Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1285. Veilby og Homø el. Homaa,

Sønder Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K. 4/272; P. 60; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/300; S. i en Bibel i H. K.;
Kbg 1645, fra 1683 fuldstændig.
———————————

1. 15 . . Niels Jensen; boede i Rævn.

2. (1584). Jens Madsen Nikskæg *); 1 ~ Trude . . . , E. e. . . . , † 64; 2 ~ . . . Hesselballe, E. e. Clemens . . . ; see Søren Jensen i Tønning-T.; [† c. 1598; fik ved kgl. Bevilling en Gd. i Veilby].
*) Nik er en jysk Form for Nøkken, Vand-Aanden, der dukker op af Søen med drivende Skæg.

A. P. Larsen: Sagen mod Præsten i Vejlby. Kbh. 1951, s. 14, 16-17; KS 3:2 (1877-80), s. 208; 3:2 (1877-80), s. 742 (»Severinus fil. D. Joh. demortui de Weilby«).

3. 1598 el. 99. Søren Jensen Quist af Aalsø-H.; St. i Kbh. (97); ~ F. Stdtr. Ellen Clemensdtr., levede i Homø 71; mindst 2 S., 1 D.; see Peder S. Q. her; Christopher S. Q. p. Anholt; [† •/7 el. •/8 1626 (Dødsdommen afsagt 20/7 s. A.). „At denne Mand har ved Skarpretter-Sværd mist sit Hovet, er vel intet at tvile paa, men hvad der fornemmeligen har været Aarsag dertil, kand man ikke vel finde sig i, efterdi der haves tre slags Beretninger derom, som ere stridige mod hinanden.
      Den første Beretning er Poulsons, der efter hans Sædvane er kort, og sjunes ey at finde Bifald. Han skriver, at Hr. S. Q. blev af falske Vidner overbeviist om, at have skrevet falske Poster, og blev derfor halshuggen ved Synder Herreds Ting; men siden blev Samvittigheden opvakt hos Dem, Som havde falskeligen vundet (vidnet) imod ham, hvorfor de og bleve straffede paa Livet.
      Den anden Beretning om Hr. S. Qs. Død, er Pont. Ann. 3/798. Han beretter ved det Aar 1631, at der opkom en Trætte imellem Præsten og en vis Foged paa en Herregd., uden Tvil i Nærværelsen. Fogden lod sig saaledes indtage af Ifrighed, at han besluttede, at hevne sig paa Præsten paa den haardeste Maade, hvortil gaves denne Anledning, at denne havde givet sin Karl, Som var Fogedens Broder, eet par Slag vel muligt for ulydigheds skyld. Dette androg han for sin Broder, Der gav Ham det Raad, at han i sine bedste Klæder skulde undvige, og reise over til Sverrig, hvor han vilde sørge for ham, men hans daglige Klæder skulde han overlevere til Ham. Nogen Kort Tid derefter lod Fogeden fornemme hos Præsten, hvor han Broder var. Præsten vidste dertil intet andet at svare, end at Karlen var bortløbet af sin Tienneste. Imidlertid lod Fogeden om Natten opgrave et dødt Legeme paa Kirke Gaarden, Som han lod iføre sin Broders gamle Klæder og lod dette Legeme om Natten nedgrave i Præstens Møding. Begjerede saa igjen, at vide af Præsten, hvor Karlen var bleven af, formenendes, at Præsten havde slaget ham ihjel. Præsten svarede, at han ikke kunde nægte, at Han jo havde givet Karlen eet Slag, men det var langtfra, at Han havde slaget ham ihjel, og aldrig havt saadanne Tanker. Derpaa lod Fogeden Præsten søge med Proces og underkjøbte nogle falske Vidner mod Præsten, da det kom dertil, at der skulde søges om Karlen, da det døde Legeme i Karlens Klæder blev fundet i Mødingen, Som ikke af det forraadnede Ansigt, men af Klæderne blev kiendt for at være Præstens Karl. Derefter blev Præsten kiendt skyldig, blev dømt fra Livet og miste sit Hoved ved Synder Herreds Ting, men blev begravet paa Aalsø Kirkegaard. Nogen Tid derefter kom den aflivede Præstes Søn i vis Erinde over til Sverrig og der i een vis Bye treffede den undvigte Karl paa Gaden, Som med Øfrighedens Tilladelse blev arresteret og overført til Danmark, hvor Sagen blev nøye examineret, da Fogedens skalkagtige Omgang blev aabenbaret, og maatte saa Han med de falske Vidner igjen miste livet.
      Saaledes er Pontoppidans Beretning, men i Hofmanns Samlinger af Fundationer (3/118) fortælles historien saaledes: Hr. S. Q. havde een ond Hustru, Som var hengiven til Drukkenskab; Hun slog een Dag, da Præsten ey var hjemme, den anførte Karl ihjel, og nedgrov ham i een Sandbakke, hvor han laae 18 Aar. Siden kom Præsten i Trætte med een Mand i Ingverstrup, Som underkjøbte to falske Vidner, hvorefter Præsten blev dømt fra Livet, hvilken Dom blev confirmeret af Lehnsmanden paa Kalløe. Den samme Dag, som Præsten blev rettet, som var 1617, fandt Lehnsmanden tre Draaber Blod under sin Hue paa Bordet, hvorfor han lod befale, at executionen ey skulde skee; men, da Budet ankom, var Præsten alt rettet, Der blev begravet ved Vaabenhuuset ved Kirken. Nogle Aar derefter bekiendte Vidnerne, at de havde soret falskelig, og maatte begge miste Livet, men Præstens Hustru var da alt død“ (Lkm.). Hun skal have været tilstæde ved hans Henrettelse, uden at røres derved. See Blichers Novelle: „Præsten i Veilby“, hvor Sagen er fremstillet paa en fjerde Maade; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhuus c.1598-99].

