Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1070. Sneum og Tjæreborg,

Skads Herred, Ribe Amt og Stift.

R. Sk. H. 54; M. S. III.; R. M. 10/3 1766; K.; Lkm. 6/295; Kbg. 1736.
Anm. Præsten boer i Allerup
———————————

1. (1584). Knud Hansen; see S. K. Sneum i N. Nebel; [levede endnu 1595].

Hegelund I 272, II s. 171; KS 3:2 (1877-80), s. 212.
(1591). Hans Jørgensen; kaldtes 1591 Maren Munck til Krogsgaards P.
            KS 6:3 (1939-41), s. 170 (Rettertinget); KR nr. 1856.

2. o. 28/3 1593**. Claus Lauritsen Barfod, f. Sæddinggd., N. Nebel S.; (Bdr. t. Niels L. B. i N. Nebel og t. Gjertrud L. B. ~ J. Jørgensen i Grimstrup-Aa.); F. L. Clausen B., Herredsskr., adelig; M. Anna . . . . ; St. i Rostock 89; vist St. Od. t. Kbh. 91; ~ Maren . . . ; 4 S., 2 D.; see Laurits C. B. i Hesselager; Etm.; [† 1/7 1641; leed betydelig Skade ved den store Vandflod 34, hvorfor det paalagdes de andre Præster i Stiftet, at komme ham og andre skadelidte Præster tilhjelp; var den første Præst, som boede i Allerup; fra ham nedstammer den endnu blomstrende Familie: „Barfod el. Barfoed“].

FS nr. 22 (»Claudius Laurentii Barfod«); Helk I, s. 159; Hegelund I s. 239, II s. 155; KS 5:2 (1903-05), s. 559; 2:6 (1872-73), s. 547; Barfod s. 10, 13-14.

3. 1641 [p. Cap.* . . . ] F. S. Knud Clausen Barfod; St. Od. 32; 1 ~ Anna Ibsdtr. Bonnus, af Darum-B.; 2 ~ Mette. . ., † i den store Smitsot 59; 3 ~ Anna Sørensdtr. Ravnsøe af V. Nykirke-F.; med alle tre mindst 3 S.; see Ib K. B., r. Cap. i Vigerslev-V.; [† c. 1671; leed meget i den svenske Krig; fik 1640 Tingsvidne paa, at Pgden. i Aarene 34–37 var plaget af Gespenst og Spøgelse].

KUM I, s. 110 (»Canutus Claudi Barfodius«); PT 11:5 (1944), s. 59.

4. 28/3 1671, E. f. B. 6/5, Søren Olsen Dal el. Dall; St. Hors. 53; 1 ~ . . . . . . ; 1 D.; 2 ~ Ingeborg Christensdtr., † Tømmerby, Sneum S., 21; 1 S., 2 D.; see Etm.; [† 21/4 1691].

KUM I, s. 244 (»Severinus Olai Dall«).

5. 20/6 1684**. Jacob Nielsen Bonum, f. Ribe . . ; F. N. Jacobsen B. af Darum-B., Bgr.; St. Ribe 81; 1 ~ 26/9 88 F. D. Anna Kirstine Sørensdtr. Dal, f. 72, † 18/4 90; 1 S.; 2 ~ 90 Mette Marie Laugesdtr. af Nordby p. F., d. 28/1 72; 1 D., 2 ~ Etm.; (see O. H. Bagger i Thorstrup-H.); [† 13/3 1692].

KUM II, s. 109 (»Iacobus Nicolaj«); PT 1994, s. 33 (note 51); Nygaards sedler: Hustrus dåb; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ribe stiftsprovsti nr. 47; Ribe byfoged nr. 718, 824; J. Madsen 1911-14, s. 444-445 (se nedenfor).

6. 30/4 1692. Carsten Christophersen Carstensen, Formandens Næstsødskendebarn; (Bdr. t. Bagge C. C. i Thorstrup-H., t. Maturin C. C. i Jerne-S., t. Hans Friis C. C. i Lunde-Ou., og havde 3 Søstre ~ i hhv. Lønborg-E., Ho-O., og Øsse-N.); F. Carsten Christopher C., Bgmstr. i Ribe; M. Kirsten Baggesdtr.; St. Ribe 87; ~ 20/7 93 (Bev. 16/5) F. E., b. her 17/3 53; 4 B.; see Mogens Nielsen Hjersing, (ikke Præst, men) Forvalter i Aarh. St. (Bdr. til de 4 Præstebrødre i Lyngaa-A., Ørting-F., Søften-F. og Skivholme-S.); [druknede 13/10 1704 paa en Overfart til Sønderho, da Baaden blev ramt af en Kastevind; b. 21/11].

KUM II, s. 153 (»Castanus Castanæus«); Efternavnet »Aal« udgår, cfr. R. Rostrups artikkel s. 1-3; Nygaards sedler: Bevilling (enkens forrige mand var næstsøskendebarn til C. C. Carstensen), datter ~ M. Hjersing, datteren, svigersøns søskende, begravelse, enkens begr.; E. Brejls skifteuddr.: Riberhus amt nr. 132A; Gejstl. sk. i Ribe amt, Ribe stiftsprovsti nr. 47; FRA bd. 4 (1915-1918), s. 134 (se nedenfor); J. Madsen 1911-14, s. 445 (se nedenfor).

7. 27/10 1704. Mag. Jacob Hansen; [27/3 1707 Agri-E.; see der].

8. 5/4 1707. Venzel Pedersen Galthen af Galten-V.-H., f. 8/9 83; St. pr. 00; C. 02; D. p. C. 06; ~ Ribe 14/11 09 Vibekke Pedersdtr. Terpager af V. Vedsted, d. Ribe 20/10 85; u. B.; 2 ~ 25/10 37 Andreas Frausing, Bgmstr. i Ribe, og † Vdbg. 22/10 50; [† 10/7 1736; stiftede et Legat paa 100 Rdlr. til Bedste for de Fattige i Sognene (Hfm. 4/589); havde en langvarig Proces om Fiskeriet; Eptph.].

