Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 698. Krogsbølle,

Skam Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

St. M.; M. S. 2-a/14; J. M. 119; B. M. 454; Lkm. 2/126; Kbg. 1637 (÷ 1666–73).
Anm. Her vare oprindeligt 3 Sognekirker; Agernæs, Kjørup (bygget 1565 af Mour. Putbus)(1) og Hundstrup; men i Jac. Madsens Tid var Kjørup allerede nedbrudt; opbygget igjen c. 1601 („stor og skjøn som St. Knuds K. i Od.“?); Agernæs K. blev eft. Resolution 1574 nedbrudt 1601, og et Bedehuus opført. Ved Rescr. 28/11 1781 blev Kjørup K. nedlagt og senere nedbrudt c. 84. Bedehuset i Agernæs forvandledes til et Hospital 1787. Dette Hosp. udvidedes 1820–30; brændte 29/3 55 og gjenopbyggedes s. A. i nogen Afstand fra Byen. Hundstrup udvidede K. fik Navnet Krogsbølle efter Byen. Præsten boer i Agernæs.
———————————

1. (1500. 36). Niels Nielsen; [levede endnu 1548]

2. 15 . . Peder . . . ; ~ Marine . . . ; 2 ~ Etm.

3. (1575. 88). Laurits Andersen, f. Bogense 28; Pr. 87; 1 ~ F. E.; u. B.; 2 ~ 86 Margrethe Nielsdtr. Bang af Klinte-G. („juvencula absque liberis“)(2); [b. 13/7 1589; fik et Stykke Kjød i Halsen (et „Stycke Kød vexte i Struben“; J. M. l. c.); blev af Mour. Putbus (Podebusk)(1) beskyldt, at være i sit Enkemands Sæde Fader til sin Tjenestekvindes Barn; eft. St. M. udlagt 1575 af sin Pige Marine Pedersdtr.].

4. o. 17/12 1589. Laurits Jørgensen Lunde; St. 82; Pr.; ~ Anne Jørgensdtr. af Udby i F., f. c. 86; 2 ~ Etm.; see J. H. Westerborg i Vesterborg-B.; [† 9/2 1634 „docuit satis commode“(3) (J. M. l. c.); ligeledes Strid med Herremanden, Henrik Putbus(4), som synes at have været en meget raa og voldsom Person].

FS nr. 512 (»Laurentius Georgii Lunde«); DanKir bd. 9, s. 5267 (se nedenfor).

5. k. 20/3 1634 [r. Cap. Middelfart-K. 32] Gjøde el. Gøde Hansen, f. Middelf. 06; St. Od. 27; Hør Nybg. 29; r. Cap. Snøde-S., o. 7/10 31; 1 ~ F. E., † 2/1 47; 2 ~ Margrethe Hansdtr. Bang af Klinte-G.; 2 S., 1 D.; see Etm.; N. Gjødesen i Rudkjøb.-S.; E. G. Helm i Brenderup-O.; [† 19/5 1676, b. 29/5; udtaler oftere i Kbgen. sin Fortrydelse over den Ligegyldighed for Gudstjenesten, som den daværende Herre paa Moltkenborg (Einsiedelsborg)(5) viste; Lgst. i Kjørup K.].

KUM I, s. 83 (»Egid. Ioh. Midelf.«); KS 3:5 (1884-86), s. 125 (»Aegidius Johannis Melfardus«, 26 år gl.); Kbg. Krogsbølle (1674-1799) opsl. 185 (begr.); DanKir bd. 9, s. 5267 (se nedenfor).

6. o. 4/11 1674**. F. S. Hans Gjødesen, d. 1/10 48; St. Od. 66; C. 73, illum.; Pr.; ~ c. 78 Ellen Knudsdtr. Gaas af Østrup-H., f. 60, † 11/7 39; 3 S., 2 D.; see G. Hansen i Gamborg; L. C. Kullerup i Flødstrup-U.; A. A. Hvid i Haarslev; Etm.; [† 26/6 1713; klagede over den farlige Kirkevei over Stranden til begge Kirker med Livs og Helbreds Fare, især om Vinteren paa Isen, hvor Heste og Vogn bleve siddende, og Præsten maatte i Vand og Dynd bryde Isen og derpaa, vaad og forfrossen, forrette Tjeneste].

KUM I, s. 335 (»Iohannes Ægidij Fionus«); Kbg. Krogsbølle (1637-65) opsl. 70 (dåb), opsl. 151 (hustrus død); (1674-1799) børn: opsl. 188 (Gjøde 29/1 1683), 189 (Maren 7/1 1684), 190 (Margrethe 18/12 1685), 191 (Knud 29/4 87), 194 (Maurits 21/8 92); Kbg. Østrup (1677-1742) opsl. 19 (fadder for Peder Gaas’ søn 21/9 1688); Han var næppe 1 ~ ». . . Mikkelsdtr. Lehrmann, sstr. til Præsten i Skamby«, hvilket beror på en misforståelse.