F-P s. 153 (»Severinus Johannis Qvist«); KoM s. 348; A. P. Larsen: Sagen mod Præsten i Vejlby. Kbh. 1951, s. 13, 61-62 og 110-11; KS 3:2 (1877-80), s. 742.

4. 1626. [Mariæ-Magdalene 06] Andreas Sørensen Medelfart; St. i Kbh. (02); ~ Birthe Christophersdtr.; see Etm.; [† 1646; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhus 3/9 1607].

F-P s. 187 (»Andreas Severini Medelfardensis«); KS 3:2 (1877-80), s. 747 (»Andreas Seuerini Midiotrajectensis, vocatus ad Mari-Magdalenæ«).

5. 1646, E. f. B. 13/2 [p. Cap.* 37] Peder Sørensen Quist (Colding), en Søn af Nr. 3; St. Vibg. 29; r. Cap. Vibg. Dk. 35, o. Flensbg. 22/3; ~ 10/8 36 F. D. Bodil Andersdtr., f. c. 14, † 8/6 69; [† 1675].

KUM I, s. 98 (»Petrus Severinus Qvist«); P-Aarh. f. 12a, opsl. 14; A. P. Larsen: Sagen mod Præsten i Vejlby. Kbh. 1951, s. 65 og 110-11.

6. 12/3 1672**, o. 10/5, Søren Sørensen Witved; St. Aarh. 60; ~ 72 F. D. Sophie Pedersdtr. Qvist, f. 8/9 1649, † Karlby 8/4 14; [† 1682].

KUM I, s. 282 (»Severinus Severini Witved«); P-Aarh. f. 51b, opsl. 55 (»Severinus Severini Wittwed«).

7. 6/2 1683, o. 30/3, Erik Andersen Skraffve (Colding), f. Skrave, Haderslev Amt, c. 48; F. Skoflikker; M. Mette Pedersdtr.; St. Kold. 72, Bacc. 76; 1 ~ Birgitte Andersdtr., E. e. J. H. Bruun i Tøstrup; 2 ~ Johanne Knudsdtr. Gadberg af Gadbjerg-L., E. e. J. Olufsen i Tøstrup; 1 S.; see Etm.; [† 24/5 1719].