KUM II, s. 258 (»Venceslaus Petri Galten«); FAaW, s. 38; DanKir bd. 19, s. 1831 (se nedenfor); J. Madsen 1911-14, s. 445 (se nedenfor).

9. 24/8 1736, o. 13/9, Hans Hansen Sidelmann; Pr. 63; [6/11 1767 Kold.; see der].

10. 25/12 1767, o. 18/3 68, F. S. Lauge Sidelmann; [# 25/10 1805, afstod Emb. til Sønnen, see Nr. 12].

11. 13/12 1805 [p. Cap.* 14/3 00, o. 24/4] F. S. Hans Sidelmann, f. 6/9 74; St. Ribe 95; C. 7/11 99, n.; ~ Anna Jørgensdtr. Lund, E. e. N. Tøxen i Nustrup, og † Ribe c. 60; 3 D.; [† 3/9 1807].

Nygaards sedler: Børn; E. Brejls skifteuddr.: Varde byfoged nr. 494.

12. 5/2 1808. Formandens Fader Lauge Sidelmann (see Nr. 10), f. her 19/5 41; St. Od. 61; C. 8/6 63, h.; R. m. Kbhs. Sp. c. 73; ~ 30/1 69 Regitze Sophie Stockemark af Ribe Dk., f. c. 50, † Varde 11/9 19; 2 S., 4 D.; see Formanden og Peter S. S. i Guldager; [† 23/12 1812].

Nygaards sedler: Børn, enkens død; E. Brejls skifteuddr.: Varde byfoged nr. 494.

13. 6/8 1813 [Grimstrup-Aa. 17/2 04] Niels Bagger (Bager) Nissen, f. Ribe 12/11 64; (Bdr. t. Kirstine N. ~ H. D. Friis i Veile-H. og t. Anna S. N. ~ N. K. Lang i Vilslev-H.); F. Frederik N., Organist i Ribe; M. Anne Cathrine Pedersdtr. Thun af Ø. Linnet; St. Ribe 82; C. 12/10 86, h.; Hør. Ribe 88; r. Cap. Skjærbæk 11/3 91; Sp. Grindsted-H. 28/6 99; 1 ~ 25/5 91 Mariane Johanne Margrethe Johansdtr. Murarius, f. Kosel 25/6 63, † 29/3 93; F. J. M., Cpt. ved 2det jydske Inf.-Rgmt.; M. Magd. Amalie Wulf; 1 S.; 2 ~ 25/4 95 Ingeborg Engelstoft, d. Nordby p. F. 16/9 68, † Varde 13/10 62, blind i flere Aar; F. Christ. E., Bkdmr. og Skriver ved Fanø Birk; M. Anna Cathr. Eskildsen; 2 S., 8 D.; [† 30/3 1830; i hans Tid indtraf Stormfloden 1825, da Vandet stod 10 tommer høit i Stuerne].

Arends II, s. 117: W. III. 148; Ersl. S. II. 557 L. 12-20; Ribe Borgere 70; (Arends’ litteraturforkortelser); J. Madsen 1911-14, s. 446 (se nedenfor).

14. 4/6 1830 [Hersom-B.-K. 24/10 23] Hans Henrik Matzen; [22/3 1836 Hygum; see der].

15. 8/6 1836 [Høibjerg-E. 3/8 32, o. 12/10] Lars Jacob Nørager Høyberg af Frørup, f. 18/4 01; St. Nykjøb. 18; C. 21/4 23, l.; Adj. Sorø 9/9 26; ~ 33 Caroline Vilhelmine Wendelboe, f. 22/12 09, † 28/4 37; (Sstr. t. Peter A. W. i Krogsbølle); F. Cclrd. Søren W., Læge ved Sorø Acad. og Gods samt i Sorø Distr.; M. Maren Kirstine Faber; 2 S., 1 D.; see R. Prip i Egense; [† Dagen efter sin Ankomst 4/11 1836 af et apoplectisk Tilfælde].

16. 21/2 1837 [V. Nykirke-F. 13/10 24] Johan Peter Koch; [14/7 1850 Astrup-R.-A.; see der].

17. 18/9 1850 [Randrup 6/5 35, o. 24/6] Jørgen Ploug Sparrewohn, f. p. Pilegd., V. Aaby Sogn p. Fyn, 21/4 07; F. Kmrd. Jens S.; M. Jacobine Acthonia Ploug; St. Ribe 27; C. 19/1 32, l.; ~ 21/10 36 Johanne Jacobine Koch af Jerne-S., f. Medolden 4/4 17; 6 S., 4 D.; see Martin A. S., Cand. th. 66/2; [# 29/1 1873; fik 12/7 s. A. en smuk Gave; see D. T. 73/193; † Allerup 29/6 1890].

J. Madsen 1911-14, s. 446 (se nedenfor).

18. 12/4 1873. Marcus Anton Siegumfeldt; [see Hjørring-H.-O. r. Cap.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Nielsen, O.: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Kjøbenhavn 1862, s. 54-64.
Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1988-91. Sneum Kirke, s. 1805-1834, Tjæreborg Kirke, s. 1835-1880.
Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. Fra Ribe Amt, bd. 3, Historisk Samfund for Ribe Amt, 1911-1914, s. 413-461. (Præsterne: s. 444-447).
Klitgaard, C.: En Bryllupsvise fra 1699. Fra Ribe Amt, bd. 4, Historisk Samfund for Ribe Amt, 1915-1918, s. 133-136.