Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 746. Lunde (St. Stephans Kirke) og Outrup,

V. Horne Herred, Ribe Amt og Stift.

Lkm. 6/332; M. S. III.; R. M. 1766; L. S.*; L. P. B. 408; K. 2/704; M. Nr. 502; D. Saml. 2/59 ff.; Kbg. 1777.
Anm. Kaldet henlagdes 9/7 1687 til Bisperesidentsens Vedligeholdelse, saa at Præsterne entidlang vare res. Capellaner. Præsten boer i Lundtang. Fra Reform. til 1736 skulle alle Præster have været af een Familie.
———————————

1. 15 . . Jens . . . ; see Etm.; [† 15. . ; havde været Munk].

2. (1552). Thomas Lauritsen; ~ F. D. . . . Jensdtr.; vistnok 2 ~ Etm.; see C. J. Høst her.

3. (1562). Thomas Christiansen; Pr.; vistnok ~ F. E.; [† c. 1573].

4. 1573, o. 15/7, Christen Jepsen (Jacobsen) Høst*, f. 48; F. Jep H. i Krarup; Pr. (84) og til sin Død; ~ 76 F. D. Birthe Thomasdtr., f. her c. 52, † 27; 4 S., 7 D.; see P. Mikkelsen og J. Christensen i Kvong-L.; Peder C. H. i N. Nebel; Thomas C. H. i Hviding; O. Pedersen til Ribe Hosp.; Etm.; C. Sørensen i Janderup; (Chr. Clausen i Aadum); [† 1631; T. 303; hans Navn p. Prædikestolen 83; Lgst.].

KS 3:2 (1877-80), s. 213; 5:2 (1903-05), s. 560; 2:6 (1872-73), s. 547; Hegelund I s. 90, (97 faren), 556, II s. 58, 295; »see Peder C. H. i Bølling-S. og S. Andersen i Janderup« udgår, ligeledes »Ib C. H. i Billum«, han er for ung til at være en søn her; E. Brejls skifteuddr.: Varde byfoged nr. 25 (barnløs datters skifte); Vester Horne Tingbog 20/12 1645, fol. 75a-79a (barnløs datters skifte); DanKir bd. 19, s. 1122, 1128 (se nedenfor).

5. 1631 [vistnok p. Cap.*] F. S. Christen Christensen Høst; St. 13; ~ Dorothea Iversdtr. Hemmet af V. Vedsted, f. c. 07, levede 50; 3 D.; 2 ~ J. O. Warde i Hammel-V.-S.; see Etm.; [† 17/10 1645; Lgst.].

KUM I, s. 12 (»Christiernus Christierni Opporinus«); PT 11: 5 (1944), s. 54; 1998, s. 256-57; Vester Horne Tingbog 20/12 1645, fol. 75a-79a (barnløs mosters skifte); DanKir bd. 19, s. 1129-30 (se nedenfor).

6. o. 15/12 1645 [Rtr. Ringkjøb. . .] Niels Lauritsen Rindom, f. Isager?; St. Ribe 34; 1 ~ c. 46 F. D. Birgitte Christensdtr. (Høst), † 14/11 50; 1 D.; 2 ~ Elisabeth Hansdtr. Kjær (Paludan) af Ringkjøb.-R.; 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see N. C. Worgod og H. M. Trane i Vorgod-V.; O. K. Sander i Tyregod-V.; Etm.; H. N. Paludan i Aal; Sønnen Anders Lunde var i 1719 Rtr. i Kold.; [† c. •/11 1676; leed meget af de Svenske].

KUM I, s. 121 (»Nicolaus Laurentii Rindomensis«); PT 1998, s. 256; HardAar 1998, s. 9.

7. 25/11 1676, E. f. B. 22/1 77, Christen Simonsen Warde, f. Varde; F. Glarmstr.; St. Slag. 67; ~ (77) F. E.; u. B.; [† 2/2 1684; han var ~ F. E., som selv tog ham, da Datteren ikke vilde have ham, da han havde rødt Haar og Skjæg, sigende: „Efterdi Du ikke vil kalde ham din Mand, skal du kalde ham din Fader“].

KUM I, s. 340 (»Christianus Simonis Vardensis«); Danske Kancelli: Kaldsbrev; E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing byfoged nr. 756A; HardAar 1998, s. 9.

8. 19/2 1684. Rasmus Rasmussen Lassen, f. Aarh. 5/8 51; (Bdr. t. Maren R. L. ~ V. Olufsen i Grundfør-S.); St. Aarh. 69, Bacc. 72; C. 72; ~ F. Stdtr. Bigitte Nielsdtr. Lunde; 1 S., 2 D.; see Niels R. L. i Vadum; Etm.; Datteren Anna var ~ Christen Thomsen Blichfeldt af Tørring-H., Rtr. i Fred.; [† 8/2 1726; meget lærd; kom ikke ud af Studerekammeret; gik altid med Præstekjolen paa, og viste sig aldrig for Bønderne, førend han havde iført sig Præstekraven; W. 1/581].

KUM II, s. 14, 30 (»Erasmus Erasmi Lassonius«); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 812: Gejstl. sk. i Vejle amt, Elbo hrd. nr. 29; FAaW, s. 20.