KUM II, s. 35 (»Ericus Andreæ«), s. 72 (»Ericus Andreæ Coldingius«); Achelis I, nr. 3164; P-Aarh. f. 56a, opsl. 59 (»Ericus Andreæ«); KoldStud s. 96; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Sønder hrd. 29, 38; Nygaards sedler: Kaldsbrev (Schraffve), børn.

8. 29/7 1707*, o. 17/2 08**, F. S. Iver Høg Eriksen Colding, d. 5/9 84; St. pr. 03, Bacc. 04; ~ 18/9 09 Kirsten Hansdtr. Botzen af Tirstrup-F.; 4 S., 2 D.; see I. P. Hagelund i Verst-B.; Erik J. C. i Magleby p. L.; Hans B. J. C. i Tamdrup; [† 3/4 1747].

KUM II, s. 289, 291 (»Ivarus Erici Colding«, 21 år gl.); Nygaards sedler: Dåb; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Sønder hrd. 63.

9. 30/6 1747, o. 18/8, Frederik Christian Sørensen Worsøe, f. p. Waarsø v. Hors., som Faderen eiede, 20; (Bdr. t. Laurits S. W. i Blegind-H. og Morbdr. t. C. Brøndsted i Horsens); F. S. Larsen Testrup, Forp. p. Sødringholm; M. Joh. Mar. Møller; St. Hors. 40; C. 4/9 45, h.; Pr. 81; ~ 48 Mette Arrildsdtr. Friis af Spentrup-G., f. 28, † 25/6 91; 2 S., 2 D.; see Arrild F. W. i K. Hyllinge-L.; Peder W. i Aalsø-H.; [† 1/3 1791; Eptph.].

KUM III, s. 6 (»Fridericus Christian. Severini Vossøe«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Hads herreds godser, Rathlousdal nr. 100, 338.

10. 15/7 1791, o. 17/8, Mathias Kirkebye, f. Hornstrup 12/6 66; F. Niels Jensen K., Gdeier.; M. Maren Winding; St. Fred. 85; C. 15/7 90, n.; ~ 12/6 92 Ane Ankersen Haasum af Gjerrild-H., f. 3/3 70, † 18/11 22; 3 S.; see Mathias A. K. i Gangsted-S.; [† 30/12 1826].

11. 4/4 1827, o. 8/6, Carl Cramer; [2/5 1848 V. Skjerninge-U.; see der].

12. 10/7 1848, o. 15/9 [c. Adj. Horsens 18/11 37; Adj. Aarh. 22/9 38] Peter Kabell; [19/9 1857 Nestelsø-M.; see der].

13. 6/12 1857 [Olsker-A. 19/6 53] Joachim Christian Møller; [20/10 1865 Aarby; see der].

14. 12/1 1866 [Byrum-V.-H. 29/9 56] Rasmus Quotrup Bechmann af Raarup, f. p. Rask 25/2 17; St. Hors. 36; C. 5/11 41, h.; p. Cap. Urlev-S. 28/12 42, o. 9/2 43; 1 ~ 9/8 43 Else Cathrine Quitzau, f. Rand. 8/8 18, † S. Aldum 28/5 53; F. Mathias Peter Otto Q., Kbmd. i Rand.; M. Christiane Frederikke Friis; 5 S., 2 D.; 2 ~ 24/9 62 Christiane Jensine Petrea Smith, f. 21/1 36; F. Lars S., Strandingscomm. p. Læsø; M. Maren Kirstine Hjort; (68) 2 S., 2 D.; [# 27/12 1884; boer i Aarh.; fik ved Afskeden p. Læsø en Gulduhrkjæde af Lærerene, da han havde virket til Velsignelse baade for Enkelte og for Beboerne i det Hele. Ved sit Exempel og sine Raad havde han givet den forsømte Agerdyrkning et godt Stød fremad. (Dagstelegraph. 66/81)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Larsen, A. P.: Sagen mod Præsten i Vejlby og de Sager, der fulgte. Fremstillet efter Akterne. Kbh. 1951.
Kjær, Severin: Præsten i Vejlby Søren Jensen Quist, hans Slægt og Samtid. En gammel Kriminalhistorie. 1894.
Blicher, Steen Steensen (i Spentrup-G.): Præsten i Vejlbye. En criminalhistorie.