Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1304. Verst og Bekke,

Anst Herred, Ribe Amt og Stift.

K. 4/287; R. M.; M. S. III.; Lkm. 6/136; Kbg. 1718.
Anm. Vorbasse var 1822–32 Annex.
———————————

1. (1584. 1600) Stephan Sørensen; St. i Kbh. (78); Pr. (84. 10. 19); ~ Maren Madsdtr. Buch af Egtved-Ø.; 8 S., 8 D.; see Etm.; S. Poulsen i Egtved-Ø.; C. Stephansen W. i Vorbasse-G.; S. Stephansen i Jelling-H.; [† 16 . .; levede endnu 1619; hans Navn paa Kirkeklokken i Bekke K. 1600; Eptph.].

F-P s. 85 (»Stephanus Severini«); Hegelund II s. 238; KS 3:2 (1877-80), s. 209; 5:2 (1903-05), s. 556; 2:6 (1872-73), s. 548; Green s. 166; DanKir bd. 19, s. 2385, 2410 (se nedenfor).

2. 16 . . F. S. Mads Stephansen Buch; St. Ribe 15; ~ Apelone . . . . ; [blev 1635 fradømt Embedet formedelst Drab paa Niels N. Alslev i Bredstrup-K.; Eftermanden skrev om ham, »at han geraadede udi saa stor vidløftighed og gæld, at han aldrig tiendeparten deraf kunne betale«].

KUM I, s. 20 (»Matthias Stephani Buck Ripensis«); Hegelund I s. 613, II s. 317; Fra Ribe Amt, 1950, s. 444-447 (se nedenfor); Viborg Langstings Dombøger C. 9/9 1635.

3. 1635. Niels Christensen Gjødstrup af Sneibjerg-T.; St. Sorø 26; ~ (F. D.?) Kirsten Madsdtr., 2 ~ c. 51 Henrik Pedersen i Middelfart; 2 S., 2 D.; [† c. 1650, Skifte i Middelfart 18/11 51; Strid om Kirketienden 14/4 36; (42) vare der 2 Enker; hans Navn paa Prædikestolen i Bekke K. 1638].

KUM I, s. 80 (»Nicol. Christiani Giøstrup«); SB s. 141; KB 20 (1635-36), s. 468; E. Brejls skifteuddr.: Middelfart byfoged nr. 137; DanKir bd. 19, s. 2406 (se nedenfor).

4. o. 13/11 1650 [Rtr. Ringkjøb. 16/7 49] Mads Poulsen Birch af Øsse-N.; St. Roesk. 38; Hør. Kold. 40; ~ 50 Sara Jensdtr. Hundevad af Kolding r. Cap. o.s.v.; see Poul M. B. i Øsse-N.; [† 1669].

KUM I, s. 148 (»Matthias Pauli Bugchius Cimber«).

5. 21/8 1669, o. 16/9, Søren Nielsen Gamst af Anst-G.; St. Ribe 60; ~ Karen Madsdtr.; [levede 1687, da han tiltaltes for, paa en ulovlig Maade at have afstaaet sit Kald, idet 2 Præster havde været hos ham med en Student, for at bevæge ham til, at oplade Kaldet; da han undskyldte sig med Biskop og Provst, tog den ene Præst først en Slump Penge og lagde paa den ene Ende paa Bordet med de Ord: „der staaer Bispen“, satte saa en Flaske Brændeviin paa den anden Ende, sigende: „der staaer Provsten; lad os nu først tale med Provsten, saa skal vi nok komme overeens med Bispen“. (H. d. Khist. 1/462)].

KUM I, s. 287 (»Severinus Nicolai Gamstius«).

6. 27/3 1679** E. f. B. 16/8 [Hør. Ribe (76)] Anders Mikkelsen Hoe el. Guldager af Ho-O.; St. Ribe 68, Bacc. 76; ~ Mette Nielsdtr., f. 39, † 10; (Sstr. t. N. N. Astrup i Roager); F. Niels Troelsen, Gdmd. p. Astrupgd.; M. Maren Hansdtr.; 1 D.; see N. C. Teilmann i Hjortlund-K.; [† m. p. 1687; »som udi melancholie tog sig selv af dage med en knif«].