9. 5/2 1723** [Hør. Ribe . . .] Hans Friis Christophersen Carstensen, f. Ribe 83; (Bdr. t. Carsten C. C. i Sneum-T., t. Bagge C. C. i Thorstrup-H., t. Maturin C. C. i Jerne-S. og havde 3 Søstre ~ i hhv. Lønborg-E., Ho-O. og Øsse-N.); F. Casper Christopher C., Bgmstr.; M. Kirsten Baggesdtr.; St. Ribe 99; C. 02; ~ F. D. Elisabeth Rasmusdtr. Lassen, f. c. 93, 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1728].

KUM II, s. 249 (»Iohannes Frisius Castanæus«, 16 år gl.); OD-RFR II, s. 198; E. Brejls skifteuddr.: Riberhus amt nr. 132A; Gejstl. sk. i Ribe amt, V. Horne hrd. nr. 11; Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 105.

10. 30/4 1728. Christopher Pedersen Ballum af Ballum, f. 10/10 88; St. Ribe 06, Bacc. 08; Alumnus p. Borchs Coll. 11/6 12 – 25/5 16; C. 16; ~ F. E., levede endnu 1747, vist begr. i Tjæreborg 1/3 59; u. B.; [† 1736].

KUM II, s. 314, 329 (»Christophorus Petri Balgumensis«, 18 år gl.); Achelis I, nr. 4403; Kbg. Ballum (1681-1717) opsl. 27 (dåb); Borchs K. nr. 107; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, V. Horne hrd. nr. 18; Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 105; EM I, s. 218; PT 1981, s. 71; Nygaards sedler: Enkens begravelse.

11. 6/4 1736 [Bredstrup 31/12 12] Mag. Morten Thomsen, f. Fred. 9/11 88; F. T. M., Kbmd.; M. Mette Hansdtr. Marcussen; St. Fred. 08, Bacc. 09; C. 16/9 10, l.; Pr. 47; Mag. 50; ~ 6/7 14 Johanne Christensdtr. Borch af Fred. Trin. K.-V., f. 27/9 96, † 15/1 56; 4 S., 2 D.; see C. J. A. Lunde i Bredstrup; C. M. Bredsdorff i Vridsted-F.; T. M. Bredsdorff i V. Skjerninge-U.; A. M. Bredsdorff i Haslund-Ø.; [† 28/9 1756; „Mange rare og gode Egenskaber; grundig og opbyggelig i Lærdom; tro og aarvaagen i Embedet; gudsfrygtig og ustraffelig i Levnet; taalmodig og trøstig i Lidelser og er bleven salig ved Døden.“ (Eptph.). Besad en grundig Lærdom; Eptph.].

KUM II, s. 332, 337 (»Martinus Thomæus«, 20 år gl.); DanKir bd. 19, s. 1127 (se nedenfor).

12. 6/11 1756, o. 6/12 [Hør. Ribe 52] Johan Herman Hansen Brorson; [1780 Gram; see der].

13. 8/11 1780, o. 20/12 [Hør. Ribe 79] Jørgen Wederkinch; [28/4 1784 Nykjøb.-S.; see der].

14. 27/8 1784, o. 20/9 [Hør. Ribe 81] Johannes Wassard af N. Nebel-L., f. 17/2 54; St. Ribe 74; C. 25/7 79, h.; 1 ~ Ribe Cathr. K. 5/8 85 Anna Bolette Goldt, f. Assens 5/8 51, † 2/7 15; F. Johan Ditlev G., Kmrd. og Toldforv. i Ribe; M. Cathrine Madsdtr. Kierumgaard; u. B.; 2 ~ Nebel 16 Lucie Bering af Skjern; u. B.; [† 17/2 1820; Pg. br. 17/5 20, ved hvilken Leilighed det gamle bekjendte „Barfred“ maatte nedbrydes; dog er der endnu en Bygning af dette Navn; Lgst.].

E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1586; DanKir bd. 19, s. 1130 (se nedenfor).

15. 29/6 1821 [Aadum 15/8 00] Niels Nicolai Stochholm; [9/11 1827 Aal; see der].

16. 18/1 1828 [Kvong-L. 7/8 22] Niels Hansen Olivarius; [25/4 1837 Høien-J.; see der].

17. 25/7 1837, o. 11/10, Marcus Peter Teisen; [9/7 1857 Fanefjord; see der].

18. 14/9 1857 [Vildbjerg-T.-N. 2/11 42, o. 13/12] Jens Søren Langhoff, f. Od. 1/10 02; (Bdr. t. Carl C. E. L. i Lyngby-A. og t. Julius F. B. L. i Høibjerg-E.); F. Hans L., Tømmermstr. og Brandcpt.; M. Dorothea Møller; St. Od. 24; C. 23/10 32, h.; ~ Vildbjerg 5/12 55 Christiane Caroline Marie Jacobsen, f. 7/10 27, † 16/2 58; F. Knud Jacobsen, Gaardeier i Rærup, Lydom S.; M. Maren Hansen; 1 S., 1 D.; [† 26/1 1872].

19. 12/4 1872. Frederik Ludvig Vaupell; see Harboøre-E.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1984. Lunde Kirke, s. 1105-1133, Ovtrup Kirke, s. 1135-1160.
Kristensen, H. K.: Lunde Sogn. Kolding 1923. Præsterne s. 108-121.