7. 24/7 1713. F. S. Knud Hansen, f. 29/4 87; St. Od. 06; ~ Haarslev 9/3 18 Birgitte Johanne Hviid af Haarslev, f. 00, † 27/11 26; 4 S., 3 D.; see H. K. Aggernæs i N. Næraa-H.; Etm.; [b. 27/5 1757].

KUM II, s. 311 (»Canutus Iohannis«, 20 år gl.); Kbg. Krogsbølle (1674-1799) opsl. 191 (dåb); Kbg. Hårslev (1700-23) opsl. 52 (vielse).

8. 18/7 1755**, o. 25/7, Poul Jensen Rosengaard, f. Od. 22/2 22; F. J. Poulsen, Parykmager; M. Anne Jørgensdtr.; St. Od. 44, Bacc. 45; C. 7/5 48, n.; ~ 21/11 55 F. D. Barbara Sophie Knudsdtr., f. 23/12 24; 3 S., 2 D.; [† 1785; ved Rescr. 26/12 61 blev det tilladt, at Bedehuset i Agernæs maatte benyttes fra 29/9 1/5 aarligt].

KUM III, s. 40, 52 (»Paulus Iani Rosengaard«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 2999, 1736; Wads sedler: Børn m.m.

9. 13/1 1786, o. 19/4, Hans Adolph Clod af Fred. Trin.-K.-V., f. •/11 60; St. Fred. 79; Hør. Fred. 82; C. 85, n.; ~ Fredericia Mich. K. 29/9 86 Dorothea Sophie Vilhelmine v. Nutzhorn, f. c. 66, † Od. 31/10 41; F. Oberstlieut. Fried. Ernst Hveberg v. N.; M. Elisab. Cathr. v. Pogvisch; 5 S., 4 D.; see Marcus C. i Hjerk-H.; [† 26/4 1831].

Nygaards sedler: Vielse.

10. 22/7 1831 [N. Næraa-B. 14/1 18] Hans Joachim Evald Knudsen; Pr. 27/8 36; [13/6 1844 Gislev-E.; see der].

11. 20/7 1844 [N. Næraa-B. 26/7 36] Edvard Hanning West; [19/8 1853 Nestved; see Vallø].

12. 29/10 1853 [Ballum 27/12 33, o. Ribe 2/4 34] Peter August Wendelboe*, f. Sorø 9/5 07; (Bdr. t. Caroline V. W. ~ L. J. N. Høyberg i Sneum-T.); F. Cclrd. Søren W., Læge ved Sorø Acad. og Gods samt i Sorø Distr.; M. Maren Kirstine Faber; St. i Sorø 26; C. 9/7 32, l.; Adj. Sorø 29/9 32; R.* 18/12 83; ~ Kbh. Chrbg. Slk. 22/3 34 Elise Marie Weisner, f. Kbh. 29/1 07, † Od. 15/12 88; (Sstr. t. Nicolai C. W. i Gosmer-H.); F. Niels Nielsen W., Cand. th., Forst. for de 32 Mænds(6) Skole i Kbh.; M. Elisabeth Cathrine Lange; 3 S., 1 D.; see Carl Sophus Magdalus W., cd. th. 77/2; E. S. 3/576; [# 15/11 1885, † Odense 25/12 92].

Elvius s. 314-315, G-HF, bd. 1, s. 646-46; Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1828-91 V) opsl. 23 (vielse);.
———————————

Noter:

(1) Mour. Putbus = Mourids Podebusk (f. eft. 1517, † 1593) til Kørupgård, dansk adelsmand, lensmand og godsejer; havde patronatsret til Kjørup kirke. Om Mourids Podebusk til Kørup sagde Frederik II, at han »ene mere end nogen anden, ja, moxen mere end alle andre vore undersåtter af adel« lå i strid med borgere og bønder (DBL).
(2) »juvencula absque liberis« = ganske ung kone uden børn.
(3) »docuit satis commode« = han prædikede rimeligt godt.
(4) Henrik Putbus = Henrik Clausen Podebusk, 1598-1658, til Kørup, adelsmand og godsejer. 1649 landkommissær på Fyn (DBL).
(5) Einsidelsborg. Fra Kørup etablerede man i 1600-tallet avlsgården Einsidelsborg (nu Egebjerggård) på halvøen Agernæs mod nord. Den blev i 1660 en selvstændig hovedgård, og i 1672 blev den til baroniet Einsidelsborg og indgik senere i stamhuset Moltkenborg, der omfattede adskillige større herregårde på Fyn. Ejere af Kørup og Einsidelsborg var på Gøde Hansens tid Henrik Clausen Podebusk (1598-1658) og hans søn Rudolph (1659-1716).
(6) »De 32 Mænd« var et byråd i det københavnske bystyre, der blev oprettet 1659 omkring enevældens indførelse i Danmark, bestående af 32 mænd valgt blandt det bedre borgerskab i byen. Under enevælden havde de 32 mænd ingen formel politisk magt, men forhandlede med og rådgav Københavns Magistrat.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2019. Krogsbølle Kirke, s. 5223-5258, Agernæs Kirke s. 5273-5276, Kørup Kirke, s. 5259-5272.