KUM II, s. 7, 70 (»Andreas Michaëlis Guldagrius«); Konen var ikke datter af N. P. Kragelund i Leirskov-J., se PT 2007, s. 50; 2008, s. 50 og E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 1, 3 og 10.

7. 11/8 1687**. Elias Samuelsen Biener, f. Kbh.; F. S. B., Overrenteskrvr.; M. Karen Olufsdtr.; St. Sorø 82; ~ Sidsel Christensdtr.; 5 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; [† 1717; laa ustandseligt i Stridigheder og var flere Gange indstævnet for Provsterætten].

KUM II, s. 117 (»Elias Bienerus«); SB s. 211; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 12.

8. 5/2 1717 [Degn i Leirskov (13)] Peder Hansen Friis af N. Nebel-L.; maaskee St. pr. 96; C. 19/6 04, h.; trolovet m. F. E., men døde inden Brylluppet; [† 1718].

KUM II, s. 214 (»Petrus Iohannis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 48; Ribe amt, Anst hrd. nr. 13.

9. 13/6 1718. Hartvig Spleth, f. Verninge 18/7 84; St. Od. 00, Bacc. 01; C. 9/10 02, l.; (Nøvling-S. 5/8 – 16/9 24); ~ Dorthea Christine Bruun, levede 43; 2 S., 1 D.; [† 1728].

KUM II, s. 256, 263 (»Hartvicus Splet«).
(1728. A. J. Henckel; see Nøvling-S.).

10. 16/8 1728 [p. Cap. Vordingbg.-K. •/10 21] Niels Pedersen Tøxen el. Tuxen af Varde St. Nic. K., f. 9/12 86; St. Kold. 07; Huslærer flere St.; C. 7/12 13. h.; p. Cap. N. Nebel-L. 14; Høielse-L. 18; 1 ~ N. Bork 7/5 16 Hedvig Pedersdtr. Folkeman, f. Assens, b. 27/5 40, E. e. Isak Klitte; u. B.; 2 ~ Verst 17/11 40 Anna Magdalene Friede, vistnok af Leirskov-J., f. 96, b. Almind 30/12 62; u. B.; [# 1747; b. Almind 23/5 55; lærd og berømt, men vilde ei indføre Pontoppidans Forklaring, hvorfor der blev sat Provsteret over ham 8/12 44; Sagen gik til Høiesteret, men blev hævet ved Rescr. 26/3 46; ved et nyt Rescr. fik han Valget imellem, at indføre Bogen el. gaae af (H. d. Khist. 2/135 ff.; N. 632; Hustrus Eptph.].

KUM II, s. 324 (»Nicolaus Petri Toxenius«, 20 år gl.); KoldStud s. 342-344; KS 5:1 (1901-03), s. 407-480 og 581-646 (se nedenfor); DanKir bd. 19, s. 2385 (se nedenfor).
(17/2 1747. Christian Jørgen Finckenhoff af Hjørring r. Cap, d. Hjørring 25/9 12; St. Hjørring 30; C. 18/9 42, n.; han var Cap. i Stangvig, Trondhj. St.; Sp. Aure 49-50; Sp. i Froen i Guldbrandsdalen 50; i Drammen 69; † 13/1 75).
        KUM II, s. 522 (»Christianus Georgius Finchenhof, Hevringenses«); PT 12:6 (1951), s. 20 (Klitgd.: Optegn. om stud. fra Sæby og Hjøring); Erl. I, s. 416-417.

11. 29/12 1747, o. 28/2 48 [Skllrr. i Skjærup 46] Iver Pedersen Hagelund, f. Ferup, Leirskov S., 20/8 12; F. P. Godskesen H., Bde.; M. Elisabeth Sørensdtr.; St. pr. (Kold.) 35; Huslærer hos C. C. Langelo i Vonsild-D. 35-43; C. 23/11 44, h.; Huslærer flere St.; 1 ~ Veien 10/12 48 Margrethe Nielsdtr. Bützow af Veien-L.,† 60; 2 S., 1 D.; 2 ~ Verst 5/11 60 Conradine Christiane Iversdtr. Colding af Veilby-H., d. 8/8 24, b. 5/7 90; Sønnen Ped. Rudbeck blev Miss. i Trankebar, o. 25/11 85; [† 14/12 1772].

