Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 336. Gram,

Gram Herred, Haderslev Amt, Ribe Stift.

K. 2/79; Rh. 397; R. M. 4/11 1767 og 26/10 68; M. S. III.; Lkm. 6/120; Kbg. 1730.
Anm. Det nuværende Gram udgjorde indtil 1529 2 Sogne, Gram og Endrupskov. St. Theocari Kirke blev nedbrudt i H. Nielsens Tid, men Rudera af den fandtes endnu paa Rhodes.
 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 1/4 1529. Niels Simonsen, f. Beck (Bæk, Nustrup S.) c. 95; see Etm.; en Søn var fmtl. Mads Nielsen Gram, P. i Fron i Gudbrandsdalen; [† 1561].

NST 22 (1970) s. 177-178.

2. 1561 [Medolden . . .] F. S. Hans (Johannes) Nielsen, f. 30; see Etm.; M. J. Gram i Ravsted; [† 29/3 1592].

Hegelund I s. 175, 228; II s. 109; NST 22 (1970) s. 177-178.

3. 1592 [p. Cap.* 25/5 86] F. S. Niels Hansen (Johansen), f. 60; Pr. (10); ~ 14/7 94 Gunder Nielsdtr. (Bonnus), f. Ribe; (Sstr. Jacob N. B. i Darum); F. N. Poulsen, Bgmstr. i Ribe; M. Marine Jepsdtr. Bonum; see Etm.; [† 16/8 1611; var ikke bange for, at see sig om paa eenlige Steder om Natten, for at slaaes med Spøgelser, hvorfor Konen, (som formodentligt mistænkte den gode mand for, at gaae paa forbudne Veie), straffede ham].

Hegelund I s. 175, 256, 572, II s. 109; Kinch II, s. 309; KS 2:6, s. 646; NST 22 (1970) s. 177-178.

Vakance 1611-1616. (Forvaltedes af »Frederik«; see Spandet).

4. 1616. F. S. Hans Nielsen Lend, f. c. 93; St. i Rostock 12, i Kbh. 15; Pr. (19); 1 ~ 17 Anna S. Mathiasdtr. Pors af Ribe Dk., f. c. 04, † •/6 35; 2 ~ Anna Ægidiidtr. Stub, f. 23/5 09, † 6/5 71; F. Æ. Lauritsen (Stub), Rtr. i Ribe; M. Marine Vedel; see Etm.; N. Hansen i S. Stenderup; Ægidius H. G. i Daler; [† 28/4 1656. Han havde et yndigt stærkt Mæle, til at messe Latin. Indtil han blev gammel nok, var Frederik . . . p. Cap. i 7 Aar; Lgst.].

KUM I, s. 21 (»Iohannes Nicolai Grammius«); Achelis I, nr. 1252; Hegelund I s. 618, II s. 320; Kinch II, s. 247, 577; KS 2:6 (1872-73), s. 551; DanKir bd. 20 (1954), s. 809 (se nedenfor).

5. o. 21/6 1656. Frederik Hansen Friis af Ribe Cathr. K., f. Ribe 2/5 28; St. Ribe 47, Leyden 54 og 56; Pr. 59; 1 ~ 57 F. D. Anna Hansdtr. Lend, f. c. 37, † 27/4 65; 2 D.; 2 ~ 69 Maren Larsdtr. Lassen, f. c. 42, † 10/8 70; F. Herredsfoged; 3 ~ 72 Dorothea Baggesdtr., f. c. 49, † 5/5 95; F. Bagge Baggesen, Rdmd. i Ribe; M. Kirsten Hansdtr. Friis; 2 S., 1 D.; see Etm.; L. H. Wedel i Nustrup; B. Friis i Visby; [† 31/8 el. 16/9 1704; Eptph.; „Hoc sacrum officium administravit summo studio, vigilantia et integritate præstititque se fidelem J. C. servum, multa incommoda et adversa perpessus ab hostibus in bello Svecico anno 1659 et 58, laresque relinquere coactus, sed nunquam deum et ecclesiam“. See Ripæ cimbr. S. 51, hvorefter han var en Søn af H. Olsen til Ribe Cathr. K.].

KUM I, s. 207 (»Fridericus Iohannis Frisius«); Kinch II, s. 320; DanKir bd. 20 (1954), s. 808 (se nedenfor).

6. 10/11 1691**. Daniel Blechingberg, f. i Bergen 2/11 62; F. Claus Nielsen Bleking, Rtr. i Bergen; St. Bergen 79; Pr. 04-29; ~ 98 F. D. Kirstine Marie Frederiksdtr. Friis, f. c. 76, † 29/1 41; 5 S., 2 D.; see Frederik D. B. i Ballum; Ph. Harboe og L. Petersen i Broager; [† 16/7 1729; Eptph.].

KUM II, s. 94 (»Daniel Claudii Blechingberg«); DanKir bd. 20 (1954), s. 808 (se nedenfor).

7. 1/6 1729 [Fol 24/3 03] Peder Christensen Kragelund (Wellejus) af Lintrup-H., f. Ribe Bispegaard 8/8 81; St. Ribe 96, Bacc. 99; Alumn. Borchs Coll. 11/6 99 – 11/4 03; Pr. 33 (37?); ~ 12/5 07 Marie Elisabeth Michaelsdtr. Stichelius af Haderslev, f. 13/9 84, † 9/4 69; 3 S., 4 D.; see Hans Schach P. K. i Herfølge-S.; M. W. S. Seerup i Faaborg-D.; M. J. Buch i Ø. Linnet; [† 28/6 1751. Forstandig, lærd, from. „Hans Adfærd yndig, hans Levnet opbyggeligt“ (Rh. l. c.); W. 3/436; Eptph.].

