henrik?) Eriksen til Erikstrup i St. Hedinge, † 12/4 90; [† 18/2 1691; eiede Erikstrup i Stevns Herred, som han 30/5 89 solgte til Dronning Charlotte Amalie(1) for 2000 Rdlr.; (see Brask: Vemmetoftes Hist. B. 2, S. 1)].

KUM I, s. 236 (»Iacobus Georgij Kofodius«), II s. 74 (»Dn. Iacobus Cofodius, præpositus nomarchiæ Flaccebergens. occid.«); Kbg. Magleby (1658-1726) opsl. 93 (hans og hustrus død).

11. 31/3 1691 [Rtr. Slag. 4/10 84] Mag. Henrik Lauritsen Hirnklov, Søn af Nr. 9, f. 16/11 48; St. Slag. 69; Mag. 86; Pr. 11; ~ Agnete Margrethe Justsdtr. Stemann af Helsing. St. Mariæ K., d. 4/1 73, † Skjelskør 26/4 42; 2 S., 2 D.; see P. L. Lund i S. Jernløse-S.; J. F. J. Stemann her; [† 21/8 1723; Lgst.].

KUM II, s. 12 (»Henricus Petri (Laurenti) Megapolitanus«); Danske Kancelli: Kaldsbrev; Kbg. Magleby (1658-1726) opsl. 42 (datter 94), 44 (søn 96), 46 (søn 97), 50 (datter 00); Kbg. Helsing. Mariæ K. (1637-1732) opsl. 170 (hustrus dåb); DanKir bd. 5, s. 948 (se nedenfor).

12. 17/9 1723 [St. Jørgensbjerg-I. 16/6 23] Otto Olsen Maar (Mohr), f. Strøby •/3 89; (Bdr. t. Cathrine Marie O. M. ~ J. O. Slet p. Seierø og t. Dorthe Cathrine O. M. ~ S. W. Lyng i Ørsted-D. og Morbdr. t. Mette Marie Fogh ~ C. A. O. Sadolin t. Vibg. Sortebr. K. og t. Anne Else F. ~ H. F. Hvass i Jyllinge-G.); F. O. Pedersen M. (fmtl. Bdr. t. A. P. Maar i Støvring-M.), Amtsforv. i Roesk.; St. Roesk. 09, Bacc. 11; Hør. Roesk. 12; C. 6/10 13, h.; ~ Magleby 26/7 25 Anne Cathrine Toxværd af Egeslevmagle, d. 27/6 04, † Od. 3/8 86; 1 S., 1 D.; 2 ~ Hyllested 27/3 44 Oberstlieut. Chr. Fred. de Boysset († 17/5 44); 3 ~ 50 Major Christian Frederik von Kalkreutz; [b. 28/3 1729].

KUM II, s. 338, 354 (»Ottho Olai Maar«, 20 år gl.); PT 16:6 (1978), s. 197-198 (I. Carlsen: Nye opl. om slægten Toxværd); S.H. Finne-Grønn: Familien Lieungh, 1925, s. 9.

13. 22/4 1729. Johan Frederik Johansen Stemann, f. Glückstadt 20/5 95; F. J. Valentinsen S., kgl. Secr.; M. Anna Ægidii Henning; St. pr. 16; C. 19; 1 ~ Skjelskør 12/9 29 Anna Dorothea Henriksdtr. Hirnklov, f. her 16/5 94; 1 S., 1 D.; 2 ~ 39 Dorothea Christine Jørgensdtr. Ursin af Nakskov-B., f. 16, † 40; B.; [† 1742 ved uforsigtig Omgang med Skydegevær].

KUM II, s. 402 (»Iohannes Fridericus Steman«, 20 år gl.); Kbg. Magleby (1658-1726) opsl. 42 (hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, V. Flakkebjerg hrd. nr. 10.

14. 23/9 1742 [r. Cap. Skjelskør 12/7 37, o. Od. 30/10] Laurits Hjort Knudsen Klarschou af Bogense-S. r. Cap., f. 10/9 04; St. Od. 25, Bacc. 26; 1 ~ 24/1 38 Else Margrethe Rosenbech; i Skjelskør 1 D.; 2 ~ 56 Anna Cathrine Frahm; 2 ~ 57 F. C. Byssing i Marvede-H.; [† 15/8 1756].

KUM II, s. 470, 476 (»Laurentius Cervinus Klarschoug«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 131.

15. 4/9 1756 [S. Bjergby-S. 10/4 50] Jens Knudsen Thillerup; [15/6 1770 Søborg-G.; see Frederiksberg-H.].

16. 15/6 1770 [r. Cap. Frederiksborg-H.-H. 24/6 62, o. 8/10] Elieser Jensen Castrup (Kastrup) af Kippinge- B., f. Nysted 28/3 30; St. Nakskov 52; C. 28/1 60, h.; 1 ~ 19/2 63 Sophie Charlotte Hertz; 3 S.; 2 ~ Skjelskør 18/2 91 Johanne Dorothea Monrad, † 38; u. B.; [† 27/10 1793].

17. 29/11 1793 [p. Cap. Mern, o. 25/2 91] August Vincens Spleth af Strøby-V., f. L. Hedinge 23/2 55; St. Kjøge 73; C. 13/1 84, n.; ~ Mern 16/8 94 Mille Johanne Smith af Mern, E. e. Pet. Joh. Munthe, Skibscpt., f. 65, † Kjøge 26/4 39; 1 S.; see Frederik S. i Brorstrup-R.-H.; [† 1818].

18. 26/8 1818 [p. Cap. Ørslev-B. 3/7 16, o. 2/10] Niels Madsen Harboe, f. Skjelskør 26/6 86; F. Jørgen Nielsen H., Bager; M. Ane Marie . . . ; St. Od. 06; C. 22/10 13, l.; ~ Anna Truch, f. Christiansand c. 90; F. Kbmd.; 6 S., 1 D.; Pleiesøn: see C. P. S. Nielsen, Cat. i Hobro; [† 6/11 1861].

19. 5/2 1862 [Tømmerup 23/4 49] Marcus Clod Rønne af K. Lyngby, f. 20/12 08; St. pr. 27; C. 4/5 32, l.; Lærer v. Waisenhuset 34; P. t. Kbhs. alm. Hosp. og Abel Cathrines Boliger 25/11 35, o. 30/12; ~ 11/11 36 Caroline Sophie Vilhelmine Rønne, f. Udesundby 30/10 15; F. Marcus Clod R., Rgmtchir.; M. Fred. Cathr. Schleisner; 3 S., 1 D.; see Carl C. F. Rønne i Sneibjerg-T.; [# 19/9 1877].

20. 26/11 1877 [Ølby-A.-F. 6/2 72] Harald Vilhelm Bülow; see Estvad-R.

———————————

Noter:

(1) Dronning Charlotte Amalie (1650-1714), g. m. kong Christian V (1646-1699).
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Magleby Kirke, s. 937-949, Borreby Kapel, s. 950-954.