KUM II, s. 567 (»lvarus Hagelund«, 23 år gl.); KoldStud s. 146-148.

12. 9/1 1767** [p. Cap. Balslev-E. 4/1 65, o. 1/2] Niels Ibsen, f. Od. 28; F. Jeppe Nielsen; M. Marie Hansdtr.; St. Od. 50; C. 25/9 60, n.; [† Balslev Pg. 1773].

13. 21/5 1773 [Skp. 4/12 61, o. 11/12] Hans Olsen Høyer, f. Vitvedgd. . . . ; F. O. Johansen H., Provstesøn, cand. th., Propr.; M. Anna Cathrine Lange; St. Od. 48; C. 12/9 54, n.; ~ 71 Anna Rosenkilde; [† 1800; Eptph. over 5 B.].

DanKir bd. 19, s. 2384 (se nedenfor).

14. 27/6 1800. o. 6/10, Niels Hesselberg; [18/6 1802 Snedsted; see der].

15. 18/6 1802, o. 17/8, Niels Sommer Bergenhammer; [29/6 1821 Veien-L.; see der].

16. 17/4 1822 [Vorbasse-H. 20/10 19] Lars Frederik From; [# 23/3 1825; see Norup].

17. 14/9 1825, o. 28/10, Ernst Henrik Clasen; [13/5 1829 Sandager-H.; see Brøndshøi-R.].

18. 22/7 1829, o. 15/10, Hans Hartvig Møller; [14/10 1844 Barløse; see der].

19. 14/12 1844 [p. Cap. Bogø 7/7 36, o. 19/10; Vestenskov-K. 7/7 38; Aastrup 31/10 44] Carl Emil Wraae af Kippinge-B.; f. Kbh. 23/3 11; St. Nykjøb. 29; C. 24/10 34, h.; 1 ~ 3/9 41 Hendrine Christine Schjerning, f. Nykjøb. p. F. 6/2 06, † 15/5 50; F. Eskil S., Kbmd.; M. Cecilie Christine Salvig; 3 S., 1 D.; 2 ~ Hedvig Erasmine Cathrine Gylche; levede 68 i Kbh.; B.; [† 1856; ligefrem og velvillig; en god Bondepræst; meget afholdt].

20. 23/10 1856 [Cat. Slagelse 18/2 51] Carl Peter August Kofod; [6/4 1867 Todbjerg-M.; see der].

21. 18/6 1867 [p. Cap. Tjæreby 1/11 52, o. 3/12; Idestrup 12/1 62] Andreas Holm, f. K. Helsinge 27; F. Cclrd. Niels Ditlev H., Herredsfoged; M. Christiane Amalie Rørbye; St. Rand. 44; C. 15/1 50, h1.; O.; [† 6/3 1871].

22. 24/5 1871, o. Aarh. 16/6 [c. Adj. Hors. 21/2 63; Adj. ss. 24/4 64] Peter Rasmus Andreas Herskind, f. Aarh. 30/5 29; F. Pet. H., Consul og Kbmd.; M. Ane Marg. Petersen; St. Aarh. 48; C. 24/1 56, h1.; ~ Johs. K. v. Kbh. 25/5 63 Eugenia Pouline Hørning, f. Kbh. 2/5 35; F. Fred. Barfoed H., Urtekmr.; M. Laura Erslev; (78) 3 S., 1 D.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 19, Ribe Amt, udg. af Nationalmuseet 1991-94. Verst Kirke, s. 2365-2377, Verst Gamle Kirke, s. 2378-2386, Bække Kirke, s. 2387-2414, Vorbasse Kirke, s. 2296-2324.
Rørdam, Holger Fr.: Præsten Niels Tøxen i Verst, Orthodoxiens Ridder i Pietismens Tid. Kirkehistoriske Samlinger, 5:1 (1901-03), s. 407-480 og 581-646.
Kvist, John: Et præstedrab i Veerst. Fra Ribe Amt, 1950, udg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, s. 444-447.