KUM II, s. 221, 245 (»Petrus Christiani Kragelundius«); Borchs K. nr. 47; PT 8:4 (1925), s. 221-228 (Selvbiografi) og 9:4 (1931), s. 150 (Bircherods Dagbg.)..

8. 20/8 1751 [r. Cap. Hammer-H.-S.-A. 13/3 39] Anders Andersen Thorup, f. Ø. Vandet 25/12 02 (03?); F. A. Andersen Leegaard (Ladegaard?), Bonde; M. Karen Bertelsdtr.; St. Aalbg. 20; C. 4/3 34, n.; p. Cap. Ingstrup-H.-A., o. 20/5 35; 1 ~ 4/5 25 Engel Marie Jacobsdtr. Frisenberg af Hobro-S.; 4 S., 3 D.; 2 ~ 53 Elisabeth Henriksdtr. Schumacher, E. e. Rgmtkvarteermstr. Jens Falck; F. Henricus S., Rtr. i Wilster; see H. B. S. Fogtmann i S. og N. Bork; [† 8/8 1780].

KUM II, s. 431 (»Andreas Torup«, 18 år gl.).
(3/3 1758*. B. H. Brorson; see Ribe Dk.)

9. 1780 [Lunde-Ou. 6/11 56, o. 6/12] Johan Herman Hansen Brorson af Ribe Dk. (F. blev Biskop i Ribe), f. Tønder 17/9 30; St. Ribe 50; C. 52; Hør. Ribe s. A.; Gram 31/10 60*; Pr. 87; ~ Magdalene Cathrine Rasmusdtr. Bondesen, f. 37, b. Sæby 11/11 09; F. R. B., Eier af Søvig og Amtsforv. i Ribe; M. Gjertrud Marie Weirum; 5 B.; see C. C. Gemzøe i Nordrup-F.; (Magdalus C. B. i Gamborg); [† 8/10 1799; nidkjær Præst, men alvorlig og streng. Avlingens Bestyrelse overlod han ganske til sin forstandige Kone. Han kjendte ikke sine egne Heste; men dersom Kudsken holdt for Døren, og Alle ikke vare færdige til at stige tilvogns, lød hans Befaling til Kudsken: „Spænd fra“, og derfra var ingen Appel].

Achelis I, nr. 5977.

10. 20/12 1799 [Voer-E. 24/2 86, o. 19/4] Hans Müller, f. Kallundborg 28/3 53; F. Hans M., Huus- og Møllebygger; M. Bolette Rud; St. Helsing. 75; C. 4/1 85, n.; Lærer v. Waisenhuset i Kbh. i 5 Aar; Cabinetsp. hos Statsminister R. Rosenkrantz i 2 Aar; R. m. Apr. 26/3 13; ~ 10/8 87 (el. 88) Bertine Mellerup; [† 22/3 1819].

11. 30/6 1819 [Fol 23/10 10] Didrik Müller, f. Kbh. 25/10 80; F. Lyder Roed M. af Terslev-Ø., Proc.; M. Ellen Kirstine Herlew; St. Kbhs. Bgdsk. 97; C. 6/5 02, h.; p. Cap. Eiby-D. 13/12 05, o. 18/12; ~ Særslev 30/10 11 Maria Dorothea Wiborg, f. Kbh. 20/1 93, † 14/6 27; F. Søren W., Skriver; M. Christence Cathrine Møller; 5 S., 1 D.; see Hans L. R. M. i Alslev-H.; Caspar C. M. i Brøndum-N.; S. Høxbroe i Farup; Niels W. M. og Hans N. H. M., begge Cand. th. 46/4; [† 9/3 1845. Havde samme Dag forrettet Kirketjenesten. „Indtil det sidste Øieblik bevarede han sin sjeldne Aandsfriskhed og Livlighed, og saavel ved sin Nidkjærhed i sin Embedsvirksomhed som ved sin elskelige Personlighed fortjente han den Agtelse og Kjærlighed, som han i saa høi Grad nød baade i sin Menighed og af Enhver, som kom i Berøring med ham“ (B. D. G. 1/179)].

12. 6/5 1845 [Nordrup-F. 18/8 30] Conrad Albert Rafn* af Bogø, f. Harridslev 28/1 99; St. Fdbg. 17; C. 18/10 22, h.; Gjøl 14/9 25, o. 13/1 26; 1 ~ 16/11 25 Ragnhild Henriette Augusta Gjedde (Giede), f. 1/7 01, † 2/10 71; F. Kmrd. Adam Gottlob G., Slotsforv. p. Frederiksborg; M. Christiane Charlotte Sophie Groos; separ. 54, † 2/10 71; paa Gjøl 1 S., 1 D.; 2 ~ 19/6 57 Marie Severinsen, f. Gjørding 14/6 22, † 26/8 71; F. Severin Ventzelsen, Gdeier. og Sognefoged; M. Ingeborg Madsen; 1 S.; [† 15/4 1877].

20. 27/7 1877. Christian Heinrich Bruhn; [1887 Rørby; see Haderslev Diak.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Gram Kirke, s. 793-811.